Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 4

4:1 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה פֶּ֧רֶץפֶּרֶץפרץ חֶצְר֛וֹןחֶצְרוֹןחצרון וְכַרְמִ֖יוְכַרְמִיוכרמי וְח֥וּרוְחוּרוחור וְשׁוֹבָֽלוְשׁוֹבָלושובל׃׃׃ 4:2 וּרְאָיָ֤הוּרְאָיָהוראיה בֶןבֶןבן־־־שׁוֹבָל֙שׁוֹבָלשובל הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יַ֔חַתיַחַתיחת וְיַ֣חַתוְיַחַתויחת הֹלִ֔ידהֹלִידהליד אֶתאֶתאת־־־אֲחוּמַ֖יאֲחוּמַיאחומי וְאֶתוְאֶתואת־־־לָ֑הַדלָהַדלהד אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה מִשְׁפְּח֥וֹתמִשְׁפְּחוֹתמשפחות הַצָּֽרְעָתִֽיהַצָּרְעָתִיהצרעתי׃׃׃ ססס 4:3 וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה אֲבִ֣יאֲבִיאבי עֵיטָ֔םעֵיטָםעיטם יִזְרְעֶ֥אליִזְרְעֶאליזרעאל וְיִשְׁמָ֖אוְיִשְׁמָאוישמא וְיִדְבָּ֑שׁוְיִדְבָּשׁוידבש וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם אֲחוֹתָ֖םאֲחוֹתָםאחותם הַצְלֶלְפּֽוֹנִיהַצְלֶלְפּוֹנִיהצללפוני׃׃׃ 4:4 וּפְנוּאֵל֙וּפְנוּאֵלופנואל אֲבִ֣יאֲבִיאבי גְדֹ֔רגְדֹרגדר וְעֵ֖זֶרוְעֵזֶרועזר אֲבִ֣יאֲבִיאבי חוּשָׁ֑החוּשָׁהחושה אֵ֤לֶּהאֵלֶּהאלה בְנֵיבְנֵיבני־־־חוּר֙חוּרחור בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור אֶפְרָ֔תָהאֶפְרָתָהאפרתה אֲבִ֖יאֲבִיאבי בֵּ֥יתבֵּיתבית לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 4:5 וּלְאַשְׁחוּר֙וּלְאַשְׁחוּרולאשחור אֲבִ֣יאֲבִיאבי תְק֔וֹעַתְקוֹעַתקוע הָי֖וּהָיוּהיו שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי נָשִׁ֑יםנָשִׁיםנשים חֶלְאָ֖החֶלְאָהחלאה וְנַעֲרָֽהוְנַעֲרָהונערה׃׃׃ 4:6 וַתֵּ֨לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֤וֹלוֹלו נַעֲרָה֙נַעֲרָהנערה אֶתאֶתאת־־־אֲחֻזָּ֣םאֲחֻזָּםאחזם וְאֶתוְאֶתואת־־־חֵ֔פֶרחֵפֶרחפר וְאֶתוְאֶתואת־־־תֵּימְנִ֖יתֵּימְנִיתימני וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֲחַשְׁתָּרִ֑יהָאֲחַשְׁתָּרִיהאחשתרי אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני נַעֲרָֽהנַעֲרָהנערה׃׃׃ 4:7 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני חֶלְאָ֑החֶלְאָהחלאה צֶ֥רֶתצֶרֶתצרת [יִצְחָר כ][יִצְחָר כ][יצחר כ] (וְצֹ֖חַר ק)(וְצֹחַר ק)(וצחר ק) וְאֶתְנָֽןוְאֶתְנָןואתנן׃׃׃ 4:8 וְק֣וֹץוְקוֹץוקוץ הוֹלִ֔ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עָנ֖וּבעָנוּבענוב וְאֶתוְאֶתואת־־־הַצֹּבֵבָ֑ההַצֹּבֵבָההצבבה וּמִשְׁפְּח֥וֹתוּמִשְׁפְּחוֹתומשפחות אֲחַרְחֵ֖לאֲחַרְחֵלאחרחל בֶּןבֶּןבן־־־הָרֽוּםהָרוּםהרום׃׃׃ 4:9 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי יַעְבֵּ֔ץיַעְבֵּץיעבץ נִכְבָּ֖דנִכְבָּדנכבד מֵאֶחָ֑יומֵאֶחָיומאחיו וְאִמּ֗וֹוְאִמּוֹואמו קָרְאָ֨הקָרְאָהקראה שְׁמ֤וֹשְׁמוֹשמו יַעְבֵּץ֙יַעְבֵּץיעבץ לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כִּ֥יכִּיכי יָלַ֖דְתִּייָלַדְתִּיילדתי בְּעֹֽצֶבבְּעֹצֶבבעצב׃׃׃ 4:10 וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא יַ֠עְבֵּץיַעְבֵּץיעבץ לֵאלֹהֵ֨ילֵאלֹהֵילאלהי יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־בָּרֵ֨ךְבָּרֵךְברך תְּבָרֲכֵ֜נִיתְּבָרֲכֵנִיתברכני וְהִרְבִּ֤יתָוְהִרְבִּיתָוהרבית אֶתאֶתאת־־־גְּבוּלִי֙גְּבוּלִיגבולי וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה יָדְךָ֙יָדְךָידך עִמִּ֔יעִמִּיעמי וְעָשִׂ֥יתָוְעָשִׂיתָועשית מֵּרָעָ֖המֵּרָעָהמרעה לְבִלְתִּ֣ילְבִלְתִּילבלתי עָצְבִּ֑יעָצְבִּיעצבי וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁאָֽלשָׁאָלשאל׃׃׃ 4:11 וּכְל֥וּבוּכְלוּבוכלוב אֲחִֽיאֲחִיאחי־־־שׁוּחָ֖השׁוּחָהשוחה הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־מְחִ֑ירמְחִירמחיר ה֖וּאהוּאהוא אֲבִ֥יאֲבִיאבי אֶשְׁתּֽוֹןאֶשְׁתּוֹןאשתון׃׃׃ 4:12 וְאֶשְׁתּ֗וֹןוְאֶשְׁתּוֹןואשתון הוֹלִ֞ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית רָפָא֙רָפָארפא וְאֶתוְאֶתואת־־־פָּסֵ֔חַפָּסֵחַפסח וְאֶתוְאֶתואת־־־תְּחִנָּ֖התְּחִנָּהתחנה אֲבִ֣יאֲבִיאבי עִ֣ירעִירעיר נָחָ֑שׁנָחָשׁנחש אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי רֵכָֽהרֵכָהרכה׃׃׃ ססס 4:13 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני קְנַ֔זקְנַזקנז עָתְנִיאֵ֖לעָתְנִיאֵלעתניאל וּשְׂרָיָ֑הוּשְׂרָיָהושריה וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני עָתְנִיאֵ֖לעָתְנִיאֵלעתניאל חֲתַֽתחֲתַתחתת׃׃׃ 4:14 וּמְעוֹנֹתַ֖יוּמְעוֹנֹתַיומעונתי הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עָפְרָ֑העָפְרָהעפרה וּשְׂרָיָ֗הוּשְׂרָיָהושריה הוֹלִ֤ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יוֹאָב֙יוֹאָביואב אֲבִי֙אֲבִיאבי גֵּ֣יאגֵּיאגיא חֲרָשִׁ֔יםחֲרָשִׁיםחרשים כִּ֥יכִּיכי חֲרָשִׁ֖יםחֲרָשִׁיםחרשים הָיֽוּהָיוּהיו׃׃׃ פפפ
4:15 וּבְנֵי֙וּבְנֵיובני כָּלֵ֣בכָּלֵבכלב בֶּןבֶּןבן־־־יְפֻנֶּ֔היְפֻנֶּהיפנה עִ֥ירוּעִירוּעירו אֵלָ֖האֵלָהאלה וָנָ֑עַםוָנָעַםונעם וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני אֵלָ֖האֵלָהאלה וּקְנַֽזוּקְנַזוקנז׃׃׃ 4:16 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני יְהַלֶּלְאֵ֑ליְהַלֶּלְאֵליהללאל זִ֣יףזִיףזיף וְזִיפָ֔הוְזִיפָהוזיפה תִּירְיָ֖אתִּירְיָאתיריא וַאֲשַׂרְאֵֽלוַאֲשַׂרְאֵלואשראל׃׃׃ 4:17 וּבֶןוּבֶןובן־־־עֶזְרָ֔העֶזְרָהעזרה יֶ֥תֶריֶתֶריתר וּמֶ֖רֶדוּמֶרֶדומרד וְעֵ֣פֶרוְעֵפֶרועפר וְיָל֑וֹןוְיָלוֹןוילון וַתַּ֙הַר֙וַתַּהַרותהר אֶתאֶתאת־־־מִרְיָ֣םמִרְיָםמרים וְאֶתוְאֶתואת־־־שַׁמַּ֔ישַׁמַּישמי וְאֶתוְאֶתואת־־־יִשְׁבָּ֖חיִשְׁבָּחישבח אֲבִ֥יאֲבִיאבי אֶשְׁתְּמֹֽעַאֶשְׁתְּמֹעַאשתמע׃׃׃ 4:18 וְאִשְׁתּ֣וֹוְאִשְׁתּוֹואשתו הַיְהֻדִיָּ֗ההַיְהֻדִיָּההיהדיה יָלְדָ֞היָלְדָהילדה אֶתאֶתאת־־־יֶ֨רֶדיֶרֶדירד אֲבִ֤יאֲבִיאבי גְדוֹר֙גְדוֹרגדור וְאֶתוְאֶתואת־־־חֶ֙בֶר֙חֶבֶרחבר אֲבִ֣יאֲבִיאבי שׂוֹכ֔וֹשׂוֹכוֹשוכו וְאֶתוְאֶתואת־־־יְקֽוּתִיאֵ֖ליְקוּתִיאֵליקותיאל אֲבִ֣יאֲבִיאבי זָנ֑וֹחַזָנוֹחַזנוח וְאֵ֗לֶּהוְאֵלֶּהואלה בְּנֵי֙בְּנֵיבני בִּתְיָ֣הבִּתְיָהבתיה בַתבַתבת־־־פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לָקַ֖חלָקַחלקח מָֽרֶדמָרֶדמרד׃׃׃ ססס 4:19 וּבְנֵי֙וּבְנֵיובני אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת הֽוֹדִיָּ֔ההוֹדִיָּההודיה אֲח֣וֹתאֲחוֹתאחות נַ֔חַםנַחַםנחם אֲבִ֥יאֲבִיאבי קְעִילָ֖הקְעִילָהקעילה הַגַּרְמִ֑יהַגַּרְמִיהגרמי וְאֶשְׁתְּמֹ֖עַוְאֶשְׁתְּמֹעַואשתמע הַמַּעֲכָתִֽיהַמַּעֲכָתִיהמעכתי׃׃׃ 4:20 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני שִׁימ֔וֹןשִׁימוֹןשימון אַמְנ֣וֹןאַמְנוֹןאמנון וְרִנָּ֔הוְרִנָּהורנה בֶּןבֶּןבן־־־חָנָ֖ןחָנָןחנן [וְתֹולֹון כ][וְתֹולֹון כ][ותולון כ] (וְתִיל֑וֹן ק)(וְתִילוֹן ק)(ותילון ק) וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני יִשְׁעִ֔ייִשְׁעִיישעי זוֹחֵ֖תזוֹחֵתזוחת וּבֶןוּבֶןובן־־־זוֹחֵֽתזוֹחֵתזוחת׃׃׃ 4:21 בְּנֵי֙בְּנֵיבני שֵׁלָ֣השֵׁלָהשלה בֶןבֶןבן־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה עֵ֚רעֵרער אֲבִ֣יאֲבִיאבי לֵכָ֔הלֵכָהלכה וְלַעְדָּ֖הוְלַעְדָּהולעדה אֲבִ֣יאֲבִיאבי מָרֵשָׁ֑המָרֵשָׁהמרשה וּמִשְׁפְּח֛וֹתוּמִשְׁפְּחוֹתומשפחות בֵּיתבֵּיתבית־־־עֲבֹדַ֥תעֲבֹדַתעבדת הַבֻּ֖ץהַבֻּץהבץ לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אַשְׁבֵּֽעַאַשְׁבֵּעַאשבע׃׃׃ 4:22 וְיוֹקִ֞יםוְיוֹקִיםויוקים וְאַנְשֵׁ֣יוְאַנְשֵׁיואנשי כֹזֵבָ֗אכֹזֵבָאכזבא וְיוֹאָ֧שׁוְיוֹאָשׁויואש וְשָׂרָ֛ףוְשָׂרָףושרף אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּעֲל֥וּבָּעֲלוּבעלו לְמוֹאָ֖בלְמוֹאָבלמואב וְיָשֻׁ֣בִיוְיָשֻׁבִיוישבי לָ֑חֶםלָחֶםלחם וְהַדְּבָרִ֖יםוְהַדְּבָרִיםוהדברים עַתִּיקִֽיםעַתִּיקִיםעתיקים׃׃׃ 4:23 הֵ֚מָּההֵמָּההמה הַיּ֣וֹצְרִ֔יםהַיּוֹצְרִיםהיוצרים וְיֹשְׁבֵ֥יוְיֹשְׁבֵיוישבי נְטָעִ֖יםנְטָעִיםנטעים וּגְדֵרָ֑הוּגְדֵרָהוגדרה עִםעִםעם־־־הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בִּמְלַאכְתּ֖וֹבִּמְלַאכְתּוֹבמלאכתו יָ֥שְׁבוּיָשְׁבוּישבו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ ססס 4:24 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני שִׁמְע֑וֹןשִׁמְעוֹןשמעון נְמוּאֵ֣לנְמוּאֵלנמואל וְיָמִ֔יןוְיָמִיןוימין יָרִ֖יביָרִיביריב זֶ֥רַחזֶרַחזרח שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 4:25 שַׁלֻּ֥םשַׁלֻּםשלם בְּנ֛וֹבְּנוֹבנו מִבְשָׂ֥םמִבְשָׂםמבשם בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו מִשְׁמָ֥עמִשְׁמָעמשמע בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 4:26 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני מִשְׁמָ֑עמִשְׁמָעמשמע חַמּוּאֵ֥לחַמּוּאֵלחמואל בְּנ֛וֹבְּנוֹבנו זַכּ֥וּרזַכּוּרזכור בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו שִׁמְעִ֥ישִׁמְעִישמעי בְנֽוֹבְנוֹבנו׃׃׃ 4:27 וּלְשִׁמְעִ֞יוּלְשִׁמְעִיולשמעי בָּנִ֨יםבָּנִיםבנים שִׁשָּׁ֤השִׁשָּׁהששה עָשָׂר֙עָשָׂרעשר וּבָנ֣וֹתוּבָנוֹתובנות שֵׁ֔שׁשֵׁשׁשש וּלְאֶחָ֕יווּלְאֶחָיוולאחיו אֵ֖יןאֵיןאין בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְכֹל֙וְכֹלוכל מִשְׁפַּחְתָּ֔םמִשְׁפַּחְתָּםמשפחתם לֹ֥אלֹאלא הִרְבּ֖וּהִרְבּוּהרבו עַדעַדעד־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ ססס 4:28 וַיֵּֽשְׁב֛וּוַיֵּשְׁבוּוישבו בִּבְאֵֽרבִּבְאֵרבבאר־־־שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע וּמוֹלָדָ֖הוּמוֹלָדָהומולדה וַחֲצַ֥רוַחֲצַרוחצר שׁוּעָֽלשׁוּעָלשועל׃׃׃ 4:29 וּבְבִלְהָ֥הוּבְבִלְהָהובבלהה וּבְעֶ֖צֶםוּבְעֶצֶםובעצם וּבְתוֹלָֽדוּבְתוֹלָדובתולד׃׃׃ 4:30 וּבִבְתוּאֵ֥לוּבִבְתוּאֵלובבתואל וּבְחָרְמָ֖הוּבְחָרְמָהובחרמה וּבְצִֽיקְלָֽגוּבְצִיקְלָגובציקלג׃׃׃ 4:31 וּבְבֵ֤יתוּבְבֵיתובבית מַרְכָּבוֹת֙מַרְכָּבוֹתמרכבות וּבַחֲצַ֣רוּבַחֲצַרובחצר סוּסִ֔יםסוּסִיםסוסים וּבְבֵ֥יתוּבְבֵיתובבית בִּרְאִ֖יבִּרְאִיבראי וּֽבְשַׁעֲרָ֑יִםוּבְשַׁעֲרָיִםובשערים אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה עָרֵיהֶ֖םעָרֵיהֶםעריהם עַדעַדעד־־־מְלֹ֥ךְמְלֹךְמלך דָּוִֽידדָּוִידדויד׃׃׃ 4:32 וְחַצְרֵיהֶם֙וְחַצְרֵיהֶםוחצריהם עֵיטָ֣םעֵיטָםעיטם וָעַ֔יִןוָעַיִןועין רִמּ֥וֹןרִמּוֹןרמון וְתֹ֖כֶןוְתֹכֶןותכן וְעָשָׁ֑ןוְעָשָׁןועשן עָרִ֖יםעָרִיםערים חָמֵֽשׁחָמֵשׁחמש׃׃׃ 4:33 וְכָלוְכָלוכל־־־חַצְרֵיהֶ֗םחַצְרֵיהֶםחצריהם אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר סְבִיב֛וֹתסְבִיבוֹתסביבות הֶעָרִ֥יםהֶעָרִיםהערים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה עַדעַדעד־־־בָּ֑עַלבָּעַלבעל זֹ֚אתזֹאתזאת מוֹשְׁבֹתָ֔םמוֹשְׁבֹתָםמושבתם וְהִתְיַחְשָׂ֖םוְהִתְיַחְשָׂםוהתיחשם לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 4:34 וּמְשׁוֹבָ֣בוּמְשׁוֹבָבומשובב וְיַמְלֵ֔ךְוְיַמְלֵךְוימלך וְיוֹשָׁ֖הוְיוֹשָׁהויושה בֶּןבֶּןבן־־־אֲמַצְיָֽהאֲמַצְיָהאמציה׃׃׃ 4:35 וְיוֹאֵ֑לוְיוֹאֵלויואל וְיֵהוּא֙וְיֵהוּאויהוא בֶּןבֶּןבן־־־י֣וֹשִׁבְיָ֔היוֹשִׁבְיָהיושביה בֶּןבֶּןבן־־־שְׂרָיָ֖השְׂרָיָהשריה בֶּןבֶּןבן־־־עֲשִׂיאֵֽלעֲשִׂיאֵלעשיאל׃׃׃ 4:36 וְאֶלְיוֹעֵינַ֡יוְאֶלְיוֹעֵינַיואליועיני וְֽיַעֲקֹ֡בָהוְיַעֲקֹבָהויעקבה וִ֠ישׁוֹחָיָהוִישׁוֹחָיָהוישוחיה וַעֲשָׂיָ֧הוַעֲשָׂיָהועשיה וַעֲדִיאֵ֛לוַעֲדִיאֵלועדיאל וִישִׂימִאֵ֖לוִישִׂימִאֵלוישימאל וּבְנָיָֽהוּבְנָיָהובניה׃׃׃ 4:37 וְזִיזָ֨אוְזִיזָאוזיזא בֶןבֶןבן־־־שִׁפְעִ֧ישִׁפְעִישפעי בֶןבֶןבן־־־אַלּ֛וֹןאַלּוֹןאלון בֶּןבֶּןבן־־־יְדָיָ֥היְדָיָהידיה בֶןבֶןבן־־־שִׁמְרִ֖ישִׁמְרִישמרי בֶּןבֶּןבן־־־שְׁמַֽעְיָֽהשְׁמַעְיָהשמעיה׃׃׃ 4:38 אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה הַבָּאִ֣יםהַבָּאִיםהבאים בְּשֵׁמ֔וֹתבְּשֵׁמוֹתבשמות נְשִׂיאִ֖יםנְשִׂיאִיםנשיאים בְּמִשְׁפְּחוֹתָ֑םבְּמִשְׁפְּחוֹתָםבמשפחותם וּבֵית֙וּבֵיתובית אֲב֣וֹתֵיהֶ֔םאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם פָּרְצ֖וּפָּרְצוּפרצו לָרֽוֹבלָרוֹבלרוב׃׃׃ 4:39 וַיֵּלְכוּ֙וַיֵּלְכוּוילכו לִמְב֣וֹאלִמְבוֹאלמבוא גְדֹ֔רגְדֹרגדר עַ֖דעַדעד לְמִזְרַ֣חלְמִזְרַחלמזרח הַגָּ֑יְאהַגָּיְאהגיא לְבַקֵּ֥שׁלְבַקֵּשׁלבקש מִרְעֶ֖המִרְעֶהמרעה לְצֹאנָֽםלְצֹאנָםלצאנם׃׃׃ 4:40 וַֽיִּמְצְא֤וּוַיִּמְצְאוּוימצאו מִרְעֶה֙מִרְעֶהמרעה שָׁמֵ֣ןשָׁמֵןשמן וָט֔וֹבוָטוֹבוטוב וְהָאָ֙רֶץ֙וְהָאָרֶץוהארץ רַחֲבַ֣תרַחֲבַתרחבת יָדַ֔יִםיָדַיִםידים וְשֹׁקֶ֖טֶתוְשֹׁקֶטֶתושקטת וּשְׁלֵוָ֑הוּשְׁלֵוָהושלוה כִּ֣יכִּיכי מִןמִןמן־־־חָ֔םחָםחם הַיֹּשְׁבִ֥יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים שָׁ֖םשָׁםשם לְפָנִֽיםלְפָנִיםלפנים׃׃׃ 4:41 וַיָּבֹ֡אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֵלֶּה֩אֵלֶּהאלה הַכְּתוּבִ֨יםהַכְּתוּבִיםהכתובים בְּשֵׁמ֜וֹתבְּשֵׁמוֹתבשמות בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי ׀׀׀ יְחִזְקִיָּ֣הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וַיַּכּ֨וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־אָהֳלֵיהֶ֜םאָהֳלֵיהֶםאהליהם וְאֶתוְאֶתואת־־־[הַמְּעִינִים כ][הַמְּעִינִים כ][המעינים כ] (הַמְּעוּנִ֨ים ק)(הַמְּעוּנִים ק)(המעונים ק) אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נִמְצְאוּנִמְצְאוּנמצאו־־־שָׁ֙מָּה֙שָׁמָּהשמה וַיַּחֲרִימֻם֙וַיַּחֲרִימֻםויחרימם עַדעַדעד־־־הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וַיֵּשְׁב֖וּוַיֵּשְׁבוּוישבו תַּחְתֵּיהֶ֑םתַּחְתֵּיהֶםתחתיהם כִּֽיכִּיכי־־־מִרְעֶ֥המִרְעֶהמרעה לְצֹאנָ֖םלְצֹאנָםלצאנם שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 4:42 וּמֵהֶ֣םוּמֵהֶםומהם ׀׀׀ מִןמִןמן־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שִׁמְע֗וֹןשִׁמְעוֹןשמעון הָלְכוּ֙הָלְכוּהלכו לְהַ֣רלְהַרלהר שֵׂעִ֔ירשֵׂעִירשעיר אֲנָשִׁ֖יםאֲנָשִׁיםאנשים חֲמֵ֣שׁחֲמֵשׁחמש מֵא֑וֹתמֵאוֹתמאות וּפְלַטְיָ֡הוּפְלַטְיָהופלטיה וּ֠נְעַרְיָהוּנְעַרְיָהונעריה וּרְפָיָ֧הוּרְפָיָהורפיה וְעֻזִּיאֵ֛לוְעֻזִּיאֵלועזיאל בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׁעִ֖ייִשְׁעִיישעי בְּרֹאשָֽׁםבְּרֹאשָׁםבראשם׃׃׃ 4:43 וַיַּכּ֕וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־שְׁאֵרִ֥יתשְׁאֵרִיתשארית הַפְּלֵטָ֖ההַפְּלֵטָההפלטה לַעֲמָלֵ֑קלַעֲמָלֵקלעמלק וַיֵּ֣שְׁבוּוַיֵּשְׁבוּוישבו שָׁ֔םשָׁםשם עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain