Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 12

12:1 וְאֵ֗לֶּהוְאֵלֶּהואלה הַבָּאִ֤יםהַבָּאִיםהבאים אֶלאֶלאל־־־דָּוִיד֙דָּוִידדויד לְצִ֣יקְלַ֔גלְצִיקְלַגלציקלג ע֣וֹדעוֹדעוד עָצ֔וּרעָצוּרעצור מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול בֶּןבֶּןבן־־־קִ֑ישׁקִישׁקיש וְהֵ֙מָּה֙וְהֵמָּהוהמה בַּגִּבּוֹרִ֔יםבַּגִּבּוֹרִיםבגבורים עֹזְרֵ֖יעֹזְרֵיעזרי הַמִּלְחָמָֽההַמִּלְחָמָההמלחמה׃׃׃ 12:2 נֹ֣שְׁקֵינֹשְׁקֵינשקי קֶ֗שֶׁתקֶשֶׁתקשת מַיְמִינִ֤יםמַיְמִינִיםמימינים וּמַשְׂמִאלִים֙וּמַשְׂמִאלִיםומשמאלים בָּֽאֲבָנִ֔יםבָּאֲבָנִיםבאבנים וּבַחִצִּ֖יםוּבַחִצִּיםובחצים בַּקָּ֑שֶׁתבַּקָּשֶׁתבקשת מֵאֲחֵ֥ימֵאֲחֵימאחי שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול מִבִּנְיָמִֽןמִבִּנְיָמִןמבנימן׃׃׃ 12:3 הָרֹ֨אשׁהָרֹאשׁהראש אֲחִיעֶ֜זֶראֲחִיעֶזֶראחיעזר וְיוֹאָ֗שׁוְיוֹאָשׁויואש בְּנֵי֙בְּנֵיבני הַשְּׁמָעָ֣ההַשְּׁמָעָההשמעה הַגִּבְעָתִ֔יהַגִּבְעָתִיהגבעתי [וִיזוּאֵל כ][וִיזוּאֵל כ][ויזואל כ] (וִיזִיאֵ֥ל ק)(וִיזִיאֵל ק)(ויזיאל ק) וָפֶ֖לֶטוָפֶלֶטופלט בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַזְמָ֑וֶתעַזְמָוֶתעזמות וּבְרָכָ֕הוּבְרָכָהוברכה וְיֵה֖וּאוְיֵהוּאויהוא הָעֲנְּתֹתִֽיהָעֲנְּתֹתִיהענתתי׃׃׃ 12:4 וְיִֽשְׁמַֽעְיָ֧הוְיִשְׁמַעְיָהוישמעיה הַגִּבְעוֹנִ֛יהַגִּבְעוֹנִיהגבעוני גִּבּ֥וֹרגִּבּוֹרגבור בַּשְּׁלֹשִׁ֖יםבַּשְּׁלֹשִׁיםבשלשים וְעַלוְעַלועל־־־הַשְּׁלֹשִֽׁיםהַשְּׁלֹשִׁיםהשלשים׃׃׃ 12:5 וְיִרְמְיָ֤הוְיִרְמְיָהוירמיה וְיַחֲזִיאֵל֙וְיַחֲזִיאֵלויחזיאל וְי֣וֹחָנָ֔ןוְיוֹחָנָןויוחנן וְיוֹזָבָ֖דוְיוֹזָבָדויוזבד הַגְּדֵרָתִֽיהַגְּדֵרָתִיהגדרתי׃׃׃ 12:6 אֶלְעוּזַ֤יאֶלְעוּזַיאלעוזי וִירִימוֹת֙וִירִימוֹתוירימות וּבְעַלְיָ֣הוּבְעַלְיָהובעליה וּשְׁמַרְיָ֔הוּוּשְׁמַרְיָהוּושמריהו וּשְׁפַטְיָ֖הוּוּשְׁפַטְיָהוּושפטיהו [הַחֲרִיפִי כ][הַחֲרִיפִי כ][החריפי כ] (הַחֲרוּפִֽי ק)(הַחֲרוּפִי ק)(החרופי ק)׃׃׃ 12:7 אֶלְקָנָ֡האֶלְקָנָהאלקנה וְ֠יִשִּׁיָּהוּוְיִשִּׁיָּהוּוישיהו וַעֲזַרְאֵ֧לוַעֲזַרְאֵלועזראל וְיוֹעֶ֛זֶרוְיוֹעֶזֶרויועזר וְיָשָׁבְעָ֖םוְיָשָׁבְעָםוישבעם הַקָּרְחִֽיםהַקָּרְחִיםהקרחים׃׃׃ 12:8 וְיוֹעֵאלָ֧הוְיוֹעֵאלָהויועאלה וּזְבַדְיָ֛הוּזְבַדְיָהוזבדיה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יְרֹחָ֖םיְרֹחָםירחם מִןמִןמן־־־הַגְּדֽוֹרהַגְּדוֹרהגדור׃׃׃ 12:9 וּמִןוּמִןומן־־־הַגָּדִ֡יהַגָּדִיהגדי נִבְדְּל֣וּנִבְדְּלוּנבדלו אֶלאֶלאל־־־דָּוִיד֩דָּוִידדויד לַמְצַ֨דלַמְצַדלמצד מִדְבָּ֜רָהמִדְבָּרָהמדברה גִּבֹּרֵ֣יגִּבֹּרֵיגברי הַחַ֗יִלהַחַיִלהחיל אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי צָבָא֙צָבָאצבא לַמִּלְחָמָ֔הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עֹרְכֵ֥יעֹרְכֵיערכי צִנָּ֖הצִנָּהצנה וָרֹ֑מַחוָרֹמַחורמח וּפְנֵ֤יוּפְנֵיופני אַרְיֵה֙אַרְיֵהאריה פְּנֵיהֶ֔םפְּנֵיהֶםפניהם וְכִצְבָאיִ֥םוְכִצְבָאיִםוכצבאים עַלעַלעל־־־הֶהָרִ֖יםהֶהָרִיםההרים לְמַהֵֽרלְמַהֵרלמהר׃׃׃ ססס 12:10 עֵ֖זֶרעֵזֶרעזר הָרֹ֑אשׁהָרֹאשׁהראש עֹבַדְיָה֙עֹבַדְיָהעבדיה הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני אֱלִיאָ֖באֱלִיאָבאליאב הַשְּׁלִשִֽׁיהַשְּׁלִשִׁיהשלשי׃׃׃ 12:11 מִשְׁמַנָּה֙מִשְׁמַנָּהמשמנה הָרְבִיעִ֔יהָרְבִיעִיהרביעי יִרְמְיָ֖היִרְמְיָהירמיה הַחֲמִשִֽׁיהַחֲמִשִׁיהחמשי׃׃׃ 12:12 עַתַּי֙עַתַּיעתי הַשִּׁשִּׁ֔יהַשִּׁשִּׁיהששי אֱלִיאֵ֖לאֱלִיאֵלאליאל הַשְּׁבִעִֽיהַשְּׁבִעִיהשבעי׃׃׃ 12:13 יֽוֹחָנָן֙יוֹחָנָןיוחנן הַשְּׁמִינִ֔יהַשְּׁמִינִיהשמיני אֶלְזָבָ֖דאֶלְזָבָדאלזבד הַתְּשִׁיעִֽיהַתְּשִׁיעִיהתשיעי׃׃׃ 12:14 יִרְמְיָ֙הוּ֙יִרְמְיָהוּירמיהו הָעֲשִׂירִ֔יהָעֲשִׂירִיהעשירי ססס מַכְבַּנַּ֖ימַכְבַּנַּימכבני עַשְׁתֵּ֥יעַשְׁתֵּיעשתי עָשָֽׂרעָשָׂרעשר׃׃׃ 12:15 אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה מִבְּנֵימִבְּנֵימבני־־־גָ֖דגָדגד רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי הַצָּבָ֑אהַצָּבָאהצבא אֶחָ֤דאֶחָדאחד לְמֵאָה֙לְמֵאָהלמאה הַקָּטָ֔ןהַקָּטָןהקטן וְהַגָּד֖וֹלוְהַגָּדוֹלוהגדול לְאָֽלֶףלְאָלֶףלאלף׃׃׃ 12:16 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה הֵ֗םהֵםהם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָבְר֤וּעָבְרוּעברו אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּן֙הַיַּרְדֵּןהירדן בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָרִאשׁ֔וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון וְה֥וּאוְהוּאוהוא מְמַלֵּ֖אמְמַלֵּאממלא עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־[גִּדיֹתָיו כ][גִּדיֹתָיו כ][גדיתיו כ] (גְּדוֹתָ֑יו ק)(גְּדוֹתָיו ק)(גדותיו ק) וַיַּבְרִ֙יחוּ֙וַיַּבְרִיחוּויבריחו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָ֣עֲמָקִ֔יםהָעֲמָקִיםהעמקים לַמִּזְרָ֖חלַמִּזְרָחלמזרח וְלַֽמַּעֲרָֽבוְלַמַּעֲרָבולמערב׃׃׃ ססס 12:17 וַיָּבֹ֗אוּוַיָּבֹאוּויבאו מִןמִןמן־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני בִנְיָמִן֙בִנְיָמִןבנימן וִֽיהוּדָ֔הוִיהוּדָהויהודה עַדעַדעד־־־לַמְצָ֖דלַמְצָדלמצד לְדָוִֽידלְדָוִידלדויד׃׃׃ 12:18 וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא דָוִיד֮דָוִידדויד לִפְנֵיהֶם֒לִפְנֵיהֶםלפניהם וַיַּ֙עַן֙וַיַּעַןויען וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֔םלָהֶםלהם אִםאִםאם־־־לְשָׁל֞וֹםלְשָׁלוֹםלשלום בָּאתֶ֤םבָּאתֶםבאתם אֵלַי֙אֵלַיאלי לְעָזְרֵ֔נִילְעָזְרֵנִילעזרני יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לִּ֧ילִּילי עֲלֵיכֶ֛םעֲלֵיכֶםעליכם לֵבָ֖בלֵבָבלבב לְיָ֑חַדלְיָחַדליחד וְאִֽםוְאִםואם־־־לְרַמּוֹתַ֣נִילְרַמּוֹתַנִילרמותני לְצָרַ֗ילְצָרַילצרי בְּלֹ֤אבְּלֹאבלא חָמָס֙חָמָסחמס בְּכַפַּ֔יבְּכַפַּיבכפי יֵ֛רֶאיֵרֶאירא אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵ֖ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו וְיוֹכַֽחוְיוֹכַחויוכח׃׃׃ ססס 12:19 וְר֣וּחַוְרוּחַורוח לָבְשָׁ֗הלָבְשָׁהלבשה אֶתאֶתאת־־־עֲמָשַׂי֮עֲמָשַׂיעמשי רֹ֣אשׁרֹאשׁראש [הַשְּׁלֹושִׁים כ][הַשְּׁלֹושִׁים כ][השלושים כ] (הַשָּׁלִישִׁים֒ ק)(הַשָּׁלִישִׁים ק)(השלישים ק) לְךָ֤לְךָלך דָוִיד֙דָוִידדויד וְעִמְּךָ֣וְעִמְּךָועמך בֶןבֶןבן־־־יִשַׁ֔ייִשַׁיישי שָׁל֨וֹםשָׁלוֹםשלום ׀׀׀ שָׁל֜וֹםשָׁלוֹםשלום לְךָ֗לְךָלך וְשָׁלוֹם֙וְשָׁלוֹםושלום לְעֹ֣זְרֶ֔ךָלְעֹזְרֶךָלעזרך כִּ֥יכִּיכי עֲזָרְךָ֖עֲזָרְךָעזרך אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וַיְקַבְּלֵ֣םוַיְקַבְּלֵםויקבלם דָּוִ֔ידדָּוִידדויד וַֽיִּתְּנֵ֖םוַיִּתְּנֵםויתנם בְּרָאשֵׁ֥יבְּרָאשֵׁיבראשי הַגְּדֽוּדהַגְּדוּדהגדוד׃׃׃ פפפ
12:20 וּמִֽמְּנַשֶּׁ֞הוּמִמְּנַשֶּׁהוממנשה נָפְל֣וּנָפְלוּנפלו עַלעַלעל־־־דָּוִ֗ידדָּוִידדויד בְּבֹא֨וֹבְּבֹאוֹבבאו עִםעִםעם־־־פְּלִשְׁתִּ֧יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים עַלעַלעל־־־שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וְלֹ֣אוְלֹאולא עֲזָרֻ֑םעֲזָרֻםעזרם כִּ֣יכִּיכי בְעֵצָ֗הבְעֵצָהבעצה שִׁלְּחֻ֜הוּשִׁלְּחֻהוּשלחהו סַרְנֵ֤יסַרְנֵיסרני פְלִשְׁתִּים֙פְלִשְׁתִּיםפלשתים לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בְּרָאשֵׁ֕ינוּבְּרָאשֵׁינוּבראשינו יִפּ֖וֹליִפּוֹליפול אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנָ֥יואֲדֹנָיואדניו שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 12:21 בְּלֶכְתּ֣וֹבְּלֶכְתּוֹבלכתו אֶלאֶלאל־־־צִֽיקְלַ֗גצִיקְלַגציקלג נָפְל֣וּנָפְלוּנפלו עָלָ֣יועָלָיועליו ׀׀׀ מִֽמְּנַשֶּׁ֡המִמְּנַשֶּׁהממנשה עַ֠דְנַחעַדְנַחעדנח וְיוֹזָבָ֤דוְיוֹזָבָדויוזבד וִידִֽיעֲאֵל֙וִידִיעֲאֵלוידיעאל וּמִיכָאֵ֣לוּמִיכָאֵלומיכאל וְיוֹזָבָ֔דוְיוֹזָבָדויוזבד וֶאֱלִיה֖וּאוֶאֱלִיהוּאואליהוא וְצִלְּתָ֑יוְצִלְּתָיוצלתי רָאשֵׁ֥ירָאשֵׁיראשי הָאֲלָפִ֖יםהָאֲלָפִיםהאלפים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לִמְנַשֶּֽׁהלִמְנַשֶּׁהלמנשה׃׃׃ 12:22 וְהֵ֗מָּהוְהֵמָּהוהמה עָזְר֤וּעָזְרוּעזרו עִםעִםעם־־־דָּוִיד֙דָּוִידדויד עַֽלעַלעל־־־הַגְּד֔וּדהַגְּדוּדהגדוד כִּֽיכִּיכי־־־גִבּ֥וֹרֵיגִבּוֹרֵיגבורי חַ֖יִלחַיִלחיל כֻּלָּ֑םכֻּלָּםכלם וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו שָׂרִ֖יםשָׂרִיםשרים בַּצָּבָֽאבַּצָּבָאבצבא׃׃׃ 12:23 כִּ֚יכִּיכי לְעֶתלְעֶתלעת־־־י֣וֹםיוֹםיום בְּי֔וֹםבְּיוֹםביום יָבֹ֥אוּיָבֹאוּיבאו עַלעַלעל־־־דָּוִ֖ידדָּוִידדויד לְעָזְר֑וֹלְעָזְרוֹלעזרו עַדעַדעד־־־לְמַחֲנֶ֥הלְמַחֲנֶהלמחנה גָד֖וֹלגָדוֹלגדול כְּמַחֲנֵ֥הכְּמַחֲנֵהכמחנה אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ פפפ
12:24 וְ֠אֵלֶּהוְאֵלֶּהואלה מִסְפְּרֵ֞ימִסְפְּרֵימספרי רָאשֵׁ֤ירָאשֵׁיראשי הֶֽחָלוּץ֙הֶחָלוּץהחלוץ לַצָּבָ֔אלַצָּבָאלצבא בָּ֥אוּבָּאוּבאו עַלעַלעל־־־דָּוִ֖ידדָּוִידדויד חֶבְר֑וֹנָהחֶבְרוֹנָהחברונה לְהָסֵ֞בלְהָסֵבלהסב מַלְכ֥וּתמַלְכוּתמלכות שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול אֵלָ֖יואֵלָיואליו כְּפִ֥יכְּפִיכפי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 12:25 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה נֹשְׂאֵ֥ינֹשְׂאֵינשאי צִנָּ֖הצִנָּהצנה וָרֹ֑מַחוָרֹמַחורמח שֵׁ֧שֶׁתשֵׁשֶׁתששת אֲלָפִ֛יםאֲלָפִיםאלפים וּשְׁמוֹנֶ֥הוּשְׁמוֹנֶהושמונה מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות חֲלוּצֵ֥יחֲלוּצֵיחלוצי צָבָֽאצָבָאצבא׃׃׃ ססס 12:26 מִןמִןמן־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שִׁמְע֗וֹןשִׁמְעוֹןשמעון גִּבּ֤וֹרֵיגִּבּוֹרֵיגבורי חַ֙יִל֙חַיִלחיל לַצָּבָ֔אלַצָּבָאלצבא שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וּמֵאָֽהוּמֵאָהומאה׃׃׃ ססס 12:27 מִןמִןמן־־־בְּנֵי֙בְּנֵיבני הַלֵּוִ֔יהַלֵּוִיהלוי אַרְבַּ֥עַתאַרְבַּעַתארבעת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ ססס 12:28 וִיהוֹיָדָ֖עוִיהוֹיָדָעויהוידע הַנָּגִ֣ידהַנָּגִידהנגיד לְאַהֲרֹ֑ןלְאַהֲרֹןלאהרן וְעִמּ֕וֹוְעִמּוֹועמו שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וּשְׁבַ֥עוּשְׁבַעושבע מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ ססס 12:29 וְצָד֥וֹקוְצָדוֹקוצדוק נַ֖עַרנַעַרנער גִּבּ֣וֹרגִּבּוֹרגבור חָ֑יִלחָיִלחיל וּבֵיתוּבֵיתובית־־־אָבִ֥יואָבִיואביו שָׂרִ֖יםשָׂרִיםשרים עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁנָֽיִםוּשְׁנָיִםושנים׃׃׃ ססס 12:30 וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵ֧יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֛ןבִנְיָמִןבנימן אֲחֵ֥יאֲחֵיאחי שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִ֑יםאֲלָפִיםאלפים וְעַדוְעַדועד־־־הֵ֙נָּה֙הֵנָּההנה מַרְבִּיתָ֔םמַרְבִּיתָםמרביתם שֹׁמְרִ֕יםשֹׁמְרִיםשמרים מִשְׁמֶ֖רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת בֵּ֥יתבֵּיתבית שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ ססס 12:31 וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף וּשְׁמוֹנֶ֣הוּשְׁמוֹנֶהושמונה מֵא֑וֹתמֵאוֹתמאות גִּבּ֣וֹרֵיגִּבּוֹרֵיגבורי חַ֔יִלחַיִלחיל אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי שֵׁמ֖וֹתשֵׁמוֹתשמות לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אֲבוֹתָֽםאֲבוֹתָםאבותם׃׃׃ ססס 12:32 וּמֵחֲצִי֙וּמֵחֲצִיומחצי מַטֵּ֣המַטֵּהמטה מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה שְׁמוֹנָ֥השְׁמוֹנָהשמונה עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר אָ֑לֶףאָלֶףאלף אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נִקְּבוּ֙נִקְּבוּנקבו בְּשֵׁמ֔וֹתבְּשֵׁמוֹתבשמות לָב֖וֹאלָבוֹאלבוא לְהַמְלִ֥יךְלְהַמְלִיךְלהמליך אֶתאֶתאת־־־דָּוִֽידדָּוִידדויד׃׃׃ ססס 12:33 וּמִבְּנֵ֣יוּמִבְּנֵיומבני יִשָּׂשכָ֗ריִשָּׂשכָריששכר יוֹדְעֵ֤ייוֹדְעֵייודעי בִינָה֙בִינָהבינה לַֽעִתִּ֔יםלַעִתִּיםלעתים לָדַ֖עַתלָדַעַתלדעת מַהמַהמה־־־יַּעֲשֶׂ֣היַּעֲשֶׂהיעשה יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל רָאשֵׁיהֶ֣םרָאשֵׁיהֶםראשיהם מָאתַ֔יִםמָאתַיִםמאתים וְכָלוְכָלוכל־־־אֲחֵיהֶ֖םאֲחֵיהֶםאחיהם עַלעַלעל־־־פִּיהֶֽםפִּיהֶםפיהם׃׃׃ ססס 12:34 מִזְּבֻל֞וּןמִזְּבֻלוּןמזבלון יוֹצְאֵ֣ייוֹצְאֵייוצאי צָבָ֗אצָבָאצבא עֹרְכֵ֧יעֹרְכֵיערכי מִלְחָמָ֛המִלְחָמָהמלחמה בְּכָלבְּכָלבכל־־־כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים אָ֑לֶףאָלֶףאלף וְלַעֲדֹ֖רוְלַעֲדֹרולעדר בְּלֹאבְּלֹאבלא־־־לֵ֥בלֵבלב וָלֵֽבוָלֵבולב׃׃׃ ססס 12:35 וּמִנַּפְתָּלִ֖יוּמִנַּפְתָּלִיומנפתלי שָׂרִ֣יםשָׂרִיםשרים אָ֑לֶףאָלֶףאלף וְעִמָּהֶם֙וְעִמָּהֶםועמהם בְּצִנָּ֣הבְּצִנָּהבצנה וַחֲנִ֔יתוַחֲנִיתוחנית שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וְשִׁבְעָ֖הוְשִׁבְעָהושבעה אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ ססס 12:36 וּמִןוּמִןומן־־־הַדָּנִי֙הַדָּנִיהדני עֹרְכֵ֣יעֹרְכֵיערכי מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה עֶשְׂרִֽיםעֶשְׂרִיםעשרים־־־וּשְׁמוֹנָ֥הוּשְׁמוֹנָהושמונה אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ ססס 12:37 וּמֵאָשֵׁ֗רוּמֵאָשֵׁרומאשר יוֹצְאֵ֥ייוֹצְאֵייוצאי צָבָ֛אצָבָאצבא לַעֲרֹ֥ךְלַעֲרֹךְלערך מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ ססס 12:38 וּמֵעֵ֣בֶרוּמֵעֵבֶרומעבר לַ֠יַּרְדֵּןלַיַּרְדֵּןלירדן מִןמִןמן־־־הָראוּבֵנִ֨יהָראוּבֵנִיהראובני וְהַגָּדִ֜יוְהַגָּדִיוהגדי וַחֲצִ֣יוַחֲצִיוחצי ׀׀׀ שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט מְנַשֶּׁ֗המְנַשֶּׁהמנשה בְּכֹל֙בְּכֹלבכל כְּלֵי֙כְּלֵיכלי צְבָ֣אצְבָאצבא מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה מֵאָ֥המֵאָהמאה וְעֶשְׂרִ֖יםוְעֶשְׂרִיםועשרים אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 12:39 כָּלכָּלכל־־־אֵ֜לֶּהאֵלֶּהאלה אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי מִלְחָמָה֮מִלְחָמָהמלחמה עֹדְרֵ֣יעֹדְרֵיעדרי מַעֲרָכָה֒מַעֲרָכָהמערכה בְּלֵבָ֤בבְּלֵבָבבלבב שָׁלֵם֙שָׁלֵםשלם בָּ֣אוּבָּאוּבאו חֶבְר֔וֹנָהחֶבְרוֹנָהחברונה לְהַמְלִ֥יךְלְהַמְלִיךְלהמליך אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֖ידדָּוִידדויד עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְ֠גַםוְגַםוגם כָּלכָּלכל־־־שֵׁרִ֧יתשֵׁרִיתשרית יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל לֵ֥בלֵבלב אֶחָ֖דאֶחָדאחד לְהַמְלִ֥יךְלְהַמְלִיךְלהמליך אֶתאֶתאת־־־דָּוִֽידדָּוִידדויד׃׃׃ 12:40 וַיִּהְיוּוַיִּהְיוּויהיו־־־שָׁ֤םשָׁםשם עִםעִםעם־־־דָּוִיד֙דָּוִידדויד יָמִ֣יםיָמִיםימים שְׁלוֹשָׁ֔השְׁלוֹשָׁהשלושה אֹכְלִ֖יםאֹכְלִיםאכלים וְשׁוֹתִ֑יםוְשׁוֹתִיםושותים כִּֽיכִּיכי־־־הֵכִ֥ינוּהֵכִינוּהכינו לָהֶ֖םלָהֶםלהם אֲחֵיהֶֽםאֲחֵיהֶםאחיהם׃׃׃ 12:41 וְגַ֣םוְגַםוגם הַקְּרֽוֹבִיםהַקְּרוֹבִיםהקרובים־־־אֲ֠לֵיהֶםאֲלֵיהֶםאליהם עַדעַדעד־־־יִשָׂשכָ֨ריִשָׂשכָריששכר וּזְבֻל֜וּןוּזְבֻלוּןוזבלון וְנַפְתָּלִ֗יוְנַפְתָּלִיונפתלי מְבִיאִ֣יםמְבִיאִיםמביאים לֶ֡חֶםלֶחֶםלחם בַּחֲמוֹרִ֣יםבַּחֲמוֹרִיםבחמורים וּבַגְּמַלִּ֣יםוּבַגְּמַלִּיםובגמלים וּבַפְּרָדִ֣יםוּבַפְּרָדִיםובפרדים ׀׀׀ וּֽבַבָּקָ֡רוּבַבָּקָרובבקר מַאֲכָ֡למַאֲכָלמאכל קֶ֠מַחקֶמַחקמח דְּבֵלִ֨יםדְּבֵלִיםדבלים וְצִמּוּקִ֧יםוְצִמּוּקִיםוצמוקים וְיַֽיִןוְיַיִןויין־־־וְשֶׁ֛מֶןוְשֶׁמֶןושמן וּבָקָ֥רוּבָקָרובקר וְצֹ֖אןוְצֹאןוצאן לָרֹ֑בלָרֹבלרב כִּ֥יכִּיכי שִׂמְחָ֖השִׂמְחָהשמחה בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain