Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 1

1:1 וְהַמֶּ֤לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך דָּוִד֙דָּוִדדוד זָקֵ֔ןזָקֵןזקן בָּ֖אבָּאבא בַּיָּמִ֑יםבַּיָּמִיםבימים וַיְכַסֻּ֙הוּ֙וַיְכַסֻּהוּויכסהו בַּבְּגָדִ֔יםבַּבְּגָדִיםבבגדים וְלֹ֥אוְלֹאולא יִחַ֖םיִחַםיחם לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 1:2 וַיֹּ֧אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו ל֣וֹלוֹלו עֲבָדָ֗יועֲבָדָיועבדיו יְבַקְשׁ֞וּיְבַקְשׁוּיבקשו לַאדֹנִ֤ילַאדֹנִילאדני הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך נַעֲרָ֣הנַעֲרָהנערה בְתוּלָ֔הבְתוּלָהבתולה וְעָֽמְדָה֙וְעָמְדָהועמדה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּתְהִיוּתְהִיותהי־־־ל֖וֹלוֹלו סֹכֶ֑נֶתסֹכֶנֶתסכנת וְשָׁכְבָ֣הוְשָׁכְבָהושכבה בְחֵיקֶ֔ךָבְחֵיקֶךָבחיקך וְחַ֖םוְחַםוחם לַאדֹנִ֥ילַאדֹנִילאדני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 1:3 וַיְבַקְשׁוּ֙וַיְבַקְשׁוּויבקשו נַעֲרָ֣הנַעֲרָהנערה יָפָ֔היָפָהיפה בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל גְּב֣וּלגְּבוּלגבול יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַֽיִּמְצְא֗וּוַיִּמְצְאוּוימצאו אֶתאֶתאת־־־אֲבִישַׁג֙אֲבִישַׁגאבישג הַשּׁ֣וּנַמִּ֔יתהַשּׁוּנַמִּיתהשונמית וַיָּבִ֥אוּוַיָּבִאוּויבאו אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה לַמֶּֽלֶךְלַמֶּלֶךְלמלך׃׃׃ 1:4 וְהַֽנַּעֲרָ֖הוְהַנַּעֲרָהוהנערה יָפָ֣היָפָהיפה עַדעַדעד־־־מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַתְּהִ֨יוַתְּהִיותהי לַמֶּ֤לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך סֹכֶ֙נֶת֙סֹכֶנֶתסכנת וַתְּשָׁ֣רְתֵ֔הוּוַתְּשָׁרְתֵהוּותשרתהו וְהַמֶּ֖לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך לֹ֥אלֹאלא יְדָעָֽהּיְדָעָהּידעה׃׃׃ 1:5 וַאֲדֹנִיָּ֧הוַאֲדֹנִיָּהואדניה בֶןבֶןבן־־־חַגִּ֛יתחַגִּיתחגית מִתְנַשֵּׂ֥אמִתְנַשֵּׂאמתנשא לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר אֲנִ֣יאֲנִיאני אֶמְלֹ֑ךְאֶמְלֹךְאמלך וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש ל֗וֹלוֹלו רֶ֚כֶברֶכֶברכב וּפָ֣רָשִׁ֔יםוּפָרָשִׁיםופרשים וַחֲמִשִּׁ֥יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים אִ֖ישׁאִישׁאיש רָצִ֥יםרָצִיםרצים לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 1:6 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־עֲצָב֨וֹעֲצָבוֹעצבו אָבִ֤יואָבִיואביו מִיָּמָיו֙מִיָּמָיומימיו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר מַדּ֖וּעַמַדּוּעַמדוע כָּ֣כָהכָּכָהככה עָשִׂ֑יתָעָשִׂיתָעשית וְגַםוְגַםוגם־־־ה֤וּאהוּאהוא טֽוֹבטוֹבטוב־־־תֹּ֙אַר֙תֹּאַרתאר מְאֹ֔דמְאֹדמאד וְאֹת֥וֹוְאֹתוֹואתו יָלְדָ֖היָלְדָהילדה אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי אַבְשָׁלֽוֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום׃׃׃ 1:7 וַיִּהְי֣וּוַיִּהְיוּויהיו דְבָרָ֔יודְבָרָיודבריו עִ֚םעִםעם יוֹאָ֣ביוֹאָביואב בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָ֔הצְרוּיָהצרויה וְעִ֖םוְעִםועם אֶבְיָתָ֣ראֶבְיָתָראביתר הַכֹּהֵ֑ןהַכֹּהֵןהכהן וַֽיַּעְזְר֔וּוַיַּעְזְרוּויעזרו אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי אֲדֹנִיָּֽהאֲדֹנִיָּהאדניה׃׃׃ 1:8 וְצָד֣וֹקוְצָדוֹקוצדוק הַ֠כֹּהֵןהַכֹּהֵןהכהן וּבְנָיָ֨הוּוּבְנָיָהוּובניהו בֶןבֶןבן־־־יְהוֹיָדָ֜עיְהוֹיָדָעיהוידע וְנָתָ֤ןוְנָתָןונתן הַנָּבִיא֙הַנָּבִיאהנביא וְשִׁמְעִ֣יוְשִׁמְעִיושמעי וְרֵעִ֔יוְרֵעִיורעי וְהַגִּבּוֹרִ֖יםוְהַגִּבּוֹרִיםוהגבורים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְדָוִ֑דלְדָוִדלדוד לֹ֥אלֹאלא הָי֖וּהָיוּהיו עִםעִםעם־־־אֲדֹנִיָּֽהוּאֲדֹנִיָּהוּאדניהו׃׃׃ 1:9 וַיִּזְבַּ֣חוַיִּזְבַּחויזבח אֲדֹנִיָּ֗הוּאֲדֹנִיָּהוּאדניהו צֹ֤אןצֹאןצאן וּבָקָר֙וּבָקָרובקר וּמְרִ֔יאוּמְרִיאומריא עִ֚םעִםעם אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן הַזֹּחֶ֔לֶתהַזֹּחֶלֶתהזחלת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֵ֖צֶלאֵצֶלאצל עֵ֣יןעֵיןעין רֹגֵ֑לרֹגֵלרגל וַיִּקְרָ֗אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֶחָיו֙אֶחָיואחיו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 1:10 וְֽאֶתוְאֶתואת־־־נָתָן֩נָתָןנתן הַנָּבִ֨יאהַנָּבִיאהנביא וּבְנָיָ֜הוּוּבְנָיָהוּובניהו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַגִּבּוֹרִ֛יםהַגִּבּוֹרִיםהגבורים וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁלֹמֹ֥השְׁלֹמֹהשלמה אָחִ֖יואָחִיואחיו לֹ֥אלֹאלא קָרָֽאקָרָאקרא׃׃׃ 1:11 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נָתָ֗ןנָתָןנתן אֶלאֶלאל־־־בַּתבַּתבת־־־שֶׁ֤בַעשֶׁבַעשבע אֵםאֵםאם־־־שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא שָׁמַ֔עַתְּשָׁמַעַתְּשמעת כִּ֥יכִּיכי מָלַ֖ךְמָלַךְמלך אֲדֹנִיָּ֣הוּאֲדֹנִיָּהוּאדניהו בֶןבֶןבן־־־חַגִּ֑יתחַגִּיתחגית וַאֲדֹנֵ֥ינוּוַאֲדֹנֵינוּואדנינו דָוִ֖דדָוִדדוד לֹ֥אלֹאלא יָדָֽעיָדָעידע׃׃׃ 1:12 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה לְכִ֛ילְכִילכי אִיעָצֵ֥ךְאִיעָצֵךְאיעצך נָ֖אנָאנא עֵצָ֑העֵצָהעצה וּמַלְּטִי֙וּמַלְּטִיומלטי אֶתאֶתאת־־־נַפְשֵׁ֔ךְנַפְשֵׁךְנפשך וְאֶתוְאֶתואת־־־נֶ֥פֶשׁנֶפֶשׁנפש בְּנֵ֖ךְבְּנֵךְבנך שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 1:13 לְכִ֞ילְכִילכי וּבֹ֣אִיוּבֹאִיובאי ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִ֗דדָּוִדדוד וְאָמַ֤רְתְּוְאָמַרְתְּואמרת אֵלָיו֙אֵלָיואליו הֲלֹֽאהֲלֹאהלא־־־אַתָּ֞האַתָּהאתה אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך נִשְׁבַּ֤עְתָּנִשְׁבַּעְתָּנשבעת לַאֲמָֽתְךָ֙לַאֲמָתְךָלאמתך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כִּֽיכִּיכי־־־שְׁלֹמֹ֤השְׁלֹמֹהשלמה בְנֵךְ֙בְנֵךְבנך יִמְלֹ֣ךְיִמְלֹךְימלך אַחֲרַ֔יאַחֲרַיאחרי וְה֖וּאוְהוּאוהוא יֵשֵׁ֣ביֵשֵׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסְאִ֑יכִּסְאִיכסאי וּמַדּ֖וּעַוּמַדּוּעַומדוע מָלַ֥ךְמָלַךְמלך אֲדֹנִיָֽהוּאֲדֹנִיָהוּאדניהו׃׃׃ 1:14 הִנֵּ֗ההִנֵּההנה עוֹדָ֛ךְעוֹדָךְעודך מְדַבֶּ֥רֶתמְדַבֶּרֶתמדברת שָׁ֖םשָׁםשם עִםעִםעם־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני אָב֣וֹאאָבוֹאאבוא אַחֲרַ֔יִךְאַחֲרַיִךְאחריך וּמִלֵּאתִ֖יוּמִלֵּאתִיומלאתי אֶתאֶתאת־־־דְּבָרָֽיִךְדְּבָרָיִךְדבריך׃׃׃ 1:15 וַתָּבֹ֨אוַתָּבֹאותבא בַתבַתבת־־־שֶׁ֤בֶעשֶׁבֶעשבע אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך הַחַ֔דְרָההַחַדְרָההחדרה וְהַמֶּ֖לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך זָקֵ֣ןזָקֵןזקן מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַֽאֲבִישַׁג֙וַאֲבִישַׁגואבישג הַשּׁ֣וּנַמִּ֔יתהַשּׁוּנַמִּיתהשונמית מְשָׁרַ֖תמְשָׁרַתמשרת אֶתאֶתאת־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 1:16 וַתִּקֹּ֣דוַתִּקֹּדותקד בַּתבַּתבת־־־שֶׁ֔בַעשֶׁבַעשבע וַתִּשְׁתַּ֖חוּוַתִּשְׁתַּחוּותשתחו לַמֶּ֑לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מַהמַהמה־־־לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ 1:17 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר ל֗וֹלוֹלו אֲדֹנִי֙אֲדֹנִיאדני אַתָּ֨האַתָּהאתה נִשְׁבַּ֜עְתָּנִשְׁבַּעְתָּנשבעת בַּֽיהוָ֤הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך לַֽאֲמָתֶ֔ךָלַאֲמָתֶךָלאמתך כִּֽיכִּיכי־־־שְׁלֹמֹ֥השְׁלֹמֹהשלמה בְנֵ֖ךְבְנֵךְבנך יִמְלֹ֣ךְיִמְלֹךְימלך אַחֲרָ֑יאַחֲרָיאחרי וְה֖וּאוְהוּאוהוא יֵשֵׁ֥ביֵשֵׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסְאִֽיכִּסְאִיכסאי׃׃׃ 1:18 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה הִנֵּ֥ההִנֵּההנה אֲדֹנִיָּ֖האֲדֹנִיָּהאדניה מָלָ֑ךְמָלָךְמלך וְעַתָּ֛הוְעַתָּהועתה אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לֹ֥אלֹאלא יָדָֽעְתָּיָדָעְתָּידעת׃׃׃ 1:19 וַ֠יִּזְבַּחוַיִּזְבַּחויזבח שׁ֥וֹרשׁוֹרשור וּֽמְרִיאוּמְרִיאומריא־־־וְצֹאן֮וְצֹאןוצאן לָרֹב֒לָרֹבלרב וַיִּקְרָא֙וַיִּקְרָאויקרא לְכָללְכָללכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּלְאֶבְיָתָר֙וּלְאֶבְיָתָרולאביתר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וּלְיֹאָ֖בוּלְיֹאָבוליאב שַׂ֣רשַׂרשר הַצָּבָ֑אהַצָּבָאהצבא וְלִשְׁלֹמֹ֥הוְלִשְׁלֹמֹהולשלמה עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך לֹ֥אלֹאלא קָרָֽאקָרָאקרא׃׃׃ 1:20 וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עֵינֵ֥יעֵינֵיעיני כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך לְהַגִּ֣ידלְהַגִּידלהגיד לָהֶ֔םלָהֶםלהם מִ֗ימִימי יֵשֵׁ֛ביֵשֵׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֥אכִּסֵּאכסא אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 1:21 וְהָיָ֕הוְהָיָהוהיה כִּשְׁכַ֥בכִּשְׁכַבכשכב אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֑יואֲבֹתָיואבתיו וְהָיִ֗יתִיוְהָיִיתִיוהייתי אֲנִ֛יאֲנִיאני וּבְנִ֥יוּבְנִיובני שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה חַטָּאִֽיםחַטָּאִיםחטאים׃׃׃ 1:22 וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה עוֹדֶ֥נָּהעוֹדֶנָּהעודנה מְדַבֶּ֖רֶתמְדַבֶּרֶתמדברת עִםעִםעם־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְנָתָ֥ןוְנָתָןונתן הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא בָּֽאבָּאבא׃׃׃ 1:23 וַיַּגִּ֤ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לַמֶּ֙לֶךְ֙לַמֶּלֶךְלמלך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֖ההִנֵּההנה נָתָ֣ןנָתָןנתן הַנָּבִ֑יאהַנָּבִיאהנביא וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיִּשְׁתַּ֧חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לַמֶּ֛לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־אַפָּ֖יואַפָּיואפיו אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 1:24 וַיֹּאמֶר֮וַיֹּאמֶרויאמר נָתָן֒נָתָןנתן אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַתָּ֣האַתָּהאתה אָמַ֔רְתָּאָמַרְתָּאמרת אֲדֹנִיָּ֖הוּאֲדֹנִיָּהוּאדניהו יִמְלֹ֣ךְיִמְלֹךְימלך אַחֲרָ֑יאַחֲרָיאחרי וְה֖וּאוְהוּאוהוא יֵשֵׁ֥ביֵשֵׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסְאִֽיכִּסְאִיכסאי׃׃׃ 1:25 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ יָרַ֣דיָרַדירד הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום וַ֠יִּזְבַּחוַיִּזְבַּחויזבח שׁ֥וֹרשׁוֹרשור וּֽמְרִיאוּמְרִיאומריא־־־וְצֹאן֮וְצֹאןוצאן לָרֹב֒לָרֹבלרב וַיִּקְרָא֩וַיִּקְרָאויקרא לְכָללְכָללכל־־־בְּנֵ֨יבְּנֵיבני הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּלְשָׂרֵ֤יוּלְשָׂרֵיולשרי הַצָּבָא֙הַצָּבָאהצבא וּלְאֶבְיָתָ֣רוּלְאֶבְיָתָרולאביתר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְהִנָּ֛םוְהִנָּםוהנם אֹכְלִ֥יםאֹכְלִיםאכלים וְשֹׁתִ֖יםוְשֹׁתִיםושתים לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו יְחִ֖ייְחִייחי הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲדֹנִיָּֽהוּאֲדֹנִיָּהוּאדניהו׃׃׃ 1:26 וְלִ֣יוְלִיולי אֲנִֽיאֲנִיאני־־־עַ֠בְדֶּךָעַבְדֶּךָעבדך וּלְצָדֹ֨קוּלְצָדֹקולצדק הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן וְלִבְנָיָ֧הוּוְלִבְנָיָהוּולבניהו בֶןבֶןבן־־־יְהוֹיָדָ֛עיְהוֹיָדָעיהוידע וְלִשְׁלֹמֹ֥הוְלִשְׁלֹמֹהולשלמה עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך לֹ֥אלֹאלא קָרָֽאקָרָאקרא׃׃׃ 1:27 אִ֗םאִםאם מֵאֵת֙מֵאֵתמאת אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך נִהְיָ֖הנִהְיָהנהיה הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְלֹ֤אוְלֹאולא הוֹדַ֙עְתָּ֙הוֹדַעְתָּהודעת אֶֽתאֶתאת־־־[עַבְדֶּיךָ כ][עַבְדֶּיךָ כ][עבדיך כ] (עַבְדְּךָ֔ ק)(עַבְדְּךָ ק)(עבדך ק) מִ֗ימִימי יֵשֵׁ֛ביֵשֵׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֥אכִּסֵּאכסא אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ ססס 1:28 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִד֙דָּוִדדוד וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר קִרְאוּקִרְאוּקראו־־־לִ֖ילִילי לְבַתלְבַתלבת־־־שָׁ֑בַעשָׁבַעשבע וַתָּבֹא֙וַתָּבֹאותבא לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַֽתַּעֲמֹ֖דוַתַּעֲמֹדותעמד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 1:29 וַיִּשָּׁבַ֥עוַיִּשָּׁבַעוישבע הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר חַיחַיחי־־־יְהוָ֕היְהוָהיהוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־פָּדָ֥הפָּדָהפדה אֶתאֶתאת־־־נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי מִכָּלמִכָּלמכל־־־צָרָֽהצָרָהצרה׃׃׃ 1:30 כִּ֡יכִּיכי כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר נִשְׁבַּ֨עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לָ֜ךְלָךְלך בַּיהוָ֨הבַּיהוָהביהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כִּֽיכִּיכי־־־שְׁלֹמֹ֤השְׁלֹמֹהשלמה בְנֵךְ֙בְנֵךְבנך יִמְלֹ֣ךְיִמְלֹךְימלך אַחֲרַ֔יאַחֲרַיאחרי וְה֛וּאוְהוּאוהוא יֵשֵׁ֥ביֵשֵׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסְאִ֖יכִּסְאִיכסאי תַּחְתָּ֑יתַּחְתָּיתחתי כִּ֛יכִּיכי כֵּ֥ןכֵּןכן אֶעֱשֶׂ֖האֶעֱשֶׂהאעשה הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 1:31 וַתִּקֹּ֨דוַתִּקֹּדותקד בַּתבַּתבת־־־שֶׁ֤בַעשֶׁבַעשבע אַפַּ֙יִם֙אַפַּיִםאפים אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ וַתִּשְׁתַּ֖חוּוַתִּשְׁתַּחוּותשתחו לַמֶּ֑לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר יְחִ֗ייְחִייחי אֲדֹנִ֛יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִ֖דדָּוִדדוד לְעֹלָֽםלְעֹלָםלעלם׃׃׃ פפפ
1:32 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִ֗דדָּוִדדוד קִרְאוּקִרְאוּקראו־־־לִ֞ילִילי לְצָד֤וֹקלְצָדוֹקלצדוק הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן וּלְנָתָ֣ןוּלְנָתָןולנתן הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא וְלִבְנָיָ֖הוּוְלִבְנָיָהוּולבניהו בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹיָדָ֑עיְהוֹיָדָעיהוידע וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 1:33 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לָהֶ֗םלָהֶםלהם קְח֤וּקְחוּקחו עִמָּכֶם֙עִמָּכֶםעמכם אֶתאֶתאת־־־עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי אֲדֹנֵיכֶ֔םאֲדֹנֵיכֶםאדניכם וְהִרְכַּבְתֶּם֙וְהִרְכַּבְתֶּםוהרכבתם אֶתאֶתאת־־־שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה בְנִ֔יבְנִיבני עַלעַלעל־־־הַפִּרְדָּ֖ההַפִּרְדָּההפרדה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לִ֑ילִילי וְהוֹרַדְתֶּ֥םוְהוֹרַדְתֶּםוהורדתם אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־גִּחֽוֹןגִּחוֹןגחון׃׃׃ 1:34 וּמָשַׁ֣חוּמָשַׁחומשח אֹת֣וֹאֹתוֹאתו שָׁ֠םשָׁםשם צָד֨וֹקצָדוֹקצדוק הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן וְנָתָ֧ןוְנָתָןונתן הַנָּבִ֛יאהַנָּבִיאהנביא לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּתְקַעְתֶּם֙וּתְקַעְתֶּםותקעתם בַּשּׁוֹפָ֔רבַּשּׁוֹפָרבשופר וַאֲמַרְתֶּ֕םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם יְחִ֖ייְחִייחי הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 1:35 וַעֲלִיתֶ֣םוַעֲלִיתֶםועליתם אַחֲרָ֗יואַחֲרָיואחריו וּבָא֙וּבָאובא וְיָשַׁ֣בוְיָשַׁבוישב עַלעַלעל־־־כִּסְאִ֔יכִּסְאִיכסאי וְה֥וּאוְהוּאוהוא יִמְלֹ֖ךְיִמְלֹךְימלך תַּחְתָּ֑יתַּחְתָּיתחתי וְאֹת֤וֹוְאֹתוֹואתו צִוִּ֙יתִי֙צִוִּיתִיצויתי לִֽהְי֣וֹתלִהְיוֹתלהיות נָגִ֔ידנָגִידנגיד עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וְעַלוְעַלועל־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 1:36 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען בְּנָיָ֧הוּבְּנָיָהוּבניהו בֶןבֶןבן־־־יְהֽוֹיָדָ֛עיְהוֹיָדָעיהוידע אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ אָמֵ֑ןאָמֵןאמן כֵּ֚ןכֵּןכן יֹאמַ֣ריֹאמַריאמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֖יאֱלֹהֵיאלהי אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 1:37 כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר הָיָ֤ההָיָההיה יְהוָה֙יְהוָהיהוה עִםעִםעם־־־אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כֵּ֖ןכֵּןכן [יְהִי כ][יְהִי כ][יהי כ] (יִֽהְיֶ֣ה ק)(יִהְיֶה ק)(יהיה ק) עִםעִםעם־־־שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה וִֽיגַדֵּל֙וִיגַדֵּלויגדל אֶתאֶתאת־־־כִּסְא֔וֹכִּסְאוֹכסאו מִ֨כִּסֵּ֔אמִכִּסֵּאמכסא אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 1:38 וַיֵּ֣רֶדוַיֵּרֶדוירד צָד֣וֹקצָדוֹקצדוק הַ֠כֹּהֵןהַכֹּהֵןהכהן וְנָתָ֨ןוְנָתָןונתן הַנָּבִ֜יאהַנָּבִיאהנביא וּבְנָיָ֣הוּוּבְנָיָהוּובניהו בֶןבֶןבן־־־יְהוֹיָדָ֗עיְהוֹיָדָעיהוידע וְהַכְּרֵתִי֙וְהַכְּרֵתִיוהכרתי וְהַפְּלֵתִ֔יוְהַפְּלֵתִיוהפלתי וַיַּרְכִּ֙בוּ֙וַיַּרְכִּבוּוירכבו אֶתאֶתאת־־־שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה עַלעַלעל־־־פִּרְדַּ֖תפִּרְדַּתפרדת הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיֹּלִ֥כוּוַיֹּלִכוּוילכו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו עַלעַלעל־־־גִּחֽוֹןגִּחוֹןגחון׃׃׃ 1:39 וַיִּקַּח֩וַיִּקַּחויקח צָד֨וֹקצָדוֹקצדוק הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־קֶ֤רֶןקֶרֶןקרן הַשֶּׁ֙מֶן֙הַשֶּׁמֶןהשמן מִןמִןמן־־־הָאֹ֔הֶלהָאֹהֶלהאהל וַיִּמְשַׁ֖חוַיִּמְשַׁחוימשח אֶתאֶתאת־־־שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה וַֽיִּתְקְעוּ֙וַיִּתְקְעוּויתקעו בַּשּׁוֹפָ֔רבַּשּׁוֹפָרבשופר וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם יְחִ֖ייְחִייחי הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 1:40 וַיַּעֲל֤וּוַיַּעֲלוּויעלו כָלכָלכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אַֽחֲרָ֔יואַחֲרָיואחריו וְהָעָם֙וְהָעָםוהעם מְחַלְּלִ֣יםמְחַלְּלִיםמחללים בַּחֲלִלִ֔יםבַּחֲלִלִיםבחללים וּשְׂמֵחִ֖יםוּשְׂמֵחִיםושמחים שִׂמְחָ֣השִׂמְחָהשמחה גְדוֹלָ֑הגְדוֹלָהגדולה וַתִּבָּקַ֥עוַתִּבָּקַעותבקע הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ בְּקוֹלָֽםבְּקוֹלָםבקולם׃׃׃ 1:41 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע אֲדֹנִיָּ֗הוּאֲדֹנִיָּהוּאדניהו וְכָלוְכָלוכל־־־הַקְּרֻאִים֙הַקְּרֻאִיםהקראים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו וְהֵ֖םוְהֵםוהם כִּלּ֣וּכִּלּוּכלו לֶאֱכֹ֑ללֶאֱכֹללאכל וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע יוֹאָב֙יוֹאָביואב אֶתאֶתאת־־־ק֣וֹלקוֹלקול הַשּׁוֹפָ֔רהַשּׁוֹפָרהשופר וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מַדּ֥וּעַמַדּוּעַמדוע קֽוֹלקוֹלקול־־־הַקִּרְיָ֖ההַקִּרְיָההקריה הוֹמָֽההוֹמָההומה׃׃׃ 1:42 עוֹדֶ֣נּוּעוֹדֶנּוּעודנו מְדַבֵּ֔רמְדַבֵּרמדבר וְהִנֵּ֧הוְהִנֵּהוהנה יוֹנָתָ֛ןיוֹנָתָןיונתן בֶּןבֶּןבן־־־אֶבְיָתָ֥ראֶבְיָתָראביתר הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן בָּ֑אבָּאבא וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲדֹנִיָּ֙הוּ֙אֲדֹנִיָּהוּאדניהו בֹּ֔אבֹּאבא כִּ֣יכִּיכי אִ֥ישׁאִישׁאיש חַ֛יִלחַיִלחיל אַ֖תָּהאַתָּהאתה וְט֥וֹבוְטוֹבוטוב תְּבַשֵּֽׂרתְּבַשֵּׂרתבשר׃׃׃ 1:43 וַיַּ֙עַן֙וַיַּעַןויען יוֹנָתָ֔ןיוֹנָתָןיונתן וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לַאֲדֹנִיָּ֑הוּלַאֲדֹנִיָּהוּלאדניהו אֲבָ֕לאֲבָלאבל אֲדֹנֵ֥ינוּאֲדֹנֵינוּאדנינו הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד הִמְלִ֥יךְהִמְלִיךְהמליך אֶתאֶתאת־־־שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 1:44 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח אִתּֽוֹאִתּוֹאתו־־־הַ֠מֶּלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־צָד֨וֹקצָדוֹקצדוק הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן וְאֶתוְאֶתואת־־־נָתָ֣ןנָתָןנתן הַנָּבִ֗יאהַנָּבִיאהנביא וּבְנָיָ֙הוּ֙וּבְנָיָהוּובניהו בֶּןבֶּןבן־־־יְה֣וֹיָדָ֔עיְהוֹיָדָעיהוידע וְהַכְּרֵתִ֖יוְהַכְּרֵתִיוהכרתי וְהַפְּלֵתִ֑יוְהַפְּלֵתִיוהפלתי וַיַּרְכִּ֣בוּוַיַּרְכִּבוּוירכבו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו עַ֖לעַלעל פִּרְדַּ֥תפִּרְדַּתפרדת הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 1:45 וַיִּמְשְׁח֣וּוַיִּמְשְׁחוּוימשחו אֹת֡וֹאֹתוֹאתו צָד֣וֹקצָדוֹקצדוק הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן וְנָתָן֩וְנָתָןונתן הַנָּבִ֨יאהַנָּבִיאהנביא לְמֶ֜לֶךְלְמֶלֶךְלמלך בְּגִח֗וֹןבְּגִחוֹןבגחון וַיַּעֲל֤וּוַיַּעֲלוּויעלו מִשָּׁם֙מִשָּׁםמשם שְׂמֵחִ֔יםשְׂמֵחִיםשמחים וַתֵּהֹ֖םוַתֵּהֹםותהם הַקִּרְיָ֑ההַקִּרְיָההקריה ה֥וּאהוּאהוא הַקּ֖וֹלהַקּוֹלהקול אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שְׁמַעְתֶּֽםשְׁמַעְתֶּםשמעתם׃׃׃ 1:46 וְגַם֙וְגַםוגם יָשַׁ֣ביָשַׁבישב שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה עַ֖לעַלעל כִּסֵּ֥אכִּסֵּאכסא הַמְּלוּכָֽההַמְּלוּכָההמלוכה׃׃׃ 1:47 וְגַםוְגַםוגם־־־בָּ֜אוּבָּאוּבאו עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְ֠בָרֵךְלְבָרֵךְלברך אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנֵ֜ינוּאֲדֹנֵינוּאדנינו הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך דָּוִד֮דָּוִדדוד לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר יֵיטֵ֨ביֵיטֵבייטב [אֱלֹהֶיךָ כ][אֱלֹהֶיךָ כ][אלהיך כ] (אֱלֹהִ֜ים ק)(אֱלֹהִים ק)(אלהים ק) אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֤םשֵׁםשם שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה מִשְּׁמֶ֔ךָמִשְּׁמֶךָמשמך וִֽיגַדֵּ֥לוִיגַדֵּלויגדל אֶתאֶתאת־־־כִּסְא֖וֹכִּסְאוֹכסאו מִכִּסְאֶ֑ךָמִכִּסְאֶךָמכסאך וַיִּשְׁתַּ֥חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַלעַלעל־־־הַמִּשְׁכָּֽבהַמִּשְׁכָּבהמשכב׃׃׃ 1:48 וְגַםוְגַםוגם־־־כָּ֖כָהכָּכָהככה אָמַ֣ראָמַראמר הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בָּר֨וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֥ןנָתַןנתן הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסְאִ֖יכִּסְאִיכסאי וְעֵינַ֥יוְעֵינַיועיני רֹאֽוֹתרֹאוֹתראות׃׃׃ 1:49 וַיֶּֽחֶרְדוּ֙וַיֶּחֶרְדוּויחרדו וַיָּקֻ֔מוּוַיָּקֻמוּויקמו כָּלכָּלכל־־־הַ֨קְּרֻאִ֔יםהַקְּרֻאִיםהקראים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לַאֲדֹנִיָּ֑הוּלַאֲדֹנִיָּהוּלאדניהו וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו אִ֥ישׁאִישׁאיש לְדַרְכּֽוֹלְדַרְכּוֹלדרכו׃׃׃ 1:50 וַאֲדֹ֣נִיָּ֔הוּוַאֲדֹנִיָּהוּואדניהו יָרֵ֖איָרֵאירא מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם וַיֵּ֔לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַֽיַּחֲזֵ֖קוַיַּחֲזֵקויחזק בְּקַרְנ֥וֹתבְּקַרְנוֹתבקרנות הַמִּזְבֵּֽחַהַמִּזְבֵּחַהמזבח׃׃׃ 1:51 וַיֻּגַּ֤דוַיֻּגַּדויגד לִשְׁלֹמֹה֙לִשְׁלֹמֹהלשלמה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִנֵּה֙הִנֵּההנה אֲדֹ֣נִיָּ֔הוּאֲדֹנִיָּהוּאדניהו יָרֵ֖איָרֵאירא אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה וְ֠הִנֵּהוְהִנֵּהוהנה אָחַ֞זאָחַזאחז בְּקַרְנ֤וֹתבְּקַרְנוֹתבקרנות הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יִשָּֽׁבַֽעיִשָּׁבַעישבע־־־לִ֤ילִילי כַיּוֹם֙כַיּוֹםכיום הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה אִםאִםאם־־־יָמִ֥יתיָמִיתימית אֶתאֶתאת־־־עַבְדּ֖וֹעַבְדּוֹעבדו בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ 1:52 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה אִ֚םאִםאם יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לְבֶןלְבֶןלבן־־־חַ֔יִלחַיִלחיל לֹֽאלֹאלא־־־יִפֹּ֥ליִפֹּליפל מִשַּׂעֲרָת֖וֹמִשַּׂעֲרָתוֹמשערתו אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה וְאִםוְאִםואם־־־רָעָ֥הרָעָהרעה תִמָּצֵאתִמָּצֵאתמצא־־־ב֖וֹבוֹבו וָמֵֽתוָמֵתומת׃׃׃ 1:53 וַיִּשְׁלַ֞חוַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה וַיֹּרִדֻ֙הוּ֙וַיֹּרִדֻהוּוירדהו מֵעַ֣למֵעַלמעל הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וַיָּבֹ֕אוַיָּבֹאויבא וַיִּשְׁתַּ֖חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה וַיֹּֽאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר־־־ל֥וֹלוֹלו שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה לֵ֥ךְלֵךְלך לְבֵיתֶֽךָלְבֵיתֶךָלביתך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain