Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 7

7:1 וְלִבְנֵ֣יוְלִבְנֵיולבני יִשָׂשכָ֗ריִשָׂשכָריששכר תּוֹלָ֧עתּוֹלָעתולע וּפוּאָ֛הוּפוּאָהופואה [יָשִׁיב כ][יָשִׁיב כ][ישיב כ] (יָשׁ֥וּב ק)(יָשׁוּב ק)(ישוב ק) וְשִׁמְר֖וֹןוְשִׁמְרוֹןושמרון אַרְבָּעָֽהאַרְבָּעָהארבעה׃׃׃ ססס 7:2 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני תוֹלָ֗עתוֹלָעתולע עֻזִּ֡יעֻזִּיעזי וּרְפָיָ֡הוּרְפָיָהורפיה וִֽ֠ירִיאֵלוִירִיאֵלויריאל וְיַחְמַ֨יוְיַחְמַיויחמי וְיִבְשָׂ֜םוְיִבְשָׂםויבשם וּשְׁמוּאֵ֗לוּשְׁמוּאֵלושמואל רָאשִׁ֤יםרָאשִׁיםראשים לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אֲבוֹתָם֙אֲבוֹתָםאבותם לְתוֹלָ֔עלְתוֹלָעלתולע גִּבּ֥וֹרֵיגִּבּוֹרֵיגבורי חַ֖יִלחַיִלחיל לְתֹלְדוֹתָ֑םלְתֹלְדוֹתָםלתלדותם מִסְפָּרָם֙מִסְפָּרָםמספרם בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי דָוִ֔ידדָוִידדויד עֶשְׂרִֽיםעֶשְׂרִיםעשרים־־־וּשְׁנַ֥יִםוּשְׁנַיִםושנים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף וְשֵׁ֥שׁוְשֵׁשׁושש מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ ססס 7:3 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני עֻזִּ֖יעֻזִּיעזי יִֽזְרַֽחְיָ֑היִזְרַחְיָהיזרחיה וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני יִֽזְרַֽחְיָ֗היִזְרַחְיָהיזרחיה מִֽיכָאֵ֡למִיכָאֵלמיכאל וְ֠עֹבַדְיָהוְעֹבַדְיָהועבדיה וְיוֹאֵ֧לוְיוֹאֵלויואל יִשִּׁיָּ֛היִשִּׁיָּהישיה חֲמִשָּׁ֖החֲמִשָּׁהחמשה רָאשִׁ֥יםרָאשִׁיםראשים כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ 7:4 וַעֲלֵיהֶ֨םוַעֲלֵיהֶםועליהם לְתֹלְדוֹתָ֜םלְתֹלְדוֹתָםלתלדותם לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבוֹתָ֗םאֲבוֹתָםאבותם גְּדוּדֵי֙גְּדוּדֵיגדודי צְבָ֣אצְבָאצבא מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וְשִׁשָּׁ֖הוְשִׁשָּׁהוששה אָ֑לֶףאָלֶףאלף כִּֽיכִּיכי־־־הִרְבּ֥וּהִרְבּוּהרבו נָשִׁ֖יםנָשִׁיםנשים וּבָנִֽיםוּבָנִיםובנים׃׃׃ 7:5 וַאֲחֵיהֶ֗םוַאֲחֵיהֶםואחיהם לְכֹל֙לְכֹללכל מִשְׁפְּח֣וֹתמִשְׁפְּחוֹתמשפחות יִשָׂשכָ֔ריִשָׂשכָריששכר גִּבּוֹרֵ֖יגִּבּוֹרֵיגבורי חֲיָלִ֑יםחֲיָלִיםחילים שְׁמוֹנִ֤יםשְׁמוֹנִיםשמונים וְשִׁבְעָה֙וְשִׁבְעָהושבעה אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף הִתְיַחְשָׂ֖םהִתְיַחְשָׂםהתיחשם לַכֹּֽללַכֹּללכל׃׃׃ פפפ
7:6 בִּנְיָמִ֗ןבִּנְיָמִןבנימן בֶּ֧לַעבֶּלַעבלע וָבֶ֛כֶרוָבֶכֶרובכר וִידִֽיעֲאֵ֖לוִידִיעֲאֵלוידיעאל שְׁלֹשָֽׁהשְׁלֹשָׁהשלשה׃׃׃ 7:7 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני בֶ֗לַעבֶלַעבלע אֶצְבּ֡וֹןאֶצְבּוֹןאצבון וְעֻזִּ֡יוְעֻזִּיועזי וְ֠עֻזִּיאֵלוְעֻזִּיאֵלועזיאל וִירִימ֨וֹתוִירִימוֹתוירימות וְעִירִ֜יוְעִירִיועירי חֲמִשָּׁ֗החֲמִשָּׁהחמשה רָאשֵׁי֙רָאשֵׁיראשי בֵּ֣יתבֵּיתבית אָב֔וֹתאָבוֹתאבות גִּבּוֹרֵ֖יגִּבּוֹרֵיגבורי חֲיָלִ֑יםחֲיָלִיםחילים וְהִתְיַחְשָׂ֗םוְהִתְיַחְשָׂםוהתיחשם עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁנַ֙יִם֙וּשְׁנַיִםושנים אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וּשְׁלֹשִׁ֖יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים וְאַרְבָּעָֽהוְאַרְבָּעָהוארבעה׃׃׃ ססס 7:8 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני בֶ֗כֶרבֶכֶרבכר זְמִירָ֡הזְמִירָהזמירה וְיוֹעָ֡שׁוְיוֹעָשׁויועש וֶ֠אֱלִיעֶזֶרוֶאֱלִיעֶזֶרואליעזר וְאֶלְיוֹעֵינַ֤יוְאֶלְיוֹעֵינַיואליועיני וְעָמְרִי֙וְעָמְרִיועמרי וִירֵמ֣וֹתוִירֵמוֹתוירמות וַאֲבִיָּ֔הוַאֲבִיָּהואביה וַעֲנָת֖וֹתוַעֲנָתוֹתוענתות וְעָלָ֑מֶתוְעָלָמֶתועלמת כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵיבְּנֵיבני־־־בָֽכֶרבָכֶרבכר׃׃׃ 7:9 וְהִתְיַחְשָׂ֣םוְהִתְיַחְשָׂםוהתיחשם לְתֹלְדוֹתָ֗םלְתֹלְדוֹתָםלתלדותם רָאשֵׁי֙רָאשֵׁיראשי בֵּ֣יתבֵּיתבית אֲבוֹתָ֔םאֲבוֹתָםאבותם גִּבּוֹרֵ֖יגִּבּוֹרֵיגבורי חָ֑יִלחָיִלחיל עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף וּמָאתָֽיִםוּמָאתָיִםומאתים׃׃׃ ססס 7:10 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני יְדִיעֲאֵ֖ליְדִיעֲאֵלידיעאל בִּלְהָ֑ןבִּלְהָןבלהן וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני בִלְהָ֗ןבִלְהָןבלהן [יְעִישׁ כ][יְעִישׁ כ][יעיש כ] (יְע֡וּשׁ ק)(יְעוּשׁ ק)(יעוש ק) וּ֠בִנְיָמִןוּבִנְיָמִןובנימן וְאֵה֤וּדוְאֵהוּדואהוד וּֽכְנַעֲנָה֙וּכְנַעֲנָהוכנענה וְזֵיתָ֔ןוְזֵיתָןוזיתן וְתַרְשִׁ֖ישׁוְתַרְשִׁישׁותרשיש וַאֲחִישָֽׁחַרוַאֲחִישָׁחַרואחישחר׃׃׃ 7:11 כָּלכָּלכל־־־אֵ֜לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֤יבְּנֵיבני יְדִֽיעֲאֵל֙יְדִיעֲאֵלידיעאל לְרָאשֵׁ֣ילְרָאשֵׁילראשי הָאָב֔וֹתהָאָבוֹתהאבות גִּבּוֹרֵ֖יגִּבּוֹרֵיגבורי חֲיָלִ֑יםחֲיָלִיםחילים שִׁבְעָֽהשִׁבְעָהשבעה־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֶ֙לֶף֙אֶלֶףאלף וּמָאתַ֔יִםוּמָאתַיִםומאתים יֹצְאֵ֥ייֹצְאֵייצאי צָבָ֖אצָבָאצבא לַמִּלְחָמָֽהלַמִּלְחָמָהלמלחמה׃׃׃ 7:12 וְשֻׁפִּ֤םוְשֻׁפִּםושפם וְחֻפִּם֙וְחֻפִּםוחפם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עִ֔ירעִירעיר חֻשִׁ֖םחֻשִׁםחשם בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אַחֵֽראַחֵראחר׃׃׃ 7:13 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני נַפְתָּלִ֗ינַפְתָּלִינפתלי יַחֲצִיאֵ֧ליַחֲצִיאֵליחציאל וְגוּנִ֛יוְגוּנִיוגוני וְיֵ֥צֶרוְיֵצֶרויצר וְשַׁלּ֖וּםוְשַׁלּוּםושלום בְּנֵ֥יבְּנֵיבני בִלְהָֽהבִלְהָהבלהה׃׃׃ פפפ
7:14 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה אַשְׂרִיאֵ֖לאַשְׂרִיאֵלאשריאל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָלָ֑דָהיָלָדָהילדה פִּֽילַגְשׁוֹ֙פִּילַגְשׁוֹפילגשו הָֽאֲרַמִּיָּ֔ההָאֲרַמִּיָּההארמיה יָלְדָ֕היָלְדָהילדה אֶתאֶתאת־־־מָכִ֖ירמָכִירמכיר אֲבִ֥יאֲבִיאבי גִלְעָֽדגִלְעָדגלעד׃׃׃ 7:15 וּמָכִ֞ירוּמָכִירומכיר לָקַ֤חלָקַחלקח אִשָּׁה֙אִשָּׁהאשה לְחֻפִּ֣יםלְחֻפִּיםלחפים וּלְשֻׁפִּ֔יםוּלְשֻׁפִּיםולשפים וְשֵׁ֤םוְשֵׁםושם אֲחֹתוֹ֙אֲחֹתוֹאחתו מַעֲכָ֔המַעֲכָהמעכה וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם הַשֵּׁנִ֖יהַשֵּׁנִיהשני צְלָפְחָ֑דצְלָפְחָדצלפחד וַתִּהְיֶ֥נָהוַתִּהְיֶנָהותהינה לִצְלָפְחָ֖דלִצְלָפְחָדלצלפחד בָּנֽוֹתבָּנוֹתבנות׃׃׃ 7:16 וַתֵּ֨לֶדוַתֵּלֶדותלד מַעֲכָ֤המַעֲכָהמעכה אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־מָכִיר֙מָכִירמכיר בֵּ֔ןבֵּןבן וַתִּקְרָ֤אוַתִּקְרָאותקרא שְׁמוֹ֙שְׁמוֹשמו פֶּ֔רֶשׁפֶּרֶשׁפרש וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם אָחִ֖יואָחִיואחיו שָׁ֑רֶשׁשָׁרֶשׁשרש וּבָנָ֖יווּבָנָיוובניו אוּלָ֥םאוּלָםאולם וָרָֽקֶםוָרָקֶםורקם׃׃׃ 7:17 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני אוּלָ֖םאוּלָםאולם בְּדָ֑ןבְּדָןבדן אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני גִלְעָ֔דגִלְעָדגלעד בֶּןבֶּןבן־־־מָכִ֖ירמָכִירמכיר בֶּןבֶּןבן־־־מְנַשֶּֽׁהמְנַשֶּׁהמנשה׃׃׃ 7:18 וַאֲחֹת֖וֹוַאֲחֹתוֹואחתו הַמֹּלֶ֑כֶתהַמֹּלֶכֶתהמלכת יָלְדָה֙יָלְדָהילדה אֶתאֶתאת־־־אִישְׁה֔וֹדאִישְׁהוֹדאישהוד וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲבִיעֶ֖זֶראֲבִיעֶזֶראביעזר וְאֶתוְאֶתואת־־־מַחְלָֽהמַחְלָהמחלה׃׃׃ 7:19 וַיִּהְי֖וּוַיִּהְיוּויהיו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שְׁמִידָ֑עשְׁמִידָעשמידע אַחְיָ֣ןאַחְיָןאחין וָשֶׁ֔כֶםוָשֶׁכֶםושכם וְלִקְחִ֖יוְלִקְחִיולקחי וַאֲנִיעָֽםוַאֲנִיעָםואניעם׃׃׃ פפפ
7:20 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים שׁוּתָ֑לַחשׁוּתָלַחשותלח וּבֶ֤רֶדוּבֶרֶדוברד בְּנוֹ֙בְּנוֹבנו וְתַ֣חַתוְתַחַתותחת בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו וְאֶלְעָדָ֥הוְאֶלְעָדָהואלעדה בְנ֖וֹבְנוֹבנו וְתַ֥חַתוְתַחַתותחת בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 7:21 וְזָבָ֥דוְזָבָדוזבד בְּנ֛וֹבְּנוֹבנו וְשׁוּתֶ֥לַחוְשׁוּתֶלַחושותלח בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו וְעֵ֣זֶרוְעֵזֶרועזר וְאֶלְעָ֑דוְאֶלְעָדואלעד וַהֲרָג֗וּםוַהֲרָגוּםוהרגום אַנְשֵׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־גַת֙גַתגת הַנּוֹלָדִ֣יםהַנּוֹלָדִיםהנולדים בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ כִּ֣יכִּיכי יָרְד֔וּיָרְדוּירדו לָקַ֖חַתלָקַחַתלקחת אֶתאֶתאת־־־מִקְנֵיהֶֽםמִקְנֵיהֶםמקניהם׃׃׃ 7:22 וַיִּתְאַבֵּ֛לוַיִּתְאַבֵּלויתאבל אֶפְרַ֥יִםאֶפְרַיִםאפרים אֲבִיהֶ֖םאֲבִיהֶםאביהם יָמִ֣יםיָמִיםימים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶחָ֖יואֶחָיואחיו לְנַחֲמֽוֹלְנַחֲמוֹלנחמו׃׃׃ 7:23 וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו וַתַּ֖הַרוַתַּהַרותהר וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֑ןבֵּןבן וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמוֹ֙שְׁמוֹשמו בְּרִיעָ֔הבְּרִיעָהבריעה כִּ֥יכִּיכי בְרָעָ֖הבְרָעָהברעה הָיְתָ֥ההָיְתָההיתה בְּבֵיתֽוֹבְּבֵיתוֹבביתו׃׃׃ 7:24 וּבִתּ֣וֹוּבִתּוֹובתו שֶׁאֱרָ֔השֶׁאֱרָהשארה וַתִּ֧בֶןוַתִּבֶןותבן אֶתאֶתאת־־־בֵּיתבֵּיתבית־־־חוֹר֛וֹןחוֹרוֹןחורון הַתַּחְתּ֖וֹןהַתַּחְתּוֹןהתחתון וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעֶלְי֑וֹןהָעֶלְיוֹןהעליון וְאֵ֖תוְאֵתואת אֻזֵּ֥ןאֻזֵּןאזן שֶׁאֱרָֽהשֶׁאֱרָהשארה׃׃׃ 7:25 וְרֶ֣פַחוְרֶפַחורפח בְּנ֗וֹבְּנוֹבנו וְרֶ֧שֶׁףוְרֶשֶׁףורשף וְתֶ֛לַחוְתֶלַחותלח בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו וְתַ֥חַןוְתַחַןותחן בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 7:26 לַעְדָּ֥ןלַעְדָּןלעדן בְּנ֛וֹבְּנוֹבנו עַמִּיה֥וּדעַמִּיהוּדעמיהוד בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו אֱלִישָׁמָ֥עאֱלִישָׁמָעאלישמע בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 7:27 נ֥וֹןנוֹןנון בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו יְהוֹשֻׁ֥עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 7:28 וַאֲחֻזָּתָם֙וַאֲחֻזָּתָםואחזתם וּמֹ֣שְׁבוֹתָ֔םוּמֹשְׁבוֹתָםומשבותם בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֖לאֵלאל וּבְנֹתֶ֑יהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה וְלַמִּזְרָ֣חוְלַמִּזְרָחולמזרח נַעֲרָ֔ןנַעֲרָןנערן וְלַֽמַּעֲרָ֗בוְלַמַּעֲרָבולמערב גֶּ֤זֶרגֶּזֶרגזר וּבְנֹתֶ֙יהָ֙וּבְנֹתֶיהָובנתיה וּשְׁכֶ֣םוּשְׁכֶםושכם וּבְנֹתֶ֔יהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה עַדעַדעד־־־עַיָּ֖העַיָּהעיה וּבְנֹתֶֽיהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה׃׃׃ 7:29 וְעַלוְעַלועל־־־יְדֵ֣ייְדֵיידי בְנֵיבְנֵיבני־־־מְנַשֶּׁ֗המְנַשֶּׁהמנשה בֵּיתבֵּיתבית־־־שְׁאָ֤ןשְׁאָןשאן וּבְנֹתֶ֙יהָ֙וּבְנֹתֶיהָובנתיה תַּעְנַ֣ךְתַּעְנַךְתענך וּבְנֹתֶ֔יהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה מְגִדּ֥וֹמְגִדּוֹמגדו וּבְנוֹתֶ֖יהָוּבְנוֹתֶיהָובנותיה דּ֣וֹרדּוֹרדור וּבְנוֹתֶ֑יהָוּבְנוֹתֶיהָובנותיה בְּאֵ֙לֶּה֙בְּאֵלֶּהבאלה יָשְׁב֔וּיָשְׁבוּישבו בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף בֶּןבֶּןבן־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
7:30 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אָשֵׁ֗ראָשֵׁראשר יִמְנָ֧היִמְנָהימנה וְיִשְׁוָ֛הוְיִשְׁוָהוישוה וְיִשְׁוִ֥יוְיִשְׁוִיוישוי וּבְרִיעָ֖הוּבְרִיעָהובריעה וְשֶׂ֥רַחוְשֶׂרַחושרח אֲחוֹתָֽםאֲחוֹתָםאחותם׃׃׃ 7:31 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני בְרִיעָ֔הבְרִיעָהבריעה חֶ֖בֶרחֶבֶרחבר וּמַלְכִּיאֵ֑לוּמַלְכִּיאֵלומלכיאל ה֖וּאהוּאהוא אֲבִ֥יאֲבִיאבי [בִרְזֹות כ][בִרְזֹות כ][ברזות כ] (בִרְזָֽיִת ק)(בִרְזָיִת ק)(ברזית ק)׃׃׃ 7:32 וְחֶ֙בֶר֙וְחֶבֶרוחבר הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יַפְלֵ֔טיַפְלֵטיפלט וְאֶתוְאֶתואת־־־שׁוֹמֵ֖רשׁוֹמֵרשומר וְאֶתוְאֶתואת־־־חוֹתָ֑םחוֹתָםחותם וְאֵ֖תוְאֵתואת שׁוּעָ֥אשׁוּעָאשועא אֲחוֹתָֽםאֲחוֹתָםאחותם׃׃׃ 7:33 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני יַפְלֵ֔טיַפְלֵטיפלט פָּסַ֥ךְפָּסַךְפסך וּבִמְהָ֖לוּבִמְהָלובמהל וְעַשְׁוָ֑תוְעַשְׁוָתועשות אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יַפְלֵֽטיַפְלֵטיפלט׃׃׃ 7:34 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני שָׁ֑מֶרשָׁמֶרשמר אֲחִ֥יאֲחִיאחי [וְרֹוהֲגָה כ][וְרֹוהֲגָה כ][ורוהגה כ] (וְרָהְגָּ֖ה ק)(וְרָהְגָּה ק)(ורהגה ק) [יַחְבָּה כ][יַחְבָּה כ][יחבה כ] (וְחֻבָּ֥ה ק)(וְחֻבָּה ק)(וחבה ק) וַאֲרָֽםוַאֲרָםוארם׃׃׃ 7:35 וּבֶןוּבֶןובן־־־הֵ֖לֶםהֵלֶםהלם אָחִ֑יואָחִיואחיו צוֹפַ֥חצוֹפַחצופח וְיִמְנָ֖עוְיִמְנָעוימנע וְשֵׁ֥לֶשׁוְשֵׁלֶשׁושלש וְעָמָֽלוְעָמָלועמל׃׃׃ 7:36 בְּנֵ֖יבְּנֵיבני צוֹפָ֑חצוֹפָחצופח ס֧וּחַסוּחַסוח וְחַרְנֶ֛פֶרוְחַרְנֶפֶרוחרנפר וְשׁוּעָ֖לוְשׁוּעָלושועל וּבֵרִ֥יוּבֵרִיוברי וְיִמְרָֽהוְיִמְרָהוימרה׃׃׃ 7:37 בֶּ֣צֶרבֶּצֶרבצר וָה֗וֹדוָהוֹדוהוד וְשַׁמָּ֧אוְשַׁמָּאושמא וְשִׁלְשָׁ֛הוְשִׁלְשָׁהושלשה וְיִתְרָ֖ןוְיִתְרָןויתרן וּבְאֵרָֽאוּבְאֵרָאובארא׃׃׃ 7:38 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני יֶ֑תֶריֶתֶריתר יְפֻנֶּ֥היְפֻנֶּהיפנה וּפִסְפָּ֖הוּפִסְפָּהופספה וַאְרָֽאוַאְרָאוארא׃׃׃ 7:39 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני עֻלָּ֑אעֻלָּאעלא אָרַ֥חאָרַחארח וְחַנִּיאֵ֖לוְחַנִּיאֵלוחניאל וְרִצְיָֽאוְרִצְיָאורציא׃׃׃ 7:40 כָּלכָּלכל־־־אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה בְנֵיבְנֵיבני־־־אָ֠שֵׁראָשֵׁראשר רָאשֵׁ֨ירָאשֵׁיראשי בֵיתבֵיתבית־־־הָאָב֤וֹתהָאָבוֹתהאבות בְּרוּרִים֙בְּרוּרִיםברורים גִּבּוֹרֵ֣יגִּבּוֹרֵיגבורי חֲיָלִ֔יםחֲיָלִיםחילים רָאשֵׁ֖ירָאשֵׁיראשי הַנְּשִׂיאִ֑יםהַנְּשִׂיאִיםהנשיאים וְהִתְיַחְשָׂ֤םוְהִתְיַחְשָׂםוהתיחשם בַּצָּבָא֙בַּצָּבָאבצבא בַּמִּלְחָמָ֔הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה מִסְפָּרָ֣םמִסְפָּרָםמספרם אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וְשִׁשָּׁ֖הוְשִׁשָּׁהוששה אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain