Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Chronicles 9

9:1 וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל הִתְיַחְשׂ֔וּהִתְיַחְשׂוּהתיחשו וְהִנָּ֣םוְהִנָּםוהנם כְּתוּבִ֔יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֖פֶרסֵפֶרספר מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וִיהוּדָ֛הוִיהוּדָהויהודה הָגְל֥וּהָגְלוּהגלו לְבָבֶ֖ללְבָבֶללבבל בְּמַעֲלָֽםבְּמַעֲלָםבמעלם׃׃׃ ססס 9:2 וְהַיּוֹשְׁבִים֙וְהַיּוֹשְׁבִיםוהיושבים הָרִ֣אשֹׁנִ֔יםהָרִאשֹׁנִיםהראשנים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בַּאֲחֻזָּתָ֖םבַּאֲחֻזָּתָםבאחזתם בְּעָרֵיהֶ֑םבְּעָרֵיהֶםבעריהם יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הַלְוִיִּ֖םהַלְוִיִּםהלוים וְהַנְּתִינִֽיםוְהַנְּתִינִיםוהנתינים׃׃׃ 9:3 וּבִירוּשָׁלִַ֙ם֙וּבִירוּשָׁלִַםובירושלם יָשְׁב֔וּיָשְׁבוּישבו מִןמִןמן־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֑ןבִנְיָמִןבנימן וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים וּמְנַשֶּֽׁהוּמְנַשֶּׁהומנשה׃׃׃ 9:4 עוּתַ֨יעוּתַיעותי בֶּןבֶּןבן־־־עַמִּיה֤וּדעַמִּיהוּדעמיהוד בֶּןבֶּןבן־־־עָמְרִי֙עָמְרִיעמרי בֶּןבֶּןבן־־־אִמְרִ֣יאִמְרִיאמרי בֶןבֶןבן־־־[בָּנִימִן כ][בָּנִימִן כ][בנימן כ] (בָּנִ֔י ק)(בָּנִי ק)(בני ק) (מִן ק)(מִן ק)(מן ק) בְּנֵיבְּנֵיבני־־־פֶ֖רֶץפֶרֶץפרץ בֶּןבֶּןבן־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 9:5 וּמִןוּמִןומן־־־הַשִּׁ֣ילוֹנִ֔יהַשִּׁילוֹנִיהשילוני עֲשָׂיָ֥העֲשָׂיָהעשיה הַבְּכ֖וֹרהַבְּכוֹרהבכור וּבָנָֽיווּבָנָיוובניו׃׃׃ 9:6 וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־זֶ֖רַחזֶרַחזרח יְעוּאֵ֑ליְעוּאֵליעואל וַאֲחֵיהֶ֖םוַאֲחֵיהֶםואחיהם שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות וְתִשְׁעִֽיםוְתִשְׁעִיםותשעים׃׃׃ 9:7 וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵ֖יבְּנֵיבני בִּנְיָמִ֑ןבִּנְיָמִןבנימן סַלּוּא֙סַלּוּאסלוא בֶּןבֶּןבן־־־מְשֻׁלָּ֔םמְשֻׁלָּםמשלם בֶּןבֶּןבן־־־הוֹדַוְיָ֖ההוֹדַוְיָההודויה בֶּןבֶּןבן־־־הַסְּנֻאָֽההַסְּנֻאָההסנאה׃׃׃ 9:8 וְיִבְנְיָה֙וְיִבְנְיָהויבניה בֶּןבֶּןבן־־־יְרֹחָ֔םיְרֹחָםירחם וְאֵלָ֥הוְאֵלָהואלה בֶןבֶןבן־־־עֻזִּ֖יעֻזִּיעזי בֶּןבֶּןבן־־־מִכְרִ֑ימִכְרִימכרי וּמְשֻׁלָּם֙וּמְשֻׁלָּםומשלם בֶּןבֶּןבן־־־שְׁפַטְיָ֔השְׁפַטְיָהשפטיה בֶּןבֶּןבן־־־רְעוּאֵ֖לרְעוּאֵלרעואל בֶּןבֶּןבן־־־יִבְנִיָּֽהיִבְנִיָּהיבניה׃׃׃ 9:9 וַאֲחֵיהֶם֙וַאֲחֵיהֶםואחיהם לְתֹ֣לְדוֹתָ֔םלְתֹלְדוֹתָםלתלדותם תְּשַׁ֥עתְּשַׁעתשע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וַחֲמִשִּׁ֣יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים וְשִׁשָּׁ֑הוְשִׁשָּׁהוששה כָּלכָּלכל־־־אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים רָאשֵׁ֥ירָאשֵׁיראשי אָב֖וֹתאָבוֹתאבות לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אֲבֹתֵיהֶֽםאֲבֹתֵיהֶםאבתיהם׃׃׃ ססס 9:10 וּמִןוּמִןומן־־־הַֽכֹּהֲנִ֑יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים יְדַֽעְיָ֥היְדַעְיָהידעיה וִיהוֹיָרִ֖יבוִיהוֹיָרִיבויהויריב וְיָכִֽיןוְיָכִיןויכין׃׃׃ 9:11 וַעֲזַרְיָ֨הוַעֲזַרְיָהועזריה בֶןבֶןבן־־־חִלְקִיָּ֜החִלְקִיָּהחלקיה בֶּןבֶּןבן־־־מְשֻׁלָּ֣םמְשֻׁלָּםמשלם בֶּןבֶּןבן־־־צָד֗וֹקצָדוֹקצדוק בֶּןבֶּןבן־־־מְרָיוֹת֙מְרָיוֹתמריות בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיט֔וּבאֲחִיטוּבאחיטוב נְגִ֖ידנְגִידנגיד בֵּ֥יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ ססס 9:12 וַעֲדָיָה֙וַעֲדָיָהועדיה בֶּןבֶּןבן־־־יְרֹחָ֔םיְרֹחָםירחם בֶּןבֶּןבן־־־פַּשְׁח֖וּרפַּשְׁחוּרפשחור בֶּןבֶּןבן־־־מַלְכִּיָּ֑המַלְכִּיָּהמלכיה וּמַעְשַׂ֨יוּמַעְשַׂיומעשי בֶּןבֶּןבן־־־עֲדִיאֵ֧לעֲדִיאֵלעדיאל בֶּןבֶּןבן־־־יַחְזֵ֛רָהיַחְזֵרָהיחזרה בֶּןבֶּןבן־־־מְשֻׁלָּ֥םמְשֻׁלָּםמשלם בֶּןבֶּןבן־־־מְשִׁלֵּמִ֖יתמְשִׁלֵּמִיתמשלמית בֶּןבֶּןבן־־־אִמֵּֽראִמֵּראמר׃׃׃ 9:13 וַאֲחֵיהֶ֗םוַאֲחֵיהֶםואחיהם רָאשִׁים֙רָאשִׁיםראשים לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבוֹתָ֔םאֲבוֹתָםאבותם אֶ֕לֶףאֶלֶףאלף וּשְׁבַ֥עוּשְׁבַעושבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וְשִׁשִּׁ֑יםוְשִׁשִּׁיםוששים גִּבּ֣וֹרֵיגִּבּוֹרֵיגבורי חֵ֔ילחֵילחיל מְלֶ֖אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת עֲבוֹדַ֥תעֲבוֹדַתעבודת בֵּיתבֵּיתבית־־־הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 9:14 וּמִֽןוּמִןומן־־־הַלְוִיִּ֑םהַלְוִיִּםהלוים שְׁמַֽעְיָ֧השְׁמַעְיָהשמעיה בֶןבֶןבן־־־חַשּׁ֛וּבחַשּׁוּבחשוב בֶּןבֶּןבן־־־עַזְרִיקָ֥םעַזְרִיקָםעזריקם בֶּןבֶּןבן־־־חֲשַׁבְיָ֖החֲשַׁבְיָהחשביה מִןמִןמן־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני מְרָרִֽימְרָרִימררי׃׃׃ 9:15 וּבַקְבַּקַּ֥רוּבַקְבַּקַּרובקבקר חֶ֖רֶשׁחֶרֶשׁחרש וְגָלָ֑לוְגָלָלוגלל וּמַתַּנְיָה֙וּמַתַּנְיָהומתניה בֶּןבֶּןבן־־־מִיכָ֔אמִיכָאמיכא בֶּןבֶּןבן־־־זִכְרִ֖יזִכְרִיזכרי בֶּןבֶּןבן־־־אָסָֽףאָסָףאסף׃׃׃ 9:16 וְעֹבַדְיָה֙וְעֹבַדְיָהועבדיה בֶּֽןבֶּןבן־־־שְׁמַֽעְיָ֔השְׁמַעְיָהשמעיה בֶּןבֶּןבן־־־גָּלָ֖לגָּלָלגלל בֶּןבֶּןבן־־־יְדוּת֑וּןיְדוּתוּןידותון וּבֶרֶכְיָ֤הוּבֶרֶכְיָהוברכיה בֶןבֶןבן־־־אָסָא֙אָסָאאסא בֶּןבֶּןבן־־־אֶלְקָנָ֔האֶלְקָנָהאלקנה הַיּוֹשֵׁ֖בהַיּוֹשֵׁבהיושב בְּחַצְרֵ֥יבְּחַצְרֵיבחצרי נְטוֹפָתִֽינְטוֹפָתִינטופתי׃׃׃ 9:17 וְהַשֹּׁעֲרִים֙וְהַשֹּׁעֲרִיםוהשערים שַׁלּ֣וּםשַׁלּוּםשלום וְעַקּ֔וּבוְעַקּוּבועקוב וְטַלְמֹ֖ןוְטַלְמֹןוטלמן וַאֲחִימָ֑ןוַאֲחִימָןואחימן וַאֲחִיהֶ֥םוַאֲחִיהֶםואחיהם שַׁלּ֖וּםשַׁלּוּםשלום הָרֹֽאשׁהָרֹאשׁהראש׃׃׃ 9:18 וְֽעַדוְעַדועד־־־הֵ֔נָּההֵנָּההנה בְּשַׁ֥עַרבְּשַׁעַרבשער הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מִזְרָ֑חָהמִזְרָחָהמזרחה הֵ֚מָּההֵמָּההמה הַשֹּׁ֣עֲרִ֔יםהַשֹּׁעֲרִיםהשערים לְמַחֲנ֖וֹתלְמַחֲנוֹתלמחנות בְּנֵ֥יבְּנֵיבני לֵוִֽילֵוִילוי׃׃׃ 9:19 וְשַׁלּ֣וּםוְשַׁלּוּםושלום בֶּןבֶּןבן־־־ק֠וֹרֵאקוֹרֵאקורא בֶּןבֶּןבן־־־אֶבְיָסָ֨ףאֶבְיָסָףאביסף בֶּןבֶּןבן־־־קֹ֜רַחקֹרַחקרח וְֽאֶחָ֧יווְאֶחָיוואחיו לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אָבִ֣יואָבִיואביו הַקָּרְחִ֗יםהַקָּרְחִיםהקרחים עַ֚לעַלעל מְלֶ֣אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת הָעֲבוֹדָ֔ההָעֲבוֹדָההעבודה שֹׁמְרֵ֥ישֹׁמְרֵישמרי הַסִּפִּ֖יםהַסִּפִּיםהספים לָאֹ֑הֶללָאֹהֶללאהל וַאֲבֹֽתֵיהֶם֙וַאֲבֹתֵיהֶםואבתיהם עַלעַלעל־־־מַחֲנֵ֣המַחֲנֵהמחנה יְהוָ֔היְהוָהיהוה שֹׁמְרֵ֖ישֹׁמְרֵישמרי הַמָּבֽוֹאהַמָּבוֹאהמבוא׃׃׃ 9:20 וּפִֽינְחָ֣סוּפִינְחָסופינחס בֶּןבֶּןבן־־־אֶלְעָזָ֗ראֶלְעָזָראלעזר נָגִ֨ידנָגִידנגיד הָיָ֧ההָיָההיה עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם לְפָנִ֖יםלְפָנִיםלפנים יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 9:21 זְכַרְיָה֙זְכַרְיָהזכריה בֶּ֣ןבֶּןבן מְשֶֽׁלֶמְיָ֔המְשֶׁלֶמְיָהמשלמיה שֹׁעֵ֥רשֹׁעֵרשער פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח לְאֹ֥הֶללְאֹהֶללאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 9:22 כֻּלָּ֤םכֻּלָּםכלם הַבְּרוּרִים֙הַבְּרוּרִיםהברורים לְשֹׁעֲרִ֣יםלְשֹׁעֲרִיםלשערים בַּסִּפִּ֔יםבַּסִּפִּיםבספים מָאתַ֖יִםמָאתַיִםמאתים וּשְׁנֵ֣יםוּשְׁנֵיםושנים עָשָׂ֑רעָשָׂרעשר הֵ֤מָּההֵמָּההמה בְחַצְרֵיהֶם֙בְחַצְרֵיהֶםבחצריהם הִתְיַחְשָׂ֔םהִתְיַחְשָׂםהתיחשם הֵ֣מָּההֵמָּההמה יִסַּ֥דיִסַּדיסד דָּוִ֛ידדָּוִידדויד וּשְׁמוּאֵ֥לוּשְׁמוּאֵלושמואל הָרֹאֶ֖ההָרֹאֶההראה בֶּאֱמוּנָתָֽםבֶּאֱמוּנָתָםבאמונתם׃׃׃ 9:23 וְהֵ֨םוְהֵםוהם וּבְנֵיהֶ֜םוּבְנֵיהֶםובניהם עַלעַלעל־־־הַשְּׁעָרִ֧יםהַשְּׁעָרִיםהשערים לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית־־־הָאֹ֖הֶלהָאֹהֶלהאהל לְמִשְׁמָרֽוֹתלְמִשְׁמָרוֹתלמשמרות׃׃׃ 9:24 לְאַרְבַּ֣עלְאַרְבַּעלארבע רוּח֔וֹתרוּחוֹתרוחות יִהְי֖וּיִהְיוּיהיו הַשֹּׁעֲרִ֑יםהַשֹּׁעֲרִיםהשערים מִזְרָ֥חמִזְרָחמזרח יָ֖מָּהיָמָּהימה צָפ֥וֹנָהצָפוֹנָהצפונה וָנֶֽגְבָּהוָנֶגְבָּהונגבה׃׃׃ 9:25 וַאֲחֵיהֶ֨םוַאֲחֵיהֶםואחיהם בְּחַצְרֵיהֶ֜םבְּחַצְרֵיהֶםבחצריהם לָב֨וֹאלָבוֹאלבוא לְשִׁבְעַ֧תלְשִׁבְעַתלשבעת הַיָּמִ֛יםהַיָּמִיםהימים מֵעֵ֥תמֵעֵתמעת אֶלאֶלאל־־־עֵ֖תעֵתעת עִםעִםעם־־־אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ 9:26 כִּ֣יכִּיכי בֶאֱמוּנָ֞הבֶאֱמוּנָהבאמונה הֵ֗מָּההֵמָּההמה אַרְבַּ֙עַת֙אַרְבַּעַתארבעת גִּבֹּרֵ֣יגִּבֹּרֵיגברי הַשֹּׁעֲרִ֔יםהַשֹּׁעֲרִיםהשערים הֵ֖םהֵםהם הַלְוִיִּ֑םהַלְוִיִּםהלוים וְהָיוּ֙וְהָיוּוהיו עַלעַלעל־־־הַלְּשָׁכ֔וֹתהַלְּשָׁכוֹתהלשכות וְעַ֥לוְעַלועל הָאֹצְר֖וֹתהָאֹצְרוֹתהאצרות בֵּ֥יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 9:27 וּסְבִיב֥וֹתוּסְבִיבוֹתוסביבות בֵּיתבֵּיתבית־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים יָלִ֑ינוּיָלִינוּילינו כִּֽיכִּיכי־־־עֲלֵיהֶ֣םעֲלֵיהֶםעליהם מִשְׁמֶ֔רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת וְהֵ֥םוְהֵםוהם עַלעַלעל־־־הַמַּפְתֵּ֖חַהַמַּפְתֵּחַהמפתח וְלַבֹּ֥קֶרוְלַבֹּקֶרולבקר לַבֹּֽקֶרלַבֹּקֶרלבקר׃׃׃ 9:28 וּמֵהֶ֖םוּמֵהֶםומהם עַלעַלעל־־־כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי הָעֲבוֹדָ֑ההָעֲבוֹדָההעבודה כִּֽיכִּיכי־־־בְמִסְפָּ֣רבְמִסְפָּרבמספר יְבִיא֔וּםיְבִיאוּםיביאום וּבְמִסְפָּ֖רוּבְמִסְפָּרובמספר יוֹצִיאֽוּםיוֹצִיאוּםיוציאום׃׃׃ 9:29 וּמֵהֶ֗םוּמֵהֶםומהם מְמֻנִּים֙מְמֻנִּיםממנים עַלעַלעל־־־הַכֵּלִ֔יםהַכֵּלִיםהכלים וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי הַקֹּ֑דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וְעַלוְעַלועל־־־הַסֹּ֙לֶת֙הַסֹּלֶתהסלת וְהַיַּ֣יִןוְהַיַּיִןוהיין וְהַשֶּׁ֔מֶןוְהַשֶּׁמֶןוהשמן וְהַלְּבוֹנָ֖הוְהַלְּבוֹנָהוהלבונה וְהַבְּשָׂמִֽיםוְהַבְּשָׂמִיםוהבשמים׃׃׃ 9:30 וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵי֙בְּנֵיבני הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים רֹקְחֵ֥ירֹקְחֵירקחי הַמִּרְקַ֖חַתהַמִּרְקַחַתהמרקחת לַבְּשָׂמִֽיםלַבְּשָׂמִיםלבשמים׃׃׃ 9:31 וּמַתִּתְיָה֙וּמַתִּתְיָהומתתיה מִןמִןמן־־־הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים ה֥וּאהוּאהוא הַבְּכ֖וֹרהַבְּכוֹרהבכור לְשַׁלֻּ֣םלְשַׁלֻּםלשלם הַקָּרְחִ֑יהַקָּרְחִיהקרחי בֶּאֱמוּנָ֕הבֶּאֱמוּנָהבאמונה עַ֖לעַלעל מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה הַחֲבִתִּֽיםהַחֲבִתִּיםהחבתים׃׃׃ 9:32 וּמִןוּמִןומן־־־בְּנֵ֧יבְּנֵיבני הַקְּהָתִ֛יהַקְּהָתִיהקהתי מִןמִןמן־־־אֲחֵיהֶ֖םאֲחֵיהֶםאחיהם עַלעַלעל־־־לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם הַֽמַּעֲרָ֑כֶתהַמַּעֲרָכֶתהמערכת לְהָכִ֖יןלְהָכִיןלהכין שַׁבַּ֥תשַׁבַּתשבת שַׁבָּֽתשַׁבָּתשבת׃׃׃ ססס 9:33 וְאֵ֣לֶּהוְאֵלֶּהואלה הַ֠מְשֹׁרְרִיםהַמְשֹׁרְרִיםהמשררים רָאשֵׁ֨ירָאשֵׁיראשי אָב֧וֹתאָבוֹתאבות לַלְוִיִּ֛םלַלְוִיִּםללוים בַּלְּשָׁכֹ֖תבַּלְּשָׁכֹתבלשכת [פְּטִירִים כ][פְּטִירִים כ][פטירים כ] (פְּטוּרִ֑ים ק)(פְּטוּרִים ק)(פטורים ק) כִּֽיכִּיכי־־־יוֹמָ֥םיוֹמָםיומם וָלַ֛יְלָהוָלַיְלָהולילה עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם בַּמְּלָאכָֽהבַּמְּלָאכָהבמלאכה׃׃׃ 9:34 אֵלֶּה֩אֵלֶּהאלה רָאשֵׁ֨ירָאשֵׁיראשי הָאָב֧וֹתהָאָבוֹתהאבות לַלְוִיִּ֛םלַלְוִיִּםללוים לְתֹלְדוֹתָ֖םלְתֹלְדוֹתָםלתלדותם רָאשִׁ֑יםרָאשִׁיםראשים אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה יָשְׁב֥וּיָשְׁבוּישבו בִירוּשָׁלִָֽםבִירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ פפפ
9:35 וּבְגִבְע֛וֹןוּבְגִבְעוֹןובגבעון יָשְׁב֥וּיָשְׁבוּישבו אֲבִֽיאֲבִיאבי־־־גִבְע֖וֹןגִבְעוֹןגבעון [יְעוּאֵל כ][יְעוּאֵל כ][יעואל כ] (יְעִיאֵ֑ל ק)(יְעִיאֵל ק)(יעיאל ק) וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם אִשְׁתּ֖וֹאִשְׁתּוֹאשתו מַעֲכָֽהמַעֲכָהמעכה׃׃׃ 9:36 וּבְנ֥וֹוּבְנוֹובנו הַבְּכ֖וֹרהַבְּכוֹרהבכור עַבְדּ֑וֹןעַבְדּוֹןעבדון וְצ֣וּרוְצוּרוצור וְקִ֔ישׁוְקִישׁוקיש וּבַ֥עַלוּבַעַלובעל וְנֵ֖רוְנֵרונר וְנָדָֽבוְנָדָבונדב׃׃׃ 9:37 וּגְד֣וֹרוּגְדוֹרוגדור וְאַחְי֔וֹוְאַחְיוֹואחיו וּזְכַרְיָ֖הוּזְכַרְיָהוזכריה וּמִקְלֽוֹתוּמִקְלוֹתומקלות׃׃׃ 9:38 וּמִקְל֖וֹתוּמִקְלוֹתומקלות הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־שִׁמְאָ֑םשִׁמְאָםשמאם וְאַףוְאַףואף־־־הֵ֗םהֵםהם נֶ֧גֶדנֶגֶדנגד אֲחֵיהֶ֛םאֲחֵיהֶםאחיהם יָשְׁב֥וּיָשְׁבוּישבו בִירֽוּשָׁלִַ֖םבִירוּשָׁלִַםבירושלם עִםעִםעם־־־אֲחֵיהֶֽםאֲחֵיהֶםאחיהם׃׃׃ ססס 9:39 וְנֵר֙וְנֵרונר הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־קִ֔ישׁקִישׁקיש וְקִ֖ישׁוְקִישׁוקיש הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וְשָׁא֗וּלוְשָׁאוּלושאול הוֹלִ֤ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יְהֽוֹנָתָן֙יְהוֹנָתָןיהונתן וְאֶתוְאֶתואת־־־מַלְכִּימַלְכִּימלכי־־־שׁ֔וּעַשׁוּעַשוע וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲבִינָדָ֖באֲבִינָדָבאבינדב וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶשְׁבָּֽעַלאֶשְׁבָּעַלאשבעל׃׃׃ 9:40 וּבֶןוּבֶןובן־־־יְהוֹנָתָ֖ןיְהוֹנָתָןיהונתן מְרִ֣יבמְרִיבמריב בָּ֑עַלבָּעַלבעל וּמְרִיוּמְרִיומרי־־־בַ֖עַלבַעַלבעל הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־מִיכָֽהמִיכָהמיכה׃׃׃ 9:41 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני מִיכָ֑המִיכָהמיכה פִּית֥וֹןפִּיתוֹןפיתון וָמֶ֖לֶךְוָמֶלֶךְומלך וְתַחְרֵֽעַוְתַחְרֵעַותחרע׃׃׃ 9:42 וְאָחָז֙וְאָחָזואחז הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־יַעְרָ֔היַעְרָהיערה וְיַעְרָ֗הוְיַעְרָהויערה הוֹלִ֛ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־עָלֶ֥מֶתעָלֶמֶתעלמת וְאֶתוְאֶתואת־־־עַזְמָ֖וֶתעַזְמָוֶתעזמות וְאֶתוְאֶתואת־־־זִמְרִ֑יזִמְרִיזמרי וְזִמְרִ֖יוְזִמְרִיוזמרי הוֹלִ֥ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־מוֹצָֽאמוֹצָאמוצא׃׃׃ 9:43 וּמוֹצָ֖אוּמוֹצָאומוצא הוֹלִ֣ידהוֹלִידהוליד אֶתאֶתאת־־־בִּנְעָ֑אבִּנְעָאבנעא וּרְפָיָ֥הוּרְפָיָהורפיה בְנ֛וֹבְנוֹבנו אֶלְעָשָׂ֥האֶלְעָשָׂהאלעשה בְנ֖וֹבְנוֹבנו אָצֵ֥לאָצֵלאצל בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 9:44 וּלְאָצֵל֮וּלְאָצֵלולאצל שִׁשָּׁ֣השִׁשָּׁהששה בָנִים֒בָנִיםבנים וְאֵ֣לֶּהוְאֵלֶּהואלה שְׁמוֹתָ֗םשְׁמוֹתָםשמותם עַזְרִיקָ֥םעַזְרִיקָםעזריקם ׀׀׀ בֹּ֙כְרוּ֙בֹּכְרוּבכרו וְיִשְׁמָעֵ֣אלוְיִשְׁמָעֵאלוישמעאל וּשְׁעַרְיָ֔הוּשְׁעַרְיָהושעריה וְעֹבַדְיָ֖הוְעֹבַדְיָהועבדיה וְחָנָ֑ןוְחָנָןוחנן אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אָצַֽלאָצַלאצל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain