Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 1

1:1 אָדָ֥םאָדָםאדם שֵׁ֖תשֵׁתשת אֱנֽוֹשׁאֱנוֹשׁאנוש׃׃׃ 1:2 קֵינָ֥ןקֵינָןקינן מַהֲלַלְאֵ֖למַהֲלַלְאֵלמהללאל יָֽרֶדיָרֶדירד׃׃׃ 1:3 חֲנ֥וֹךְחֲנוֹךְחנוך מְתוּשֶׁ֖לַחמְתוּשֶׁלַחמתושלח לָֽמֶךְלָמֶךְלמך׃׃׃ 1:4 נֹ֥חַנֹחַנח שֵׁ֖םשֵׁםשם חָ֥םחָםחם וָיָֽפֶתוָיָפֶתויפת׃׃׃ ססס 1:5 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יֶ֔פֶתיֶפֶתיפת גֹּ֣מֶרגֹּמֶרגמר וּמָג֔וֹגוּמָגוֹגומגוג וּמָדַ֖יוּמָדַיומדי וְיָוָ֣ןוְיָוָןויון וְתֻבָ֑לוְתֻבָלותבל וּמֶ֖שֶׁךְוּמֶשֶׁךְומשך וְתִירָֽסוְתִירָסותירס׃׃׃ ססס 1:6 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני גֹּ֑מֶרגֹּמֶרגמר אַשְׁכֲּנַ֥זאַשְׁכֲּנַזאשכנז וְדִיפַ֖תוְדִיפַתודיפת וְתוֹגַרְמָֽהוְתוֹגַרְמָהותוגרמה׃׃׃ 1:7 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני יָוָ֖ןיָוָןיון אֱלִישָׁ֣האֱלִישָׁהאלישה וְתַרְשִׁ֑ישָׁהוְתַרְשִׁישָׁהותרשישה כִּתִּ֖יםכִּתִּיםכתים וְרוֹדָנִֽיםוְרוֹדָנִיםורודנים׃׃׃ ססס 1:8 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני חָ֑םחָםחם כּ֥וּשׁכּוּשׁכוש וּמִצְרַ֖יִםוּמִצְרַיִםומצרים פּ֥וּטפּוּטפוט וּכְנָֽעַןוּכְנָעַןוכנען׃׃׃ 1:9 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני כ֔וּשׁכוּשׁכוש סְבָא֙סְבָאסבא וַחֲוִילָ֔הוַחֲוִילָהוחוילה וְסַבְתָּ֥אוְסַבְתָּאוסבתא וְרַעְמָ֖אוְרַעְמָאורעמא וְסַבְתְּכָ֑אוְסַבְתְּכָאוסבתכא וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני רַעְמָ֖ארַעְמָארעמא שְׁבָ֥אשְׁבָאשבא וּדְדָֽןוּדְדָןודדן׃׃׃ ססס 1:10 וְכ֖וּשׁוְכוּשׁוכוש יָלַ֣דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־נִמְר֑וֹדנִמְרוֹדנמרוד ה֣וּאהוּאהוא הֵחֵ֔להֵחֵלהחל לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות גִּבּ֖וֹרגִּבּוֹרגבור בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ ססס 1:11 וּמִצְרַ֡יִםוּמִצְרַיִםומצרים יָלַ֞דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־[לוּדִיִּים כ][לוּדִיִּים כ][לודיים כ] (לוּדִ֧ים ק)(לוּדִים ק)(לודים ק) וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲנָמִ֛יםעֲנָמִיםענמים וְאֶתוְאֶתואת־־־לְהָבִ֖יםלְהָבִיםלהבים וְאֶתוְאֶתואת־־־נַפְתֻּחִֽיםנַפְתֻּחִיםנפתחים׃׃׃ 1:12 וְֽאֶתוְאֶתואת־־־פַּתְרֻסִ֞יםפַּתְרֻסִיםפתרסים וְאֶתוְאֶתואת־־־כַּסְלֻחִ֗יםכַּסְלֻחִיםכסלחים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָצְא֥וּיָצְאוּיצאו מִשָּׁ֛םמִשָּׁםמשם פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְאֶתוְאֶתואת־־־כַּפְתֹּרִֽיםכַּפְתֹּרִיםכפתרים׃׃׃ ססס 1:13 וּכְנַ֗עַןוּכְנַעַןוכנען יָלַ֛דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־צִיד֥וֹןצִידוֹןצידון בְּכֹר֖וֹבְּכֹרוֹבכרו וְאֶתוְאֶתואת־־־חֵֽתחֵתחת׃׃׃ 1:14 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיְבוּסִי֙הַיְבוּסִיהיבוסי וְאֶתוְאֶתואת־־־הָ֣אֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי וְאֵ֖תוְאֵתואת הַגִּרְגָּשִֽׁיהַגִּרְגָּשִׁיהגרגשי׃׃׃ 1:15 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחִוִּ֥יהַחִוִּיהחוי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽעַרְקִ֖יהַעַרְקִיהערקי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַסִּינִֽיהַסִּינִיהסיני׃׃׃ 1:16 וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאַרְוָדִ֥יהָאַרְוָדִיהארודי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַצְּמָרִ֖יהַצְּמָרִיהצמרי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽחֲמָתִֽיהַחֲמָתִיהחמתי׃׃׃ ססס 1:17 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שֵׁ֔םשֵׁםשם עֵילָ֣םעֵילָםעילם וְאַשּׁ֔וּרוְאַשּׁוּרואשור וְאַרְפַּכְשַׁ֖דוְאַרְפַּכְשַׁדוארפכשד וְל֣וּדוְלוּדולוד וַאֲרָ֑םוַאֲרָםוארם וְע֥וּץוְעוּץועוץ וְח֖וּלוְחוּלוחול וְגֶ֥תֶרוְגֶתֶרוגתר וָמֶֽשֶׁךְוָמֶשֶׁךְומשך׃׃׃ ססס 1:18 וְאַרְפַּכְשַׁ֖דוְאַרְפַּכְשַׁדוארפכשד יָלַ֣דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־שָׁ֑לַחשָׁלַחשלח וְשֶׁ֖לַחוְשֶׁלַחושלח יָלַ֥דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־עֵֽבֶרעֵבֶרעבר׃׃׃ 1:19 וּלְעֵ֥בֶרוּלְעֵבֶרולעבר יֻלַּ֖דיֻלַּדילד שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני בָנִ֑יםבָנִיםבנים שֵׁ֣םשֵׁםשם הָאֶחָ֞דהָאֶחָדהאחד פֶּ֗לֶגפֶּלֶגפלג כִּ֤יכִּיכי בְיָמָיו֙בְיָמָיובימיו נִפְלְגָ֣הנִפְלְגָהנפלגה הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם אָחִ֖יואָחִיואחיו יָקְטָֽןיָקְטָןיקטן׃׃׃ 1:20 וְיָקְטָ֣ןוְיָקְטָןויקטן יָלַ֔דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־אַלְמוֹדָ֖דאַלְמוֹדָדאלמודד וְאֶתוְאֶתואת־־־שָׁ֑לֶףשָׁלֶףשלף וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲצַרְמָ֖וֶתחֲצַרְמָוֶתחצרמות וְאֶתוְאֶתואת־־־יָֽרַחיָרַחירח׃׃׃ 1:21 וְאֶתוְאֶתואת־־־הֲדוֹרָ֥םהֲדוֹרָםהדורם וְאֶתוְאֶתואת־־־אוּזָ֖לאוּזָלאוזל וְאֶתוְאֶתואת־־־דִּקְלָֽהדִּקְלָהדקלה׃׃׃ 1:22 וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵיבָ֥לעֵיבָלעיבל וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲבִימָאֵ֖לאֲבִימָאֵלאבימאל וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁבָֽאשְׁבָאשבא׃׃׃ 1:23 וְאֶתוְאֶתואת־־־אוֹפִ֥יראוֹפִיראופיר וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲוִילָ֖החֲוִילָהחוילה וְאֶתוְאֶתואת־־־יוֹבָ֑ביוֹבָביובב כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יָקְטָֽןיָקְטָןיקטן׃׃׃ ססס 1:24 שֵׁ֥םשֵׁםשם ׀׀׀ אַרְפַּכְשַׁ֖דאַרְפַּכְשַׁדארפכשד שָֽׁלַחשָׁלַחשלח׃׃׃ 1:25 עֵ֥בֶרעֵבֶרעבר פֶּ֖לֶגפֶּלֶגפלג רְעֽוּרְעוּרעו׃׃׃ 1:26 שְׂר֥וּגשְׂרוּגשרוג נָח֖וֹרנָחוֹרנחור תָּֽרַחתָּרַחתרח׃׃׃ 1:27 אַבְרָ֖םאַבְרָםאברם ה֥וּאהוּאהוא אַבְרָהָֽםאַבְרָהָםאברהם׃׃׃ ססס 1:28 בְּנֵי֙בְּנֵיבני אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם יִצְחָ֖קיִצְחָקיצחק וְיִשְׁמָעֵֽאלוְיִשְׁמָעֵאלוישמעאל׃׃׃ ססס 1:29 אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה תֹּלְדוֹתָ֑םתֹּלְדוֹתָםתלדותם בְּכ֤וֹרבְּכוֹרבכור יִשְׁמָעֵאל֙יִשְׁמָעֵאלישמעאל נְבָי֔וֹתנְבָיוֹתנביות וְקֵדָ֥רוְקֵדָרוקדר וְאַדְבְּאֵ֖לוְאַדְבְּאֵלואדבאל וּמִבְשָֽׂםוּמִבְשָׂםומבשם׃׃׃ 1:30 מִשְׁמָ֣עמִשְׁמָעמשמע וְדוּמָ֔הוְדוּמָהודומה מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא חֲדַ֥דחֲדַדחדד וְתֵימָֽאוְתֵימָאותימא׃׃׃ 1:31 יְט֥וּריְטוּריטור נָפִ֖ישׁנָפִישׁנפיש וָקֵ֑דְמָהוָקֵדְמָהוקדמה אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה הֵ֖םהֵםהם בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׁמָעֵֽאליִשְׁמָעֵאלישמעאל׃׃׃ ססס 1:32 וּבְנֵ֨יוּבְנֵיובני קְטוּרָ֜הקְטוּרָהקטורה פִּילֶ֣גֶשׁפִּילֶגֶשׁפילגש אַבְרָהָ֗םאַבְרָהָםאברהם יָלְדָ֞היָלְדָהילדה אֶתאֶתאת־־־זִמְרָ֧ןזִמְרָןזמרן וְיָקְשָׁ֛ןוְיָקְשָׁןויקשן וּמְדָ֥ןוּמְדָןומדן וּמִדְיָ֖ןוּמִדְיָןומדין וְיִשְׁבָּ֣קוְיִשְׁבָּקוישבק וְשׁ֑וּחַוְשׁוּחַושוח וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני יָקְשָׁ֖ןיָקְשָׁןיקשן שְׁבָ֥אשְׁבָאשבא וּדְדָֽןוּדְדָןודדן׃׃׃ ססס 1:33 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני מִדְיָ֗ןמִדְיָןמדין עֵיפָ֤העֵיפָהעיפה וָעֵ֙פֶר֙וָעֵפֶרועפר וַחֲנ֔וֹךְוַחֲנוֹךְוחנוך וַאֲבִידָ֖עוַאֲבִידָעואבידע וְאֶלְדָּעָ֑הוְאֶלְדָּעָהואלדעה כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני קְטוּרָֽהקְטוּרָהקטורה׃׃׃ ססס 1:34 וַיּ֥וֹלֶדוַיּוֹלֶדויולד אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם אֶתאֶתאת־־־יִצְחָ֑קיִצְחָקיצחק ססס בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִצְחָ֔קיִצְחָקיצחק עֵשָׂ֖ועֵשָׂועשו וְיִשְׂרָאֵֽלוְיִשְׂרָאֵלוישראל׃׃׃ ססס 1:35 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני עֵשָׂ֑ועֵשָׂועשו אֱלִיפַ֛זאֱלִיפַזאליפז רְעוּאֵ֥לרְעוּאֵלרעואל וִיע֖וּשׁוִיעוּשׁויעוש וְיַעְלָ֥םוְיַעְלָםויעלם וְקֹֽרַחוְקֹרַחוקרח׃׃׃ ססס 1:36 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני אֱלִיפָ֑זאֱלִיפָזאליפז תֵּימָ֤ןתֵּימָןתימן וְאוֹמָר֙וְאוֹמָרואומר צְפִ֣יצְפִיצפי וְגַעְתָּ֔םוְגַעְתָּםוגעתם קְנַ֖זקְנַזקנז וְתִמְנָ֥עוְתִמְנָעותמנע וַעֲמָלֵֽקוַעֲמָלֵקועמלק׃׃׃ ססס 1:37 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני רְעוּאֵ֑לרְעוּאֵלרעואל נַ֥חַתנַחַתנחת זֶ֖רַחזֶרַחזרח שַׁמָּ֥השַׁמָּהשמה וּמִזָּֽהוּמִזָּהומזה׃׃׃ ססס 1:38 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני שֵׂעִ֔ירשֵׂעִירשעיר לוֹטָ֥ןלוֹטָןלוטן וְשׁוֹבָ֖לוְשׁוֹבָלושובל וְצִבְע֣וֹןוְצִבְעוֹןוצבעון וַֽעֲנָ֑הוַעֲנָהוענה וְדִישֹׁ֥ןוְדִישֹׁןודישן וְאֵ֖צֶרוְאֵצֶרואצר וְדִישָֽׁןוְדִישָׁןודישן׃׃׃ 1:39 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני לוֹטָ֖ןלוֹטָןלוטן חֹרִ֣יחֹרִיחרי וְהוֹמָ֑םוְהוֹמָםוהומם וַאֲח֥וֹתוַאֲחוֹתואחות לוֹטָ֖ןלוֹטָןלוטן תִּמְנָֽעתִּמְנָעתמנע׃׃׃ ססס 1:40 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שׁוֹבָ֔לשׁוֹבָלשובל עַלְיָ֧ןעַלְיָןעלין וּמָנַ֛חַתוּמָנַחַתומנחת וְעֵיבָ֖לוְעֵיבָלועיבל שְׁפִ֣ישְׁפִישפי וְאוֹנָ֑םוְאוֹנָםואונם ססס וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני צִבְע֖וֹןצִבְעוֹןצבעון אַיָּ֥האַיָּהאיה וַעֲנָֽהוַעֲנָהוענה׃׃׃ 1:41 בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עֲנָ֖העֲנָהענה דִּישׁ֑וֹןדִּישׁוֹןדישון ססס וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני דִישׁ֔וֹןדִישׁוֹןדישון חַמְרָ֥ןחַמְרָןחמרן וְאֶשְׁבָּ֖ןוְאֶשְׁבָּןואשבן וְיִתְרָ֥ןוְיִתְרָןויתרן וּכְרָֽןוּכְרָןוכרן׃׃׃ ססס 1:42 בְּֽנֵיבְּנֵיבני־־־אֵ֔צֶראֵצֶראצר בִּלְהָ֥ןבִּלְהָןבלהן וְזַעֲוָ֖ןוְזַעֲוָןוזעון יַעֲקָ֑ןיַעֲקָןיעקן בְּנֵ֥יבְּנֵיבני דִישׁ֖וֹןדִישׁוֹןדישון ע֥וּץעוּץעוץ וַאֲרָֽןוַאֲרָןוארן׃׃׃ פפפ
1:43 וְאֵ֣לֶּהוְאֵלֶּהואלה הַמְּלָכִ֗יםהַמְּלָכִיםהמלכים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר מָלְכוּ֙מָלְכוּמלכו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני מְלָךְמְלָךְמלך־־־מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל בֶּ֚לַעבֶּלַעבלע בֶּןבֶּןבן־־־בְּע֔וֹרבְּעוֹרבעור וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם עִיר֖וֹעִירוֹעירו דִּנְהָֽבָהדִּנְהָבָהדנהבה׃׃׃ 1:44 וַיָּ֖מָתוַיָּמָתוימת בָּ֑לַעבָּלַעבלע וַיִּמְלֹ֣ךְוַיִּמְלֹךְוימלך תַּחְתָּ֔יותַּחְתָּיותחתיו יוֹבָ֥ביוֹבָביובב בֶּןבֶּןבן־־־זֶ֖רַחזֶרַחזרח מִבָּצְרָֽהמִבָּצְרָהמבצרה׃׃׃ 1:45 וַיָּ֖מָתוַיָּמָתוימת יוֹבָ֑ביוֹבָביובב וַיִּמְלֹ֣ךְוַיִּמְלֹךְוימלך תַּחְתָּ֔יותַּחְתָּיותחתיו חוּשָׁ֖םחוּשָׁםחושם מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ הַתֵּימָנִֽיהַתֵּימָנִיהתימני׃׃׃ 1:46 וַיָּ֖מָתוַיָּמָתוימת חוּשָׁ֑םחוּשָׁםחושם וַיִּמְלֹ֨ךְוַיִּמְלֹךְוימלך תַּחְתָּ֜יותַּחְתָּיותחתיו הֲדַ֣דהֲדַדהדד בֶּןבֶּןבן־־־בְּדַ֗דבְּדַדבדד הַמַּכֶּ֤ההַמַּכֶּההמכה אֶתאֶתאת־־־מִדְיָן֙מִדְיָןמדין בִּשְׂדֵ֣הבִּשְׂדֵהבשדה מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם עִיר֖וֹעִירוֹעירו [עֲיֹות כ][עֲיֹות כ][עיות כ] (עֲוִֽית ק)(עֲוִית ק)(עוית ק)׃׃׃ 1:47 וַיָּ֖מָתוַיָּמָתוימת הֲדָ֑דהֲדָדהדד וַיִּמְלֹ֣ךְוַיִּמְלֹךְוימלך תַּחְתָּ֔יותַּחְתָּיותחתיו שַׂמְלָ֖השַׂמְלָהשמלה מִמַּשְׂרֵקָֽהמִמַּשְׂרֵקָהממשרקה׃׃׃ 1:48 וַיָּ֖מָתוַיָּמָתוימת שַׂמְלָ֑השַׂמְלָהשמלה וַיִּמְלֹ֣ךְוַיִּמְלֹךְוימלך תַּחְתָּ֔יותַּחְתָּיותחתיו שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול מֵרְחֹב֥וֹתמֵרְחֹבוֹתמרחבות הַנָּהָֽרהַנָּהָרהנהר׃׃׃ 1:49 וַיָּ֖מָתוַיָּמָתוימת שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וַיִּמְלֹ֣ךְוַיִּמְלֹךְוימלך תַּחְתָּ֔יותַּחְתָּיותחתיו בַּ֥עַלבַּעַלבעל חָנָ֖ןחָנָןחנן בֶּןבֶּןבן־־־עַכְבּֽוֹרעַכְבּוֹרעכבור׃׃׃ 1:50 וַיָּ֙מָת֙וַיָּמָתוימת בַּ֣עַלבַּעַלבעל חָנָ֔ןחָנָןחנן וַיִּמְלֹ֤ךְוַיִּמְלֹךְוימלך תַּחְתָּיו֙תַּחְתָּיותחתיו הֲדַ֔דהֲדַדהדד וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם עִיר֖וֹעִירוֹעירו פָּ֑עִיפָּעִיפעי וְשֵׁ֨םוְשֵׁםושם אִשְׁתּ֤וֹאִשְׁתּוֹאשתו מְהֵיטַבְאֵל֙מְהֵיטַבְאֵלמהיטבאל בַּתבַּתבת־־־מַטְרֵ֔דמַטְרֵדמטרד בַּ֖תבַּתבת מֵ֥ימֵימי זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 1:51 וַיָּ֖מָתוַיָּמָתוימת הֲדָ֑דהֲדָדהדד ססס וַיִּהְיוּ֙וַיִּהְיוּויהיו אַלּוּפֵ֣יאַלּוּפֵיאלופי אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום אַלּ֥וּףאַלּוּףאלוף תִּמְנָ֛עתִּמְנָעתמנע אַלּ֥וּףאַלּוּףאלוף [עַלְיָה כ][עַלְיָה כ][עליה כ] (עַֽלְוָ֖ה ק)(עַלְוָה ק)(עלוה ק) אַלּ֥וּףאַלּוּףאלוף יְתֵֽתיְתֵתיתת׃׃׃ 1:52 אַלּ֧וּףאַלּוּףאלוף אָהֳלִיבָמָ֛האָהֳלִיבָמָהאהליבמה אַלּ֥וּףאַלּוּףאלוף אֵלָ֖האֵלָהאלה אַלּ֥וּףאַלּוּףאלוף פִּינֹֽןפִּינֹןפינן׃׃׃ 1:53 אַלּ֥וּףאַלּוּףאלוף קְנַ֛זקְנַזקנז אַלּ֥וּףאַלּוּףאלוף תֵּימָ֖ןתֵּימָןתימן אַלּ֣וּףאַלּוּףאלוף מִבְצָֽרמִבְצָרמבצר׃׃׃ 1:54 אַלּ֥וּףאַלּוּףאלוף מַגְדִּיאֵ֖למַגְדִּיאֵלמגדיאל אַלּ֣וּףאַלּוּףאלוף עִירָ֑םעִירָםעירם אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה אַלּוּפֵ֥יאַלּוּפֵיאלופי אֱדֽוֹםאֱדוֹםאדום׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain