Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 28

28:1 וַיַּקְהֵ֣לוַיַּקְהֵלויקהל דָּוִ֣ידדָּוִידדויד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי יִשְׂרָאֵ֡ליִשְׂרָאֵלישראל שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הַשְּׁבָטִ֣יםהַשְּׁבָטִיםהשבטים וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי הַמַּחְלְק֣וֹתהַמַּחְלְקוֹתהמחלקות הַמְשָׁרְתִ֪יםהַמְשָׁרְתִיםהמשרתים אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֟לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי הָאֲלָפִ֣יםהָאֲלָפִיםהאלפים וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי הַמֵּא֡וֹתהַמֵּאוֹתהמאות וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי כָלכָלכל־־־רְכוּשׁרְכוּשׁרכוש־־־וּמִקְנֶה֩וּמִקְנֶהומקנה ׀׀׀ לַמֶּ֨לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך וּלְבָנָ֜יווּלְבָנָיוולבניו עִםעִםעם־־־הַסָּרִיסִ֧יםהַסָּרִיסִיםהסריסים וְהַגִּבּוֹרִ֛יםוְהַגִּבּוֹרִיםוהגבורים וּֽלְכָלוּלְכָלולכל־־־גִּבּ֥וֹרגִּבּוֹרגבור חָ֖יִלחָיִלחיל אֶלאֶלאל־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 28:2 וַיָּ֨קָםוַיָּקָםויקם דָּוִ֤ידדָּוִידדויד הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך עַלעַלעל־־־רַגְלָ֔יורַגְלָיורגליו וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמָע֖וּנִישְׁמָעוּנִישמעוני אַחַ֣יאַחַיאחי וְעַמִּ֑יוְעַמִּיועמי אֲנִ֣יאֲנִיאני עִםעִםעם־־־לְבָבִ֡ילְבָבִילבבי לִבְנוֹת֩לִבְנוֹתלבנות בֵּ֨יתבֵּיתבית מְנוּחָ֜המְנוּחָהמנוחה לַאֲר֣וֹןלַאֲרוֹןלארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְלַהֲדֹם֙וְלַהֲדֹםולהדם רַגְלֵ֣ירַגְלֵירגלי אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וַהֲכִינ֖וֹתִיוַהֲכִינוֹתִיוהכינותי לִבְנֽוֹתלִבְנוֹתלבנות׃׃׃ 28:3 וְהָאֱלֹהִים֙וְהָאֱלֹהִיםוהאלהים אָ֣מַראָמַראמר לִ֔ילִילי לֹאלֹאלא־־־תִבְנֶ֥התִבְנֶהתבנה בַ֖יִתבַיִתבית לִשְׁמִ֑ילִשְׁמִילשמי כִּ֣יכִּיכי אִ֧ישׁאִישׁאיש מִלְחָמ֛וֹתמִלְחָמוֹתמלחמות אַ֖תָּהאַתָּהאתה וְדָמִ֥יםוְדָמִיםודמים שָׁפָֽכְתָּשָׁפָכְתָּשפכת׃׃׃ 28:4 וַיִּבְחַ֡רוַיִּבְחַרויבחר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵי֩אֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֨ליִשְׂרָאֵלישראל בִּ֜יבִּיבי מִכֹּ֣למִכֹּלמכל בֵּיתבֵּיתבית־־־אָבִ֗יאָבִיאבי לִהְי֨וֹתלִהְיוֹתלהיות לְמֶ֤לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לְעוֹלָ֔םלְעוֹלָםלעולם כִּ֤יכִּיכי בִֽיהוּדָה֙בִיהוּדָהביהודה בָּחַ֣רבָּחַרבחר לְנָגִ֔ידלְנָגִידלנגיד וּבְבֵ֥יתוּבְבֵיתובבית יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֑יאָבִיאבי וּבִבְנֵ֣יוּבִבְנֵיובבני אָבִ֔יאָבִיאבי בִּ֣יבִּיבי רָצָ֔הרָצָהרצה לְהַמְלִ֖יךְלְהַמְלִיךְלהמליך עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 28:5 וּמִכָּ֨לוּמִכָּלומכל־־־בָּנַ֔יבָּנַיבני כִּ֚יכִּיכי רַבִּ֣יםרַבִּיםרבים בָּנִ֔יםבָּנִיםבנים נָ֥תַןנָתַןנתן לִ֖ילִילי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּבְחַר֙וַיִּבְחַרויבחר בִּשְׁלֹמֹ֣הבִּשְׁלֹמֹהבשלמה בְנִ֔יבְנִיבני לָשֶׁ֗בֶתלָשֶׁבֶתלשבת עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֛אכִּסֵּאכסא מַלְכ֥וּתמַלְכוּתמלכות יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 28:6 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לִ֔ילִילי שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה בִנְךָ֔בִנְךָבנך הֽוּאהוּאהוא־־־יִבְנֶ֥היִבְנֶהיבנה בֵיתִ֖יבֵיתִיביתי וַחֲצֵרוֹתָ֑יוַחֲצֵרוֹתָיוחצרותי כִּיכִּיכי־־־בָחַ֨רְתִּיבָחַרְתִּיבחרתי ב֥וֹבוֹבו לִי֙לִילי לְבֵ֔ןלְבֵןלבן וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני אֶֽהְיֶהאֶהְיֶהאהיה־־־לּ֥וֹלּוֹלו לְאָֽבלְאָבלאב׃׃׃ 28:7 וַהֲכִינוֹתִ֥יוַהֲכִינוֹתִיוהכינותי אֶתאֶתאת־־־מַלְכוּת֖וֹמַלְכוּתוֹמלכותו עַדעַדעד־־־לְעוֹלָ֑םלְעוֹלָםלעולם אִםאִםאם־־־יֶחֱזַ֗קיֶחֱזַקיחזק לַעֲשׂ֛וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות מִצְוֺתַ֥ימִצְוֺתַימצותי וּמִשְׁפָּטַ֖יוּמִשְׁפָּטַיומשפטי כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 28:8 וְ֠עַתָּהוְעַתָּהועתה לְעֵינֵ֨ילְעֵינֵילעיני כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל קְהַלקְהַלקהל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה וּבְאָזְנֵ֣יוּבְאָזְנֵיובאזני אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו שִׁמְר֣וּשִׁמְרוּשמרו וְדִרְשׁ֔וּוְדִרְשׁוּודרשו כָּלכָּלכל־־־מִצְוֺ֖תמִצְוֺתמצות יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען תִּֽירְשׁוּ֙תִּירְשׁוּתירשו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה וְהִנְחַלְתֶּ֛םוְהִנְחַלְתֶּםוהנחלתם לִבְנֵיכֶ֥םלִבְנֵיכֶםלבניכם אַחֲרֵיכֶ֖םאַחֲרֵיכֶםאחריכם עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ פפפ
28:9 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה־־־בְנִ֡יבְנִיבני דַּע֩דַּעדע אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי אָבִ֜יךָאָבִיךָאביך וְעָבְדֵ֗הוּוְעָבְדֵהוּועבדהו בְּלֵ֤בבְּלֵבבלב שָׁלֵם֙שָׁלֵםשלם וּבְנֶ֣פֶשׁוּבְנֶפֶשׁובנפש חֲפֵצָ֔החֲפֵצָהחפצה כִּ֤יכִּיכי כָלכָלכל־־־לְבָבוֹת֙לְבָבוֹתלבבות דּוֹרֵ֣שׁדּוֹרֵשׁדורש יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְכָלוְכָלוכל־־־יֵ֥צֶריֵצֶריצר מַחֲשָׁב֖וֹתמַחֲשָׁבוֹתמחשבות מֵבִ֑יןמֵבִיןמבין אִֽםאִםאם־־־תִּדְרְשֶׁ֙נּוּ֙תִּדְרְשֶׁנּוּתדרשנו יִמָּ֣צֵאיִמָּצֵאימצא לָ֔ךְלָךְלך וְאִםוְאִםואם־־־תַּֽעַזְבֶ֖נּוּתַּעַזְבֶנּוּתעזבנו יַזְנִיחֲךָ֥יַזְנִיחֲךָיזניחך לָעַֽדלָעַדלעד׃׃׃ 28:10 רְאֵ֣הרְאֵהראה ׀׀׀ עַתָּ֗העַתָּהעתה כִּֽיכִּיכי־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה בָּ֧חַרבָּחַרבחר בְּךָ֛בְּךָבך לִבְנֽוֹתלִבְנוֹתלבנות־־־בַּ֥יִתבַּיִתבית לַמִּקְדָּ֖שׁלַמִּקְדָּשׁלמקדש חֲזַ֥קחֲזַקחזק וַעֲשֵֽׂהוַעֲשֵׂהועשה׃׃׃ פפפ
28:11 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן דָּוִ֣ידדָּוִידדויד לִשְׁלֹמֹ֣הלִשְׁלֹמֹהלשלמה בְנ֡וֹבְנוֹבנו אֶתאֶתאת־־־תַּבְנִ֣יתתַּבְנִיתתבנית הָאוּלָם֩הָאוּלָםהאולם וְֽאֶתוְאֶתואת־־־בָּ֨תָּ֜יובָּתָּיובתיו וְגַנְזַכָּ֧יווְגַנְזַכָּיווגנזכיו וַעֲלִיֹּתָ֛יווַעֲלִיֹּתָיוועליתיו וַחֲדָרָ֥יווַחֲדָרָיווחדריו הַפְּנִימִ֖יםהַפְּנִימִיםהפנימים וּבֵ֥יתוּבֵיתובית הַכַּפֹּֽרֶתהַכַּפֹּרֶתהכפרת׃׃׃ 28:12 וְתַבְנִ֗יתוְתַבְנִיתותבנית כֹּל֩כֹּלכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הָיָ֤ההָיָההיה בָר֙וּחַ֙בָרוּחַברוח עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו לְחַצְר֧וֹתלְחַצְרוֹתלחצרות בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־הַלְּשָׁכ֖וֹתהַלְּשָׁכוֹתהלשכות סָבִ֑יבסָבִיבסביב לְאֹֽצְרוֹת֙לְאֹצְרוֹתלאצרות בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וּלְאֹצְר֖וֹתוּלְאֹצְרוֹתולאצרות הַקֳּדָשִֽׁיםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים׃׃׃ 28:13 וּֽלְמַחְלְקוֹת֙וּלְמַחְלְקוֹתולמחלקות הַכֹּהֲנִ֣יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֔םוְהַלְוִיִּםוהלוים וּֽלְכָלוּלְכָלולכל־־־מְלֶ֖אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת עֲבוֹדַ֣תעֲבוֹדַתעבודת בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּֽלְכָלוּלְכָלולכל־־־כְּלֵ֖יכְּלֵיכלי עֲבוֹדַ֥תעֲבוֹדַתעבודת בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 28:14 לַזָּהָ֤בלַזָּהָבלזהב בַּמִּשְׁקָל֙בַּמִּשְׁקָלבמשקל לַזָּהָ֔בלַזָּהָבלזהב לְכָללְכָללכל־־־כְּלֵ֖יכְּלֵיכלי עֲבוֹדָ֣העֲבוֹדָהעבודה וַעֲבוֹדָ֑הוַעֲבוֹדָהועבודה לְכֹ֨ללְכֹללכל כְּלֵ֤יכְּלֵיכלי הַכֶּ֙סֶף֙הַכֶּסֶףהכסף בְּמִשְׁקָ֔לבְּמִשְׁקָלבמשקל לְכָללְכָללכל־־־כְּלֵ֖יכְּלֵיכלי עֲבוֹדָ֥העֲבוֹדָהעבודה וַעֲבוֹדָֽהוַעֲבוֹדָהועבודה׃׃׃ 28:15 וּמִשְׁקָ֞לוּמִשְׁקָלומשקל לִמְנֹר֣וֹתלִמְנֹרוֹתלמנרות הַזָּהָ֗בהַזָּהָבהזהב וְנֵרֹֽתֵיהֶם֙וְנֵרֹתֵיהֶםונרתיהם זָהָ֔בזָהָבזהב בְּמִשְׁקַלבְּמִשְׁקַלבמשקל־־־מְנוֹרָ֥המְנוֹרָהמנורה וּמְנוֹרָ֖הוּמְנוֹרָהומנורה וְנֵרֹתֶ֑יהָוְנֵרֹתֶיהָונרתיה וְלִמְנֹר֨וֹתוְלִמְנֹרוֹתולמנרות הַכֶּ֤סֶףהַכֶּסֶףהכסף בְּמִשְׁקָל֙בְּמִשְׁקָלבמשקל לִמְנוֹרָ֣הלִמְנוֹרָהלמנורה וְנֵרֹתֶ֔יהָוְנֵרֹתֶיהָונרתיה כַּעֲבוֹדַ֖תכַּעֲבוֹדַתכעבודת מְנוֹרָ֥המְנוֹרָהמנורה וּמְנוֹרָֽהוּמְנוֹרָהומנורה׃׃׃ 28:16 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַזָּהָ֥בהַזָּהָבהזהב מִשְׁקָ֛למִשְׁקָלמשקל לְשֻׁלְחֲנ֥וֹתלְשֻׁלְחֲנוֹתלשלחנות הַֽמַּעֲרֶ֖כֶתהַמַּעֲרֶכֶתהמערכת לְשֻׁלְחַ֣ןלְשֻׁלְחַןלשלחן וְשֻׁלְחָ֑ןוְשֻׁלְחָןושלחן וְכֶ֖סֶףוְכֶסֶףוכסף לְשֻׁלְחֲנ֥וֹתלְשֻׁלְחֲנוֹתלשלחנות הַכָּֽסֶףהַכָּסֶףהכסף׃׃׃ 28:17 וְהַמִּזְלָג֧וֹתוְהַמִּזְלָגוֹתוהמזלגות וְהַמִּזְרָק֛וֹתוְהַמִּזְרָקוֹתוהמזרקות וְהַקְּשָׂוֺ֖תוְהַקְּשָׂוֺתוהקשות זָהָ֣בזָהָבזהב טָה֑וֹרטָהוֹרטהור וְלִכְפוֹרֵ֨יוְלִכְפוֹרֵיולכפורי הַזָּהָ֤בהַזָּהָבהזהב בְּמִשְׁקָל֙בְּמִשְׁקָלבמשקל לִכְפ֣וֹרלִכְפוֹרלכפור וּכְפ֔וֹרוּכְפוֹרוכפור וְלִכְפוֹרֵ֥יוְלִכְפוֹרֵיולכפורי הַכֶּ֛סֶףהַכֶּסֶףהכסף בְּמִשְׁקָ֖לבְּמִשְׁקָלבמשקל לִכְפ֥וֹרלִכְפוֹרלכפור וּכְפֽוֹרוּכְפוֹרוכפור׃׃׃ 28:18 וּלְמִזְבַּ֧חוּלְמִזְבַּחולמזבח הַקְּטֹ֛רֶתהַקְּטֹרֶתהקטרת זָהָ֥בזָהָבזהב מְזֻקָּ֖קמְזֻקָּקמזקק בַּמִּשְׁקָ֑לבַּמִּשְׁקָלבמשקל וּלְתַבְנִ֣יתוּלְתַבְנִיתולתבנית הַמֶּרְכָּבָ֗ההַמֶּרְכָּבָההמרכבה הַכְּרֻבִ֤יםהַכְּרֻבִיםהכרבים זָהָב֙זָהָבזהב לְפֹ֣רְשִׂ֔יםלְפֹרְשִׂיםלפרשים וְסֹכְכִ֖יםוְסֹכְכִיםוסככים עַלעַלעל־־־אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 28:19 הַכֹּ֥להַכֹּלהכל בִּכְתָ֛בבִּכְתָבבכתב מִיַּ֥דמִיַּדמיד יְהוָ֖היְהוָהיהוה עָלַ֣יעָלַיעלי הִשְׂכִּ֑ילהִשְׂכִּילהשכיל כֹּ֖לכֹּלכל מַלְאֲכ֥וֹתמַלְאֲכוֹתמלאכות הַתַּבְנִֽיתהַתַּבְנִיתהתבנית׃׃׃ פפפ
28:20 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜ידדָּוִידדויד לִשְׁלֹמֹ֣הלִשְׁלֹמֹהלשלמה בְנ֗וֹבְנוֹבנו חֲזַ֤קחֲזַקחזק וֶאֱמַץ֙וֶאֱמַץואמץ וַעֲשֵׂ֔הוַעֲשֵׂהועשה אַלאַלאל־־־תִּירָ֖אתִּירָאתירא וְאַלוְאַלואל־־־תֵּחָ֑תתֵּחָתתחת כִּי֩כִּיכי יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים אֱלֹהַי֙אֱלֹהַיאלהי עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך לֹ֤אלֹאלא יַרְפְּךָ֙יַרְפְּךָירפך וְלֹ֣אוְלֹאולא יַֽעַזְבֶ֔ךָּיַעַזְבֶךָּיעזבך עַדעַדעד־־־לִכְל֕וֹתלִכְלוֹתלכלות כָּלכָּלכל־־־מְלֶ֖אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת עֲבוֹדַ֥תעֲבוֹדַתעבודת בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 28:21 וְהִנֵּ֗הוְהִנֵּהוהנה מַחְלְקוֹת֙מַחְלְקוֹתמחלקות הַכֹּהֲנִ֣יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֔םוְהַלְוִיִּםוהלוים לְכָללְכָללכל־־־עֲבוֹדַ֖תעֲבוֹדַתעבודת בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְעִמְּךָ֙וְעִמְּךָועמך בְכָלבְכָלבכל־־־מְלָאכָ֜המְלָאכָהמלאכה לְכָללְכָללכל־־־נָדִ֤יבנָדִיבנדיב בַּֽחָכְמָה֙בַּחָכְמָהבחכמה לְכָללְכָללכל־־־עֲבוֹדָ֔העֲבוֹדָהעבודה וְהַשָּׂרִ֥יםוְהַשָּׂרִיםוהשרים וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לְכָללְכָללכל־־־דְּבָרֶֽיךָדְּבָרֶיךָדבריך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain