Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 18

18:1 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֔ןכֵןכן וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך דָּוִ֛ידדָּוִידדויד אֶתאֶתאת־־־פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיַּכְנִיעֵ֑םוַיַּכְנִיעֵםויכניעם וַיִּקַּ֛חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־גַּ֥תגַּתגת וּבְנֹתֶ֖יהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה מִיַּ֥דמִיַּדמיד פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 18:2 וַיַּ֖ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־מוֹאָ֑במוֹאָבמואב וַיִּהְי֤וּוַיִּהְיוּויהיו מוֹאָב֙מוֹאָבמואב עֲבָדִ֣יםעֲבָדִיםעבדים לְדָוִ֔ידלְדָוִידלדויד נֹשְׂאֵ֖ינֹשְׂאֵינשאי מִנְחָֽהמִנְחָהמנחה׃׃׃ 18:3 וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך דָּוִ֛ידדָּוִידדויד אֶתאֶתאת־־־הֲדַדְעֶ֥זֶרהֲדַדְעֶזֶרהדדעזר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־צוֹבָ֖הצוֹבָהצובה חֲמָ֑תָהחֲמָתָהחמתה בְּלֶכְתּ֕וֹבְּלֶכְתּוֹבלכתו לְהַצִּ֥יבלְהַצִּיבלהציב יָד֖וֹיָדוֹידו בִּֽנְהַרבִּנְהַרבנהר־־־פְּרָֽתפְּרָתפרת׃׃׃ 18:4 וַיִּלְכֹּד֩וַיִּלְכֹּדוילכד דָּוִ֨ידדָּוִידדויד מִמֶּ֜נּוּמִמֶּנּוּממנו אֶ֣לֶףאֶלֶףאלף רֶ֗כֶברֶכֶברכב וְשִׁבְעַ֤תוְשִׁבְעַתושבעת אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים פָּֽרָשִׁ֔יםפָּרָשִׁיםפרשים וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִ֣ישׁאִישׁאיש רַגְלִ֑ירַגְלִירגלי וַיְעַקֵּ֤רוַיְעַקֵּרויעקר דָּוִיד֙דָּוִידדויד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָרֶ֔כֶבהָרֶכֶבהרכב וַיּוֹתֵ֥רוַיּוֹתֵרויותר מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו מֵ֥אָהמֵאָהמאה רָֽכֶברָכֶברכב׃׃׃ 18:5 וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא אֲרַ֣םאֲרַםארם דַּרְמֶ֔שֶׂקדַּרְמֶשֶׂקדרמשק לַעְז֕וֹרלַעְזוֹרלעזור לַהֲדַדְעֶ֖זֶרלַהֲדַדְעֶזֶרלהדדעזר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך צוֹבָ֑הצוֹבָהצובה וַיַּ֤ךְוַיַּךְויך דָּוִיד֙דָּוִידדויד בַּאֲרָ֔םבַּאֲרָםבארם עֶשְׂרִֽיםעֶשְׂרִיםעשרים־־־וּשְׁנַ֥יִםוּשְׁנַיִםושנים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 18:6 וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם דָּוִיד֙דָּוִידדויד בַּאֲרַ֣םבַּאֲרַםבארם דַּרְמֶ֔שֶׂקדַּרְמֶשֶׂקדרמשק וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי אֲרָם֙אֲרָםארם לְדָוִ֔ידלְדָוִידלדויד עֲבָדִ֖יםעֲבָדִיםעבדים נֹשְׂאֵ֣ינֹשְׂאֵינשאי מִנְחָ֑המִנְחָהמנחה וַיּ֤וֹשַׁעוַיּוֹשַׁעויושע יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְדָוִ֔ידלְדָוִידלדויד בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָלָֽךְהָלָךְהלך׃׃׃ 18:7 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח דָּוִ֗ידדָּוִידדויד אֵ֚תאֵתאת שִׁלְטֵ֣ישִׁלְטֵישלטי הַזָּהָ֔בהַזָּהָבהזהב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָי֔וּהָיוּהיו עַ֖לעַלעל עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי הֲדַדְעָ֑זֶרהֲדַדְעָזֶרהדדעזר וַיְבִיאֵ֖םוַיְבִיאֵםויביאם יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 18:8 וּמִטִּבְחַ֤תוּמִטִּבְחַתומטבחת וּמִכּוּן֙וּמִכּוּןומכון עָרֵ֣יעָרֵיערי הֲדַדְעֶ֔זֶרהֲדַדְעֶזֶרהדדעזר לָקַ֥חלָקַחלקח דָּוִ֛ידדָּוִידדויד נְחֹ֖שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת רַבָּ֣הרַבָּהרבה מְאֹ֑דמְאֹדמאד בָּ֣הּבָּהּבה ׀׀׀ עָשָׂ֣העָשָׂהעשה שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־יָ֤םיָםים הַנְּחֹ֙שֶׁת֙הַנְּחֹשֶׁתהנחשת וְאֶתוְאֶתואת־־־הָֽעַמּוּדִ֔יםהָעַמּוּדִיםהעמודים וְאֵ֖תוְאֵתואת כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי הַנְּחֹֽשֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת׃׃׃ פפפ
18:9 וַיִּשְׁמַ֕עוַיִּשְׁמַעוישמע תֹּ֖עוּתֹּעוּתעו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך חֲמָ֑תחֲמָתחמת כִּ֚יכִּיכי הִכָּ֣ההִכָּההכה דָוִ֔ידדָוִידדויד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חֵ֖ילחֵילחיל הֲדַדְעֶ֥זֶרהֲדַדְעֶזֶרהדדעזר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־צוֹבָֽהצוֹבָהצובה׃׃׃ 18:10 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח אֶתאֶתאת־־־הֲדֽוֹרָםהֲדוֹרָםהדורם־־־בְּנ֣וֹבְּנוֹבנו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך־־־דָּ֠וִידדָּוִידדויד [לִשְׁאֹול כ][לִשְׁאֹול כ][לשאול כ] (לִשְׁאָל ק)(לִשְׁאָל ק)(לשאל ק) ל֨וֹלוֹלו לְשָׁל֜וֹםלְשָׁלוֹםלשלום וּֽלְבָרֲכ֗וֹוּלְבָרֲכוֹולברכו עַל֩עַלעל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִלְחַ֤םנִלְחַםנלחם בַּהֲדַדְעֶ֙זֶר֙בַּהֲדַדְעֶזֶרבהדדעזר וַיַּכֵּ֔הוּוַיַּכֵּהוּויכהו כִּיכִּיכי־־־אִ֛ישׁאִישׁאיש מִלְחֲמ֥וֹתמִלְחֲמוֹתמלחמות תֹּ֖עוּתֹּעוּתעו הָיָ֣ההָיָההיה הֲדַדְעָ֑זֶרהֲדַדְעָזֶרהדדעזר וְכֹ֗לוְכֹלוכל כְּלֵ֛יכְּלֵיכלי זָהָ֥בזָהָבזהב וָכֶ֖סֶףוָכֶסֶףוכסף וּנְחֹֽשֶׁתוּנְחֹשֶׁתונחשת׃׃׃ 18:11 גַּםגַּםגם־־־אֹתָ֗םאֹתָםאתם הִקְדִּ֞ישׁהִקְדִּישׁהקדיש הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִיד֙דָּוִידדויד לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה עִםעִםעם־־־הַכֶּ֙סֶף֙הַכֶּסֶףהכסף וְהַזָּהָ֔בוְהַזָּהָבוהזהב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָשָׂ֖אנָשָׂאנשא מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים מֵֽאֱד֤וֹםמֵאֱדוֹםמאדום וּמִמּוֹאָב֙וּמִמּוֹאָבוממואב וּמִבְּנֵ֣יוּמִבְּנֵיומבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון וּמִפְּלִשְׁתִּ֖יםוּמִפְּלִשְׁתִּיםומפלשתים וּמֵֽעֲמָלֵֽקוּמֵעֲמָלֵקומעמלק׃׃׃ 18:12 וְאַבְשַׁ֣יוְאַבְשַׁיואבשי בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָ֗הצְרוּיָהצרויה הִכָּ֤ההִכָּההכה אֶתאֶתאת־־־אֱדוֹם֙אֱדוֹםאדום בְּגֵ֣יאבְּגֵיאבגיא הַמֶּ֔לַחהַמֶּלַחהמלח שְׁמוֹנָ֥השְׁמוֹנָהשמונה עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 18:13 וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם בֶּֽאֱדוֹם֙בֶּאֱדוֹםבאדום נְצִיבִ֔יםנְצִיבִיםנציבים וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו כָלכָלכל־־־אֱד֖וֹםאֱדוֹםאדום עֲבָדִ֣יםעֲבָדִיםעבדים לְדָוִ֑ידלְדָוִידלדויד וַיּ֤וֹשַׁעוַיּוֹשַׁעויושע יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֔ידדָּוִידדויד בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָלָֽךְהָלָךְהלך׃׃׃ 18:14 וַיִּמְלֹ֥ךְוַיִּמְלֹךְוימלך דָּוִ֖ידדָּוִידדויד עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי עֹשֶׂ֛העֹשֶׂהעשה מִשְׁפָּ֥טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֖הוּצְדָקָהוצדקה לְכָללְכָללכל־־־עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ 18:15 וְיוֹאָ֥בוְיוֹאָבויואב בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָ֖הצְרוּיָהצרויה עַלעַלעל־־־הַצָּבָ֑אהַצָּבָאהצבא וִיהוֹשָׁפָ֥טוִיהוֹשָׁפָטויהושפט בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיל֖וּדאֲחִילוּדאחילוד מַזְכִּֽירמַזְכִּירמזכיר׃׃׃ 18:16 וְצָד֧וֹקוְצָדוֹקוצדוק בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיט֛וּבאֲחִיטוּבאחיטוב וַאֲבִימֶ֥לֶךְוַאֲבִימֶלֶךְואבימלך בֶּןבֶּןבן־־־אֶבְיָתָ֖ראֶבְיָתָראביתר כֹּהֲנִ֑יםכֹּהֲנִיםכהנים וְשַׁוְשָׁ֖אוְשַׁוְשָׁאושושא סוֹפֵֽרסוֹפֵרסופר׃׃׃ 18:17 וּבְנָיָ֙הוּ֙וּבְנָיָהוּובניהו בֶּןבֶּןבן־־־יְה֣וֹיָדָ֔עיְהוֹיָדָעיהוידע עַלעַלעל־־־הַכְּרֵתִ֖יהַכְּרֵתִיהכרתי וְהַפְּלֵתִ֑יוְהַפְּלֵתִיוהפלתי וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־דָוִ֥ידדָוִידדויד הָרִאשֹׁנִ֖יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים לְיַ֥דלְיַדליד הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain