Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 19

19:1 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֔ןכֵןכן וַיָּ֕מָתוַיָּמָתוימת נָחָ֖שׁנָחָשׁנחש מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך בְּנֵיבְּנֵיבני־־־עַמּ֑וֹןעַמּוֹןעמון וַיִּמְלֹ֥ךְוַיִּמְלֹךְוימלך בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ 19:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜ידדָּוִידדויד אֶֽעֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה־־־חֶ֣סֶדחֶסֶדחסד ׀׀׀ עִםעִםעם־־־חָנ֣וּןחָנוּןחנון בֶּןבֶּןבן־־־נָחָ֗שׁנָחָשׁנחש כִּֽיכִּיכי־־־עָשָׂ֨העָשָׂהעשה אָבִ֤יואָבִיואביו עִמִּי֙עִמִּיעמי חֶ֔סֶדחֶסֶדחסד וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִ֛ידדָּוִידדויד מַלְאָכִ֖יםמַלְאָכִיםמלאכים לְנַחֲמ֣וֹלְנַחֲמוֹלנחמו עַלעַלעל־־־אָבִ֑יואָבִיואביו וַיָּבֹאוּ֩וַיָּבֹאוּויבאו עַבְדֵ֨יעַבְדֵיעבדי דָוִ֜ידדָוִידדויד אֶלאֶלאל־־־אֶ֧רֶץאֶרֶץארץ בְּנֵיבְּנֵיבני־־־עַמּ֛וֹןעַמּוֹןעמון אֶלאֶלאל־־־חָנ֖וּןחָנוּןחנון לְנַחֲמֽוֹלְנַחֲמוֹלנחמו׃׃׃ 19:3 וַיֹּאמְרוּ֩וַיֹּאמְרוּויאמרו שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי בְנֵיבְנֵיבני־־־עַמּ֜וֹןעַמּוֹןעמון לְחָנ֗וּןלְחָנוּןלחנון הַֽמְכַבֵּ֨דהַמְכַבֵּדהמכבד דָּוִ֤ידדָּוִידדויד אֶתאֶתאת־־־אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך בְּעֵינֶ֔יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך כִּֽיכִּיכי־־־שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח לְךָ֖לְךָלך מְנַחֲמִ֑יםמְנַחֲמִיםמנחמים הֲלֹ֡אהֲלֹאהלא בַּ֠עֲבוּרבַּעֲבוּרבעבור לַחְקֹ֨רלַחְקֹרלחקר וְלַהֲפֹ֤ךְוְלַהֲפֹךְולהפך וּלְרַגֵּל֙וּלְרַגֵּלולרגל הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ בָּ֥אוּבָּאוּבאו עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ פפפ
19:4 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח חָנ֜וּןחָנוּןחנון אֶתאֶתאת־־־עַבְדֵ֤יעַבְדֵיעבדי דָוִיד֙דָוִידדויד וַֽיְגַלְּחֵ֔םוַיְגַלְּחֵםויגלחם וַיִּכְרֹ֧תוַיִּכְרֹתויכרת אֶתאֶתאת־־־מַדְוֵיהֶ֛םמַדְוֵיהֶםמדויהם בַּחֵ֖צִיבַּחֵצִיבחצי עַדעַדעד־־־הַמִּפְשָׂעָ֑ההַמִּפְשָׂעָההמפשעה וַֽיְשַׁלְּחֵֽםוַיְשַׁלְּחֵםוישלחם׃׃׃ 19:5 וַיֵּלְכוּ֩וַיֵּלְכוּוילכו וַיַּגִּ֨ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לְדָוִ֤ידלְדָוִידלדויד עַלעַלעל־־־הָֽאֲנָשִׁים֙הָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח לִקְרָאתָ֔םלִקְרָאתָםלקראתם כִּיכִּיכי־־־הָי֥וּהָיוּהיו הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים נִכְלָמִ֣יםנִכְלָמִיםנכלמים מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך שְׁב֣וּשְׁבוּשבו בִֽירֵח֔וֹבִירֵחוֹבירחו עַ֛דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְצַמַּ֥חיְצַמַּחיצמח זְקַנְכֶ֖םזְקַנְכֶםזקנכם וְשַׁבְתֶּֽםוְשַׁבְתֶּםושבתם׃׃׃ 19:6 וַיִּרְאוּ֙וַיִּרְאוּויראו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון כִּ֥יכִּיכי הִֽתְבָּאֲשׁ֖וּהִתְבָּאֲשׁוּהתבאשו עִםעִםעם־־־דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח חָ֠נוּןחָנוּןחנון וּבְנֵ֨יוּבְנֵיובני עַמּ֜וֹןעַמּוֹןעמון אֶ֣לֶףאֶלֶףאלף כִּכַּרכִּכַּרככר־־־כֶּ֗סֶףכֶּסֶףכסף לִשְׂכֹּ֣רלִשְׂכֹּרלשכר לָ֠הֶםלָהֶםלהם מִןמִןמן־־־אֲרַ֨םאֲרַםארם נַהֲרַ֜יִםנַהֲרַיִםנהרים וּמִןוּמִןומן־־־אֲרַ֤םאֲרַםארם מַעֲכָה֙מַעֲכָהמעכה וּמִצּוֹבָ֔הוּמִצּוֹבָהומצובה רֶ֖כֶברֶכֶברכב וּפָרָשִֽׁיםוּפָרָשִׁיםופרשים׃׃׃ 19:7 וַיִּשְׂכְּר֣וּוַיִּשְׂכְּרוּוישכרו לָהֶ֡םלָהֶםלהם שְׁנַיִם֩שְׁנַיִםשנים וּשְׁלֹשִׁ֨יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים אֶ֜לֶףאֶלֶףאלף רֶ֗כֶברֶכֶברכב וְאֶתוְאֶתואת־־־מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך מַעֲכָה֙מַעֲכָהמעכה וְאֶתוְאֶתואת־־־עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו וַיָּבֹ֕אוּוַיָּבֹאוּויבאו וַֽיַּחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני מֵידְבָ֑אמֵידְבָאמידבא וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני עַמּ֗וֹןעַמּוֹןעמון נֶאֶסְפוּ֙נֶאֶסְפוּנאספו מֵעָ֣רֵיהֶ֔םמֵעָרֵיהֶםמעריהם וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו לַמִּלְחָמָֽהלַמִּלְחָמָהלמלחמה׃׃׃ פפפ
19:8 וַיִּשְׁמַ֖עוַיִּשְׁמַעוישמע דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח אֶתאֶתאת־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב וְאֵ֥תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־צָבָ֖אצָבָאצבא הַגִּבּוֹרִֽיםהַגִּבּוֹרִיםהגבורים׃׃׃ 19:9 וַיֵּצְאוּ֙וַיֵּצְאוּויצאו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון וַיַּֽעַרְכ֥וּוַיַּעַרְכוּויערכו מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הָעִ֑ירהָעִירהעיר וְהַמְּלָכִ֣יםוְהַמְּלָכִיםוהמלכים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֔אוּבָּאוּבאו לְבַדָּ֖םלְבַדָּםלבדם בַּשָּׂדֶֽהבַּשָּׂדֶהבשדה׃׃׃ 19:10 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא יוֹאָ֗ביוֹאָביואב כִּֽיכִּיכי־־־הָיְתָ֧ההָיְתָההיתה פְנֵיפְנֵיפני־־־הַמִּלְחָמָ֛ההַמִּלְחָמָההמלחמה אֵלָ֖יואֵלָיואליו פָּנִ֣יםפָּנִיםפנים וְאָח֑וֹרוְאָחוֹרואחור וַיִּבְחַ֗רוַיִּבְחַרויבחר מִכָּלמִכָּלמכל־־־בָּחוּר֙בָּחוּרבחור בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַֽיַּעֲרֹ֖ךְוַיַּעֲרֹךְויערך לִקְרַ֥אתלִקְרַאתלקראת אֲרָֽםאֲרָםארם׃׃׃ 19:11 וְאֵת֙וְאֵתואת יֶ֣תֶריֶתֶריתר הָעָ֔םהָעָםהעם נָתַ֕ןנָתַןנתן בְּיַ֖דבְּיַדביד אַבְשַׁ֣יאַבְשַׁיאבשי אָחִ֑יואָחִיואחיו וַיַּ֣עַרְכ֔וּוַיַּעַרְכוּויערכו לִקְרַ֖אתלִקְרַאתלקראת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ 19:12 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אִםאִםאם־־־תֶּחֱזַ֤קתֶּחֱזַקתחזק מִמֶּ֙נִּי֙מִמֶּנִּיממני אֲרָ֔םאֲרָםארם וְהָיִ֥יתָוְהָיִיתָוהיית לִּ֖ילִּילי לִתְשׁוּעָ֑הלִתְשׁוּעָהלתשועה ססס וְאִםוְאִםואם־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּ֛וֹןעַמּוֹןעמון יֶֽחֶזְק֥וּיֶחֶזְקוּיחזקו מִמְּךָ֖מִמְּךָממך וְהוֹשַׁעְתִּֽיךָוְהוֹשַׁעְתִּיךָוהושעתיך׃׃׃ 19:13 חֲזַ֤קחֲזַקחזק וְנִֽתְחַזְּקָה֙וְנִתְחַזְּקָהונתחזקה בְּעַדבְּעַדבעד־־־עַמֵּ֔נוּעַמֵּנוּעמנו וּבְעַ֖דוּבְעַדובעד עָרֵ֣יעָרֵיערי אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וַֽיהוָ֔הוַיהוָהויהוה הַטּ֥וֹבהַטּוֹבהטוב בְּעֵינָ֖יובְּעֵינָיובעיניו יַעֲשֶֽׂהיַעֲשֶׂהיעשה׃׃׃ 19:14 וַיִּגַּ֨שׁוַיִּגַּשׁויגש יוֹאָ֜ביוֹאָביואב וְהָעָ֧םוְהָעָםוהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עִמּ֛וֹעִמּוֹעמו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני אֲרָ֖םאֲרָםארם לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וַיָּנ֖וּסוּוַיָּנוּסוּוינוסו מִפָּנָֽיומִפָּנָיומפניו׃׃׃ 19:15 וּבְנֵ֨יוּבְנֵיובני עַמּ֤וֹןעַמּוֹןעמון רָאוּ֙רָאוּראו כִּיכִּיכי־־־נָ֣סנָסנס אֲרָ֔םאֲרָםארם וַיָּנ֣וּסוּוַיָּנוּסוּוינוסו גַםגַםגם־־־הֵ֗םהֵםהם מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני אַבְשַׁ֣יאַבְשַׁיאבשי אָחִ֔יואָחִיואחיו וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו הָעִ֑ירָההָעִירָההעירה וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא יוֹאָ֖ביוֹאָביואב יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ פפפ
19:16 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא אֲרָ֗םאֲרָםארם כִּ֣יכִּיכי נִגְּפוּ֮נִגְּפוּנגפו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וַֽיִּשְׁלְחוּ֙וַיִּשְׁלְחוּוישלחו מַלְאָכִ֔יםמַלְאָכִיםמלאכים וַיּוֹצִ֣יאוּוַיּוֹצִיאוּויוציאו אֶתאֶתאת־־־אֲרָ֔םאֲרָםארם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר מֵעֵ֣בֶרמֵעֵבֶרמעבר הַנָּהָ֑רהַנָּהָרהנהר וְשׁוֹפַ֛ךְוְשׁוֹפַךְושופך שַׂרשַׂרשר־־־צְבָ֥אצְבָאצבא הֲדַדְעֶ֖זֶרהֲדַדְעֶזֶרהדדעזר לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 19:17 וַיֻּגַּ֣דוַיֻּגַּדויגד לְדָוִ֗ידלְדָוִידלדויד וַיֶּאֱסֹ֤ףוַיֶּאֱסֹףויאסף אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וַיַּעֲבֹ֣רוַיַּעֲבֹרויעבר הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם וַֽיַּעֲרֹ֖ךְוַיַּעֲרֹךְויערך אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם וַיַּעֲרֹ֨ךְוַיַּעֲרֹךְויערך דָּוִ֜ידדָּוִידדויד לִקְרַ֤אתלִקְרַאתלקראת אֲרָם֙אֲרָםארם מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה וַיִּֽלָּחֲמ֖וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 19:18 וַיָּ֣נָסוַיָּנָסוינס אֲרָם֮אֲרָםארם מִלִּפְנֵ֣ימִלִּפְנֵימלפני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וַיַּהֲרֹ֨גוַיַּהֲרֹגויהרג דָּוִ֜ידדָּוִידדויד מֵאֲרָ֗םמֵאֲרָםמארם שִׁבְעַ֤תשִׁבְעַתשבעת אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים רֶ֔כֶברֶכֶברכב וְאַרְבָּעִ֥יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִ֣ישׁאִישׁאיש רַגְלִ֑ירַגְלִירגלי וְאֵ֛תוְאֵתואת שׁוֹפַ֥ךְשׁוֹפַךְשופך שַֽׂרשַׂרשר־־־הַצָּבָ֖אהַצָּבָאהצבא הֵמִֽיתהֵמִיתהמית׃׃׃ 19:19 וַיִּרְא֞וּוַיִּרְאוּויראו עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי הֲדַדְעֶ֗זֶרהֲדַדְעֶזֶרהדדעזר כִּ֤יכִּיכי נִגְּפוּ֙נִגְּפוּנגפו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּשְׁלִ֥ימוּוַיַּשְׁלִימוּוישלימו עִםעִםעם־־־דָּוִ֖ידדָּוִידדויד וַיַּֽעַבְדֻ֑הוּוַיַּעַבְדֻהוּויעבדהו וְלֹאוְלֹאולא־־־אָבָ֣האָבָהאבה אֲרָ֔םאֲרָםארם לְהוֹשִׁ֥יעַלְהוֹשִׁיעַלהושיע אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־עַמּ֖וֹןעַמּוֹןעמון עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain