Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 3

3:1 וְאֵ֤לֶּהוְאֵלֶּהואלה הָיוּ֙הָיוּהיו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני דָויִ֔דדָויִדדויד אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נֽוֹלַדנוֹלַדנולד־־־ל֖וֹלוֹלו בְּחֶבְר֑וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון הַבְּכ֣וֹרהַבְּכוֹרהבכור ׀׀׀ אַמְנֹ֗ןאַמְנֹןאמנן לַאֲחִינֹ֙עַם֙לַאֲחִינֹעַםלאחינעם הַיִּזְרְעֵאלִ֔יתהַיִּזְרְעֵאלִיתהיזרעאלית שֵׁנִי֙שֵׁנִישני דָּנִיֵּ֔אלדָּנִיֵּאלדניאל לַאֲבִיגַ֖יִללַאֲבִיגַיִללאביגיל הַֽכַּרְמְלִֽיתהַכַּרְמְלִיתהכרמלית׃׃׃ 3:2 הַשְּׁלִשִׁי֙הַשְּׁלִשִׁיהשלשי לְאַבְשָׁל֣וֹםלְאַבְשָׁלוֹםלאבשלום בֶּֽןבֶּןבן־־־מַעֲכָ֔המַעֲכָהמעכה בַּתבַּתבת־־־תַּלְמַ֖יתַּלְמַיתלמי מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך גְּשׁ֑וּרגְּשׁוּרגשור הָרְבִיעִ֖יהָרְבִיעִיהרביעי אֲדֹנִיָּ֥האֲדֹנִיָּהאדניה בֶןבֶןבן־־־חַגִּֽיתחַגִּיתחגית׃׃׃ 3:3 הַחֲמִישִׁ֥יהַחֲמִישִׁיהחמישי שְׁפַטְיָ֖השְׁפַטְיָהשפטיה לַאֲבִיטָ֑ללַאֲבִיטָללאביטל הַשִּׁשִּׁ֥יהַשִּׁשִּׁיהששי יִתְרְעָ֖םיִתְרְעָםיתרעם לְעֶגְלָ֥הלְעֶגְלָהלעגלה אִשְׁתּֽוֹאִשְׁתּוֹאשתו׃׃׃ 3:4 שִׁשָּׁה֙שִׁשָּׁהששה נֽוֹלַדנוֹלַדנולד־־־ל֣וֹלוֹלו בְחֶבְר֔וֹןבְחֶבְרוֹןבחברון וַיִּ֨מְלָךְוַיִּמְלָךְוימלך־־־שָׁ֔םשָׁםשם שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים וְשִׁשָּׁ֣הוְשִׁשָּׁהוששה חֳדָשִׁ֑יםחֳדָשִׁיםחדשים וּשְׁלֹשִׁ֤יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים וְשָׁלוֹשׁ֙וְשָׁלוֹשׁושלוש שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ ססס 3:5 וְאֵ֥לֶּהוְאֵלֶּהואלה נוּלְּדוּנוּלְּדוּנולדו־־־ל֖וֹלוֹלו בִּירוּשָׁלָ֑יִםבִּירוּשָׁלָיִםבירושלים שִׁ֠מְעָאשִׁמְעָאשמעא וְשׁוֹבָ֞בוְשׁוֹבָבושובב וְנָתָ֤ןוְנָתָןונתן וּשְׁלֹמֹה֙וּשְׁלֹמֹהושלמה אַרְבָּעָ֔האַרְבָּעָהארבעה לְבַתלְבַתלבת־־־שׁ֖וּעַשׁוּעַשוע בַּתבַּתבת־־־עַמִּיאֵֽלעַמִּיאֵלעמיאל׃׃׃ 3:6 וְיִבְחָ֥רוְיִבְחָרויבחר וֶאֱלִישָׁמָ֖עוֶאֱלִישָׁמָעואלישמע וֶאֱלִיפָֽלֶטוֶאֱלִיפָלֶטואליפלט׃׃׃ 3:7 וְנֹ֥גַהּוְנֹגַהּונגה וְנֶ֖פֶגוְנֶפֶגונפג וְיָפִֽיעַוְיָפִיעַויפיע׃׃׃ 3:8 וֶאֱלִישָׁמָ֧עוֶאֱלִישָׁמָעואלישמע וְאֶלְיָדָ֛עוְאֶלְיָדָעואלידע וֶאֱלִיפֶ֖לֶטוֶאֱלִיפֶלֶטואליפלט תִּשְׁעָֽהתִּשְׁעָהתשעה׃׃׃ 3:9 כֹּ֖לכֹּלכל בְּנֵ֣יבְּנֵיבני דָוִ֑ידדָוִידדויד מִלְּבַ֥דמִלְּבַדמלבד בְּֽנֵיבְּנֵיבני־־־פִֽילַגְשִׁ֖יםפִילַגְשִׁיםפילגשים וְתָמָ֥רוְתָמָרותמר אֲחוֹתָֽםאֲחוֹתָםאחותם׃׃׃ פפפ
3:10 וּבֶןוּבֶןובן־־־שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה רְחַבְעָ֑םרְחַבְעָםרחבעם אֲבִיָּ֥האֲבִיָּהאביה בְנ֛וֹבְנוֹבנו אָסָ֥אאָסָאאסא בְנ֖וֹבְנוֹבנו יְהוֹשָׁפָ֥טיְהוֹשָׁפָטיהושפט בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 3:11 יוֹרָ֥םיוֹרָםיורם בְּנ֛וֹבְּנוֹבנו אֲחַזְיָ֥הוּאֲחַזְיָהוּאחזיהו בְנ֖וֹבְנוֹבנו יוֹאָ֥שׁיוֹאָשׁיואש בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 3:12 אֲמַצְיָ֧הוּאֲמַצְיָהוּאמציהו בְנ֛וֹבְנוֹבנו עֲזַרְיָ֥העֲזַרְיָהעזריה בְנ֖וֹבְנוֹבנו יוֹתָ֥םיוֹתָםיותם בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 3:13 אָחָ֥זאָחָזאחז בְּנ֛וֹבְּנוֹבנו חִזְקִיָּ֥הוּחִזְקִיָּהוּחזקיהו בְנ֖וֹבְנוֹבנו מְנַשֶּׁ֥המְנַשֶּׁהמנשה בְנֽוֹבְנוֹבנו׃׃׃ 3:14 אָמ֥וֹןאָמוֹןאמון בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו יֹאשִׁיָּ֥הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו בְנֽוֹבְנוֹבנו׃׃׃ 3:15 וּבְנֵי֙וּבְנֵיובני יֹאשִׁיָּ֔הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו הַבְּכוֹר֙הַבְּכוֹרהבכור יוֹחָנָ֔ןיוֹחָנָןיוחנן הַשֵּׁנִ֖יהַשֵּׁנִיהשני יְהוֹיָקִ֑יםיְהוֹיָקִיםיהויקים הַשְּׁלִשִׁי֙הַשְּׁלִשִׁיהשלשי צִדְקִיָּ֔הוּצִדְקִיָּהוּצדקיהו הָרְבִיעִ֖יהָרְבִיעִיהרביעי שַׁלּֽוּםשַׁלּוּםשלום׃׃׃ 3:16 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני יְהוֹיָקִ֑יםיְהוֹיָקִיםיהויקים יְכָנְיָ֥היְכָנְיָהיכניה בְנ֖וֹבְנוֹבנו צִדְקִיָּ֥הצִדְקִיָּהצדקיה בְנֽוֹבְנוֹבנו׃׃׃ 3:17 וּבְנֵי֙וּבְנֵיובני יְכָנְיָ֣היְכָנְיָהיכניה אַסִּ֔ראַסִּראסר שְׁאַלְתִּיאֵ֖לשְׁאַלְתִּיאֵלשאלתיאל בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 3:18 וּמַלְכִּירָ֥םוּמַלְכִּירָםומלכירם וּפְדָיָ֖הוּפְדָיָהופדיה וְשֶׁנְאַצַּ֑רוְשֶׁנְאַצַּרושנאצר יְקַמְיָ֥היְקַמְיָהיקמיה הוֹשָׁמָ֖עהוֹשָׁמָעהושמע וּנְדַבְיָֽהוּנְדַבְיָהונדביה׃׃׃ 3:19 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני פְדָיָ֔הפְדָיָהפדיה זְרֻבָּבֶ֖לזְרֻבָּבֶלזרבבל וְשִׁמְעִ֑יוְשִׁמְעִיושמעי וּבֶןוּבֶןובן־־־זְרֻבָּבֶל֙זְרֻבָּבֶלזרבבל מְשֻׁלָּ֣םמְשֻׁלָּםמשלם וַחֲנַנְיָ֔הוַחֲנַנְיָהוחנניה וּשְׁלֹמִ֖יתוּשְׁלֹמִיתושלמית אֲחוֹתָֽםאֲחוֹתָםאחותם׃׃׃ 3:20 וַחֲשֻׁבָ֡הוַחֲשֻׁבָהוחשבה וָ֠אֹהֶלוָאֹהֶלואהל וּבֶרֶכְיָ֧הוּבֶרֶכְיָהוברכיה וַֽחֲסַדְיָ֛הוַחֲסַדְיָהוחסדיה י֥וּשַׁביוּשַׁביושב חֶ֖סֶדחֶסֶדחסד חָמֵֽשׁחָמֵשׁחמש׃׃׃ 3:21 וּבֶןוּבֶןובן־־־חֲנַנְיָ֖החֲנַנְיָהחנניה פְּלַטְיָ֣הפְּלַטְיָהפלטיה וִישַֽׁעְיָ֑הוִישַׁעְיָהוישעיה בְּנֵ֤יבְּנֵיבני רְפָיָה֙רְפָיָהרפיה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אַרְנָ֔ןאַרְנָןארנן בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עֹבַדְיָ֖העֹבַדְיָהעבדיה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני שְׁכַנְיָֽהשְׁכַנְיָהשכניה׃׃׃ ססס 3:22 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני שְׁכַנְיָ֖השְׁכַנְיָהשכניה שְׁמַעְיָ֑השְׁמַעְיָהשמעיה וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני שְׁמַעְיָ֗השְׁמַעְיָהשמעיה חַטּ֡וּשׁחַטּוּשׁחטוש וְ֠יִגְאָלוְיִגְאָלויגאל וּבָרִ֧יחַוּבָרִיחַובריח וּנְעַרְיָ֛הוּנְעַרְיָהונעריה וְשָׁפָ֖טוְשָׁפָטושפט שִׁשָּֽׁהשִׁשָּׁהששה׃׃׃ 3:23 וּבֶןוּבֶןובן־־־נְעַרְיָ֗הנְעַרְיָהנעריה אֶלְיוֹעֵינַ֧יאֶלְיוֹעֵינַיאליועיני וְחִזְקִיָּ֛הוְחִזְקִיָּהוחזקיה וְעַזְרִיקָ֖םוְעַזְרִיקָםועזריקם שְׁלֹשָֽׁהשְׁלֹשָׁהשלשה׃׃׃ 3:24 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני אֶלְיוֹעֵינַ֗יאֶלְיוֹעֵינַיאליועיני [הֹדַיְוָהוּ כ][הֹדַיְוָהוּ כ][הדיוהו כ] (הוֹדַוְיָ֡הוּ ק)(הוֹדַוְיָהוּ ק)(הודויהו ק) וְאֶלְיָשִׁ֡יבוְאֶלְיָשִׁיבואלישיב וּפְלָיָ֡הוּפְלָיָהופליה וְ֠עַקּוּבוְעַקּוּבועקוב וְיוֹחָנָ֧ןוְיוֹחָנָןויוחנן וּדְלָיָ֛הוּדְלָיָהודליה וַעֲנָ֖נִיוַעֲנָנִיוענני שִׁבְעָֽהשִׁבְעָהשבעה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain