Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 22

22:1 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֔ידדָּוִידדויד זֶ֣הזֶהזה ה֔וּאהוּאהוא בֵּ֖יתבֵּיתבית יְהוָ֣היְהוָהיהוה הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְזֶהוְזֶהוזה־־־מִּזְבֵּ֥חַמִּזְבֵּחַמזבח לְעֹלָ֖הלְעֹלָהלעלה לְיִשְׂרָאֵֽללְיִשְׂרָאֵללישראל׃׃׃ ססס 22:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֔ידדָּוִידדויד לִכְנוֹס֙לִכְנוֹסלכנוס אֶתאֶתאת־־־הַגֵּרִ֔יםהַגֵּרִיםהגרים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּעֲמֵ֣דוַיַּעֲמֵדויעמד חֹֽצְבִ֗יםחֹצְבִיםחצבים לַחְצוֹב֙לַחְצוֹבלחצוב אַבְנֵ֣יאַבְנֵיאבני גָזִ֔יתגָזִיתגזית לִבְנ֖וֹתלִבְנוֹתלבנות בֵּ֥יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 22:3 וּבַרְזֶ֣לוּבַרְזֶלוברזל ׀׀׀ לָ֠רֹבלָרֹבלרב לַֽמִּסְמְרִ֞יםלַמִּסְמְרִיםלמסמרים לְדַלְת֧וֹתלְדַלְתוֹתלדלתות הַשְּׁעָרִ֛יםהַשְּׁעָרִיםהשערים וְלַֽמְחַבְּר֖וֹתוְלַמְחַבְּרוֹתולמחברות הֵכִ֣יןהֵכִיןהכין דָּוִ֑ידדָּוִידדויד וּנְחֹ֥שֶׁתוּנְחֹשֶׁתונחשת לָרֹ֖בלָרֹבלרב אֵ֥יןאֵיןאין מִשְׁקָֽלמִשְׁקָלמשקל׃׃׃ 22:4 וַעֲצֵ֥יוַעֲצֵיועצי אֲרָזִ֖יםאֲרָזִיםארזים לְאֵ֣יןלְאֵיןלאין מִסְפָּ֑רמִסְפָּרמספר כִּֽיכִּיכי הֵ֠בִיאוּהֵבִיאוּהביאו הַצִּֽידֹנִ֨יםהַצִּידֹנִיםהצידנים וְהַצֹּרִ֜יםוְהַצֹּרִיםוהצרים עֲצֵ֧יעֲצֵיעצי אֲרָזִ֛יםאֲרָזִיםארזים לָרֹ֖בלָרֹבלרב לְדָוִֽידלְדָוִידלדויד׃׃׃ פפפ
22:5 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֗ידדָּוִידדויד שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה בְנִי֮בְנִיבני נַ֣עַרנַעַרנער וָרָךְ֒וָרָךְורך וְהַבַּ֜יִתוְהַבַּיִתוהבית לִבְנ֣וֹתלִבְנוֹתלבנות לַיהוָ֗הלַיהוָהליהוה לְהַגְדִּ֨יללְהַגְדִּיללהגדיל ׀׀׀ לְמַ֜עְלָהלְמַעְלָהלמעלה לְשֵׁ֤םלְשֵׁםלשם וּלְתִפְאֶ֙רֶת֙וּלְתִפְאֶרֶתולתפארת לְכָללְכָללכל־־־הָ֣אֲרָצ֔וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות אָכִ֥ינָהאָכִינָהאכינה נָּ֖אנָּאנא ל֑וֹלוֹלו וַיָּ֧כֶןוַיָּכֶןויכן דָּוִ֛ידדָּוִידדויד לָרֹ֖בלָרֹבלרב לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני מוֹתֽוֹמוֹתוֹמותו׃׃׃ 22:6 וַיִּקְרָ֖אוַיִּקְרָאויקרא לִשְׁלֹמֹ֣הלִשְׁלֹמֹהלשלמה בְנ֑וֹבְנוֹבנו וַיְצַוֵּ֙הוּ֙וַיְצַוֵּהוּויצוהו לִבְנ֣וֹתלִבְנוֹתלבנות בַּ֔יִתבַּיִתבית לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 22:7 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֖ידדָּוִידדויד לִשְׁלֹמֹ֑הלִשְׁלֹמֹהלשלמה [בְּנֹו כ][בְּנֹו כ][בנו כ] (בְּנִ֕י ק)(בְּנִי ק)(בני ק) אֲנִי֙אֲנִיאני הָיָ֣ההָיָההיה עִםעִםעם־־־לְבָבִ֔ילְבָבִילבבי לִבְנ֣וֹתלִבְנוֹתלבנות בַּ֔יִתבַּיִתבית לְשֵׁ֖םלְשֵׁםלשם יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 22:8 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי עָלַ֤יעָלַיעלי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר דָּ֤םדָּםדם לָרֹב֙לָרֹבלרב שָׁפַ֔כְתָּשָׁפַכְתָּשפכת וּמִלְחָמ֥וֹתוּמִלְחָמוֹתומלחמות גְּדֹל֖וֹתגְּדֹלוֹתגדלות עָשִׂ֑יתָעָשִׂיתָעשית לֹֽאלֹאלא־־־תִבְנֶ֥התִבְנֶהתבנה בַ֙יִת֙בַיִתבית לִשְׁמִ֔ילִשְׁמִילשמי כִּ֚יכִּיכי דָּמִ֣יםדָּמִיםדמים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים שָׁפַ֥כְתָּשָׁפַכְתָּשפכת אַ֖רְצָהאַרְצָהארצה לְפָנָֽילְפָנָילפני׃׃׃ 22:9 הִנֵּההִנֵּההנה־־־בֵ֞ןבֵןבן נוֹלָ֣דנוֹלָדנולד לָ֗ךְלָךְלך ה֤וּאהוּאהוא יִהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה אִ֣ישׁאִישׁאיש מְנוּחָ֔המְנוּחָהמנוחה וַהֲנִח֥וֹתִיוַהֲנִחוֹתִיוהנחותי ל֛וֹלוֹלו מִכָּלמִכָּלמכל־־־אוֹיְבָ֖יואוֹיְבָיואויביו מִסָּבִ֑יבמִסָּבִיבמסביב כִּ֤יכִּיכי שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה שְׁמ֔וֹשְׁמוֹשמו וְשָׁל֥וֹםוְשָׁלוֹםושלום וָשֶׁ֛קֶטוָשֶׁקֶטושקט אֶתֵּ֥ןאֶתֵּןאתן עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּיָמָֽיובְּיָמָיובימיו׃׃׃ 22:10 הֽוּאהוּאהוא־־־יִבְנֶ֥היִבְנֶהיבנה בַ֙יִת֙בַיִתבית לִשְׁמִ֔ילִשְׁמִילשמי וְהוּא֙וְהוּאוהוא יִהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לִּ֣ילִּילי לְבֵ֔ןלְבֵןלבן וַאֲנִיוַאֲנִיואני־־־ל֖וֹלוֹלו לְאָ֑בלְאָבלאב וַהֲכִ֨ינוֹתִ֜יוַהֲכִינוֹתִיוהכינותי כִּסֵּ֧אכִּסֵּאכסא מַלְכוּת֛וֹמַלְכוּתוֹמלכותו עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 22:11 עַתָּ֣העַתָּהעתה בְנִ֔יבְנִיבני יְהִ֥ייְהִייהי יְהוָ֖היְהוָהיהוה עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך וְהִצְלַחְתָּ֗וְהִצְלַחְתָּוהצלחת וּבָנִ֙יתָ֙וּבָנִיתָובנית בֵּ֚יתבֵּיתבית יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר עָלֶֽיךָעָלֶיךָעליך׃׃׃ 22:12 אַ֣ךְאַךְאך יִֽתֶּןיִתֶּןיתן־־־לְּךָ֤לְּךָלך יְהוָה֙יְהוָהיהוה שֵׂ֣כֶלשֵׂכֶלשכל וּבִינָ֔הוּבִינָהובינה וִֽיצַוְּךָ֖וִיצַוְּךָויצוך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְלִשְׁמ֕וֹרוְלִשְׁמוֹרולשמור אֶתאֶתאת־־־תּוֹרַ֖תתּוֹרַתתורת יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 22:13 אָ֣זאָזאז תַּצְלִ֔יחַתַּצְלִיחַתצליח אִםאִםאם־־־תִּשְׁמ֗וֹרתִּשְׁמוֹרתשמור לַעֲשׂוֹת֙לַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־הַֽחֻקִּ֣יםהַחֻקִּיםהחקים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּשְׁפָּטִ֔יםהַמִּשְׁפָּטִיםהמשפטים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֧הצִוָּהצוה יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל חֲזַ֣קחֲזַקחזק וֶאֱמָ֔ץוֶאֱמָץואמץ אַלאַלאל־־־תִּירָ֖אתִּירָאתירא וְאַלוְאַלואל־־־תֵּחָֽתתֵּחָתתחת׃׃׃ 22:14 וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה בְעָנְיִ֜יבְעָנְיִיבעניי הֲכִינ֣וֹתִיהֲכִינוֹתִיהכינותי לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה זָהָ֞בזָהָבזהב כִּכָּרִ֤יםכִּכָּרִיםככרים מֵֽאָהמֵאָהמאה־־־אֶ֙לֶף֙אֶלֶףאלף וְכֶ֗סֶףוְכֶסֶףוכסף אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים כִּכָּרִ֔יםכִּכָּרִיםככרים וְלַנְּחֹ֤שֶׁתוְלַנְּחֹשֶׁתולנחשת וְלַבַּרְזֶל֙וְלַבַּרְזֶלולברזל אֵ֣יןאֵיןאין מִשְׁקָ֔למִשְׁקָלמשקל כִּ֥יכִּיכי לָרֹ֖בלָרֹבלרב הָיָ֑ההָיָההיה וְעֵצִ֤יםוְעֵצִיםועצים וַאֲבָנִים֙וַאֲבָנִיםואבנים הֲכִינ֔וֹתִיהֲכִינוֹתִיהכינותי וַעֲלֵיהֶ֖םוַעֲלֵיהֶםועליהם תּוֹסִֽיףתּוֹסִיףתוסיף׃׃׃ 22:15 וְעִמְּךָ֤וְעִמְּךָועמך לָרֹב֙לָרֹבלרב עֹשֵׂ֣יעֹשֵׂיעשי מְלָאכָ֔המְלָאכָהמלאכה חֹצְבִ֕יםחֹצְבִיםחצבים וְחָרָשֵׁ֥יוְחָרָשֵׁיוחרשי אֶ֖בֶןאֶבֶןאבן וָעֵ֑ץוָעֵץועץ וְכָלוְכָלוכל־־־חָכָ֖םחָכָםחכם בְּכָלבְּכָלבכל־־־מְלָאכָֽהמְלָאכָהמלאכה׃׃׃ 22:16 לַזָּהָ֥בלַזָּהָבלזהב לַכֶּ֛סֶףלַכֶּסֶףלכסף וְלַנְּחֹ֥שֶׁתוְלַנְּחֹשֶׁתולנחשת וְלַבַּרְזֶ֖לוְלַבַּרְזֶלולברזל אֵ֣יןאֵיןאין מִסְפָּ֑רמִסְפָּרמספר ק֣וּםקוּםקום וַעֲשֵׂ֔הוַעֲשֵׂהועשה וִיהִ֥יוִיהִיויהי יְהוָ֖היְהוָהיהוה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 22:17 וַיְצַ֤ווַיְצַוויצו דָּוִיד֙דָּוִידדויד לְכָללְכָללכל־־־שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לַעְזֹ֖רלַעְזֹרלעזר לִשְׁלֹמֹ֥הלִשְׁלֹמֹהלשלמה בְנֽוֹבְנוֹבנו׃׃׃ 22:18 הֲלֹ֨אהֲלֹאהלא יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶם֙אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם עִמָּכֶ֔םעִמָּכֶםעמכם וְהֵנִ֥יחַוְהֵנִיחַוהניח לָכֶ֖םלָכֶםלכם מִסָּבִ֑יבמִסָּבִיבמסביב כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ נָתַ֣ןנָתַןנתן בְּיָדִ֗יבְּיָדִיבידי אֵ֚תאֵתאת יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְנִכְבְּשָׁ֥הוְנִכְבְּשָׁהונכבשה הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלִפְנֵ֥יוְלִפְנֵיולפני עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ 22:19 עַתָּ֗העַתָּהעתה תְּנ֤וּתְּנוּתנו לְבַבְכֶם֙לְבַבְכֶםלבבכם וְנַפְשְׁכֶ֔םוְנַפְשְׁכֶםונפשכם לִדְר֖וֹשׁלִדְרוֹשׁלדרוש לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְק֗וּמוּוְקוּמוּוקומו וּבְנוּ֙וּבְנוּובנו אֶתאֶתאת־־־מִקְדַּשׁ֙מִקְדַּשׁמקדש יְהוָ֣היְהוָהיהוה הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לְהָבִ֞יאלְהָבִיאלהביא אֶתאֶתאת־־־אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וּכְלֵי֙וּכְלֵיוכלי קֹ֣דֶשׁקֹדֶשׁקדש הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לַבַּ֖יִתלַבַּיִתלבית הַנִּבְנֶ֥ההַנִּבְנֶההנבנה לְשֵׁםלְשֵׁםלשם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain