Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 13

13:1 וַיִּוָּעַ֣ץוַיִּוָּעַץויועץ דָּוִ֗ידדָּוִידדויד עִםעִםעם־־־שָׂרֵ֧ישָׂרֵישרי הָאֲלָפִ֛יםהָאֲלָפִיםהאלפים וְהַמֵּא֖וֹתוְהַמֵּאוֹתוהמאות לְכָללְכָללכל־־־נָגִֽידנָגִידנגיד׃׃׃ 13:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜ידדָּוִידדויד לְכֹ֣ללְכֹללכל ׀׀׀ קְהַ֣לקְהַלקהל יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אִםאִםאם־־־עֲלֵיכֶ֨םעֲלֵיכֶםעליכם ט֜וֹבטוֹבטוב וּמִןוּמִןומן־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו נִפְרְצָה֙נִפְרְצָהנפרצה נִשְׁלְחָ֞הנִשְׁלְחָהנשלחה עַלעַלעל־־־אַחֵ֣ינוּאַחֵינוּאחינו הַנִּשְׁאָרִ֗יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים בְּכֹל֙בְּכֹלבכל אַרְצ֣וֹתאַרְצוֹתארצות יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְעִמָּהֶ֛םוְעִמָּהֶםועמהם הַכֹּהֲנִ֥יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֖םוְהַלְוִיִּםוהלוים בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי מִגְרְשֵׁיהֶ֑םמִגְרְשֵׁיהֶםמגרשיהם וְיִקָּבְצ֖וּוְיִקָּבְצוּויקבצו אֵלֵֽינוּאֵלֵינוּאלינו׃׃׃ 13:3 וְנָסֵ֛בָּהוְנָסֵבָּהונסבה אֶתאֶתאת־־־אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו אֵלֵ֑ינוּאֵלֵינוּאלינו כִּיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא דְרַשְׁנֻ֖הוּדְרַשְׁנֻהוּדרשנהו בִּימֵ֥יבִּימֵיבימי שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 13:4 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כָֽלכָלכל־־־הַקָּהָ֖להַקָּהָלהקהל לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כֵּ֑ןכֵּןכן כִּֽיכִּיכי־־־יָשַׁ֥ריָשַׁרישר הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני כָלכָלכל־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 13:5 וַיַּקְהֵ֤לוַיַּקְהֵלויקהל דָּוִיד֙דָּוִידדויד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִןמִןמן־־־שִׁיח֥וֹרשִׁיחוֹרשיחור מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים וְעַדוְעַדועד־־־לְב֣וֹאלְבוֹאלבוא חֲמָ֑תחֲמָתחמת לְהָבִיא֙לְהָבִיאלהביא אֶתאֶתאת־־־אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מִקִּרְיַ֖תמִקִּרְיַתמקרית יְעָרִֽיםיְעָרִיםיערים׃׃׃ 13:6 וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל דָּוִ֤ידדָּוִידדויד וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל בַּעֲלָ֔תָהבַּעֲלָתָהבעלתה אֶלאֶלאל־־־קִרְיַ֥תקִרְיַתקרית יְעָרִ֖יםיְעָרִיםיערים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לִיהוּדָ֑הלִיהוּדָהליהודה לְהַעֲל֣וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות מִשָּׁ֗םמִשָּׁםמשם אֵת֩אֵתאת אֲר֨וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִ֧יםהָאֱלֹהִיםהאלהים ׀׀׀ יְהוָ֛היְהוָהיהוה יוֹשֵׁ֥ביוֹשֵׁביושב הַכְּרוּבִ֖יםהַכְּרוּבִיםהכרובים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִקְרָ֥אנִקְרָאנקרא שֵֽׁםשֵׁםשם׃׃׃ 13:7 וַיַּרְכִּ֜יבוּוַיַּרְכִּיבוּוירכיבו אֶתאֶתאת־־־אֲר֤וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים עַלעַלעל־־־עֲגָלָ֣העֲגָלָהעגלה חֲדָשָׁ֔החֲדָשָׁהחדשה מִבֵּ֖יתמִבֵּיתמבית אֲבִינָדָ֑באֲבִינָדָבאבינדב וְעֻזָּ֣אוְעֻזָּאועזא וְאַחְי֔וֹוְאַחְיוֹואחיו נֹהֲגִ֖יםנֹהֲגִיםנהגים בָּעֲגָלָֽהבָּעֲגָלָהבעגלה׃׃׃ 13:8 וְדָוִ֣ידוְדָוִידודויד וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל מְשַׂחֲקִ֛יםמְשַׂחֲקִיםמשחקים לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֹ֑זעֹזעז וּבְשִׁירִ֤יםוּבְשִׁירִיםובשירים וּבְכִנֹּרוֹת֙וּבְכִנֹּרוֹתובכנרות וּבִנְבָלִ֣יםוּבִנְבָלִיםובנבלים וּבְתֻפִּ֔יםוּבְתֻפִּיםובתפים וּבִמְצִלְתַּ֖יִםוּבִמְצִלְתַּיִםובמצלתים וּבַחֲצֹצְרֽוֹתוּבַחֲצֹצְרוֹתובחצצרות׃׃׃ 13:9 וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַדעַדעד־־־גֹּ֣רֶןגֹּרֶןגרן כִּידֹ֑ןכִּידֹןכידן וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח עֻזָּ֜אעֻזָּאעזא אֶתאֶתאת־־־יָד֗וֹיָדוֹידו לֶאֱחֹז֙לֶאֱחֹזלאחז אֶתאֶתאת־־־הָ֣אָר֔וֹןהָאָרוֹןהארון כִּ֥יכִּיכי שָֽׁמְט֖וּשָׁמְטוּשמטו הַבָּקָֽרהַבָּקָרהבקר׃׃׃ 13:10 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֤ףאַףאף יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּעֻזָּ֔אבְּעֻזָּאבעזא וַיַּכֵּ֕הוּוַיַּכֵּהוּויכהו עַ֛לעַלעל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח יָד֖וֹיָדוֹידו עַלעַלעל־־־הָאָר֑וֹןהָאָרוֹןהארון וַיָּ֥מָתוַיָּמָתוימת שָׁ֖םשָׁםשם לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 13:11 וַיִּ֣חַרוַיִּחַרויחר לְדָוִ֔ידלְדָוִידלדויד כִּֽיכִּיכי־־־פָרַ֧ץפָרַץפרץ יְהוָ֛היְהוָהיהוה פֶּ֖רֶץפֶּרֶץפרץ בְּעֻזָּ֑אבְּעֻזָּאבעזא וַיִּקְרָ֞אוַיִּקְרָאויקרא לַמָּק֤וֹםלַמָּקוֹםלמקום הַהוּא֙הַהוּאההוא פֶּ֣רֶץפֶּרֶץפרץ עֻזָּ֔אעֻזָּאעזא עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 13:12 וַיִּירָ֤אוַיִּירָאויירא דָוִיד֙דָוִידדויד אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הֵ֚יךְהֵיךְהיך אָבִ֣יאאָבִיאאביא אֵלַ֔יאֵלַיאלי אֵ֖תאֵתאת אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 13:13 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הֵסִ֨ירהֵסִירהסיר דָּוִ֧ידדָּוִידדויד אֶתאֶתאת־־־הָאָר֛וֹןהָאָרוֹןהארון אֵלָ֖יואֵלָיואליו אֶלאֶלאל־־־עִ֣ירעִירעיר דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וַיַּטֵּ֕הוּוַיַּטֵּהוּויטהו אֶלאֶלאל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית עֹבֵֽדעֹבֵדעבד־־־אֱדֹ֖םאֱדֹםאדם הַגִּתִּֽיהַגִּתִּיהגתי׃׃׃ 13:14 וַיֵּשֶׁב֩וַיֵּשֶׁבוישב אֲר֨וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִ֜יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עִםעִםעם־־־בֵּ֨יתבֵּיתבית עֹבֵ֥דעֹבֵדעבד אֱדֹ֛םאֱדֹםאדם בְּבֵית֖וֹבְּבֵיתוֹבביתו שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה חֳדָשִׁ֑יםחֳדָשִׁיםחדשים וַיְבָ֧רֶךְוַיְבָרֶךְויברך יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית עֹבֵֽדעֹבֵדעבד־־־אֱדֹ֖םאֱדֹםאדם וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain