Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 29

29:1 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֤ידדָּוִידדויד הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך לְכָללְכָללכל־־־הַקָּהָ֔להַקָּהָלהקהל שְׁלֹמֹ֨השְׁלֹמֹהשלמה בְנִ֥יבְנִיבני אֶחָ֛דאֶחָדאחד בָּֽחַרבָּחַרבחר־־־בּ֥וֹבּוֹבו אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים נַ֣עַרנַעַרנער וָרָ֑ךְוָרָךְורך וְהַמְּלָאכָ֣הוְהַמְּלָאכָהוהמלאכה גְדוֹלָ֔הגְדוֹלָהגדולה כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא לְאָדָם֙לְאָדָםלאדם הַבִּירָ֔ההַבִּירָההבירה כִּ֖יכִּיכי לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 29:2 וּֽכְכָלוּכְכָלוככל־־־כֹּחִ֞יכֹּחִיכחי הֲכִינ֣וֹתִיהֲכִינוֹתִיהכינותי לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אֱלֹהַ֗יאֱלֹהַיאלהי הַזָּהָ֣בהַזָּהָבהזהב ׀׀׀ לַ֠זָּהָבלַזָּהָבלזהב וְהַכֶּ֨סֶףוְהַכֶּסֶףוהכסף לַכֶּ֜סֶףלַכֶּסֶףלכסף וְהַנְּחֹ֣שֶׁתוְהַנְּחֹשֶׁתוהנחשת לַנְּחֹ֗שֶׁתלַנְּחֹשֶׁתלנחשת הַבַּרְזֶל֙הַבַּרְזֶלהברזל לַבַּרְזֶ֔ללַבַּרְזֶללברזל וְהָעֵצִ֖יםוְהָעֵצִיםוהעצים לָעֵצִ֑יםלָעֵצִיםלעצים אַבְנֵיאַבְנֵיאבני־־־שֹׁ֨הַםשֹׁהַםשהם וּמִלּוּאִ֜יםוּמִלּוּאִיםומלואים אַבְנֵיאַבְנֵיאבני־־־פ֣וּךְפוּךְפוך וְרִקְמָ֗הוְרִקְמָהורקמה וְכֹ֨לוְכֹלוכל אֶ֧בֶןאֶבֶןאבן יְקָרָ֛היְקָרָהיקרה וְאַבְנֵיוְאַבְנֵיואבני־־־שַׁ֖יִשׁשַׁיִשׁשיש לָרֹֽבלָרֹבלרב׃׃׃ 29:3 וְע֗וֹדוְעוֹדועוד בִּרְצוֹתִי֙בִּרְצוֹתִיברצותי בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית אֱלֹהַ֔יאֱלֹהַיאלהי יֶשׁיֶשׁיש־־־לִ֥ילִילי סְגֻלָּ֖הסְגֻלָּהסגלה זָהָ֣בזָהָבזהב וָכָ֑סֶףוָכָסֶףוכסף נָתַ֤תִּינָתַתִּינתתי לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אֱלֹהַי֙אֱלֹהַיאלהי לְמַ֔עְלָהלְמַעְלָהלמעלה מִכָּלמִכָּלמכל־־־הֲכִינ֖וֹתִיהֲכִינוֹתִיהכינותי לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית הַקֹּֽדֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש׃׃׃ 29:4 שְׁלֹ֧שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִ֛יםאֲלָפִיםאלפים כִּכְּרֵ֥יכִּכְּרֵיככרי זָהָ֖בזָהָבזהב מִזְּהַ֣במִזְּהַבמזהב אוֹפִ֑יראוֹפִיראופיר וְשִׁבְעַ֨תוְשִׁבְעַתושבעת אֲלָפִ֤יםאֲלָפִיםאלפים כִּכַּרכִּכַּרככר־־־כֶּ֙סֶף֙כֶּסֶףכסף מְזֻקָּ֔קמְזֻקָּקמזקק לָט֖וּחַלָטוּחַלטוח קִיר֥וֹתקִירוֹתקירות הַבָּתִּֽיםהַבָּתִּיםהבתים׃׃׃ 29:5 לַזָּהָ֤בלַזָּהָבלזהב לַזָּהָב֙לַזָּהָבלזהב וְלַכֶּ֣סֶףוְלַכֶּסֶףולכסף לַכֶּ֔סֶףלַכֶּסֶףלכסף וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־מְלָאכָ֖המְלָאכָהמלאכה בְּיַ֣דבְּיַדביד חָרָשִׁ֑יםחָרָשִׁיםחרשים וּמִ֣יוּמִיומי מִתְנַדֵּ֔במִתְנַדֵּבמתנדב לְמַלֹּ֥אותלְמַלֹּאותלמלאות יָד֛וֹיָדוֹידו הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 29:6 וַיִּֽתְנַדְּבוּ֩וַיִּתְנַדְּבוּויתנדבו שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי הָאָב֜וֹתהָאָבוֹתהאבות וְשָׂרֵ֣יוְשָׂרֵיושרי ׀׀׀ שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וְשָׂרֵ֤יוְשָׂרֵיושרי הָאֲלָפִים֙הָאֲלָפִיםהאלפים וְהַמֵּא֔וֹתוְהַמֵּאוֹתוהמאות וּלְשָׂרֵ֖יוּלְשָׂרֵיולשרי מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 29:7 וַֽיִּתְּנ֞וּוַיִּתְּנוּויתנו לַעֲבוֹדַ֣תלַעֲבוֹדַתלעבודת בֵּיתבֵּיתבית־־־הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים זָהָ֞בזָהָבזהב כִּכָּרִ֣יםכִּכָּרִיםככרים חֲמֵֽשֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת־־־אֲלָפִים֮אֲלָפִיםאלפים וַאֲדַרְכֹנִ֣יםוַאֲדַרְכֹנִיםואדרכנים רִבּוֹ֒רִבּוֹרבו וְכֶ֗סֶףוְכֶסֶףוכסף כִּכָּרִים֙כִּכָּרִיםככרים עֲשֶׂ֣רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת אֲלָפִ֔יםאֲלָפִיםאלפים וּנְחֹ֕שֶׁתוּנְחֹשֶׁתונחשת רִבּ֛וֹרִבּוֹרבו וּשְׁמוֹנַ֥תוּשְׁמוֹנַתושמונת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים כִּכָּרִ֑יםכִּכָּרִיםככרים וּבַרְזֶ֖לוּבַרְזֶלוברזל מֵֽאָהמֵאָהמאה־־־אֶ֥לֶףאֶלֶףאלף כִּכָּרִֽיםכִּכָּרִיםככרים׃׃׃ 29:8 וְהַנִּמְצָ֤אוְהַנִּמְצָאוהנמצא אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו אֲבָנִ֔יםאֲבָנִיםאבנים נָתְנ֖וּנָתְנוּנתנו לְאוֹצַ֣רלְאוֹצַרלאוצר בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה עַ֥לעַלעל יַדיַדיד־־־יְחִיאֵ֖ליְחִיאֵליחיאל הַגֵּרְשֻׁנִּֽיהַגֵּרְשֻׁנִּיהגרשני׃׃׃ 29:9 וַיִּשְׂמְח֤וּוַיִּשְׂמְחוּוישמחו הָעָם֙הָעָםהעם עַלעַלעל־־־הִֽתְנַדְּבָ֔םהִתְנַדְּבָםהתנדבם כִּ֚יכִּיכי בְּלֵ֣בבְּלֵבבלב שָׁלֵ֔םשָׁלֵםשלם הִֽתְנַדְּב֖וּהִתְנַדְּבוּהתנדבו לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְגַם֙וְגַםוגם דָּוִ֣ידדָּוִידדויד הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שָׂמַ֖חשָׂמַחשמח שִׂמְחָ֥השִׂמְחָהשמחה גְדוֹלָֽהגְדוֹלָהגדולה׃׃׃ פפפ
29:10 וַיְבָ֤רֶךְוַיְבָרֶךְויברך דָּוִיד֙דָּוִידדויד אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני כָּלכָּלכל־־־הַקָּהָ֑להַקָּהָלהקהל וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֗ידדָּוִידדויד בָּר֨וּךְבָּרוּךְברוך אַתָּ֤האַתָּהאתה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל אָבִ֔ינוּאָבִינוּאבינו מֵעוֹלָ֖םמֵעוֹלָםמעולם וְעַדוְעַדועד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 29:11 לְךָ֣לְךָלך יְ֠הוָהיְהוָהיהוה הַגְּדֻלָּ֨ההַגְּדֻלָּההגדלה וְהַגְּבוּרָ֤הוְהַגְּבוּרָהוהגבורה וְהַתִּפְאֶ֙רֶת֙וְהַתִּפְאֶרֶתוהתפארת וְהַנֵּ֣צַחוְהַנֵּצַחוהנצח וְהַה֔וֹדוְהַהוֹדוההוד כִּיכִּיכי־־־כֹ֖לכֹלכל בַּשָּׁמַ֣יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים וּבָאָ֑רֶץוּבָאָרֶץובארץ לְךָ֤לְךָלך יְהוָה֙יְהוָהיהוה הַמַּמְלָכָ֔ההַמַּמְלָכָההממלכה וְהַמִּתְנַשֵּׂ֖אוְהַמִּתְנַשֵּׂאוהמתנשא לְכֹ֥ללְכֹללכל ׀׀׀ לְרֹֽאשׁלְרֹאשׁלראש׃׃׃ 29:12 וְהָעֹ֤שֶׁרוְהָעֹשֶׁרוהעשר וְהַכָּבוֹד֙וְהַכָּבוֹדוהכבוד מִלְּפָנֶ֔יךָמִלְּפָנֶיךָמלפניך וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה מוֹשֵׁ֣למוֹשֵׁלמושל בַּכֹּ֔לבַּכֹּלבכל וּבְיָדְךָ֖וּבְיָדְךָובידך כֹּ֣חַכֹּחַכח וּגְבוּרָ֑הוּגְבוּרָהוגבורה וּבְיָ֣דְךָ֔וּבְיָדְךָובידך לְגַדֵּ֥ללְגַדֵּללגדל וּלְחַזֵּ֖קוּלְחַזֵּקולחזק לַכֹּֽללַכֹּללכל׃׃׃ 29:13 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו מוֹדִ֥יםמוֹדִיםמודים אֲנַ֖חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו לָ֑ךְלָךְלך וּֽמְהַֽלְלִ֖יםוּמְהַלְלִיםומהללים לְשֵׁ֥םלְשֵׁםלשם תִּפְאַרְתֶּֽךָתִּפְאַרְתֶּךָתפארתך׃׃׃ 29:14 וְכִ֨יוְכִיוכי מִ֤ימִימי אֲנִי֙אֲנִיאני וּמִ֣יוּמִיומי עַמִּ֔יעַמִּיעמי כִּֽיכִּיכי־־־נַעְצֹ֣רנַעְצֹרנעצר כֹּ֔חַכֹּחַכח לְהִתְנַדֵּ֖בלְהִתְנַדֵּבלהתנדב כָּזֹ֑אתכָּזֹאתכזאת כִּֽיכִּיכי־־־מִמְּךָ֣מִמְּךָממך הַכֹּ֔להַכֹּלהכל וּמִיָּדְךָ֖וּמִיָּדְךָומידך נָתַ֥נּוּנָתַנּוּנתנו לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 29:15 כִּֽיכִּיכי־־־גֵרִ֨יםגֵרִיםגרים אֲנַ֧חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו לְפָנֶ֛יךָלְפָנֶיךָלפניך וְתוֹשָׁבִ֖יםוְתוֹשָׁבִיםותושבים כְּכָלכְּכָלככל־־־אֲבֹתֵ֑ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו כַּצֵּ֧לכַּצֵּלכצל ׀׀׀ יָמֵ֛ינוּיָמֵינוּימינו עַלעַלעל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מִקְוֶֽהמִקְוֶהמקוה׃׃׃ 29:16 יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו כֹ֣לכֹלכל הֶהָמ֤וֹןהֶהָמוֹןההמון הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֲכִינֹ֔נוּהֲכִינֹנוּהכיננו לִבְנֽוֹתלִבְנוֹתלבנות־־־לְךָ֥לְךָלך בַ֖יִתבַיִתבית לְשֵׁ֣םלְשֵׁםלשם קָדְשֶׁ֑ךָקָדְשֶׁךָקדשך מִיָּדְךָ֥מִיָּדְךָמידך [הִיא כ][הִיא כ][היא כ] (ה֖וּא ק)(הוּא ק)(הוא ק) וּלְךָ֥וּלְךָולך הַכֹּֽלהַכֹּלהכל׃׃׃ 29:17 וְיָדַ֣עְתִּיוְיָדַעְתִּיוידעתי אֱלֹהַ֔יאֱלֹהַיאלהי כִּ֤יכִּיכי אַתָּה֙אַתָּהאתה בֹּחֵ֣ןבֹּחֵןבחן לֵבָ֔בלֵבָבלבב וּמֵישָׁרִ֖יםוּמֵישָׁרִיםומישרים תִּרְצֶ֑התִּרְצֶהתרצה אֲנִ֗יאֲנִיאני בְּיֹ֤שֶׁרבְּיֹשֶׁרבישר לְבָבִי֙לְבָבִילבבי הִתְנַדַּ֣בְתִּיהִתְנַדַּבְתִּיהתנדבתי כָלכָלכל־־־אֵ֔לֶּהאֵלֶּהאלה וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה עַמְּךָ֙עַמְּךָעמך הַנִּמְצְאוּהַנִּמְצְאוּהנמצאו־־־פֹ֔הפֹהפה רָאִ֥יתִירָאִיתִיראיתי בְשִׂמְחָ֖הבְשִׂמְחָהבשמחה לְהִֽתְנַדֶּבלְהִתְנַדֶּבלהתנדב־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 29:18 יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֱ֠לֹהֵיאֱלֹהֵיאלהי אַבְרָהָ֞םאַבְרָהָםאברהם יִצְחָ֤קיִצְחָקיצחק וְיִשְׂרָאֵל֙וְיִשְׂרָאֵלוישראל אֲבֹתֵ֔ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו שֳׁמְרָהשֳׁמְרָהשמרה־־־זֹּ֣אתזֹּאתזאת לְעוֹלָ֔םלְעוֹלָםלעולם לְיֵ֥צֶרלְיֵצֶרליצר מַחְשְׁב֖וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות לְבַ֣בלְבַבלבב עַמֶּ֑ךָעַמֶּךָעמך וְהָכֵ֥ןוְהָכֵןוהכן לְבָבָ֖םלְבָבָםלבבם אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 29:19 וְלִשְׁלֹמֹ֣הוְלִשְׁלֹמֹהולשלמה בְנִ֗יבְנִיבני תֵּ֚ןתֵּןתן לֵבָ֣בלֵבָבלבב שָׁלֵ֔םשָׁלֵםשלם לִשְׁמוֹר֙לִשְׁמוֹרלשמור מִצְוֺתֶ֔יךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך עֵדְוֺתֶ֖יךָעֵדְוֺתֶיךָעדותיך וְחֻקֶּ֑יךָוְחֻקֶּיךָוחקיך וְלַעֲשׂ֣וֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות הַכֹּ֔להַכֹּלהכל וְלִבְנ֖וֹתוְלִבְנוֹתולבנות הַבִּירָ֥ההַבִּירָההבירה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֲכִינֽוֹתִיהֲכִינוֹתִיהכינותי׃׃׃ פפפ
29:20 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִיד֙דָּוִידדויד לְכָללְכָללכל־־־הַקָּהָ֔להַקָּהָלהקהל בָּֽרְכוּבָּרְכוּברכו־־־נָ֖אנָאנא אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וַיְבָרֲכ֣וּוַיְבָרֲכוּויברכו כָֽלכָלכל־־־הַקָּהָ֗להַקָּהָלהקהל לַיהוָה֙לַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֹֽתֵיהֶ֔םאֲבֹתֵיהֶםאבתיהם וַיִּקְּד֧וּוַיִּקְּדוּויקדו וַיִּֽשְׁתַּחֲו֛וּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה וְלַמֶּֽלֶךְוְלַמֶּלֶךְולמלך׃׃׃ 29:21 וַיִּזְבְּח֣וּוַיִּזְבְּחוּויזבחו לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה ׀׀׀ זְ֠בָחִיםזְבָחִיםזבחים וַיַּעֲל֨וּוַיַּעֲלוּויעלו עֹל֜וֹתעֹלוֹתעלות לַיהוָ֗הלַיהוָהליהוה לְֽמָחֳרַת֮לְמָחֳרַתלמחרת הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַהוּא֒הַהוּאההוא פָּרִ֨יםפָּרִיםפרים אֶ֜לֶףאֶלֶףאלף אֵילִ֥יםאֵילִיםאילים אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף כְּבָשִׂ֥יםכְּבָשִׂיםכבשים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף וְנִסְכֵּיהֶ֑םוְנִסְכֵּיהֶםונסכיהם וּזְבָחִ֥יםוּזְבָחִיםוזבחים לָרֹ֖בלָרֹבלרב לְכָללְכָללכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 29:22 וַיֹּאכְל֨וּוַיֹּאכְלוּויאכלו וַיִּשְׁתּ֜וּוַיִּשְׁתּוּוישתו לִפְנֵ֧ילִפְנֵילפני יְהוָ֛היְהוָהיהוה בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא בְּשִׂמְחָ֣הבְּשִׂמְחָהבשמחה גְדוֹלָ֑הגְדוֹלָהגדולה וַיַּמְלִ֤יכוּוַיַּמְלִיכוּוימליכו שֵׁנִית֙שֵׁנִיתשנית לִשְׁלֹמֹ֣הלִשְׁלֹמֹהלשלמה בֶןבֶןבן־־־דָּוִ֔ידדָּוִידדויד וַיִּמְשְׁח֧וּוַיִּמְשְׁחוּוימשחו לַיהוָ֛הלַיהוָהליהוה לְנָגִ֥ידלְנָגִידלנגיד וּלְצָד֖וֹקוּלְצָדוֹקולצדוק לְכֹהֵֽןלְכֹהֵןלכהן׃׃׃ 29:23 וַיֵּ֣שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב שְׁ֠לֹמֹהשְׁלֹמֹהשלמה עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֨אכִּסֵּאכסא יְהוָ֧היְהוָהיהוה ׀׀׀ לְמֶ֛לֶךְלְמֶלֶךְלמלך תַּֽחַתתַּחַתתחת־־־דָּוִ֥ידדָּוִידדויד אָבִ֖יואָבִיואביו וַיַּצְלַ֑חוַיַּצְלַחויצלח וַיִּשְׁמְע֥וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו אֵלָ֖יואֵלָיואליו כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 29:24 וְכָלוְכָלוכל־־־הַשָּׂרִים֙הַשָּׂרִיםהשרים וְהַגִּבֹּרִ֔יםוְהַגִּבֹּרִיםוהגברים וְגַ֕םוְגַםוגם כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֖יבְּנֵיבני הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִ֑ידדָּוִידדויד נָ֣תְנוּנָתְנוּנתנו יָ֔דיָדיד תַּ֖חַתתַּחַתתחת שְׁלֹמֹ֥השְׁלֹמֹהשלמה הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 29:25 וַיְגַדֵּ֨לוַיְגַדֵּלויגדל יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה לְמַ֔עְלָהלְמַעְלָהלמעלה לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן עָלָיו֙עָלָיועליו ה֣וֹדהוֹדהוד מַלְכ֔וּתמַלְכוּתמלכות אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־הָיָ֧ההָיָההיה עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־מֶ֛לֶךְמֶלֶךְמלך לְפָנָ֖יולְפָנָיולפניו עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
29:26 וְדָוִיד֙וְדָוִידודויד בֶּןבֶּןבן־־־יִשָׁ֔ייִשָׁיישי מָלַ֖ךְמָלַךְמלך עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 29:27 וְהַיָּמִ֗יםוְהַיָּמִיםוהימים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר מָלַךְ֙מָלַךְמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אַרְבָּעִ֖יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה בְּחֶבְר֤וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון מָלַךְ֙מָלַךְמלך שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים וּבִירוּשָׁלִַ֥םוּבִירוּשָׁלִַםובירושלם מָלַ֖ךְמָלַךְמלך שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וְשָׁלֽוֹשׁוְשָׁלוֹשׁושלוש׃׃׃ 29:28 וַיָּ֙מָת֙וַיָּמָתוימת בְּשֵׂיבָ֣הבְּשֵׂיבָהבשיבה טוֹבָ֔הטוֹבָהטובה שְׂבַ֥עשְׂבַעשבע יָמִ֖יםיָמִיםימים עֹ֣שֶׁרעֹשֶׁרעשר וְכָב֑וֹדוְכָבוֹדוכבוד וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך שְׁלֹמֹ֥השְׁלֹמֹהשלמה בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ 29:29 וְדִבְרֵי֙וְדִבְרֵיודברי דָּוִ֣ידדָּוִידדויד הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הָרִאשֹׁנִ֖יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים וְהָאֲחרֹנִ֑יםוְהָאֲחרֹנִיםוהאחרנים הִנָּ֣םהִנָּםהנם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי שְׁמוּאֵ֣לשְׁמוּאֵלשמואל הָרֹאֶ֔ההָרֹאֶההראה וְעַלוְעַלועל־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי נָתָ֣ןנָתָןנתן הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא וְעַלוְעַלועל־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי גָּ֥דגָּדגד הַחֹזֶֽההַחֹזֶההחזה׃׃׃ 29:30 עִ֥םעִםעם כָּלכָּלכל־־־מַלְכוּת֖וֹמַלְכוּתוֹמלכותו וּגְבוּרָת֑וֹוּגְבוּרָתוֹוגבורתו וְהָעִתִּ֗יםוְהָעִתִּיםוהעתים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָבְר֤וּעָבְרוּעברו עָלָיו֙עָלָיועליו וְעַלוְעַלועל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־מַמְלְכ֥וֹתמַמְלְכוֹתממלכות הָאֲרָצֽוֹתהָאֲרָצוֹתהארצות׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain