Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 23

23:1 וְדָוִ֥ידוְדָוִידודויד זָקֵ֖ןזָקֵןזקן וְשָׂבַ֣עוְשָׂבַעושבע יָמִ֑יםיָמִיםימים וַיַּמְלֵ֛ךְוַיַּמְלֵךְוימלך אֶתאֶתאת־־־שְׁלֹמֹ֥השְׁלֹמֹהשלמה בְנ֖וֹבְנוֹבנו עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 23:2 וַיֶּאֱסֹף֙וַיֶּאֱסֹףויאסף אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְהַכֹּהֲנִ֖יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים וְהַלְוִיִּֽםוְהַלְוִיִּםוהלוים׃׃׃ 23:3 וַיִּסָּֽפְרוּ֙וַיִּסָּפְרוּויספרו הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים מִבֶּ֛ןמִבֶּןמבן שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה וָמָ֑עְלָהוָמָעְלָהומעלה וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי מִסְפָּרָ֤םמִסְפָּרָםמספרם לְגֻלְגְּלֹתָם֙לְגֻלְגְּלֹתָםלגלגלתם לִגְבָרִ֔יםלִגְבָרִיםלגברים שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וּשְׁמוֹנָ֖הוּשְׁמוֹנָהושמונה אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 23:4 מֵאֵ֗לֶּהמֵאֵלֶּהמאלה לְנַצֵּ֙חַ֙לְנַצֵּחַלנצח עַלעַלעל־־־מְלֶ֣אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וְאַרְבָּעָ֖הוְאַרְבָּעָהוארבעה אָ֑לֶףאָלֶףאלף וְשֹׁטְרִ֥יםוְשֹׁטְרִיםושטרים וְשֹׁפְטִ֖יםוְשֹׁפְטִיםושפטים שֵׁ֥שֶׁתשֵׁשֶׁתששת אֲלָפִֽיםאֲלָפִיםאלפים׃׃׃ 23:5 וְאַרְבַּ֥עַתוְאַרְבַּעַתוארבעת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים שֹׁעֲרִ֑יםשֹׁעֲרִיםשערים וְאַרְבַּ֤עַתוְאַרְבַּעַתוארבעת אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים מְהַֽלְלִ֣יםמְהַלְלִיםמהללים לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה בַּכֵּלִ֕יםבַּכֵּלִיםבכלים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לְהַלֵּֽללְהַלֵּללהלל׃׃׃ 23:6 וַיֶּֽחָלְקֵ֥םוַיֶּחָלְקֵםויחלקם דָּוִ֖ידדָּוִידדויד מַחְלְק֑וֹתמַחְלְקוֹתמחלקות ססס לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני לֵוִ֔ילֵוִילוי לְגֵרְשׁ֖וֹןלְגֵרְשׁוֹןלגרשון קְהָ֥תקְהָתקהת וּמְרָרִֽיוּמְרָרִיומררי׃׃׃ ססס 23:7 לַגֵּרְשֻׁנִּ֖ילַגֵּרְשֻׁנִּילגרשני לַעְדָּ֥ןלַעְדָּןלעדן וְשִׁמְעִֽיוְשִׁמְעִיושמעי׃׃׃ ססס 23:8 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני לַעְדָּ֗ןלַעְדָּןלעדן הָרֹ֧אשׁהָרֹאשׁהראש יְחִיאֵ֛ליְחִיאֵליחיאל וְזֵתָ֥םוְזֵתָםוזתם וְיוֹאֵ֖לוְיוֹאֵלויואל שְׁלֹשָֽׁהשְׁלֹשָׁהשלשה׃׃׃ ססס 23:9 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שִׁמְעִ֗ישִׁמְעִישמעי [שְׁלֹמֹות כ][שְׁלֹמֹות כ][שלמות כ] (שְׁלוֹמִ֧ית ק)(שְׁלוֹמִית ק)(שלומית ק) וַחֲזִיאֵ֛לוַחֲזִיאֵלוחזיאל וְהָרָ֖ןוְהָרָןוהרן שְׁלֹשָׁ֑השְׁלֹשָׁהשלשה אֵ֛לֶּהאֵלֶּהאלה רָאשֵׁ֥ירָאשֵׁיראשי הָאָב֖וֹתהָאָבוֹתהאבות לְלַעְדָּֽןלְלַעְדָּןללעדן׃׃׃ ססס 23:10 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני שִׁמְעִ֔ישִׁמְעִישמעי יַ֣חַתיַחַתיחת זִינָ֔אזִינָאזינא וִיע֖וּשׁוִיעוּשׁויעוש וּבְרִיעָ֑הוּבְרִיעָהובריעה אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה בְנֵיבְנֵיבני־־־שִׁמְעִ֖ישִׁמְעִישמעי אַרְבָּעָֽהאַרְבָּעָהארבעה׃׃׃ 23:11 וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־יַ֣חַתיַחַתיחת הָרֹ֔אשׁהָרֹאשׁהראש וְזִיזָ֖הוְזִיזָהוזיזה הַשֵּׁנִ֑יהַשֵּׁנִיהשני וִיע֤וּשׁוִיעוּשׁויעוש וּבְרִיעָה֙וּבְרִיעָהובריעה לֹֽאלֹאלא־־־הִרְבּ֣וּהִרְבּוּהרבו בָנִ֔יםבָנִיםבנים וַיִּֽהְיוּ֙וַיִּהְיוּויהיו לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אָ֔באָבאב לִפְקֻדָּ֖הלִפְקֻדָּהלפקדה אֶחָֽתאֶחָתאחת׃׃׃ ססס 23:12 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני קְהָ֗תקְהָתקהת עַמְרָ֥םעַמְרָםעמרם יִצְהָ֛ריִצְהָריצהר חֶבְר֥וֹןחֶבְרוֹןחברון וְעֻזִּיאֵ֖לוְעֻזִּיאֵלועזיאל אַרְבָּעָֽהאַרְבָּעָהארבעה׃׃׃ ססס 23:13 בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמְרָ֖םעַמְרָםעמרם אַהֲרֹ֣ןאַהֲרֹןאהרן וּמֹשֶׁ֑הוּמֹשֶׁהומשה וַיִּבָּדֵ֣לוַיִּבָּדֵלויבדל אַהֲרֹ֡ןאַהֲרֹןאהרן לְֽהַקְדִּישׁוֹ֩לְהַקְדִּישׁוֹלהקדישו קֹ֨דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֤יםקָדָשִׁיםקדשים הֽוּאהוּאהוא־־־וּבָנָיו֙וּבָנָיוובניו עַדעַדעד־־־עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם לְהַקְטִיר֩לְהַקְטִירלהקטיר לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני יְהוָ֧היְהוָהיהוה לְשָׁרְת֛וֹלְשָׁרְתוֹלשרתו וּלְבָרֵ֥ךְוּלְבָרֵךְולברך בִּשְׁמ֖וֹבִּשְׁמוֹבשמו עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 23:14 וּמֹשֶׁ֖הוּמֹשֶׁהומשה אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בָּנָ֕יובָּנָיובניו יִקָּרְא֖וּיִקָּרְאוּיקראו עַלעַלעל־־־שֵׁ֥בֶטשֵׁבֶטשבט הַלֵּוִֽיהַלֵּוִיהלוי׃׃׃ 23:15 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה גֵּרְשֹׁ֖םגֵּרְשֹׁםגרשם וֶאֱלִיעֶֽזֶרוֶאֱלִיעֶזֶרואליעזר׃׃׃ 23:16 בְּנֵ֥יבְּנֵיבני גֵרְשׁ֖וֹםגֵרְשׁוֹםגרשום שְׁבוּאֵ֥לשְׁבוּאֵלשבואל הָרֹֽאשׁהָרֹאשׁהראש׃׃׃ 23:17 וַיִּֽהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו בְנֵיבְנֵיבני־־־אֱלִיעֶ֖זֶראֱלִיעֶזֶראליעזר רְחַבְיָ֣הרְחַבְיָהרחביה הָרֹ֑אשׁהָרֹאשׁהראש וְלֹאוְלֹאולא־־־הָיָ֤ההָיָההיה לֶאֱלִיעֶ֙זֶר֙לֶאֱלִיעֶזֶרלאליעזר בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני רְחַבְיָ֖הרְחַבְיָהרחביה רָב֥וּרָבוּרבו לְמָֽעְלָהלְמָעְלָהלמעלה׃׃׃ 23:18 בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִצְהָ֖ריִצְהָריצהר שְׁלֹמִ֥יתשְׁלֹמִיתשלמית הָרֹֽאשׁהָרֹאשׁהראש׃׃׃ ססס 23:19 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני חֶבְר֑וֹןחֶבְרוֹןחברון יְרִיָּ֤הוּיְרִיָּהוּיריהו הָרֹאשׁ֙הָרֹאשׁהראש אֲמַרְיָ֣האֲמַרְיָהאמריה הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני יַחֲזִיאֵל֙יַחֲזִיאֵליחזיאל הַשְּׁלִישִׁ֔יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי וִֽיקַמְעָ֖םוִיקַמְעָםויקמעם הָרְבִיעִֽיהָרְבִיעִיהרביעי׃׃׃ 23:20 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני עֻזִּיאֵ֑לעֻזִּיאֵלעזיאל מִיכָ֣המִיכָהמיכה הָרֹ֔אשׁהָרֹאשׁהראש וְיִשִּׁיָּ֖הוְיִשִּׁיָּהוישיה הַשֵּׁנִֽיהַשֵּׁנִיהשני׃׃׃ ססס 23:21 בְּנֵ֤יבְּנֵיבני מְרָרִי֙מְרָרִימררי מַחְלִ֣ימַחְלִימחלי וּמוּשִׁ֔יוּמוּשִׁיומושי בְּנֵ֥יבְּנֵיבני מַחְלִ֖ימַחְלִימחלי אֶלְעָזָ֥ראֶלְעָזָראלעזר וְקִֽישׁוְקִישׁוקיש׃׃׃ 23:22 וַיָּ֙מָת֙וַיָּמָתוימת אֶלְעָזָ֔ראֶלְעָזָראלעזר וְלֹאוְלֹאולא־־־הָ֥יוּהָיוּהיו ל֛וֹלוֹלו בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־בָּנ֑וֹתבָּנוֹתבנות וַיִּשָּׂא֥וּםוַיִּשָּׂאוּםוישאום בְּנֵיבְּנֵיבני־־־קִ֖ישׁקִישׁקיש אֲחֵיהֶֽםאֲחֵיהֶםאחיהם׃׃׃ 23:23 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני מוּשִׁ֗ימוּשִׁימושי מַחְלִ֥ימַחְלִימחלי וְעֵ֛דֶרוְעֵדֶרועדר וִירֵמ֖וֹתוִירֵמוֹתוירמות שְׁלֹשָֽׁהשְׁלֹשָׁהשלשה׃׃׃ 23:24 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־לֵוִי֩לֵוִילוי לְבֵ֨יתלְבֵיתלבית אֲבֹתֵיהֶ֜םאֲבֹתֵיהֶםאבתיהם רָאשֵׁ֧ירָאשֵׁיראשי הָאָב֣וֹתהָאָבוֹתהאבות לִפְקוּדֵיהֶ֗םלִפְקוּדֵיהֶםלפקודיהם בְּמִסְפַּ֤רבְּמִסְפַּרבמספר שֵׁמוֹת֙שֵׁמוֹתשמות לְגֻלְגְּלֹתָ֔םלְגֻלְגְּלֹתָםלגלגלתם עֹשֵׂה֙עֹשֵׂהעשה הַמְּלָאכָ֔ההַמְּלָאכָההמלאכה לַעֲבֹדַ֖תלַעֲבֹדַתלעבדת בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה מִבֶּ֛ןמִבֶּןמבן עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה וָמָֽעְלָהוָמָעְלָהומעלה׃׃׃ 23:25 כִּ֚יכִּיכי אָמַ֣ראָמַראמר דָּוִ֔ידדָּוִידדויד הֵנִ֛יחַהֵנִיחַהניח יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְעַמּ֑וֹלְעַמּוֹלעמו וַיִּשְׁכֹּ֥ןוַיִּשְׁכֹּןוישכן בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם עַדעַדעד־־־לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 23:26 וְגַ֖םוְגַםוגם לַלְוִיִּ֑םלַלְוִיִּםללוים אֵיןאֵיןאין־־־לָשֵׂ֧אתלָשֵׂאתלשאת אֶתאֶתאת־־־הַמִּשְׁכָּ֛ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֖יוכֵּלָיוכליו לַעֲבֹדָתֽוֹלַעֲבֹדָתוֹלעבדתו׃׃׃ 23:27 כִּ֣יכִּיכי בְדִבְרֵ֤יבְדִבְרֵיבדברי דָוִיד֙דָוִידדויד הָאַ֣חֲרֹנִ֔יםהָאַחֲרֹנִיםהאחרנים הֵ֖מָּההֵמָּההמה מִסְפַּ֣רמִסְפַּרמספר בְּנֵיבְּנֵיבני־־־לֵוִ֑ילֵוִילוי מִבֶּ֛ןמִבֶּןמבן עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה וּלְמָֽעְלָהוּלְמָעְלָהולמעלה׃׃׃ 23:28 כִּ֣יכִּיכי מַעֲמָדָ֞םמַעֲמָדָםמעמדם לְיַדלְיַדליד־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אַהֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן לַעֲבֹדַת֙לַעֲבֹדַתלעבדת בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־הַחֲצֵרוֹת֙הַחֲצֵרוֹתהחצרות וְעַלוְעַלועל־־־הַלְּשָׁכ֔וֹתהַלְּשָׁכוֹתהלשכות וְעַֽלוְעַלועל־־־טָהֳרַ֖תטָהֳרַתטהרת לְכָללְכָללכל־־־קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש וּמַֽעֲשֵׂ֔הוּמַעֲשֵׂהומעשה עֲבֹדַ֖תעֲבֹדַתעבדת בֵּ֥יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 23:29 וּלְלֶ֨חֶםוּלְלֶחֶםוללחם הַֽמַּעֲרֶ֜כֶתהַמַּעֲרֶכֶתהמערכת וּלְסֹ֤לֶתוּלְסֹלֶתולסלת לְמִנְחָה֙לְמִנְחָהלמנחה וְלִרְקִיקֵ֣יוְלִרְקִיקֵיולרקיקי הַמַּצּ֔וֹתהַמַּצּוֹתהמצות וְלַֽמַּחֲבַ֖תוְלַמַּחֲבַתולמחבת וְלַמֻּרְבָּ֑כֶתוְלַמֻּרְבָּכֶתולמרבכת וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־מְשׂוּרָ֖המְשׂוּרָהמשורה וּמִדָּֽהוּמִדָּהומדה׃׃׃ 23:30 וְלַעֲמֹד֙וְלַעֲמֹדולעמד בַּבֹּ֣קֶרבַּבֹּקֶרבבקר בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר לְהֹד֥וֹתלְהֹדוֹתלהדות וּלְהַלֵּ֖לוּלְהַלֵּלולהלל לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְכֵ֖ןוְכֵןוכן לָעָֽרֶבלָעָרֶבלערב׃׃׃ 23:31 וּלְכֹ֨לוּלְכֹלולכל הַעֲל֤וֹתהַעֲלוֹתהעלות עֹלוֹת֙עֹלוֹתעלות לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה לַשַּׁבָּת֔וֹתלַשַּׁבָּתוֹתלשבתות לֶחֳדָשִׁ֖יםלֶחֳדָשִׁיםלחדשים וְלַמֹּעֲדִ֑יםוְלַמֹּעֲדִיםולמעדים בְּמִסְפָּ֨רבְּמִסְפָּרבמספר כְּמִשְׁפָּ֧טכְּמִשְׁפָּטכמשפט עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם תָּמִ֖ידתָּמִידתמיד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:32 וְשָׁמְר֞וּוְשָׁמְרוּושמרו אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֣רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת אֹֽהֶלאֹהֶלאהל־־־מוֹעֵ֗דמוֹעֵדמועד וְאֵת֙וְאֵתואת מִשְׁמֶ֣רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת הַקֹּ֔דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וּמִשְׁמֶ֕רֶתוּמִשְׁמֶרֶתומשמרת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן אֲחֵיהֶ֑םאֲחֵיהֶםאחיהם לַעֲבֹדַ֖תלַעֲבֹדַתלעבדת בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain