Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 16

16:1 וַיָּבִ֙יאוּ֙וַיָּבִיאוּויביאו אֶתאֶתאת־־־אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיַּצִּ֣יגוּוַיַּצִּיגוּויציגו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָאֹ֔הֶלהָאֹהֶלהאהל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָֽטָהנָטָהנטה־־־ל֖וֹלוֹלו דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וַיַּקְרִ֛יבוּוַיַּקְרִיבוּויקריבו עֹל֥וֹתעֹלוֹתעלות וּשְׁלָמִ֖יםוּשְׁלָמִיםושלמים לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 16:2 וַיְכַ֣לוַיְכַלויכל דָּוִ֔ידדָּוִידדויד מֵהַעֲל֥וֹתמֵהַעֲלוֹתמהעלות הָעֹלָ֖ההָעֹלָההעלה וְהַשְּׁלָמִ֑יםוְהַשְּׁלָמִיםוהשלמים וַיְבָ֥רֶךְוַיְבָרֶךְויברך אֶתאֶתאת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם בְּשֵׁ֥םבְּשֵׁםבשם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 16:3 וַיְחַלֵּק֙וַיְחַלֵּקויחלק לְכָללְכָללכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מֵאִ֖ישׁמֵאִישׁמאיש וְעַדוְעַדועד־־־אִשָּׁ֑האִשָּׁהאשה לְאִישׁ֙לְאִישׁלאיש כִּכַּרכִּכַּרככר־־־לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם וְאֶשְׁפָּ֖רוְאֶשְׁפָּרואשפר וַאֲשִׁישָֽׁהוַאֲשִׁישָׁהואשישה׃׃׃ 16:4 וַיִּתֵּ֞ןוַיִּתֵּןויתן לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני אֲר֧וֹןאֲרוֹןארון יְהוָ֛היְהוָהיהוה מִןמִןמן־־־הַלְוִיִּ֖םהַלְוִיִּםהלוים מְשָׁרְתִ֑יםמְשָׁרְתִיםמשרתים וּלְהַזְכִּיר֙וּלְהַזְכִּירולהזכיר וּלְהוֹד֣וֹתוּלְהוֹדוֹתולהודות וּלְהַלֵּ֔לוּלְהַלֵּלולהלל לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
16:5 אָסָ֥ףאָסָףאסף הָרֹ֖אשׁהָרֹאשׁהראש וּמִשְׁנֵ֣הוּוּמִשְׁנֵהוּומשנהו זְכַרְיָ֑הזְכַרְיָהזכריה יְעִיאֵ֡ליְעִיאֵליעיאל וּשְׁמִֽירָמ֡וֹתוּשְׁמִירָמוֹתושמירמות וִֽיחִיאֵ֡לוִיחִיאֵלויחיאל וּמַתִּתְיָ֡הוּמַתִּתְיָהומתתיה וֶאֱלִיאָ֡בוֶאֱלִיאָבואליאב וּבְנָיָהוּ֩וּבְנָיָהוּובניהו וְעֹבֵ֨דוְעֹבֵדועבד אֱדֹ֜םאֱדֹםאדם וִֽיעִיאֵ֗לוִיעִיאֵלויעיאל בִּכְלֵ֤יבִּכְלֵיבכלי נְבָלִים֙נְבָלִיםנבלים וּבְכִנֹּר֔וֹתוּבְכִנֹּרוֹתובכנרות וְאָסָ֖ףוְאָסָףואסף בַּֽמְצִלְתַּ֥יִםבַּמְצִלְתַּיִםבמצלתים מַשְׁמִֽיעַמַשְׁמִיעַמשמיע׃׃׃ 16:6 וּבְנָיָ֥הוּוּבְנָיָהוּובניהו וְיַחֲזִיאֵ֖לוְיַחֲזִיאֵלויחזיאל הַכֹּהֲנִ֑יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים בַּחֲצֹצְר֣וֹתבַּחֲצֹצְרוֹתבחצצרות תָּמִ֔ידתָּמִידתמיד לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 16:7 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא אָ֣זאָזאז נָתַ֤ןנָתַןנתן דָּוִיד֙דָּוִידדויד בָּרֹ֔אשׁבָּרֹאשׁבראש לְהֹד֖וֹתלְהֹדוֹתלהדות לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־אָסָ֖ףאָסָףאסף וְאֶחָֽיווְאֶחָיוואחיו׃׃׃ פפפ
16:8 הוֹד֤וּהוֹדוּהודו לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה קִרְא֣וּקִרְאוּקראו בִשְׁמ֔וֹבִשְׁמוֹבשמו הוֹדִ֥יעוּהוֹדִיעוּהודיעו בָעַמִּ֖יםבָעַמִּיםבעמים עֲלִילֹתָֽיועֲלִילֹתָיועלילתיו׃׃׃ 16:9 שִׁ֤ירוּשִׁירוּשירו לוֹ֙לוֹלו זַמְּרוּזַמְּרוּזמרו־־־ל֔וֹלוֹלו שִׂ֖יחוּשִׂיחוּשיחו בְּכָלבְּכָלבכל־־־נִפְלְאֹתָֽיונִפְלְאֹתָיונפלאתיו׃׃׃ 16:10 הִֽתְהַֽלְלוּ֙הִתְהַלְלוּהתהללו בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם קָדְשׁ֔וֹקָדְשׁוֹקדשו יִשְׂמַ֕חיִשְׂמַחישמח לֵ֖בלֵבלב מְבַקְשֵׁ֥ימְבַקְשֵׁימבקשי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 16:11 דִּרְשׁ֤וּדִּרְשׁוּדרשו יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְעֻזּ֔וֹוְעֻזּוֹועזו בַּקְּשׁ֥וּבַּקְּשׁוּבקשו פָנָ֖יופָנָיופניו תָּמִֽידתָּמִידתמיד׃׃׃ 16:12 זִכְר֗וּזִכְרוּזכרו נִפְלְאֹתָיו֙נִפְלְאֹתָיונפלאתיו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה מֹפְתָ֖יומֹפְתָיומפתיו וּמִשְׁפְּטֵיוּמִשְׁפְּטֵיומשפטי־־־פִֽיהוּפִיהוּפיהו׃׃׃ 16:13 זֶ֚רַעזֶרַעזרע יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל עַבְדּ֔וֹעַבְדּוֹעבדו בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב בְּחִירָֽיובְּחִירָיובחיריו׃׃׃ 16:14 ה֚וּאהוּאהוא יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מִשְׁפָּטָֽיומִשְׁפָּטָיומשפטיו׃׃׃ 16:15 זִכְר֤וּזִכְרוּזכרו לְעוֹלָם֙לְעוֹלָםלעולם בְּרִית֔וֹבְּרִיתוֹבריתו דָּבָ֥רדָּבָרדבר צִוָּ֖הצִוָּהצוה לְאֶ֥לֶףלְאֶלֶףלאלף דּֽוֹרדּוֹרדור׃׃׃ 16:16 אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר כָּרַת֙כָּרַתכרת אֶתאֶתאת־־־אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם וּשְׁבוּעָת֖וֹוּשְׁבוּעָתוֹושבועתו לְיִצְחָֽקלְיִצְחָקליצחק׃׃׃ 16:17 וַיַּעֲמִידֶ֤הָוַיַּעֲמִידֶהָויעמידה לְיַעֲקֹב֙לְיַעֲקֹבליעקב לְחֹ֔קלְחֹקלחק לְיִשְׂרָאֵ֖ללְיִשְׂרָאֵללישראל בְּרִ֥יתבְּרִיתברית עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 16:18 לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר לְךָ֙לְךָלך אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־כְּנָ֔עַןכְּנָעַןכנען חֶ֖בֶלחֶבֶלחבל נַחֲלַתְכֶֽםנַחֲלַתְכֶםנחלתכם׃׃׃ 16:19 בִּֽהְיֽוֹתְכֶם֙בִּהְיוֹתְכֶםבהיותכם מְתֵ֣ימְתֵימתי מִסְפָּ֔רמִסְפָּרמספר כִּמְעַ֖טכִּמְעַטכמעט וְגָרִ֥יםוְגָרִיםוגרים בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 16:20 וַיִּֽתְהַלְּכוּ֙וַיִּתְהַלְּכוּויתהלכו מִגּ֣וֹימִגּוֹימגוי אֶלאֶלאל־־־גּ֔וֹיגּוֹיגוי וּמִמַּמְלָכָ֖הוּמִמַּמְלָכָהומממלכה אֶלאֶלאל־־־עַ֥םעַםעם אַחֵֽראַחֵראחר׃׃׃ 16:21 לֹאלֹאלא־־־הִנִּ֤יחַהִנִּיחַהניח לְאִישׁ֙לְאִישׁלאיש לְעָשְׁקָ֔םלְעָשְׁקָםלעשקם וַיּ֥וֹכַחוַיּוֹכַחויוכח עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם מְלָכִֽיםמְלָכִיםמלכים׃׃׃ 16:22 אַֽלאַלאל־־־תִּגְּעוּ֙תִּגְּעוּתגעו בִּמְשִׁיחָ֔יבִּמְשִׁיחָיבמשיחי וּבִנְבִיאַ֖יוּבִנְבִיאַיובנביאי אַלאַלאל־־־תָּרֵֽעוּתָּרֵעוּתרעו׃׃׃ פפפ
16:23 שִׁ֤ירוּשִׁירוּשירו לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה כָּלכָּלכל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ בַּשְּׂר֥וּבַּשְּׂרוּבשרו מִיּֽוֹםמִיּוֹםמיום־־־אֶלאֶלאל־־־י֖וֹםיוֹםיום יְשׁוּעָתֽוֹיְשׁוּעָתוֹישועתו׃׃׃ 16:24 סַפְּר֤וּסַפְּרוּספרו בַגּוֹיִם֙בַגּוֹיִםבגוים אֶתאֶתאת־־־כְּבוֹד֔וֹכְּבוֹדוֹכבודו בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָעַמִּ֖יםהָעַמִּיםהעמים נִפְלְאֹתָֽיונִפְלְאֹתָיונפלאתיו׃׃׃ 16:25 כִּי֩כִּיכי גָד֨וֹלגָדוֹלגדול יְהוָ֤היְהוָהיהוה וּמְהֻלָּל֙וּמְהֻלָּלומהלל מְאֹ֔דמְאֹדמאד וְנוֹרָ֥אוְנוֹרָאונורא ה֖וּאהוּאהוא עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 16:26 כִּ֠יכִּיכי כָּלכָּלכל־־־אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי הָעַמִּים֙הָעַמִּיםהעמים אֱלִילִ֔יםאֱלִילִיםאלילים וַיהוָ֖הוַיהוָהויהוה שָׁמַ֥יִםשָׁמַיִםשמים עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 16:27 ה֤וֹדהוֹדהוד וְהָדָר֙וְהָדָרוהדר לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו עֹ֥זעֹזעז וְחֶדְוָ֖הוְחֶדְוָהוחדוה בִּמְקֹמֽוֹבִּמְקֹמוֹבמקמו׃׃׃ 16:28 הָב֤וּהָבוּהבו לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה מִשְׁפְּח֣וֹתמִשְׁפְּחוֹתמשפחות עַמִּ֔יםעַמִּיםעמים הָב֥וּהָבוּהבו לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה כָּב֥וֹדכָּבוֹדכבוד וָעֹֽזוָעֹזועז׃׃׃ 16:29 הָב֥וּהָבוּהבו לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה כְּב֣וֹדכְּבוֹדכבוד שְׁמ֑וֹשְׁמוֹשמו שְׂא֤וּשְׂאוּשאו מִנְחָה֙מִנְחָהמנחה וּבֹ֣אוּוּבֹאוּובאו לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו הִשְׁתַּחֲו֥וּהִשְׁתַּחֲווּהשתחוו לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה בְּהַדְרַתבְּהַדְרַתבהדרת־־־קֹֽדֶשׁקֹדֶשׁקדש׃׃׃ 16:30 חִ֤ילוּחִילוּחילו מִלְּפָנָיו֙מִלְּפָנָיומלפניו כָּלכָּלכל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אַףאַףאף־־־תִּכּ֥וֹןתִּכּוֹןתכון תֵּבֵ֖לתֵּבֵלתבל בַּלבַּלבל־־־תִּמּֽוֹטתִּמּוֹטתמוט׃׃׃ 16:31 יִשְׂמְח֤וּיִשְׂמְחוּישמחו הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים וְתָגֵ֣לוְתָגֵלותגל הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְיֹאמְר֥וּוְיֹאמְרוּויאמרו בַגּוֹיִ֖םבַגּוֹיִםבגוים יְהוָ֥היְהוָהיהוה מָלָֽךְמָלָךְמלך׃׃׃ 16:32 יִרְעַ֤םיִרְעַםירעם הַיָּם֙הַיָּםהים וּמְלוֹא֔וֹוּמְלוֹאוֹומלואו יַעֲלֹ֥ץיַעֲלֹץיעלץ הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 16:33 אָ֥זאָזאז יְרַנְּנ֖וּיְרַנְּנוּירננו עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי הַיָּ֑עַרהַיָּעַרהיער מִלִּפְנֵ֣ימִלִּפְנֵימלפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּיכִּיכי־־־בָ֖אבָאבא לִשְׁפּ֥וֹטלִשְׁפּוֹטלשפוט אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 16:34 הוֹד֤וּהוֹדוּהודו לַיהוָה֙לַיהוָהליהוה כִּ֣יכִּיכי ט֔וֹבטוֹבטוב כִּ֥יכִּיכי לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם חַסְדּֽוֹחַסְדּוֹחסדו׃׃׃ 16:35 וְאִמְר֕וּוְאִמְרוּואמרו הוֹשִׁיעֵ֙נוּ֙הוֹשִׁיעֵנוּהושיענו אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׁעֵ֔נוּיִשְׁעֵנוּישענו וְקַבְּצֵ֥נוּוְקַבְּצֵנוּוקבצנו וְהַצִּילֵ֖נוּוְהַצִּילֵנוּוהצילנו מִןמִןמן־־־הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים לְהֹדוֹת֙לְהֹדוֹתלהדות לְשֵׁ֣םלְשֵׁםלשם קָדְשֶׁ֔ךָקָדְשֶׁךָקדשך לְהִשְׁתַּבֵּ֖חַלְהִשְׁתַּבֵּחַלהשתבח בִּתְהִלָּתֶֽךָבִּתְהִלָּתֶךָבתהלתך׃׃׃ 16:36 בָּר֤וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִןמִןמן־־־הָעוֹלָ֖םהָעוֹלָםהעולם וְעַ֣דוְעַדועד הָעֹלָ֑םהָעֹלָםהעלם וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כָלכָלכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אָמֵ֔ןאָמֵןאמן וְהַלֵּ֖לוְהַלֵּלוהלל לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ פפפ
16:37 וַיַּֽעֲזָבוַיַּעֲזָבויעזב־־־שָׁ֗םשָׁםשם לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְאָסָ֖ףלְאָסָףלאסף וּלְאֶחָ֑יווּלְאֶחָיוולאחיו לְשָׁרֵ֞תלְשָׁרֵתלשרת לִפְנֵ֧ילִפְנֵילפני הָאָר֛וֹןהָאָרוֹןהארון תָּמִ֖ידתָּמִידתמיד לִדְבַרלִדְבַרלדבר־־־י֥וֹםיוֹםיום בְּיוֹמֽוֹבְּיוֹמוֹביומו׃׃׃ 16:38 וְעֹבֵ֥דוְעֹבֵדועבד אֱדֹ֛םאֱדֹםאדם וַאֲחֵיהֶ֖םוַאֲחֵיהֶםואחיהם שִׁשִּׁ֣יםשִׁשִּׁיםששים וּשְׁמוֹנָ֑הוּשְׁמוֹנָהושמונה וְעֹבֵ֨דוְעֹבֵדועבד אֱדֹ֧םאֱדֹםאדם בֶּןבֶּןבן־־־יְדִית֛וּןיְדִיתוּןידיתון וְחֹסָ֖הוְחֹסָהוחסה לְשֹׁעֲרִֽיםלְשֹׁעֲרִיםלשערים׃׃׃ 16:39 וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ צָד֣וֹקצָדוֹקצדוק הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן וְאֶחָיו֙וְאֶחָיוואחיו הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני מִשְׁכַּ֣ןמִשְׁכַּןמשכן יְהוָ֑היְהוָהיהוה בַּבָּמָ֖הבַּבָּמָהבבמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּגִבְעֽוֹןבְּגִבְעוֹןבגבעון׃׃׃ 16:40 לְֽהַעֲלוֹת֩לְהַעֲלוֹתלהעלות עֹל֨וֹתעֹלוֹתעלות לַיהוָ֜הלַיהוָהליהוה עַלעַלעל־־־מִזְבַּ֧חמִזְבַּחמזבח הָעֹלָ֛ההָעֹלָההעלה תָּמִ֖ידתָּמִידתמיד לַבֹּ֣קֶרלַבֹּקֶרלבקר וְלָעָ֑רֶבוְלָעָרֶבולערב וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־הַכָּתוּב֙הַכָּתוּבהכתוב בְּתוֹרַ֣תבְּתוֹרַתבתורת יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוָּ֖הצִוָּהצוה עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 16:41 וְעִמָּהֶם֙וְעִמָּהֶםועמהם הֵימָ֣ןהֵימָןהימן וִֽידוּת֔וּןוִידוּתוּןוידותון וּשְׁאָר֙וּשְׁאָרושאר הַבְּרוּרִ֔יםהַבְּרוּרִיםהברורים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִקְּב֖וּנִקְּבוּנקבו בְּשֵׁמ֑וֹתבְּשֵׁמוֹתבשמות לְהֹדוֹת֙לְהֹדוֹתלהדות לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה כִּ֥יכִּיכי לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם חַסְדּֽוֹחַסְדּוֹחסדו׃׃׃ 16:42 וְעִמָּהֶם֩וְעִמָּהֶםועמהם הֵימָ֨ןהֵימָןהימן וִֽידוּת֜וּןוִידוּתוּןוידותון חֲצֹצְר֤וֹתחֲצֹצְרוֹתחצצרות וּמְצִלְתַּ֙יִם֙וּמְצִלְתַּיִםומצלתים לְמַשְׁמִיעִ֔יםלְמַשְׁמִיעִיםלמשמיעים וּכְלֵ֖יוּכְלֵיוכלי שִׁ֣ירשִׁירשיר הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני יְדוּת֖וּןיְדוּתוּןידותון לַשָּֽׁעַרלַשָּׁעַרלשער׃׃׃ 16:43 וַיֵּלְכ֥וּוַיֵּלְכוּוילכו כָלכָלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אִ֣ישׁאִישׁאיש לְבֵית֑וֹלְבֵיתוֹלביתו וַיִּסֹּ֥בוַיִּסֹּבויסב דָּוִ֖ידדָּוִידדויד לְבָרֵ֥ךְלְבָרֵךְלברך אֶתאֶתאת־־־בֵּיתֽוֹבֵּיתוֹביתו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain