Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 5

5:1 וּבְנֵ֨יוּבְנֵיובני רְאוּבֵ֥ןרְאוּבֵןראובן בְּכֽוֹרבְּכוֹרבכור־־־יִשְׂרָאֵל֮יִשְׂרָאֵלישראל כִּ֣יכִּיכי ה֣וּאהוּאהוא הַבְּכוֹר֒הַבְּכוֹרהבכור וּֽבְחַלְּלוֹ֙וּבְחַלְּלוֹובחללו יְצוּעֵ֣ייְצוּעֵייצועי אָבִ֔יואָבִיואביו נִתְּנָה֙נִתְּנָהנתנה בְּכֹ֣רָת֔וֹבְּכֹרָתוֹבכרתו לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף בֶּןבֶּןבן־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹ֥אוְלֹאולא לְהִתְיַחֵ֖שׂלְהִתְיַחֵשׂלהתיחש לַבְּכֹרָֽהלַבְּכֹרָהלבכרה׃׃׃ 5:2 כִּ֤יכִּיכי יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה גָּבַ֣רגָּבַרגבר בְּאֶחָ֔יובְּאֶחָיובאחיו וּלְנָגִ֖ידוּלְנָגִידולנגיד מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו וְהַבְּכֹרָ֖הוְהַבְּכֹרָהוהבכרה לְיוֹסֵֽףלְיוֹסֵףליוסף׃׃׃ ססס 5:3 בְּנֵ֥יבְּנֵיבני רְאוּבֵ֖ןרְאוּבֵןראובן בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל חֲנ֥וֹךְחֲנוֹךְחנוך וּפַלּ֖וּאוּפַלּוּאופלוא חֶצְר֥וֹןחֶצְרוֹןחצרון וְכַרְמִֽיוְכַרְמִיוכרמי׃׃׃ 5:4 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני יוֹאֵ֑ליוֹאֵליואל שְׁמַֽעְיָ֥השְׁמַעְיָהשמעיה בְנ֛וֹבְנוֹבנו גּ֥וֹגגּוֹגגוג בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו שִׁמְעִ֥ישִׁמְעִישמעי בְנֽוֹבְנוֹבנו׃׃׃ 5:5 מִיכָ֥המִיכָהמיכה בְנ֛וֹבְנוֹבנו רְאָיָ֥הרְאָיָהראיה בְנ֖וֹבְנוֹבנו בַּ֥עַלבַּעַלבעל בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 5:6 בְּאֵרָ֣הבְּאֵרָהבארה בְנ֔וֹבְנוֹבנו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֶגְלָ֔ההֶגְלָההגלה תִּלְּגַ֥תתִּלְּגַתתלגת פִּלְנְאֶ֖סֶרפִּלְנְאֶסֶרפלנאסר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשֻּׁ֑ראַשֻּׁראשר ה֥וּאהוּאהוא נָשִׂ֖יאנָשִׂיאנשיא לָרֽאוּבֵנִֽילָראוּבֵנִילראובני׃׃׃ 5:7 וְאֶחָיו֙וְאֶחָיוואחיו לְמִשְׁפְּחֹתָ֔יולְמִשְׁפְּחֹתָיולמשפחתיו בְּהִתְיַחֵ֖שׂבְּהִתְיַחֵשׂבהתיחש לְתֹלְדוֹתָ֑םלְתֹלְדוֹתָםלתלדותם הָרֹ֥אשׁהָרֹאשׁהראש יְעִיאֵ֖ליְעִיאֵליעיאל וּזְכַרְיָֽהוּוּזְכַרְיָהוּוזכריהו׃׃׃ 5:8 וּבֶ֙לַע֙וּבֶלַעובלע בֶּןבֶּןבן־־־עָזָ֔זעָזָזעזז בֶּןבֶּןבן־־־שֶׁ֖מַעשֶׁמַעשמע בֶּןבֶּןבן־־־יוֹאֵ֑ליוֹאֵליואל ה֚וּאהוּאהוא יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב בַּעֲרֹעֵ֔רבַּעֲרֹעֵרבערער וְעַדוְעַדועד־־־נְב֖וֹנְבוֹנבו וּבַ֥עַלוּבַעַלובעל מְעֽוֹןמְעוֹןמעון׃׃׃ 5:9 וְלַמִּזְרָ֗חוְלַמִּזְרָחולמזרח יָשַׁב֙יָשַׁבישב עַדעַדעד־־־לְב֣וֹאלְבוֹאלבוא מִדְבָּ֔רָהמִדְבָּרָהמדברה לְמִןלְמִןלמן־־־הַנָּהָ֖רהַנָּהָרהנהר פְּרָ֑תפְּרָתפרת כִּ֧יכִּיכי מִקְנֵיהֶ֛םמִקְנֵיהֶםמקניהם רָב֖וּרָבוּרבו בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ גִּלְעָֽדגִּלְעָדגלעד׃׃׃ 5:10 וּבִימֵ֣יוּבִימֵיובימי שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול עָשׂ֤וּעָשׂוּעשו מִלְחָמָה֙מִלְחָמָהמלחמה עִםעִםעם־־־הַֽהַגְרִאִ֔יםהַהַגְרִאִיםההגראים וַֽיִּפְּל֖וּוַיִּפְּלוּויפלו בְּיָדָ֑םבְּיָדָםבידם וַיֵּשְׁבוּ֙וַיֵּשְׁבוּוישבו בְּאָ֣הֳלֵיהֶ֔םבְּאָהֳלֵיהֶםבאהליהם עַֽלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־פְּנֵ֖יפְּנֵיפני מִזְרָ֥חמִזְרָחמזרח לַגִּלְעָֽדלַגִּלְעָדלגלעד׃׃׃ פפפ
5:11 וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־גָ֣דגָדגד לְנֶגְדָּ֗םלְנֶגְדָּםלנגדם יָֽשְׁב֛וּיָשְׁבוּישבו בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ הַבָּשָׁ֖ןהַבָּשָׁןהבשן עַדעַדעד־־־סַלְכָֽהסַלְכָהסלכה׃׃׃ 5:12 יוֹאֵ֣ליוֹאֵליואל הָרֹ֔אשׁהָרֹאשׁהראש וְשָׁפָ֖םוְשָׁפָםושפם הַמִּשְׁנֶ֑ההַמִּשְׁנֶההמשנה וְיַעְנַ֥יוְיַעְנַיויעני וְשָׁפָ֖טוְשָׁפָטושפט בַּבָּשָֽׁןבַּבָּשָׁןבבשן׃׃׃ 5:13 וַאֲחֵיהֶ֞םוַאֲחֵיהֶםואחיהם לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבוֹתֵיהֶ֗םאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם מִֽיכָאֵ֡למִיכָאֵלמיכאל וּמְשֻׁלָּ֡םוּמְשֻׁלָּםומשלם וְ֠שֶׁבַעוְשֶׁבַעושבע וְיוֹרַ֧יוְיוֹרַיויורי וְיַעְכָּ֛ןוְיַעְכָּןויעכן וְזִ֥יעַוְזִיעַוזיע וָעֵ֖בֶרוָעֵבֶרועבר שִׁבְעָֽהשִׁבְעָהשבעה׃׃׃ ססס 5:14 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה ׀׀׀ בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אֲבִיחַ֗יִלאֲבִיחַיִלאביחיל בֶּןבֶּןבן־־־חוּרִ֡יחוּרִיחורי בֶּןבֶּןבן־־־יָ֠רוֹחַיָרוֹחַירוח בֶּןבֶּןבן־־־גִּלְעָ֧דגִּלְעָדגלעד בֶּןבֶּןבן־־־מִיכָאֵ֛למִיכָאֵלמיכאל בֶּןבֶּןבן־־־יְשִׁישַׁ֥ייְשִׁישַׁיישישי בֶּןבֶּןבן־־־יַחְדּ֖וֹיַחְדּוֹיחדו בֶּןבֶּןבן־־־בּֽוּזבּוּזבוז׃׃׃ 5:15 אֲחִי֙אֲחִיאחי בֶּןבֶּןבן־־־עַבְדִּיאֵ֣לעַבְדִּיאֵלעבדיאל בֶּןבֶּןבן־־־גּוּנִ֔יגּוּנִיגוני רֹ֖אשׁרֹאשׁראש לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אֲבוֹתָֽםאֲבוֹתָםאבותם׃׃׃ 5:16 וַיֵּֽשְׁב֛וּוַיֵּשְׁבוּוישבו בַּגִּלְעָ֥דבַּגִּלְעָדבגלעד בַּבָּשָׁ֖ןבַּבָּשָׁןבבשן וּבִבְנֹתֶ֑יהָוּבִבְנֹתֶיהָובבנתיה וּבְכָֽלוּבְכָלובכל־־־מִגְרְשֵׁ֥ימִגְרְשֵׁימגרשי שָׁר֖וֹןשָׁרוֹןשרון עַלעַלעל־־־תּוֹצְאוֹתָֽםתּוֹצְאוֹתָםתוצאותם׃׃׃ 5:17 כֻּלָּם֙כֻּלָּםכלם הִתְיַחְשׂ֔וּהִתְיַחְשׂוּהתיחשו בִּימֵ֖יבִּימֵיבימי יוֹתָ֣םיוֹתָםיותם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וּבִימֵ֖יוּבִימֵיובימי יָרָבְעָ֥םיָרָבְעָםירבעם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
5:18 בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־רְאוּבֵ֨ןרְאוּבֵןראובן וְגָדִ֜יוְגָדִיוגדי וַחֲצִ֥יוַחֲצִיוחצי שֵֽׁבֶטשֵׁבֶטשבט־־־מְנַשֶּׁה֮מְנַשֶּׁהמנשה מִןמִןמן־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־חַיִל֒חַיִלחיל אֲ֠נָשִׁיםאֲנָשִׁיםאנשים נֹשְׂאֵ֨ינֹשְׂאֵינשאי מָגֵ֤ןמָגֵןמגן וְחֶ֙רֶב֙וְחֶרֶבוחרב וְדֹ֣רְכֵיוְדֹרְכֵיודרכי קֶ֔שֶׁתקֶשֶׁתקשת וּלְמוּדֵ֖יוּלְמוּדֵיולמודי מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה אַרְבָּעִ֨יםאַרְבָּעִיםארבעים וְאַרְבָּעָ֥הוְאַרְבָּעָהוארבעה אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף וּשְׁבַעוּשְׁבַעושבע־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות וְשִׁשִּׁ֖יםוְשִׁשִּׁיםוששים יֹצְאֵ֥ייֹצְאֵייצאי צָבָֽאצָבָאצבא׃׃׃ 5:19 וַיַּעֲשׂ֥וּוַיַּעֲשׂוּויעשו מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה עִםעִםעם־־־הַֽהַגְרִיאִ֑יםהַהַגְרִיאִיםההגריאים וִיט֥וּרוִיטוּרויטור וְנָפִ֖ישׁוְנָפִישׁונפיש וְנוֹדָֽבוְנוֹדָבונודב׃׃׃ 5:20 וַיֵּעָזְר֣וּוַיֵּעָזְרוּויעזרו עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם וַיִּנָּתְנ֤וּוַיִּנָּתְנוּוינתנו בְיָדָם֙בְיָדָםבידם הַֽהַגְרִיאִ֔יםהַהַגְרִיאִיםההגריאים וְכֹ֖לוְכֹלוכל שֶׁ֣עִמָּהֶ֑םשֶׁעִמָּהֶםשעמהם כִּ֠יכִּיכי לֵאלֹהִ֤יםלֵאלֹהִיםלאלהים זָעֲקוּ֙זָעֲקוּזעקו בַּמִּלְחָמָ֔הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה וְנַעְתּ֥וֹרוְנַעְתּוֹרונעתור לָהֶ֖םלָהֶםלהם כִּיכִּיכי־־־בָ֥טְחוּבָטְחוּבטחו בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 5:21 וַיִּשְׁבּ֣וּוַיִּשְׁבּוּוישבו מִקְנֵיהֶ֗םמִקְנֵיהֶםמקניהם גְּֽמַלֵּיהֶ֞םגְּמַלֵּיהֶםגמליהם חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים אֶ֙לֶף֙אֶלֶףאלף וְצֹ֗אןוְצֹאןוצאן מָאתַ֤יִםמָאתַיִםמאתים וַחֲמִשִּׁים֙וַחֲמִשִּׁיםוחמשים אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וַחֲמוֹרִ֖יםוַחֲמוֹרִיםוחמורים אַלְפָּ֑יִםאַלְפָּיִםאלפים וְנֶ֥פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש אָדָ֖םאָדָםאדם מֵ֥אָהמֵאָהמאה אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 5:22 כִּֽיכִּיכי־־־חֲלָלִ֤יםחֲלָלִיםחללים רַבִּים֙רַבִּיםרבים נָפָ֔לוּנָפָלוּנפלו כִּ֥יכִּיכי מֵהָאֱלֹהִ֖יםמֵהָאֱלֹהִיםמהאלהים הַמִּלְחָמָ֑ההַמִּלְחָמָההמלחמה וַיֵּשְׁב֥וּוַיֵּשְׁבוּוישבו תַחְתֵּיהֶ֖םתַחְתֵּיהֶםתחתיהם עַדעַדעד־־־הַגֹּלָֽההַגֹּלָההגלה׃׃׃ פפפ
5:23 וּבְנֵ֗יוּבְנֵיובני חֲצִי֙חֲצִיחצי שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה יָשְׁב֖וּיָשְׁבוּישבו בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ מִבָּשָׁ֞ןמִבָּשָׁןמבשן עַדעַדעד־־־בַּ֧עַלבַּעַלבעל חֶרְמ֛וֹןחֶרְמוֹןחרמון וּשְׂנִ֥ירוּשְׂנִירושניר וְהַרוְהַרוהר־־־חֶרְמ֖וֹןחֶרְמוֹןחרמון הֵ֥מָּההֵמָּההמה רָבֽוּרָבוּרבו׃׃׃ 5:24 וְאֵ֖לֶּהוְאֵלֶּהואלה רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי בֵיתבֵיתבית־־־אֲבוֹתָ֑םאֲבוֹתָםאבותם וְעֵ֡פֶרוְעֵפֶרועפר וְיִשְׁעִ֡יוְיִשְׁעִיוישעי וֶאֱלִיאֵ֡לוֶאֱלִיאֵלואליאל וְ֠עַזְרִיאֵלוְעַזְרִיאֵלועזריאל וְיִרְמְיָ֨הוְיִרְמְיָהוירמיה וְהוֹדַוְיָ֜הוְהוֹדַוְיָהוהודויה וְיַחְדִּיאֵ֗לוְיַחְדִּיאֵלויחדיאל אֲנָשִׁים֙אֲנָשִׁיםאנשים גִּבּ֣וֹרֵיגִּבּוֹרֵיגבורי חַ֔יִלחַיִלחיל אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי שֵׁמ֔וֹתשֵׁמוֹתשמות רָאשִׁ֖יםרָאשִׁיםראשים לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אֲבוֹתָֽםאֲבוֹתָםאבותם׃׃׃ 5:25 וַיִּֽמְעֲל֔וּוַיִּמְעֲלוּוימעלו בֵּאלֹהֵ֖יבֵּאלֹהֵיבאלהי אֲבוֹתֵיהֶ֑םאֲבוֹתֵיהֶםאבותיהם וַיִּזְנ֗וּוַיִּזְנוּויזנו אַחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי עַמֵּיעַמֵּיעמי־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִשְׁמִ֥ידהִשְׁמִידהשמיד אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים מִפְּנֵיהֶֽםמִפְּנֵיהֶםמפניהם׃׃׃ 5:26 וַיָּעַר֩וַיָּעַרויער אֱלֹהֵ֨יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־ר֣וּחַרוּחַרוח ׀׀׀ פּ֣וּלפּוּלפול מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֗וּראַשּׁוּראשור וְאֶתוְאֶתואת־־־ר֙וּחַ֙רוּחַרוח תִּלְּגַ֤תתִּלְּגַתתלגת פִּלְנֶ֙סֶר֙פִּלְנֶסֶרפלנסר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור וַיַּגְלֵם֙וַיַּגְלֵםויגלם לָראוּבֵנִ֣ילָראוּבֵנִילראובני וְלַגָּדִ֔יוְלַגָּדִיולגדי וְלַחֲצִ֖יוְלַחֲצִיולחצי שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט מְנַשֶּׁ֑המְנַשֶּׁהמנשה וַ֠יְבִיאֵםוַיְבִיאֵםויביאם לַחְלַ֨חלַחְלַחלחלח וְחָב֤וֹרוְחָבוֹרוחבור וְהָרָא֙וְהָרָאוהרא וּנְהַ֣רוּנְהַרונהר גּוֹזָ֔ןגּוֹזָןגוזן עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ
5:27 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני לֵוִ֑ילֵוִילוי גֵּרְשׁ֕וֹןגֵּרְשׁוֹןגרשון קְהָ֖תקְהָתקהת וּמְרָרִֽיוּמְרָרִיומררי׃׃׃ 5:28 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני קְהָ֑תקְהָתקהת עַמְרָ֣םעַמְרָםעמרם יִצְהָ֔ריִצְהָריצהר וְחֶבְר֖וֹןוְחֶבְרוֹןוחברון וְעֻזִּיאֵֽלוְעֻזִּיאֵלועזיאל׃׃׃ ססס 5:29 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני עַמְרָ֔םעַמְרָםעמרם אַהֲרֹ֥ןאַהֲרֹןאהרן וּמֹשֶׁ֖הוּמֹשֶׁהומשה וּמִרְיָ֑םוּמִרְיָםומרים ססס וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן נָדָב֙נָדָבנדב וַאֲבִיה֔וּאוַאֲבִיהוּאואביהוא אֶלְעָזָ֖ראֶלְעָזָראלעזר וְאִיתָמָֽרוְאִיתָמָרואיתמר׃׃׃ ססס 5:30 אֶלְעָזָר֙אֶלְעָזָראלעזר הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־פִּֽינְחָ֔ספִּינְחָספינחס פִּֽינְחָ֖ספִּינְחָספינחס הֹלִ֥ידהֹלִידהליד אֶתאֶתאת־־־אֲבִישֽׁוּעַאֲבִישׁוּעַאבישוע׃׃׃ 5:31 וַאֲבִישׁ֙וּעַ֙וַאֲבִישׁוּעַואבישוע הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־בֻּקִּ֔יבֻּקִּיבקי וּבֻקִּ֖יוּבֻקִּיובקי הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עֻזִּֽיעֻזִּיעזי׃׃׃ 5:32 וְעֻזִּי֙וְעֻזִּיועזי הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־זְרַֽחְיָ֔הזְרַחְיָהזרחיה וּֽזְרַֽחְיָ֖הוּזְרַחְיָהוזרחיה הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־מְרָיֽוֹתמְרָיוֹתמריות׃׃׃ 5:33 מְרָיוֹת֙מְרָיוֹתמריות הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־אֲמַרְיָ֔האֲמַרְיָהאמריה וַאֲמַרְיָ֖הוַאֲמַרְיָהואמריה הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־אֲחִיטֽוּבאֲחִיטוּבאחיטוב׃׃׃ 5:34 וַאֲחִיטוּב֙וַאֲחִיטוּבואחיטוב הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־צָד֔וֹקצָדוֹקצדוק וְצָד֖וֹקוְצָדוֹקוצדוק הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־אֲחִימָֽעַץאֲחִימָעַץאחימעץ׃׃׃ 5:35 וַאֲחִימַ֙עַץ֙וַאֲחִימַעַץואחימעץ הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עֲזַרְיָ֔העֲזַרְיָהעזריה וַעֲזַרְיָ֖הוַעֲזַרְיָהועזריה הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יוֹחָנָֽןיוֹחָנָןיוחנן׃׃׃ 5:36 וְיוֹחָנָ֖ןוְיוֹחָנָןויוחנן הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עֲזַרְיָ֑העֲזַרְיָהעזריה ה֚וּאהוּאהוא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כִּהֵ֔ןכִּהֵןכהן בַּבַּ֕יִתבַּבַּיִתבבית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּנָ֥הבָּנָהבנה שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 5:37 וַיּ֥וֹלֶדוַיּוֹלֶדויולד עֲזַרְיָ֖העֲזַרְיָהעזריה אֶתאֶתאת־־־אֲמַרְיָ֑האֲמַרְיָהאמריה וַאֲמַרְיָ֖הוַאֲמַרְיָהואמריה הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־אֲחִיטֽוּבאֲחִיטוּבאחיטוב׃׃׃ 5:38 וַאֲחִיטוּב֙וַאֲחִיטוּבואחיטוב הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־צָד֔וֹקצָדוֹקצדוק וְצָד֖וֹקוְצָדוֹקוצדוק הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־שַׁלּֽוּםשַׁלּוּםשלום׃׃׃ 5:39 וְשַׁלּוּם֙וְשַׁלּוּםושלום הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־חִלְקִיָּ֔החִלְקִיָּהחלקיה וְחִלְקִיָּ֖הוְחִלְקִיָּהוחלקיה הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עֲזַרְיָֽהעֲזַרְיָהעזריה׃׃׃ 5:40 וַעֲזַרְיָה֙וַעֲזַרְיָהועזריה הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־שְׂרָיָ֔השְׂרָיָהשריה וּשְׂרָיָ֖הוּשְׂרָיָהושריה הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יְהוֹצָדָֽקיְהוֹצָדָקיהוצדק׃׃׃ 5:41 וִיהוֹצָדָ֣קוִיהוֹצָדָקויהוצדק הָלַ֔ךְהָלַךְהלך בְּהַגְל֣וֹתבְּהַגְלוֹתבהגלות יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִָ֑םוִירוּשָׁלִָםוירושלם בְּיַ֖דבְּיַדביד נְבֻכַדְנֶאצַּֽרנְבֻכַדְנֶאצַּרנבכדנאצר׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain