Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 2

2:1 אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל רְאוּבֵ֤ןרְאוּבֵןראובן שִׁמְעוֹן֙שִׁמְעוֹןשמעון לֵוִ֣ילֵוִילוי וִיהוּדָ֔הוִיהוּדָהויהודה יִשָׂשכָ֖ריִשָׂשכָריששכר וּזְבֻלֽוּןוּזְבֻלוּןוזבלון׃׃׃ 2:2 דָּ֚ןדָּןדן יוֹסֵ֣ףיוֹסֵףיוסף וּבִנְיָמִ֔ןוּבִנְיָמִןובנימן נַפְתָּלִ֖ינַפְתָּלִינפתלי גָּ֥דגָּדגד וְאָשֵֽׁרוְאָשֵׁרואשר׃׃׃ ססס 2:3 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה עֵ֤רעֵרער וְאוֹנָן֙וְאוֹנָןואונן וְשֵׁלָ֔הוְשֵׁלָהושלה שְׁלוֹשָׁה֙שְׁלוֹשָׁהשלושה נ֣וֹלַדנוֹלַדנולד ל֔וֹלוֹלו מִבַּתמִבַּתמבת־־־שׁ֖וּעַשׁוּעַשוע הַֽכְּנַעֲנִ֑יתהַכְּנַעֲנִיתהכנענית וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי עֵ֣רעֵרער ׀׀׀ בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה רַ֛ערַערע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיְמִיתֵֽהוּוַיְמִיתֵהוּוימיתהו׃׃׃ ססס 2:4 וְתָמָר֙וְתָמָרותמר כַּלָּת֔וֹכַּלָּתוֹכלתו יָ֥לְדָהיָלְדָהילדה לּ֖וֹלּוֹלו אֶתאֶתאת־־־פֶּ֣רֶץפֶּרֶץפרץ וְאֶתוְאֶתואת־־־זָ֑רַחזָרַחזרח כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה חֲמִשָּֽׁהחֲמִשָּׁהחמשה׃׃׃ ססס 2:5 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־פֶ֖רֶץפֶרֶץפרץ חֶצְר֥וֹןחֶצְרוֹןחצרון וְחָמֽוּלוְחָמוּלוחמול׃׃׃ ססס 2:6 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני זֶ֗רַחזֶרַחזרח זִ֠מְרִיזִמְרִיזמרי וְאֵיתָ֧ןוְאֵיתָןואיתן וְהֵימָ֛ןוְהֵימָןוהימן וְכַלְכֹּ֥לוְכַלְכֹּלוכלכל וָדָ֖רַעוָדָרַעודרע כֻּלָּ֥םכֻּלָּםכלם חֲמִשָּֽׁהחֲמִשָּׁהחמשה׃׃׃ ססס 2:7 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני כַּרְמִ֑יכַּרְמִיכרמי עָכָר֙עָכָרעכר עוֹכֵ֣רעוֹכֵרעוכר יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מָעַ֖למָעַלמעל בַּחֵֽרֶםבַּחֵרֶםבחרם׃׃׃ ססס 2:8 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני אֵיתָ֖ןאֵיתָןאיתן עֲזַרְיָֽהעֲזַרְיָהעזריה׃׃׃ 2:9 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני חֶצְר֖וֹןחֶצְרוֹןחצרון אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נוֹלַדנוֹלַדנולד־־־ל֑וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־יְרַחְמְאֵ֥ליְרַחְמְאֵלירחמאל וְאֶתוְאֶתואת־־־רָ֖םרָםרם וְאֶתוְאֶתואת־־־כְּלוּבָֽיכְּלוּבָיכלובי׃׃׃ 2:10 וְרָ֖םוְרָםורם הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עַמִּינָדָ֑בעַמִּינָדָבעמינדב וְעַמִּינָדָב֙וְעַמִּינָדָבועמינדב הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־נַחְשׁ֔וֹןנַחְשׁוֹןנחשון נְשִׂ֖יאנְשִׂיאנשיא בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 2:11 וְנַחְשׁוֹן֙וְנַחְשׁוֹןונחשון הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־שַׂלְמָ֔אשַׂלְמָאשלמא וְשַׂלְמָ֖אוְשַׂלְמָאושלמא הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־בֹּֽעַזבֹּעַזבעז׃׃׃ 2:12 וּבֹ֙עַז֙וּבֹעַזובעז הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עוֹבֵ֔דעוֹבֵדעובד וְעוֹבֵ֖דוְעוֹבֵדועובד הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יִשָֽׁייִשָׁיישי׃׃׃ 2:13 וְאִישַׁ֛יוְאִישַׁיואישי הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־בְּכֹר֖וֹבְּכֹרוֹבכרו אֶתאֶתאת־־־אֱלִיאָ֑באֱלִיאָבאליאב וַאֲבִינָדָב֙וַאֲבִינָדָבואבינדב הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני וְשִׁמְעָ֖אוְשִׁמְעָאושמעא הַשְּׁלִישִֽׁיהַשְּׁלִישִׁיהשלישי׃׃׃ 2:14 נְתַנְאֵל֙נְתַנְאֵלנתנאל הָֽרְבִיעִ֔יהָרְבִיעִיהרביעי רַדַּ֖ירַדַּירדי הַחֲמִישִֽׁיהַחֲמִישִׁיהחמישי׃׃׃ 2:15 אֹ֚צֶםאֹצֶםאצם הַשִּׁשִּׁ֔יהַשִּׁשִּׁיהששי דָּוִ֖ידדָּוִידדויד הַשְּׁבִעִֽיהַשְּׁבִעִיהשבעי׃׃׃ 2:16 [וְאַחְיֹתֵיהֶם כ][וְאַחְיֹתֵיהֶם כ][ואחיתיהם כ] (וְאַחְיוֹתֵיהֶ֖ם ק)(וְאַחְיוֹתֵיהֶם ק)(ואחיותיהם ק) צְרוּיָ֣הצְרוּיָהצרויה וַאֲבִיגָ֑יִלוַאֲבִיגָיִלואביגיל וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני צְרוּיָ֗הצְרוּיָהצרויה אַבְשַׁ֛יאַבְשַׁיאבשי וְיוֹאָ֥בוְיוֹאָבויואב וַעֲשָׂהוַעֲשָׂהועשה־־־אֵ֖לאֵלאל שְׁלֹשָֽׁהשְׁלֹשָׁהשלשה׃׃׃ 2:17 וַאֲבִיגַ֕יִלוַאֲבִיגַיִלואביגיל יָלְדָ֖היָלְדָהילדה אֶתאֶתאת־־־עֲמָשָׂ֑אעֲמָשָׂאעמשא וַאֲבִ֣יוַאֲבִיואבי עֲמָשָׂ֔אעֲמָשָׂאעמשא יֶ֖תֶריֶתֶריתר הַיִּשְׁמְעֵאלִֽיהַיִּשְׁמְעֵאלִיהישמעאלי׃׃׃ 2:18 וְכָלֵ֣בוְכָלֵבוכלב בֶּןבֶּןבן־־־חֶצְר֗וֹןחֶצְרוֹןחצרון הוֹלִ֛ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עֲזוּבָ֥העֲזוּבָהעזובה אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה וְאֶתוְאֶתואת־־־יְרִיע֑וֹתיְרִיעוֹתיריעות וְאֵ֣לֶּהוְאֵלֶּהואלה בָנֶ֔יהָבָנֶיהָבניה יֵ֥שֶׁריֵשֶׁרישר וְשׁוֹבָ֖בוְשׁוֹבָבושובב וְאַרְדּֽוֹןוְאַרְדּוֹןוארדון׃׃׃ 2:19 וַתָּ֖מָתוַתָּמָתותמת עֲזוּבָ֑העֲזוּבָהעזובה וַיִּֽקַּֽחוַיִּקַּחויקח־־־ל֤וֹלוֹלו כָלֵב֙כָלֵבכלב אֶתאֶתאת־־־אֶפְרָ֔תאֶפְרָתאפרת וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֖וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־חֽוּרחוּרחור׃׃׃ 2:20 וְחוּר֙וְחוּרוחור הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־אוּרִ֔יאוּרִיאורי וְאוּרִ֖יוְאוּרִיואורי הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־בְּצַלְאֵֽלבְּצַלְאֵלבצלאל׃׃׃ ססס 2:21 וְאַחַ֗רוְאַחַרואחר בָּ֤אבָּאבא חֶצְרוֹן֙חֶצְרוֹןחצרון אֶלאֶלאל־־־בַּתבַּתבת־־־מָכִיר֙מָכִירמכיר אֲבִ֣יאֲבִיאבי גִלְעָ֔דגִלְעָדגלעד וְה֣וּאוְהוּאוהוא לְקָחָ֔הּלְקָחָהּלקחה וְה֖וּאוְהוּאוהוא בֶּןבֶּןבן־־־שִׁשִּׁ֣יםשִׁשִּׁיםששים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֖וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־שְׂגֽוּבשְׂגוּבשגוב׃׃׃ 2:22 וּשְׂג֖וּבוּשְׂגוּבושגוב הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יָאִ֑יריָאִיריאיר וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֗וֹלוֹלו עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים וְשָׁלוֹשׁ֙וְשָׁלוֹשׁושלוש עָרִ֔יםעָרִיםערים בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ הַגִּלְעָֽדהַגִּלְעָדהגלעד׃׃׃ 2:23 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח גְּשֽׁוּרגְּשׁוּרגשור־־־וַ֠אֲרָםוַאֲרָםוארם אֶתאֶתאת־־־חַוֺּ֨תחַוֺּתחות יָאִ֧יריָאִיריאיר מֵאִתָּ֛םמֵאִתָּםמאתם אֶתאֶתאת־־־קְנָ֥תקְנָתקנת וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹתֶ֖יהָבְּנֹתֶיהָבנתיה שִׁשִּׁ֣יםשִׁשִּׁיםששים עִ֑ירעִירעיר כָּלכָּלכל־־־אֵ֕לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֖יבְּנֵיבני מָכִ֥ירמָכִירמכיר אֲבִיאֲבִיאבי־־־גִלְעָֽדגִלְעָדגלעד׃׃׃ 2:24 וְאַחַ֥רוְאַחַרואחר מוֹתמוֹתמות־־־חֶצְר֖וֹןחֶצְרוֹןחצרון בְּכָלֵ֣בבְּכָלֵבבכלב אֶפְרָ֑תָהאֶפְרָתָהאפרתה וְאֵ֤שֶׁתוְאֵשֶׁתואשת חֶצְרוֹן֙חֶצְרוֹןחצרון אֲבִיָּ֔האֲבִיָּהאביה וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֔וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־אַשְׁח֖וּראַשְׁחוּראשחור אֲבִ֥יאֲבִיאבי תְקֽוֹעַתְקוֹעַתקוע׃׃׃ 2:25 וַיִּהְי֧וּוַיִּהְיוּויהיו בְנֵיבְנֵיבני־־־יְרַחְמְאֵ֛ליְרַחְמְאֵלירחמאל בְּכ֥וֹרבְּכוֹרבכור חֶצְר֖וֹןחֶצְרוֹןחצרון הַבְּכ֣וֹרהַבְּכוֹרהבכור ׀׀׀ רָ֑םרָםרם וּבוּנָ֥הוּבוּנָהובונה וָאֹ֛רֶןוָאֹרֶןוארן וָאֹ֖צֶםוָאֹצֶםואצם אֲחִיָּֽהאֲחִיָּהאחיה׃׃׃ 2:26 וַתְּהִ֨יוַתְּהִיותהי אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה אַחֶ֛רֶתאַחֶרֶתאחרת לִֽירַחְמְאֵ֖ללִירַחְמְאֵללירחמאל וּשְׁמָ֣הּוּשְׁמָהּושמה עֲטָרָ֑העֲטָרָהעטרה הִ֖יאהִיאהיא אֵ֥םאֵםאם אוֹנָֽםאוֹנָםאונם׃׃׃ ססס 2:27 וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו בְנֵיבְנֵיבני־־־רָ֖םרָםרם בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור יְרַחְמְאֵ֑ליְרַחְמְאֵלירחמאל מַ֥עַץמַעַץמעץ וְיָמִ֖יןוְיָמִיןוימין וָעֵֽקֶרוָעֵקֶרועקר׃׃׃ 2:28 וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו בְנֵיבְנֵיבני־־־אוֹנָ֖םאוֹנָםאונם שַׁמַּ֣ישַׁמַּישמי וְיָדָ֑עוְיָדָעוידע וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני שַׁמַּ֔ישַׁמַּישמי נָדָ֖בנָדָבנדב וַאֲבִישֽׁוּרוַאֲבִישׁוּרואבישור׃׃׃ 2:29 וְשֵׁ֛םוְשֵׁםושם אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת אֲבִישׁ֖וּראֲבִישׁוּראבישור אֲבִיהָ֑יִלאֲבִיהָיִלאביהיל וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֔וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־אַחְבָּ֖ןאַחְבָּןאחבן וְאֶתוְאֶתואת־־־מוֹלִֽידמוֹלִידמוליד׃׃׃ 2:30 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני נָדָ֖בנָדָבנדב סֶ֣לֶדסֶלֶדסלד וְאַפָּ֑יִםוְאַפָּיִםואפים וַיָּ֥מָתוַיָּמָתוימת סֶ֖לֶדסֶלֶדסלד לֹ֥אלֹאלא בָנִֽיםבָנִיםבנים׃׃׃ ססס 2:31 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני אַפַּ֖יִםאַפַּיִםאפים יִשְׁעִ֑ייִשְׁעִיישעי וּבְנֵ֤יוּבְנֵיובני יִשְׁעִי֙יִשְׁעִיישעי שֵׁשָׁ֔ןשֵׁשָׁןששן וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני שֵׁשָׁ֖ןשֵׁשָׁןששן אַחְלָֽיאַחְלָיאחלי׃׃׃ 2:32 וּבְנֵ֤יוּבְנֵיובני יָדָע֙יָדָעידע אֲחִ֣יאֲחִיאחי שַׁמַּ֔ישַׁמַּישמי יֶ֖תֶריֶתֶריתר וְיוֹנָתָ֑ןוְיוֹנָתָןויונתן וַיָּ֥מָתוַיָּמָתוימת יֶ֖תֶריֶתֶריתר לֹ֥אלֹאלא בָנִֽיםבָנִיםבנים׃׃׃ ססס 2:33 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני יוֹנָתָ֖ןיוֹנָתָןיונתן פֶּ֣לֶתפֶּלֶתפלת וְזָזָ֑אוְזָזָאוזזא אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה הָי֖וּהָיוּהיו בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יְרַחְמְאֵֽליְרַחְמְאֵלירחמאל׃׃׃ 2:34 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הָיָ֧ההָיָההיה לְשֵׁשָׁ֛ןלְשֵׁשָׁןלששן בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־בָּנ֑וֹתבָּנוֹתבנות וּלְשֵׁשָׁ֛ןוּלְשֵׁשָׁןולששן עֶ֥בֶדעֶבֶדעבד מִצְרִ֖ימִצְרִימצרי וּשְׁמ֥וֹוּשְׁמוֹושמו יַרְחָֽעיַרְחָעירחע׃׃׃ 2:35 וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן שֵׁשָׁ֧ןשֵׁשָׁןששן אֶתאֶתאת־־־בִּתּ֛וֹבִּתּוֹבתו לְיַרְחָ֥עלְיַרְחָעלירחע עַבְדּ֖וֹעַבְדּוֹעבדו לְאִשָּׁ֑הלְאִשָּׁהלאשה וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֖וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־עַתָּֽיעַתָּיעתי׃׃׃ 2:36 וְעַתַּי֙וְעַתַּיועתי הֹלִ֣ידהֹלִידהליד אֶתאֶתאת־־־נָתָ֔ןנָתָןנתן וְנָתָ֖ןוְנָתָןונתן הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־זָבָֽדזָבָדזבד׃׃׃ 2:37 וְזָבָד֙וְזָבָדוזבד הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־אֶפְלָ֔לאֶפְלָלאפלל וְאֶפְלָ֖לוְאֶפְלָלואפלל הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עוֹבֵֽדעוֹבֵדעובד׃׃׃ 2:38 וְעוֹבֵד֙וְעוֹבֵדועובד הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יֵה֔וּאיֵהוּאיהוא וְיֵה֖וּאוְיֵהוּאויהוא הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עֲזַרְיָֽהעֲזַרְיָהעזריה׃׃׃ 2:39 וַעֲזַרְיָה֙וַעֲזַרְיָהועזריה הֹלִ֣ידהֹלִידהליד אֶתאֶתאת־־־חָ֔לֶץחָלֶץחלץ וְחֶ֖לֶץוְחֶלֶץוחלץ הֹלִ֥ידהֹלִידהליד אֶתאֶתאת־־־אֶלְעָשָֽׂהאֶלְעָשָׂהאלעשה׃׃׃ 2:40 וְאֶלְעָשָׂה֙וְאֶלְעָשָׂהואלעשה הֹלִ֣ידהֹלִידהליד אֶתאֶתאת־־־סִֽסְמָ֔יסִסְמָיססמי וְסִסְמַ֖יוְסִסְמַיוססמי הֹלִ֥ידהֹלִידהליד אֶתאֶתאת־־־שַׁלּֽוּםשַׁלּוּםשלום׃׃׃ 2:41 וְשַׁלּוּם֙וְשַׁלּוּםושלום הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יְקַמְיָ֔היְקַמְיָהיקמיה וִֽיקַמְיָ֖הוִיקַמְיָהויקמיה הֹלִ֥ידהֹלִידהליד אֶתאֶתאת־־־אֱלִישָׁמָֽעאֱלִישָׁמָעאלישמע׃׃׃ 2:42 וּבְנֵ֤יוּבְנֵיובני כָלֵב֙כָלֵבכלב אֲחִ֣יאֲחִיאחי יְרַחְמְאֵ֔ליְרַחְמְאֵלירחמאל מֵישָׁ֥עמֵישָׁעמישע בְּכֹר֖וֹבְּכֹרוֹבכרו ה֣וּאהוּאהוא אֲבִיאֲבִיאבי־־־זִ֑יףזִיףזיף וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני מָרֵשָׁ֖המָרֵשָׁהמרשה אֲבִ֥יאֲבִיאבי חֶבְרֽוֹןחֶבְרוֹןחברון׃׃׃ 2:43 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני חֶבְר֑וֹןחֶבְרוֹןחברון קֹ֥רַחקֹרַחקרח וְתַפֻּ֖חַוְתַפֻּחַותפח וְרֶ֥קֶםוְרֶקֶםורקם וָשָֽׁמַעוָשָׁמַעושמע׃׃׃ 2:44 וְשֶׁ֣מַעוְשֶׁמַעושמע הוֹלִ֔ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־רַ֖חַםרַחַםרחם אֲבִ֣יאֲבִיאבי יָרְקֳעָ֑םיָרְקֳעָםירקעם וְרֶ֖קֶםוְרֶקֶםורקם הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־שַׁמָּֽישַׁמָּישמי׃׃׃ 2:45 וּבֶןוּבֶןובן־־־שַׁמַּ֖ישַׁמַּישמי מָע֑וֹןמָעוֹןמעון וּמָע֖וֹןוּמָעוֹןומעון אֲבִ֥יאֲבִיאבי בֵֽיתבֵיתבית־־־צֽוּרצוּרצור׃׃׃ 2:46 וְעֵיפָה֙וְעֵיפָהועיפה פִּילֶ֣גֶשׁפִּילֶגֶשׁפילגש כָּלֵ֔בכָּלֵבכלב יָֽלְדָ֛היָלְדָהילדה אֶתאֶתאת־־־חָרָ֥ןחָרָןחרן וְאֶתוְאֶתואת־־־מוֹצָ֖אמוֹצָאמוצא וְאֶתוְאֶתואת־־־גָּזֵ֑זגָּזֵזגזז וְחָרָ֖ןוְחָרָןוחרן הֹלִ֥ידהֹלִידהליד אֶתאֶתאת־־־גָּזֵֽזגָּזֵזגזז׃׃׃ ססס 2:47 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני יָהְדָּ֑ייָהְדָּייהדי רֶ֧גֶםרֶגֶםרגם וְיוֹתָ֛םוְיוֹתָםויותם וְגֵישָׁ֥ןוְגֵישָׁןוגישן וָפֶ֖לֶטוָפֶלֶטופלט וְעֵיפָ֥הוְעֵיפָהועיפה וָשָֽׁעַףוָשָׁעַףושעף׃׃׃ 2:48 פִּלֶ֤גֶשׁפִּלֶגֶשׁפלגש כָּלֵב֙כָּלֵבכלב מַעֲכָ֔המַעֲכָהמעכה יָ֥לַדיָלַדילד שֶׁ֖בֶרשֶׁבֶרשבר וְאֶֽתוְאֶתואת־־־תִּרְחֲנָֽהתִּרְחֲנָהתרחנה׃׃׃ 2:49 וַתֵּ֗לֶדוַתֵּלֶדותלד שַׁ֚עַףשַׁעַףשעף אֲבִ֣יאֲבִיאבי מַדְמַנָּ֔המַדְמַנָּהמדמנה אֶתאֶתאת־־־שְׁוָ֛אשְׁוָאשוא אֲבִ֥יאֲבִיאבי מַכְבֵּנָ֖המַכְבֵּנָהמכבנה וַאֲבִ֣יוַאֲבִיואבי גִבְעָ֑אגִבְעָאגבעא וּבַתוּבַתובת־־־כָּלֵ֖בכָּלֵבכלב עַכְסָֽהעַכְסָהעכסה׃׃׃ ססס 2:50 אֵ֤לֶּהאֵלֶּהאלה הָיוּ֙הָיוּהיו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני כָלֵ֔בכָלֵבכלב בֶּןבֶּןבן־־־ח֖וּרחוּרחור בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור אֶפְרָ֑תָהאֶפְרָתָהאפרתה שׁוֹבָ֕לשׁוֹבָלשובל אֲבִ֖יאֲבִיאבי קִרְיַ֥תקִרְיַתקרית יְעָרִֽיםיְעָרִיםיערים׃׃׃ 2:51 שַׂלְמָא֙שַׂלְמָאשלמא אֲבִ֣יאֲבִיאבי בֵֽיתבֵיתבית־־־לָ֔חֶםלָחֶםלחם חָרֵ֖ףחָרֵףחרף אֲבִ֥יאֲבִיאבי בֵיתבֵיתבית־־־גָּדֵֽרגָּדֵרגדר׃׃׃ 2:52 וַיִּהְי֤וּוַיִּהְיוּויהיו בָנִים֙בָנִיםבנים לְשׁוֹבָ֔ללְשׁוֹבָללשובל אֲבִ֖יאֲבִיאבי קִרְיַ֣תקִרְיַתקרית יְעָרִ֑יםיְעָרִיםיערים הָרֹאֶ֖ההָרֹאֶההראה חֲצִ֥יחֲצִיחצי הַמְּנֻחֽוֹתהַמְּנֻחוֹתהמנחות׃׃׃ 2:53 וּמִשְׁפְּחוֹת֙וּמִשְׁפְּחוֹתומשפחות קִרְיַ֣תקִרְיַתקרית יְעָרִ֔יםיְעָרִיםיערים הַיִּתְרִי֙הַיִּתְרִיהיתרי וְהַפּוּתִ֔יוְהַפּוּתִיוהפותי וְהַשֻּׁמָתִ֖יוְהַשֻּׁמָתִיוהשמתי וְהַמִּשְׁרָעִ֑יוְהַמִּשְׁרָעִיוהמשרעי מֵאֵ֗לֶּהמֵאֵלֶּהמאלה יָצְאוּ֙יָצְאוּיצאו הַצָּ֣רְעָתִ֔יהַצָּרְעָתִיהצרעתי וְהָאֶשְׁתָּ֖אֻֽלִֽיוְהָאֶשְׁתָּאֻלִיוהאשתאלי׃׃׃ ססס 2:54 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שַׂלְמָ֗אשַׂלְמָאשלמא בֵּ֥יתבֵּיתבית לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם וּנְט֣וֹפָתִ֔יוּנְטוֹפָתִיונטופתי עַטְר֖וֹתעַטְרוֹתעטרות בֵּ֣יתבֵּיתבית יוֹאָ֑ביוֹאָביואב וַחֲצִ֥יוַחֲצִיוחצי הַמָּנַחְתִּ֖יהַמָּנַחְתִּיהמנחתי הַצָּרְעִֽיהַצָּרְעִיהצרעי׃׃׃ 2:55 וּמִשְׁפְּח֤וֹתוּמִשְׁפְּחוֹתומשפחות סֹפְרִים֙סֹפְרִיםספרים [יֹשְׁבוּ כ][יֹשְׁבוּ כ][ישבו כ] (יֹשְׁבֵ֣י ק)(יֹשְׁבֵי ק)(ישבי ק) יַעְבֵּ֔ץיַעְבֵּץיעבץ תִּרְעָתִ֥יםתִּרְעָתִיםתרעתים שִׁמְעָתִ֖יםשִׁמְעָתִיםשמעתים שׂוּכָתִ֑יםשׂוּכָתִיםשוכתים הֵ֚מָּההֵמָּההמה הַקִּינִ֣יםהַקִּינִיםהקינים הַבָּאִ֔יםהַבָּאִיםהבאים מֵחַמַּ֖תמֵחַמַּתמחמת אֲבִ֥יאֲבִיאבי בֵיתבֵיתבית־־־רֵכָֽברֵכָברכב׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain