Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 8

8:1 וּבִ֨נְיָמִ֔ןוּבִנְיָמִןובנימן הוֹלִ֖ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־בֶּ֣לַעבֶּלַעבלע בְּכֹר֑וֹבְּכֹרוֹבכרו אַשְׁבֵּל֙אַשְׁבֵּלאשבל הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני וְאַחְרַ֖חוְאַחְרַחואחרח הַשְּׁלִישִֽׁיהַשְּׁלִישִׁיהשלישי׃׃׃ 8:2 נוֹחָה֙נוֹחָהנוחה הָֽרְבִיעִ֔יהָרְבִיעִיהרביעי וְרָפָ֖אוְרָפָאורפא הַחֲמִישִֽׁיהַחֲמִישִׁיהחמישי׃׃׃ ססס 8:3 וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו בָנִ֖יםבָנִיםבנים לְבָ֑לַעלְבָלַעלבלע אַדָּ֥ראַדָּראדר וְגֵרָ֖אוְגֵרָאוגרא וַאֲבִיהֽוּדוַאֲבִיהוּדואביהוד׃׃׃ 8:4 וַאֲבִישׁ֥וּעַוַאֲבִישׁוּעַואבישוע וְנַעֲמָ֖ןוְנַעֲמָןונעמן וַאֲחֽוֹחַוַאֲחוֹחַואחוח׃׃׃ 8:5 וְגֵרָ֥אוְגֵרָאוגרא וּשְׁפוּפָ֖ןוּשְׁפוּפָןושפופן וְחוּרָֽםוְחוּרָםוחורם׃׃׃ 8:6 וְאֵ֖לֶּהוְאֵלֶּהואלה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אֵח֑וּדאֵחוּדאחוד אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה הֵ֞םהֵםהם רָאשֵׁ֤ירָאשֵׁיראשי אָבוֹת֙אָבוֹתאבות לְי֣וֹשְׁבֵילְיוֹשְׁבֵיליושבי גֶ֔בַעגֶבַעגבע וַיַּגְל֖וּםוַיַּגְלוּםויגלום אֶלאֶלאל־־־מָנָֽחַתמָנָחַתמנחת׃׃׃ 8:7 וְנַעֲמָ֧ןוְנַעֲמָןונעמן וַאֲחִיָּ֛הוַאֲחִיָּהואחיה וְגֵרָ֖אוְגֵרָאוגרא ה֣וּאהוּאהוא הֶגְלָ֑םהֶגְלָםהגלם וְהוֹלִ֥ידוְהוֹלִידוהוליד אֶתאֶתאת־־־עֻזָּ֖אעֻזָּאעזא וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲחִיחֻֽדאֲחִיחֻדאחיחד׃׃׃ 8:8 וְשַׁחֲרַ֗יִםוְשַׁחֲרַיִםושחרים הוֹלִיד֙הוֹלִידהוליד בִּשְׂדֵ֣הבִּשְׂדֵהבשדה מוֹאָ֔במוֹאָבמואב מִןמִןמן־־־שִׁלְח֖וֹשִׁלְחוֹשלחו אֹתָ֑םאֹתָםאתם חוּשִׁ֥יםחוּשִׁיםחושים וְאֶֽתוְאֶתואת־־־בַּעֲרָ֖אבַּעֲרָאבערא נָשָֽׁיונָשָׁיונשיו׃׃׃ 8:9 וַיּ֖וֹלֶדוַיּוֹלֶדויולד מִןמִןמן־־־חֹ֣דֶשׁחֹדֶשׁחדש אִשְׁתּ֑וֹאִשְׁתּוֹאשתו אֶתאֶתאת־־־יוֹבָב֙יוֹבָביובב וְאֶתוְאֶתואת־־־צִבְיָ֔אצִבְיָאצביא וְאֶתוְאֶתואת־־־מֵישָׁ֖אמֵישָׁאמישא וְאֶתוְאֶתואת־־־מַלְכָּֽםמַלְכָּםמלכם׃׃׃ 8:10 וְאֶתוְאֶתואת־־־יְע֥וּץיְעוּץיעוץ וְאֶתוְאֶתואת־־־שָֽׂכְיָ֖השָׂכְיָהשכיה וְאֶתוְאֶתואת־־־מִרְמָ֑המִרְמָהמרמה אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה בָנָ֖יובָנָיובניו רָאשֵׁ֥ירָאשֵׁיראשי אָבֽוֹתאָבוֹתאבות׃׃׃ 8:11 וּמֵחֻשִׁ֛יםוּמֵחֻשִׁיםומחשים הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־אֲבִיט֖וּבאֲבִיטוּבאביטוב וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶלְפָּֽעַלאֶלְפָּעַלאלפעל׃׃׃ 8:12 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני אֶלְפַּ֔עַלאֶלְפַּעַלאלפעל עֵ֥בֶרעֵבֶרעבר וּמִשְׁעָ֖םוּמִשְׁעָםומשעם וָשָׁ֑מֶדוָשָׁמֶדושמד ה֚וּאהוּאהוא בָּנָ֣הבָּנָהבנה אֶתאֶתאת־־־אוֹנ֔וֹאוֹנוֹאונו וְאֶתוְאֶתואת־־־לֹ֖דלֹדלד וּבְנֹתֶֽיהָוּבְנֹתֶיהָובנתיה׃׃׃ 8:13 וּבְרִעָ֣הוּבְרִעָהוברעה וָשֶׁ֔מַעוָשֶׁמַעושמע הֵ֚מָּההֵמָּההמה רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי הָאָב֔וֹתהָאָבוֹתהאבות לְיוֹשְׁבֵ֖ילְיוֹשְׁבֵיליושבי אַיָּל֑וֹןאַיָּלוֹןאילון הֵ֥מָּההֵמָּההמה הִבְרִ֖יחוּהִבְרִיחוּהבריחו אֶתאֶתאת־־־י֥וֹשְׁבֵייוֹשְׁבֵייושבי גַֽתגַתגת׃׃׃ 8:14 וְאַחְי֥וֹוְאַחְיוֹואחיו שָׁשָׁ֖קשָׁשָׁקששק וִירֵמֽוֹתוִירֵמוֹתוירמות׃׃׃ 8:15 וּזְבַדְיָ֥הוּזְבַדְיָהוזבדיה וַעֲרָ֖דוַעֲרָדוערד וָעָֽדֶרוָעָדֶרועדר׃׃׃ 8:16 וּמִיכָאֵ֧לוּמִיכָאֵלומיכאל וְיִשְׁפָּ֛הוְיִשְׁפָּהוישפה וְיוֹחָ֖אוְיוֹחָאויוחא בְּנֵ֥יבְּנֵיבני בְרִיעָֽהבְרִיעָהבריעה׃׃׃ 8:17 וּזְבַדְיָ֥הוּזְבַדְיָהוזבדיה וּמְשֻׁלָּ֖םוּמְשֻׁלָּםומשלם וְחִזְקִ֥יוְחִזְקִיוחזקי וָחָֽבֶרוָחָבֶרוחבר׃׃׃ 8:18 וְיִשְׁמְרַ֧יוְיִשְׁמְרַיוישמרי וְיִזְלִיאָ֛הוְיִזְלִיאָהויזליאה וְיוֹבָ֖בוְיוֹבָבויובב בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אֶלְפָּֽעַלאֶלְפָּעַלאלפעל׃׃׃ 8:19 וְיָקִ֥יםוְיָקִיםויקים וְזִכְרִ֖יוְזִכְרִיוזכרי וְזַבְדִּֽיוְזַבְדִּיוזבדי׃׃׃ 8:20 וֶאֱלִיעֵנַ֥יוֶאֱלִיעֵנַיואליעני וְצִלְּתַ֖יוְצִלְּתַיוצלתי וֶאֱלִיאֵֽלוֶאֱלִיאֵלואליאל׃׃׃ 8:21 וַעֲדָיָ֧הוַעֲדָיָהועדיה וּבְרָאיָ֛הוּבְרָאיָהובראיה וְשִׁמְרָ֖תוְשִׁמְרָתושמרת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני שִׁמְעִֽישִׁמְעִישמעי׃׃׃ 8:22 וְיִשְׁפָּ֥ןוְיִשְׁפָּןוישפן וָעֵ֖בֶרוָעֵבֶרועבר וֶאֱלִיאֵֽלוֶאֱלִיאֵלואליאל׃׃׃ 8:23 וְעַבְדּ֥וֹןוְעַבְדּוֹןועבדון וְזִכְרִ֖יוְזִכְרִיוזכרי וְחָנָֽןוְחָנָןוחנן׃׃׃ 8:24 וַחֲנַנְיָ֥הוַחֲנַנְיָהוחנניה וְעֵילָ֖םוְעֵילָםועילם וְעַנְתֹתִיָּֽהוְעַנְתֹתִיָּהוענתתיה׃׃׃ 8:25 וְיִפְדְיָ֥הוְיִפְדְיָהויפדיה [וּפְנִיאֵל כ][וּפְנִיאֵל כ][ופניאל כ] (וּפְנוּאֵ֖ל ק)(וּפְנוּאֵל ק)(ופנואל ק) בְּנֵ֥יבְּנֵיבני שָׁשָֽׁקשָׁשָׁקששק׃׃׃ 8:26 וְשַׁמְשְׁרַ֥יוְשַׁמְשְׁרַיושמשרי וּשְׁחַרְיָ֖הוּשְׁחַרְיָהושחריה וַעֲתַלְיָֽהוַעֲתַלְיָהועתליה׃׃׃ 8:27 וְיַעֲרֶשְׁיָ֧הוְיַעֲרֶשְׁיָהויערשיה וְאֵלִיָּ֛הוְאֵלִיָּהואליה וְזִכְרִ֖יוְזִכְרִיוזכרי בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יְרֹחָֽםיְרֹחָםירחם׃׃׃ 8:28 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה רָאשֵׁ֥ירָאשֵׁיראשי אָב֛וֹתאָבוֹתאבות לְתֹלְדוֹתָ֖םלְתֹלְדוֹתָםלתלדותם רָאשִׁ֑יםרָאשִׁיםראשים אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה יָשְׁב֥וּיָשְׁבוּישבו בִירוּשָׁלִָֽםבִירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ ססס 8:29 וּבְגִבְע֥וֹןוּבְגִבְעוֹןובגבעון יָשְׁב֖וּיָשְׁבוּישבו אֲבִ֣יאֲבִיאבי גִבְע֑וֹןגִבְעוֹןגבעון וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם אִשְׁתּ֖וֹאִשְׁתּוֹאשתו מַעֲכָֽהמַעֲכָהמעכה׃׃׃ 8:30 וּבְנ֥וֹוּבְנוֹובנו הַבְּכ֖וֹרהַבְּכוֹרהבכור עַבְדּ֑וֹןעַבְדּוֹןעבדון וְצ֥וּרוְצוּרוצור וְקִ֖ישׁוְקִישׁוקיש וּבַ֥עַלוּבַעַלובעל וְנָדָֽבוְנָדָבונדב׃׃׃ 8:31 וּגְד֥וֹרוּגְדוֹרוגדור וְאַחְי֖וֹוְאַחְיוֹואחיו וָזָֽכֶרוָזָכֶרוזכר׃׃׃ 8:32 וּמִקְל֖וֹתוּמִקְלוֹתומקלות הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־שִׁמְאָ֑השִׁמְאָהשמאה וְאַףוְאַףואף־־־הֵ֗מָּההֵמָּההמה נֶ֧גֶדנֶגֶדנגד אֲחֵיהֶ֛םאֲחֵיהֶםאחיהם יָשְׁב֥וּיָשְׁבוּישבו בִירוּשָׁלִַ֖םבִירוּשָׁלִַםבירושלם עִםעִםעם־־־אֲחֵיהֶֽםאֲחֵיהֶםאחיהם׃׃׃ ססס 8:33 וְנֵר֙וְנֵרונר הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־קִ֔ישׁקִישׁקיש וְקִ֖ישׁוְקִישׁוקיש הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וְשָׁא֗וּלוְשָׁאוּלושאול הוֹלִ֤ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יְהֽוֹנָתָן֙יְהוֹנָתָןיהונתן וְאֶתוְאֶתואת־־־מַלְכִּימַלְכִּימלכי־־־שׁ֔וּעַשׁוּעַשוע וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲבִֽינָדָ֖באֲבִינָדָבאבינדב וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶשְׁבָּֽעַלאֶשְׁבָּעַלאשבעל׃׃׃ 8:34 וּבֶןוּבֶןובן־־־יְהוֹנָתָ֖ןיְהוֹנָתָןיהונתן מְרִ֣יבמְרִיבמריב בָּ֑עַלבָּעַלבעל וּמְרִ֥יבוּמְרִיבומריב בַּ֖עַלבַּעַלבעל הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־מִיכָֽהמִיכָהמיכה׃׃׃ ססס 8:35 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני מִיכָ֑המִיכָהמיכה פִּית֥וֹןפִּיתוֹןפיתון וָמֶ֖לֶךְוָמֶלֶךְומלך וְתַאְרֵ֥עַוְתַאְרֵעַותארע וְאָחָֽזוְאָחָזואחז׃׃׃ 8:36 וְאָחָז֙וְאָחָזואחז הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יְהוֹעַדָּ֔היְהוֹעַדָּהיהועדה וִיהֽוֹעַדָּ֗הוִיהוֹעַדָּהויהועדה הוֹלִ֛ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עָלֶ֥מֶתעָלֶמֶתעלמת וְאֶתוְאֶתואת־־־עַזְמָ֖וֶתעַזְמָוֶתעזמות וְאֶתוְאֶתואת־־־זִמְרִ֑יזִמְרִיזמרי וְזִמְרִ֖יוְזִמְרִיוזמרי הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־מוֹצָֽאמוֹצָאמוצא׃׃׃ 8:37 וּמוֹצָ֖אוּמוֹצָאומוצא הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־בִּנְעָ֑אבִּנְעָאבנעא רָפָ֥הרָפָהרפה בְנ֛וֹבְנוֹבנו אֶלְעָשָׂ֥האֶלְעָשָׂהאלעשה בְנ֖וֹבְנוֹבנו אָצֵ֥לאָצֵלאצל בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 8:38 וּלְאָצֵל֮וּלְאָצֵלולאצל שִׁשָּׁ֣השִׁשָּׁהששה בָנִים֒בָנִיםבנים וְאֵ֣לֶּהוְאֵלֶּהואלה שְׁמוֹתָ֗םשְׁמוֹתָםשמותם עַזְרִיקָ֥םעַזְרִיקָםעזריקם ׀׀׀ בֹּ֙כְרוּ֙בֹּכְרוּבכרו וְיִשְׁמָעֵ֣אלוְיִשְׁמָעֵאלוישמעאל וּשְׁעַרְיָ֔הוּשְׁעַרְיָהושעריה וְעֹבַדְיָ֖הוְעֹבַדְיָהועבדיה וְחָנָ֑ןוְחָנָןוחנן כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אָצַֽלאָצַלאצל׃׃׃ 8:39 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני עֵ֣שֶׁקעֵשֶׁקעשק אָחִ֑יואָחִיואחיו אוּלָ֣םאוּלָםאולם בְּכֹר֔וֹבְּכֹרוֹבכרו יְעוּשׁ֙יְעוּשׁיעוש הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני וֶֽאֱלִיפֶ֖לֶטוֶאֱלִיפֶלֶטואליפלט הַשְּׁלִשִֽׁיהַשְּׁלִשִׁיהשלשי׃׃׃ 8:40 וַֽיִּהְי֣וּוַיִּהְיוּויהיו בְנֵיבְנֵיבני־־־א֠וּלָםאוּלָםאולם אֲנָשִׁ֨יםאֲנָשִׁיםאנשים גִּבֹּרֵיגִּבֹּרֵיגברי־־־חַ֜יִלחַיִלחיל דֹּ֣רְכֵידֹּרְכֵידרכי קֶ֗שֶׁתקֶשֶׁתקשת וּמַרְבִּ֤יםוּמַרְבִּיםומרבים בָּנִים֙בָּנִיםבנים וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני בָנִ֔יםבָנִיםבנים מֵאָ֖המֵאָהמאה וַחֲמִשִּׁ֑יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני בִנְיָמִֽןבִנְיָמִןבנימן׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain