Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 26

26:1 לְמַחְלְק֖וֹתלְמַחְלְקוֹתלמחלקות לְשֹׁעֲרִ֑יםלְשֹׁעֲרִיםלשערים לַקָּרְחִ֕יםלַקָּרְחִיםלקרחים מְשֶֽׁלֶמְיָ֥הוּמְשֶׁלֶמְיָהוּמשלמיהו בֶןבֶןבן־־־קֹרֵ֖אקֹרֵאקרא מִןמִןמן־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אָסָֽףאָסָףאסף׃׃׃ 26:2 וְלִמְשֶֽׁלֶמְיָ֖הוּוְלִמְשֶׁלֶמְיָהוּולמשלמיהו בָּנִ֑יםבָּנִיםבנים זְכַרְיָ֤הוּזְכַרְיָהוּזכריהו הַבְּכוֹר֙הַבְּכוֹרהבכור יְדִֽיעֲאֵ֣ליְדִיעֲאֵלידיעאל הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני זְבַדְיָ֙הוּ֙זְבַדְיָהוּזבדיהו הַשְּׁלִישִׁ֔יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי יַתְנִיאֵ֖ליַתְנִיאֵליתניאל הָרְבִיעִֽיהָרְבִיעִיהרביעי׃׃׃ 26:3 עֵילָ֤םעֵילָםעילם הַחֲמִישִׁי֙הַחֲמִישִׁיהחמישי יְהוֹחָנָ֣ןיְהוֹחָנָןיהוחנן הַשִּׁשִּׁ֔יהַשִּׁשִּׁיהששי אֶלְיְהוֹעֵינַ֖יאֶלְיְהוֹעֵינַיאליהועיני הַשְּׁבִיעִֽיהַשְּׁבִיעִיהשביעי׃׃׃ 26:4 וּלְעֹבֵ֥דוּלְעֹבֵדולעבד אֱדֹ֖םאֱדֹםאדם בָּנִ֑יםבָּנִיםבנים שְׁמַֽעְיָ֤השְׁמַעְיָהשמעיה הַבְּכוֹר֙הַבְּכוֹרהבכור יְהוֹזָבָ֣דיְהוֹזָבָדיהוזבד הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני יוֹאָ֤חיוֹאָחיואח הַשְּׁלִשִׁי֙הַשְּׁלִשִׁיהשלשי וְשָׂכָ֣רוְשָׂכָרושכר הָרְבִיעִ֔יהָרְבִיעִיהרביעי וּנְתַנְאֵ֖לוּנְתַנְאֵלונתנאל הַחֲמִישִֽׁיהַחֲמִישִׁיהחמישי׃׃׃ 26:5 עַמִּיאֵ֤לעַמִּיאֵלעמיאל הַשִּׁשִּׁי֙הַשִּׁשִּׁיהששי יִשָׂשכָ֣ריִשָׂשכָריששכר הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי פְּעֻלְּתַ֖יפְּעֻלְּתַיפעלתי הַשְּׁמִינִ֑יהַשְּׁמִינִיהשמיני כִּ֥יכִּיכי בֵרֲכ֖וֹבֵרֲכוֹברכו אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ פפפ
26:6 וְלִֽשְׁמַֽעְיָ֤הוְלִשְׁמַעְיָהולשמעיה בְנוֹ֙בְנוֹבנו נוֹלַ֣דנוֹלַדנולד בָּנִ֔יםבָּנִיםבנים הַמִּמְשָׁלִ֖יםהַמִּמְשָׁלִיםהממשלים לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבִיהֶ֑םאֲבִיהֶםאביהם כִּֽיכִּיכי־־־גִבּ֥וֹרֵיגִבּוֹרֵיגבורי חַ֖יִלחַיִלחיל הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 26:7 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שְׁמַֽעְיָ֗השְׁמַעְיָהשמעיה עָ֠תְנִיעָתְנִיעתני וּרְפָאֵ֨לוּרְפָאֵלורפאל וְעוֹבֵ֧דוְעוֹבֵדועובד אֶלְזָבָ֛דאֶלְזָבָדאלזבד אֶחָ֖יואֶחָיואחיו בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חָ֑יִלחָיִלחיל אֱלִיה֖וּאֱלִיהוּאליהו וּסְמַכְיָֽהוּוּסְמַכְיָהוּוסמכיהו׃׃׃ 26:8 כָּלכָּלכל־־־אֵ֜לֶּהאֵלֶּהאלה מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני ׀׀׀ עֹבֵ֣דעֹבֵדעבד אֱדֹ֗םאֱדֹםאדם הֵ֤מָּההֵמָּההמה וּבְנֵיהֶם֙וּבְנֵיהֶםובניהם וַאֲחֵיהֶ֔םוַאֲחֵיהֶםואחיהם אִֽישׁאִישׁאיש־־־חַ֥יִלחַיִלחיל בַּכֹּ֖חַבַּכֹּחַבכח לַעֲבֹדָ֑הלַעֲבֹדָהלעבדה שִׁשִּׁ֥יםשִׁשִּׁיםששים וּשְׁנַ֖יִםוּשְׁנַיִםושנים לְעֹבֵ֥דלְעֹבֵדלעבד אֱדֹֽםאֱדֹםאדם׃׃׃ 26:9 וְלִמְשֶֽׁלֶמְיָ֗הוּוְלִמְשֶׁלֶמְיָהוּולמשלמיהו בָּנִ֧יםבָּנִיםבנים וְאַחִ֛יםוְאַחִיםואחים בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חָ֖יִלחָיִלחיל שְׁמוֹנָ֥השְׁמוֹנָהשמונה עָשָֽׂרעָשָׂרעשר׃׃׃ ססס 26:10 וּלְחֹסָ֥הוּלְחֹסָהולחסה מִןמִןמן־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־מְרָרִ֖ימְרָרִימררי בָּנִ֑יםבָּנִיםבנים שִׁמְרִ֤ישִׁמְרִישמרי הָרֹאשׁ֙הָרֹאשׁהראש כִּ֣יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־הָיָ֣ההָיָההיה בְכ֔וֹרבְכוֹרבכור וַיְשִׂימֵ֥הוּוַיְשִׂימֵהוּוישימהו אָבִ֖יהוּאָבִיהוּאביהו לְרֹֽאשׁלְרֹאשׁלראש׃׃׃ 26:11 חִלְקִיָּ֤הוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו הַשֵּׁנִי֙הַשֵּׁנִיהשני טְבַלְיָ֣הוּטְבַלְיָהוּטבליהו הַשְּׁלִשִׁ֔יהַשְּׁלִשִׁיהשלשי זְכַרְיָ֖הוּזְכַרְיָהוּזכריהו הָרְבִעִ֑יהָרְבִעִיהרבעי כָּלכָּלכל־־־בָּנִ֧יםבָּנִיםבנים וְאַחִ֛יםוְאַחִיםואחים לְחֹסָ֖הלְחֹסָהלחסה שְׁלֹשָׁ֥השְׁלֹשָׁהשלשה עָשָֽׂרעָשָׂרעשר׃׃׃ 26:12 לְ֠אֵלֶּהלְאֵלֶּהלאלה מַחְלְק֨וֹתמַחְלְקוֹתמחלקות הַשֹּֽׁעֲרִ֜יםהַשֹּׁעֲרִיםהשערים לְרָאשֵׁ֧ילְרָאשֵׁילראשי הַגְּבָרִ֛יםהַגְּבָרִיםהגברים מִשְׁמָר֖וֹתמִשְׁמָרוֹתמשמרות לְעֻמַּ֣תלְעֻמַּתלעמת אֲחֵיהֶ֑םאֲחֵיהֶםאחיהם לְשָׁרֵ֖תלְשָׁרֵתלשרת בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 26:13 וַיַּפִּ֨ילוּוַיַּפִּילוּויפילו גוֹרָל֜וֹתגוֹרָלוֹתגורלות כַּקָּטֹ֧ןכַּקָּטֹןכקטן כַּגָּד֛וֹלכַּגָּדוֹלכגדול לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אֲבוֹתָ֖םאֲבוֹתָםאבותם לְשַׁ֥עַרלְשַׁעַרלשער וָשָֽׁעַרוָשָׁעַרושער׃׃׃ פפפ
26:14 וַיִּפֹּ֧לוַיִּפֹּלויפל הַגּוֹרָ֛להַגּוֹרָלהגורל מִזְרָ֖חָהמִזְרָחָהמזרחה לְשֶֽׁלֶמְיָ֑הוּלְשֶׁלֶמְיָהוּלשלמיהו וּזְכַרְיָ֨הוּוּזְכַרְיָהוּוזכריהו בְנ֜וֹבְנוֹבנו יוֹעֵ֣ץיוֹעֵץיועץ ׀׀׀ בְּשֶׂ֗כֶלבְּשֶׂכֶלבשכל הִפִּ֙ילוּ֙הִפִּילוּהפילו גּֽוֹרָל֔וֹתגּוֹרָלוֹתגורלות וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא גוֹרָל֖וֹגוֹרָלוֹגורלו צָפֽוֹנָהצָפוֹנָהצפונה׃׃׃ ססס 26:15 לְעֹבֵ֥דלְעֹבֵדלעבד אֱדֹ֖םאֱדֹםאדם נֶ֑גְבָּהנֶגְבָּהנגבה וּלְבָנָ֖יווּלְבָנָיוולבניו בֵּ֥יתבֵּיתבית הָאֲסֻפִּֽיםהָאֲסֻפִּיםהאספים׃׃׃ 26:16 לְשֻׁפִּ֤יםלְשֻׁפִּיםלשפים וּלְחֹסָה֙וּלְחֹסָהולחסה לַֽמַּעֲרָ֔בלַמַּעֲרָבלמערב עִ֚םעִםעם שַׁ֣עַרשַׁעַרשער שַׁלֶּ֔כֶתשַׁלֶּכֶתשלכת בַּֽמְסִלָּ֖הבַּמְסִלָּהבמסלה הָעוֹלָ֑ההָעוֹלָההעולה מִשְׁמָ֖רמִשְׁמָרמשמר לְעֻמַּ֥תלְעֻמַּתלעמת מִשְׁמָֽרמִשְׁמָרמשמר׃׃׃ 26:17 לַמִּזְרָח֮לַמִּזְרָחלמזרח הַלְוִיִּ֣םהַלְוִיִּםהלוים שִׁשָּׁה֒שִׁשָּׁהששה לַצָּפ֤וֹנָהלַצָּפוֹנָהלצפונה לַיּוֹם֙לַיּוֹםליום אַרְבָּעָ֔האַרְבָּעָהארבעה לַנֶּ֥גְבָּהלַנֶּגְבָּהלנגבה לַיּ֖וֹםלַיּוֹםליום אַרְבָּעָ֑האַרְבָּעָהארבעה וְלָאֲסֻפִּ֖יםוְלָאֲסֻפִּיםולאספים שְׁנַ֥יִםשְׁנַיִםשנים שְׁנָֽיִםשְׁנָיִםשנים׃׃׃ 26:18 לַפַּרְבָּ֖רלַפַּרְבָּרלפרבר לַֽמַּעֲרָ֑בלַמַּעֲרָבלמערב אַרְבָּעָה֙אַרְבָּעָהארבעה לַֽמְסִלָּ֔הלַמְסִלָּהלמסלה שְׁנַ֖יִםשְׁנַיִםשנים לַפַּרְבָּֽרלַפַּרְבָּרלפרבר׃׃׃ 26:19 אֵ֗לֶּהאֵלֶּהאלה מַחְלְקוֹת֙מַחְלְקוֹתמחלקות הַשֹּׁ֣עֲרִ֔יםהַשֹּׁעֲרִיםהשערים לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני הַקָּרְחִ֖יהַקָּרְחִיהקרחי וְלִבְנֵ֥יוְלִבְנֵיולבני מְרָרִֽימְרָרִימררי׃׃׃ 26:20 וְֽהַלְוִיִּ֑םוְהַלְוִיִּםוהלוים אֲחִיָּ֗האֲחִיָּהאחיה עַלעַלעל־־־אֽוֹצְרוֹת֙אוֹצְרוֹתאוצרות בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּלְאֹֽצְר֖וֹתוּלְאֹצְרוֹתולאצרות הַקֳּדָשִֽׁיםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים׃׃׃ 26:21 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני לַ֠עְדָּןלַעְדָּןלעדן בְּנֵ֨יבְּנֵיבני הַגֵּרְשֻׁנִּ֜יהַגֵּרְשֻׁנִּיהגרשני לְלַעְדָּ֗ןלְלַעְדָּןללעדן רָאשֵׁ֧ירָאשֵׁיראשי הָאָב֛וֹתהָאָבוֹתהאבות לְלַעְדָּ֥ןלְלַעְדָּןללעדן הַגֵּרְשֻׁנִּ֖יהַגֵּרְשֻׁנִּיהגרשני יְחִיאֵלִֽייְחִיאֵלִייחיאלי׃׃׃ 26:22 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני יְחִֽיאֵלִ֑ייְחִיאֵלִייחיאלי זֵתָם֙זֵתָםזתם וְיוֹאֵ֣לוְיוֹאֵלויואל אָחִ֔יואָחִיואחיו עַלעַלעל־־־אֹצְר֖וֹתאֹצְרוֹתאצרות בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 26:23 לַֽעַמְרָמִי֙לַעַמְרָמִילעמרמי לַיִּצְהָרִ֔ילַיִּצְהָרִיליצהרי לַֽחֶבְרוֹנִ֖ילַחֶבְרוֹנִילחברוני לָֽעָזִּיאֵלִֽילָעָזִּיאֵלִילעזיאלי׃׃׃ 26:24 וּשְׁבֻאֵל֙וּשְׁבֻאֵלושבאל בֶּןבֶּןבן־־־גֵּרְשׁ֣וֹםגֵּרְשׁוֹםגרשום בֶּןבֶּןבן־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה נָגִ֖ידנָגִידנגיד עַלעַלעל־־־הָאֹצָרֽוֹתהָאֹצָרוֹתהאצרות׃׃׃ 26:25 וְאֶחָ֖יווְאֶחָיוואחיו לֶֽאֱלִיעֶ֑זֶרלֶאֱלִיעֶזֶרלאליעזר רְחַבְיָ֨הוּרְחַבְיָהוּרחביהו בְנ֜וֹבְנוֹבנו וִֽישַׁעְיָ֤הוּוִישַׁעְיָהוּוישעיהו בְנוֹ֙בְנוֹבנו וְיֹרָ֣םוְיֹרָםוירם בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו וְזִכְרִ֥יוְזִכְרִיוזכרי בְנ֖וֹבְנוֹבנו [וּשְׁלֹמֹות כ][וּשְׁלֹמֹות כ][ושלמות כ] (וּשְׁלֹמִ֥ית ק)(וּשְׁלֹמִית ק)(ושלמית ק) בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 26:26 ה֧וּאהוּאהוא שְׁלֹמ֣וֹתשְׁלֹמוֹתשלמות וְאֶחָ֗יווְאֶחָיוואחיו עַ֣לעַלעל כָּלכָּלכל־־־אֹצְר֤וֹתאֹצְרוֹתאצרות הַקֳּדָשִׁים֙הַקֳּדָשִׁיםהקדשים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הִקְדִּ֜ישׁהִקְדִּישׁהקדיש דָּוִ֣ידדָּוִידדויד הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְרָאשֵׁ֧יוְרָאשֵׁיוראשי הָאָב֛וֹתהָאָבוֹתהאבות לְשָׂרֵֽילְשָׂרֵילשרי־־־הָאֲלָפִ֥יםהָאֲלָפִיםהאלפים וְהַמֵּא֖וֹתוְהַמֵּאוֹתוהמאות וְשָׂרֵ֥יוְשָׂרֵיושרי הַצָּבָֽאהַצָּבָאהצבא׃׃׃ 26:27 מִןמִןמן־־־הַמִּלְחָמ֥וֹתהַמִּלְחָמוֹתהמלחמות וּמִןוּמִןומן־־־הַשָּׁלָ֖להַשָּׁלָלהשלל הִקְדִּ֑ישׁוּהִקְדִּישׁוּהקדישו לְחַזֵּ֖קלְחַזֵּקלחזק לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 26:28 וְכֹ֨לוְכֹלוכל הַֽהִקְדִּ֜ישׁהַהִקְדִּישׁההקדיש שְׁמוּאֵ֤לשְׁמוּאֵלשמואל הָרֹאֶה֙הָרֹאֶההראה וְשָׁא֣וּלוְשָׁאוּלושאול בֶּןבֶּןבן־־־קִ֔ישׁקִישׁקיש וְאַבְנֵ֣רוְאַבְנֵרואבנר בֶּןבֶּןבן־־־נֵ֔רנֵרנר וְיוֹאָ֖בוְיוֹאָבויואב בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָ֑הצְרוּיָהצרויה כֹּ֚לכֹּלכל הַמַּקְדִּ֔ישׁהַמַּקְדִּישׁהמקדיש עַ֥לעַלעל יַדיַדיד־־־שְׁלֹמִ֖יתשְׁלֹמִיתשלמית וְאֶחָֽיווְאֶחָיוואחיו׃׃׃ פפפ
26:29 לַיִּצְהָרִ֞ילַיִּצְהָרִיליצהרי כְּנַנְיָ֣הוּכְּנַנְיָהוּכנניהו וּבָנָ֗יווּבָנָיוובניו לַמְּלָאכָ֤הלַמְּלָאכָהלמלאכה הַחִֽיצוֹנָה֙הַחִיצוֹנָההחיצונה עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לְשֹׁטְרִ֖יםלְשֹׁטְרִיםלשטרים וּלְשֹׁפְטִֽיםוּלְשֹׁפְטִיםולשפטים׃׃׃ 26:30 לַֽחֶבְרוֹנִ֡ילַחֶבְרוֹנִילחברוני חֲשַׁבְיָהוּ֩חֲשַׁבְיָהוּחשביהו וְאֶחָ֨יווְאֶחָיוואחיו בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חַ֜יִלחַיִלחיל אֶ֣לֶףאֶלֶףאלף וּשְׁבַעוּשְׁבַעושבע־־־מֵא֗וֹתמֵאוֹתמאות עַ֚לעַלעל פְּקֻדַּ֣תפְּקֻדַּתפקדת יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מֵעֵ֥בֶרמֵעֵבֶרמעבר לַיַּרְדֵּ֖ןלַיַּרְדֵּןלירדן מַעְרָ֑בָהמַעְרָבָהמערבה לְכֹל֙לְכֹללכל מְלֶ֣אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלַעֲבֹדַ֖תוְלַעֲבֹדַתולעבדת הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 26:31 לַֽחֶבְרוֹנִי֙לַחֶבְרוֹנִילחברוני יְרִיָּ֣היְרִיָּהיריה הָרֹ֔אשׁהָרֹאשׁהראש לַֽחֶבְרוֹנִ֥ילַחֶבְרוֹנִילחברוני לְתֹלְדֹתָ֖יולְתֹלְדֹתָיולתלדתיו לְאָב֑וֹתלְאָבוֹתלאבות בִּשְׁנַ֨תבִּשְׁנַתבשנת הָֽאַרְבָּעִ֜יםהָאַרְבָּעִיםהארבעים לְמַלְכ֤וּתלְמַלְכוּתלמלכות דָּוִיד֙דָּוִידדויד נִדְרָ֔שׁוּנִדְרָשׁוּנדרשו וַיִּמָּצֵ֥אוַיִּמָּצֵאוימצא בָהֶ֛םבָהֶםבהם גִּבּ֥וֹרֵיגִּבּוֹרֵיגבורי חַ֖יִלחַיִלחיל בְּיַעְזֵ֥ירבְּיַעְזֵירביעזיר גִּלְעָֽדגִּלְעָדגלעד׃׃׃ 26:32 וְאֶחָ֣יווְאֶחָיוואחיו בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חַ֗יִלחַיִלחיל אַלְפַּ֛יִםאַלְפַּיִםאלפים וּשְׁבַ֥עוּשְׁבַעושבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי הָאָב֑וֹתהָאָבוֹתהאבות וַיַּפְקִידֵ֞םוַיַּפְקִידֵםויפקידם דָּוִ֣ידדָּוִידדויד הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַלעַלעל־־־הָראוּבֵנִ֤יהָראוּבֵנִיהראובני וְהַגָּדִי֙וְהַגָּדִיוהגדי וַחֲצִי֙וַחֲצִיוחצי שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט הַֽמְנַשִּׁ֔יהַמְנַשִּׁיהמנשי לְכָללְכָללכל־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּדְבַ֥רוּדְבַרודבר הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain