Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 11

11:1 וַיִּקָּבְצ֧וּוַיִּקָּבְצוּויקבצו כָֽלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֖ידדָּוִידדויד חֶבְר֣וֹנָהחֶבְרוֹנָהחברונה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֛ההִנֵּההנה עַצְמְךָ֥עַצְמְךָעצמך וּֽבְשָׂרְךָ֖וּבְשָׂרְךָובשרך אֲנָֽחְנוּאֲנָחְנוּאנחנו׃׃׃ 11:2 גַּםגַּםגם־־־תְּמ֣וֹלתְּמוֹלתמול גַּםגַּםגם־־־שִׁלְשׁ֗וֹםשִׁלְשׁוֹםשלשום גַּ֚םגַּםגם בִּהְי֣וֹתבִּהְיוֹתבהיות שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול מֶ֔לֶךְמֶלֶךְמלך אַתָּ֛האַתָּהאתה הַמּוֹצִ֥יאהַמּוֹצִיאהמוציא וְהַמֵּבִ֖יאוְהַמֵּבִיאוהמביא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְךָ֗לְךָלך אַתָּ֨האַתָּהאתה תִרְעֶ֤התִרְעֶהתרעה אֶתאֶתאת־־־עַמִּי֙עַמִּיעמי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה תִּהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה נָגִ֔ידנָגִידנגיד עַ֖לעַלעל עַמִּ֥יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 11:3 וַ֠יָּבֹאוּוַיָּבֹאוּויבאו כָּלכָּלכל־־־זִקְנֵ֨יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך חֶבְר֔וֹנָהחֶבְרוֹנָהחברונה וַיִּכְרֹת֩וַיִּכְרֹתויכרת לָהֶ֨םלָהֶםלהם דָּוִ֥ידדָּוִידדויד בְּרִ֛יתבְּרִיתברית בְּחֶבְר֖וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּמְשְׁח֨וּוַיִּמְשְׁחוּוימשחו אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֤ידדָּוִידדויד לְמֶ֙לֶךְ֙לְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּדְבַ֥רכִּדְבַרכדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־שְׁמוּאֵֽלשְׁמוּאֵלשמואל׃׃׃ ססס 11:4 וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך דָּוִ֧ידדָּוִידדויד וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם הִ֣יאהִיאהיא יְב֑וּסיְבוּסיבוס וְשָׁם֙וְשָׁםושם הַיְבוּסִ֔יהַיְבוּסִיהיבוסי יֹשְׁבֵ֖ייֹשְׁבֵיישבי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 11:5 וַיֹּ֨אמְר֜וּוַיֹּאמְרוּויאמרו יֹשְׁבֵ֤ייֹשְׁבֵיישבי יְבוּס֙יְבוּסיבוס לְדָוִ֔ידלְדָוִידלדויד לֹ֥אלֹאלא תָב֖וֹאתָבוֹאתבוא הֵ֑נָּההֵנָּההנה וַיִּלְכֹּ֤דוַיִּלְכֹּדוילכד דָּוִיד֙דָּוִידדויד אֶתאֶתאת־־־מְצֻדַ֣תמְצֻדַתמצדת צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון הִ֖יאהִיאהיא עִ֥ירעִירעיר דָּוִֽידדָּוִידדויד׃׃׃ 11:6 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֔ידדָּוִידדויד כָּלכָּלכל־־־מַכֵּ֤המַכֵּהמכה יְבוּסִי֙יְבוּסִייבוסי בָּרִ֣אשׁוֹנָ֔הבָּרִאשׁוֹנָהבראשונה יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְרֹ֖אשׁלְרֹאשׁלראש וּלְשָׂ֑רוּלְשָׂרולשר וַיַּ֧עַלוַיַּעַלויעל בָּרִאשׁוֹנָ֛הבָּרִאשׁוֹנָהבראשונה יוֹאָ֥ביוֹאָביואב בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָ֖הצְרוּיָהצרויה וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי לְרֹֽאשׁלְרֹאשׁלראש׃׃׃ 11:7 וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב דָּוִ֖ידדָּוִידדויד בַּמְצָ֑דבַּמְצָדבמצד עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן קָרְאוּקָרְאוּקראו־־־ל֖וֹלוֹלו עִ֥ירעִירעיר דָּוִֽידדָּוִידדויד׃׃׃ 11:8 וַיִּ֤בֶןוַיִּבֶןויבן הָעִיר֙הָעִירהעיר מִסָּבִ֔יבמִסָּבִיבמסביב מִןמִןמן־־־הַמִּלּ֖וֹאהַמִּלּוֹאהמלוא וְעַדוְעַדועד־־־הַסָּבִ֑יבהַסָּבִיבהסביב וְיוֹאָ֕בוְיוֹאָבויואב יְחַיֶּ֖היְחַיֶּהיחיה אֶתאֶתאת־־־שְׁאָ֥רשְׁאָרשאר הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 11:9 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך דָּוִ֖ידדָּוִידדויד הָל֣וֹךְהָלוֹךְהלוך וְגָד֑וֹלוְגָדוֹלוגדול וַיהוָ֥הוַיהוָהויהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ פפפ
11:10 וְאֵ֨לֶּהוְאֵלֶּהואלה רָאשֵׁ֤ירָאשֵׁיראשי הַגִּבּוֹרִים֙הַגִּבּוֹרִיםהגבורים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְדָוִ֔ידלְדָוִידלדויד הַמִּתְחַזְּקִ֨יםהַמִּתְחַזְּקִיםהמתחזקים עִמּ֧וֹעִמּוֹעמו בְמַלְכוּת֛וֹבְמַלְכוּתוֹבמלכותו עִםעִםעם־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְהַמְלִיכ֑וֹלְהַמְלִיכוֹלהמליכו כִּדְבַ֥רכִּדְבַרכדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 11:11 וְאֵ֛לֶּהוְאֵלֶּהואלה מִסְפַּ֥רמִסְפַּרמספר הַגִּבֹּרִ֖יםהַגִּבֹּרִיםהגברים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְדָוִ֑ידלְדָוִידלדויד יָשָׁבְעָ֣םיָשָׁבְעָםישבעם בֶּןבֶּןבן־־־חַכְמוֹנִ֗יחַכְמוֹנִיחכמוני רֹ֚אשׁרֹאשׁראש [הַשְּׁלֹושִׁים כ][הַשְּׁלֹושִׁים כ][השלושים כ] (הַשָּׁ֣לִישִׁ֔ים ק)(הַשָּׁלִישִׁים ק)(השלישים ק) הֽוּאהוּאהוא־־־עוֹרֵ֧רעוֹרֵרעורר אֶתאֶתאת־־־חֲנִית֛וֹחֲנִיתוֹחניתו עַלעַלעל־־־שְׁלֹשׁשְׁלֹשׁשלש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות חָלָ֖לחָלָלחלל בְּפַ֥עַםבְּפַעַםבפעם אֶחָֽתאֶחָתאחת׃׃׃ 11:12 וְאַחֲרָ֛יווְאַחֲרָיוואחריו אֶלְעָזָ֥ראֶלְעָזָראלעזר בֶּןבֶּןבן־־־דּוֹד֖וֹדּוֹדוֹדודו הָאֲחוֹחִ֑יהָאֲחוֹחִיהאחוחי ה֖וּאהוּאהוא בִּשְׁלוֹשָׁ֥הבִּשְׁלוֹשָׁהבשלושה הַגִּבֹּרִֽיםהַגִּבֹּרִיםהגברים׃׃׃ 11:13 הֽוּאהוּאהוא־־־הָיָ֨ההָיָההיה עִםעִםעם־־־דָּוִ֜ידדָּוִידדויד בַּפַּ֣סבַּפַּסבפס דַּמִּ֗יםדַּמִּיםדמים וְהַפְּלִשְׁתִּים֙וְהַפְּלִשְׁתִּיםוהפלשתים נֶאֱסְפוּנֶאֱסְפוּנאספו־־־שָׁ֣םשָׁםשם לַמִּלְחָמָ֔הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וַתְּהִ֛יוַתְּהִיותהי חֶלְקַ֥תחֶלְקַתחלקת הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה מְלֵאָ֣המְלֵאָהמלאה שְׂעוֹרִ֑יםשְׂעוֹרִיםשעורים וְהָעָ֥םוְהָעָםוהעם נָ֖סוּנָסוּנסו מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני פְלִשְׁתִּֽיםפְלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 11:14 וַיִּֽתְיַצְּב֤וּוַיִּתְיַצְּבוּויתיצבו בְתוֹךְבְתוֹךְבתוך־־־הַחֶלְקָה֙הַחֶלְקָההחלקה וַיַּצִּיל֔וּהָוַיַּצִּילוּהָויצילוה וַיַּכּ֖וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיּ֥וֹשַׁעוַיּוֹשַׁעויושע יְהוָ֖היְהוָהיהוה תְּשׁוּעָ֥התְּשׁוּעָהתשועה גְדוֹלָֽהגְדוֹלָהגדולה׃׃׃ 11:15 וַיֵּרְד֡וּוַיֵּרְדוּוירדו שְֽׁלוֹשָׁה֩שְׁלוֹשָׁהשלושה מִןמִןמן־־־הַשְּׁלוֹשִׁ֨יםהַשְּׁלוֹשִׁיםהשלושים רֹ֤אשׁרֹאשׁראש עַלעַלעל־־־הַצֻּר֙הַצֻּרהצר אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔ידדָּוִידדויד אֶלאֶלאל־־־מְעָרַ֖תמְעָרַתמערת עֲדֻלָּ֑םעֲדֻלָּםעדלם וּמַחֲנֵ֣הוּמַחֲנֵהומחנה פְלִשְׁתִּ֔יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים חֹנָ֖החֹנָהחנה בְּעֵ֥מֶקבְּעֵמֶקבעמק רְפָאִֽיםרְפָאִיםרפאים׃׃׃ 11:16 וְדָוִ֖ידוְדָוִידודויד אָ֣זאָזאז בַּמְּצוּדָ֑הבַּמְּצוּדָהבמצודה וּנְצִ֣יבוּנְצִיבונציב פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים אָ֖זאָזאז בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 11:17 [וַיִּתְאָו כ][וַיִּתְאָו כ][ויתאו כ] (וַיִּתְאָ֥יו ק)(וַיִּתְאָיו ק)(ויתאיו ק) דָּוִ֖ידדָּוִידדויד וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר מִ֚ימִימי יַשְׁקֵ֣נִייַשְׁקֵנִיישקני מַ֔יִםמַיִםמים מִבּ֥וֹרמִבּוֹרמבור בֵּֽיתבֵּיתבית־־־לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בַּשָּֽׁעַרבַּשָּׁעַרבשער׃׃׃ 11:18 וַיִּבְקְע֨וּוַיִּבְקְעוּויבקעו הַשְּׁלֹשָׁ֜ההַשְּׁלֹשָׁההשלשה בְּמַחֲנֵ֣הבְּמַחֲנֵהבמחנה פְלִשְׁתִּ֗יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַיִּֽשְׁאֲבוּוַיִּשְׁאֲבוּוישאבו־־־מַ֙יִם֙מַיִםמים מִבּ֤וֹרמִבּוֹרמבור בֵּֽיתבֵּיתבית־־־לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּשַּׁ֔עַרבַּשַּׁעַרבשער וַיִּשְׂא֖וּוַיִּשְׂאוּוישאו וַיָּבִ֣אוּוַיָּבִאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָבָ֤האָבָהאבה דָוִיד֙דָוִידדויד לִשְׁתּוֹתָ֔םלִשְׁתּוֹתָםלשתותם וַיְנַסֵּ֥ךְוַיְנַסֵּךְוינסך אֹתָ֖םאֹתָםאתם לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 11:19 וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חָלִילָה֩חָלִילָהחלילה לִּ֨ילִּילי מֵאֱלֹהַ֜ימֵאֱלֹהַימאלהי מֵעֲשׂ֣וֹתמֵעֲשׂוֹתמעשות זֹ֗אתזֹאתזאת הֲדַ֣םהֲדַםהדם הָאֲנָשִׁים֩הָאֲנָשִׁיםהאנשים הָאֵ֨לֶּההָאֵלֶּההאלה אֶשְׁתֶּ֤האֶשְׁתֶּהאשתה בְנַפְשׁוֹתָם֙בְנַפְשׁוֹתָםבנפשותם כִּ֣יכִּיכי בְנַפְשׁוֹתָ֣םבְנַפְשׁוֹתָםבנפשותם הֱבִיא֔וּםהֱבִיאוּםהביאום וְלֹ֥אוְלֹאולא אָבָ֖האָבָהאבה לִשְׁתּוֹתָ֑םלִשְׁתּוֹתָםלשתותם אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה עָשׂ֔וּעָשׂוּעשו שְׁלֹ֖שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת הַגִּבּוֹרִֽיםהַגִּבּוֹרִיםהגבורים׃׃׃ 11:20 וְאַבְשַׁ֣יוְאַבְשַׁיואבשי אֲחִֽיאֲחִיאחי־־־יוֹאָ֗ביוֹאָביואב ה֤וּאהוּאהוא הָיָה֙הָיָההיה רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הַשְּׁלוֹשָׁ֔ההַשְּׁלוֹשָׁההשלושה וְהוּא֙וְהוּאוהוא עוֹרֵ֣רעוֹרֵרעורר אֶתאֶתאת־־־חֲנִית֔וֹחֲנִיתוֹחניתו עַלעַלעל־־־שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות חָלָ֑לחָלָלחלל [וְלֹא כ][וְלֹא כ][ולא כ] (וְלוֹ ק)(וְלוֹ ק)(ולו ק) שֵׁ֖םשֵׁםשם בַּשְּׁלוֹשָֽׁהבַּשְּׁלוֹשָׁהבשלושה׃׃׃ 11:21 מִןמִןמן־־־הַשְּׁלוֹשָׁ֤ההַשְּׁלוֹשָׁההשלושה בַשְּׁנַ֙יִם֙בַשְּׁנַיִםבשנים נִכְבָּ֔דנִכְבָּדנכבד וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְשָׂ֑רלְשָׂרלשר וְעַדוְעַדועד־־־הַשְּׁלוֹשָׁ֖ההַשְּׁלוֹשָׁההשלושה לֹֽאלֹאלא־־־בָֽאבָאבא׃׃׃ ססס 11:22 בְּנָיָ֨הבְּנָיָהבניה בֶןבֶןבן־־־יְהוֹיָדָ֧עיְהוֹיָדָעיהוידע בֶּןבֶּןבן־־־אִֽישׁאִישׁאיש־־־חַ֛יִלחַיִלחיל רַברַברב־־־פְּעָלִ֖יםפְּעָלִיםפעלים מִֽןמִןמן־־־קַבְצְאֵ֑לקַבְצְאֵלקבצאל ה֣וּאהוּאהוא הִכָּ֗ההִכָּההכה אֵ֣תאֵתאת שְׁנֵ֤ישְׁנֵישני אֲרִיאֵל֙אֲרִיאֵלאריאל מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וְ֠הוּאוְהוּאוהוא יָרַ֞דיָרַדירד וְהִכָּ֧הוְהִכָּהוהכה אֶֽתאֶתאת־־־הָאֲרִ֛יהָאֲרִיהארי בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַבּ֖וֹרהַבּוֹרהבור בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום הַשָּֽׁלֶגהַשָּׁלֶגהשלג׃׃׃ 11:23 וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־הִכָּה֩הִכָּההכה אֶתאֶתאת־־־הָאִ֨ישׁהָאִישׁהאיש הַמִּצְרִ֜יהַמִּצְרִיהמצרי אִ֥ישׁאִישׁאיש מִדָּ֣המִדָּהמדה ׀׀׀ חָמֵ֣שׁחָמֵשׁחמש בָּאַמָּ֗הבָּאַמָּהבאמה וּבְיַ֨דוּבְיַדוביד הַמִּצְרִ֤יהַמִּצְרִיהמצרי חֲנִית֙חֲנִיתחנית כִּמְנ֣וֹרכִּמְנוֹרכמנור אֹרְגִ֔יםאֹרְגִיםארגים וַיֵּ֥רֶדוַיֵּרֶדוירד אֵלָ֖יואֵלָיואליו בַּשָּׁ֑בֶטבַּשָּׁבֶטבשבט וַיִּגְזֹ֤לוַיִּגְזֹלויגזל אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲנִית֙הַחֲנִיתהחנית מִיַּ֣דמִיַּדמיד הַמִּצְרִ֔יהַמִּצְרִיהמצרי וַיַּהַרְגֵ֖הוּוַיַּהַרְגֵהוּויהרגהו בַּחֲנִיתֽוֹבַּחֲנִיתוֹבחניתו׃׃׃ 11:24 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה עָשָׂ֔העָשָׂהעשה בְּנָיָ֖הוּבְּנָיָהוּבניהו בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹיָדָ֑עיְהוֹיָדָעיהוידע וְלוֹוְלוֹולו־־־שֵׁ֖םשֵׁםשם בִּשְׁלוֹשָׁ֥הבִּשְׁלוֹשָׁהבשלושה הַגִּבֹּרִֽיםהַגִּבֹּרִיםהגברים׃׃׃ 11:25 מִןמִןמן־־־הַשְּׁלוֹשִׁ֗יםהַשְּׁלוֹשִׁיםהשלושים הִנּ֤וֹהִנּוֹהנו נִכְבָּד֙נִכְבָּדנכבד ה֔וּאהוּאהוא וְאֶלוְאֶלואל־־־הַשְּׁלוֹשָׁ֖ההַשְּׁלוֹשָׁההשלושה לֹאלֹאלא־־־בָ֑אבָאבא וַיְשִׂימֵ֥הוּוַיְשִׂימֵהוּוישימהו דָוִ֖ידדָוִידדויד עַלעַלעל־־־מִשְׁמַעְתּֽוֹמִשְׁמַעְתּוֹמשמעתו׃׃׃ ססס 11:26 וְגִבּוֹרֵ֖יוְגִבּוֹרֵיוגבורי הַחֲיָלִ֑יםהַחֲיָלִיםהחילים עֲשָׂהעֲשָׂהעשה־־־אֵל֙אֵלאל אֲחִ֣יאֲחִיאחי יוֹאָ֔ביוֹאָביואב אֶלְחָנָ֥ןאֶלְחָנָןאלחנן בֶּןבֶּןבן־־־דּוֹד֖וֹדּוֹדוֹדודו מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ ססס 11:27 שַׁמּוֹת֙שַׁמּוֹתשמות הַהֲרוֹרִ֔יהַהֲרוֹרִיההרורי חֶ֖לֶץחֶלֶץחלץ הַפְּלוֹנִֽיהַפְּלוֹנִיהפלוני׃׃׃ ססס 11:28 עִירָ֤אעִירָאעירא בֶןבֶןבן־־־עִקֵּשׁ֙עִקֵּשׁעקש הַתְּקוֹעִ֔יהַתְּקוֹעִיהתקועי אֲבִיעֶ֖זֶראֲבִיעֶזֶראביעזר הָעֲנְּתוֹתִֽיהָעֲנְּתוֹתִיהענתותי׃׃׃ ססס 11:29 סִבְּכַי֙סִבְּכַיסבכי הַחֻ֣שָׁתִ֔יהַחֻשָׁתִיהחשתי עִילַ֖יעִילַיעילי הָאֲחוֹחִֽיהָאֲחוֹחִיהאחוחי׃׃׃ ססס 11:30 מַהְרַי֙מַהְרַימהרי הַנְּטֹ֣פָתִ֔יהַנְּטֹפָתִיהנטפתי חֵ֥לֶדחֵלֶדחלד בֶּֽןבֶּןבן־־־בַּֽעֲנָ֖הבַּעֲנָהבענה הַנְּטוֹפָתִֽיהַנְּטוֹפָתִיהנטופתי׃׃׃ ססס 11:31 אִיתַ֣יאִיתַיאיתי בֶּןבֶּןבן־־־רִיבַ֗ירִיבַיריבי מִגִּבְעַת֙מִגִּבְעַתמגבעת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֔ןבִנְיָמִןבנימן ססס בְּנָיָ֖הבְּנָיָהבניה הַפִּרְעָתֹנִֽיהַפִּרְעָתֹנִיהפרעתני׃׃׃ 11:32 חוּרַי֙חוּרַיחורי מִנַּ֣חֲלֵימִנַּחֲלֵימנחלי גָ֔עַשׁגָעַשׁגעש ססס אֲבִיאֵ֖לאֲבִיאֵלאביאל הָעַרְבָתִֽיהָעַרְבָתִיהערבתי׃׃׃ ססס 11:33 עַזְמָ֙וֶת֙עַזְמָוֶתעזמות הַבַּ֣חֲרוּמִ֔יהַבַּחֲרוּמִיהבחרומי אֶלְיַחְבָּ֖אאֶלְיַחְבָּאאליחבא הַשַּׁעַלְבֹנִֽיהַשַּׁעַלְבֹנִיהשעלבני׃׃׃ ססס 11:34 בְּנֵ֗יבְּנֵיבני הָשֵׁם֙הָשֵׁםהשם הַגִּ֣זוֹנִ֔יהַגִּזוֹנִיהגזוני יוֹנָתָ֥ןיוֹנָתָןיונתן בֶּןבֶּןבן־־־שָׁגֵ֖השָׁגֵהשגה הַהֲרָרִֽיהַהֲרָרִיההררי׃׃׃ ססס 11:35 אֲחִיאָ֧םאֲחִיאָםאחיאם בֶּןבֶּןבן־־־שָׂכָ֛רשָׂכָרשכר הַהֲרָרִ֖יהַהֲרָרִיההררי אֱלִיפַ֥לאֱלִיפַלאליפל בֶּןבֶּןבן־־־אֽוּראוּראור׃׃׃ ססס 11:36 חֵ֚פֶרחֵפֶרחפר הַמְּכֵ֣רָתִ֔יהַמְּכֵרָתִיהמכרתי אֲחִיָּ֖האֲחִיָּהאחיה הַפְּלֹנִֽיהַפְּלֹנִיהפלני׃׃׃ ססס 11:37 חֶצְרוֹ֙חֶצְרוֹחצרו הַֽכַּרְמְלִ֔יהַכַּרְמְלִיהכרמלי נַעֲרַ֖ינַעֲרַינערי בֶּןבֶּןבן־־־אֶזְבָּֽיאֶזְבָּיאזבי׃׃׃ ססס 11:38 יוֹאֵל֙יוֹאֵליואל אֲחִ֣יאֲחִיאחי נָתָ֔ןנָתָןנתן מִבְחָ֖רמִבְחָרמבחר בֶּןבֶּןבן־־־הַגְרִֽיהַגְרִיהגרי׃׃׃ ססס 11:39 צֶ֖לֶקצֶלֶקצלק הָעַמּוֹנִ֑יהָעַמּוֹנִיהעמוני נַחְרַי֙נַחְרַינחרי הַבֵּ֣רֹתִ֔יהַבֵּרֹתִיהברתי נֹשֵׂ֕אנֹשֵׂאנשא כְּלֵ֖יכְּלֵיכלי יוֹאָ֥ביוֹאָביואב בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָֽהצְרוּיָהצרויה׃׃׃ ססס 11:40 עִירָא֙עִירָאעירא הַיִּתְרִ֔יהַיִּתְרִיהיתרי גָּרֵ֖בגָּרֵבגרב הַיִּתְרִֽיהַיִּתְרִיהיתרי׃׃׃ ססס 11:41 אֽוּרִיָּה֙אוּרִיָּהאוריה הַחִתִּ֔יהַחִתִּיהחתי זָבָ֖דזָבָדזבד בֶּןבֶּןבן־־־אַחְלָֽיאַחְלָיאחלי׃׃׃ ססס 11:42 עֲדִינָ֨אעֲדִינָאעדינא בֶןבֶןבן־־־שִׁיזָ֜אשִׁיזָאשיזא הָרֽאוּבֵנִ֗יהָראוּבֵנִיהראובני רֹ֛אשׁרֹאשׁראש לָרֽאוּבֵנִ֖ילָראוּבֵנִילראובני וְעָלָ֥יווְעָלָיוועליו שְׁלוֹשִֽׁיםשְׁלוֹשִׁיםשלושים׃׃׃ ססס 11:43 חָנָן֙חָנָןחנן בֶּֽןבֶּןבן־־־מַעֲכָ֔המַעֲכָהמעכה וְיוֹשָׁפָ֖טוְיוֹשָׁפָטויושפט הַמִּתְנִֽיהַמִּתְנִיהמתני׃׃׃ ססס 11:44 עֻזִיָּ֖אעֻזִיָּאעזיא הָעֲשְׁתְּרָתִ֑יהָעֲשְׁתְּרָתִיהעשתרתי שָׁמָע֙שָׁמָעשמע [וִיעוּאֵל כ][וִיעוּאֵל כ][ויעואל כ] (וִֽיעִיאֵ֔ל ק)(וִיעִיאֵל ק)(ויעיאל ק) ססס בְּנֵ֖יבְּנֵיבני חוֹתָ֥םחוֹתָםחותם הָעֲרֹעֵרִֽיהָעֲרֹעֵרִיהערערי׃׃׃ ססס 11:45 יְדִֽיעֲאֵל֙יְדִיעֲאֵלידיעאל בֶּןבֶּןבן־־־שִׁמְרִ֔ישִׁמְרִישמרי וְיֹחָ֥אוְיֹחָאויחא אָחִ֖יואָחִיואחיו הַתִּיצִֽיהַתִּיצִיהתיצי׃׃׃ ססס 11:46 אֱלִיאֵל֙אֱלִיאֵלאליאל הַֽמַּחֲוִ֔יםהַמַּחֲוִיםהמחוים וִירִיבַ֥יוִירִיבַיויריבי וְיוֹשַׁוְיָ֖הוְיוֹשַׁוְיָהויושויה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אֶלְנָ֑עַםאֶלְנָעַםאלנעם וְיִתְמָ֖הוְיִתְמָהויתמה הַמּוֹאָבִֽיהַמּוֹאָבִיהמואבי׃׃׃ 11:47 אֱלִיאֵ֣לאֱלִיאֵלאליאל וְעוֹבֵ֔דוְעוֹבֵדועובד וְיַעֲשִׂיאֵ֖לוְיַעֲשִׂיאֵלויעשיאל הַמְּצֹבָיָֽההַמְּצֹבָיָההמצביה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain