Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 10

10:1 וּמַֽלְכַּתוּמַלְכַּתומלכת־־־שְׁבָ֗אשְׁבָאשבא שֹׁמַ֛עַתשֹׁמַעַתשמעת אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֥מַעשֵׁמַעשמע שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה לְשֵׁ֣םלְשֵׁםלשם יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַתָּבֹ֥אוַתָּבֹאותבא לְנַסֹּת֖וֹלְנַסֹּתוֹלנסתו בְּחִידֽוֹתבְּחִידוֹתבחידות׃׃׃ 10:2 וַתָּבֹ֣אוַתָּבֹאותבא יְרוּשָׁלְַ֗מָהיְרוּשָׁלְַמָהירושלמה בְּחַיִל֮בְּחַיִלבחיל כָּבֵ֣דכָּבֵדכבד מְאֹד֒מְאֹדמאד גְּ֠מַלִּיםגְּמַלִּיםגמלים נֹשְׂאִ֨יםנֹשְׂאִיםנשאים בְּשָׂמִ֧יםבְּשָׂמִיםבשמים וְזָהָ֛בוְזָהָבוזהב רַברַברב־־־מְאֹ֖דמְאֹדמאד וְאֶ֣בֶןוְאֶבֶןואבן יְקָרָ֑היְקָרָהיקרה וַתָּבֹא֙וַתָּבֹאותבא אֶלאֶלאל־־־שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה וַתְּדַבֵּ֣רוַתְּדַבֵּרותדבר אֵלָ֔יואֵלָיואליו אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָיָ֖ההָיָההיה עִםעִםעם־־־לְבָבָֽהּלְבָבָהּלבבה׃׃׃ 10:3 וַיַּגֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־לָ֥הּלָהּלה שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דְּבָרֶ֑יהָדְּבָרֶיהָדבריה לֹֽאלֹאלא־־־הָיָ֤ההָיָההיה דָּבָר֙דָּבָרדבר נֶעְלָ֣םנֶעְלָםנעלם מִןמִןמן־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹ֦אלֹאלא הִגִּ֖ידהִגִּידהגיד לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 10:4 וַתֵּ֙רֶא֙וַתֵּרֶאותרא מַֽלְכַּתמַלְכַּתמלכת־־־שְׁבָ֔אשְׁבָאשבא אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־חָכְמַ֣תחָכְמַתחכמת שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה וְהַבַּ֖יִתוְהַבַּיִתוהבית אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּנָֽהבָּנָהבנה׃׃׃ 10:5 וּמַאֲכַ֣לוּמַאֲכַלומאכל שֻׁלְחָנ֡וֹשֻׁלְחָנוֹשלחנו וּמוֹשַׁ֣בוּמוֹשַׁבומושב עֲבָדָיו֩עֲבָדָיועבדיו וּמַעֲמַ֨דוּמַעֲמַדומעמד [מְשָׁרְתֹו כ][מְשָׁרְתֹו כ][משרתו כ] (מְשָׁרְתָ֜יו ק)(מְשָׁרְתָיו ק)(משרתיו ק) וּמַלְבֻּֽשֵׁיהֶם֙וּמַלְבֻּשֵׁיהֶםומלבשיהם וּמַשְׁקָ֔יווּמַשְׁקָיוומשקיו וְעֹ֣לָת֔וֹוְעֹלָתוֹועלתו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַעֲלֶ֖היַעֲלֶהיעלה בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹאוְלֹאולא־־־הָ֥יָההָיָההיה בָ֛הּבָהּבה ע֖וֹדעוֹדעוד רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 10:6 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֱמֶת֙אֱמֶתאמת הָיָ֣ההָיָההיה הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁמַ֖עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי בְּאַרְצִ֑יבְּאַרְצִיבארצי עַלעַלעל־־־דְּבָרֶ֖יךָדְּבָרֶיךָדבריך וְעַלוְעַלועל־־־חָכְמָתֶֽךָחָכְמָתֶךָחכמתך׃׃׃ 10:7 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הֶאֱמַ֣נְתִּיהֶאֱמַנְתִּיהאמנתי לַדְּבָרִ֗יםלַדְּבָרִיםלדברים עַ֤דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֙אתִי֙בָּאתִיבאתי וַתִּרְאֶ֣ינָהוַתִּרְאֶינָהותראינה עֵינַ֔יעֵינַיעיני וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה לֹֽאלֹאלא־־־הֻגַּדהֻגַּדהגד־־־לִ֖ילִילי הַחֵ֑צִיהַחֵצִיהחצי הוֹסַ֤פְתָּהוֹסַפְתָּהוספת חָכְמָה֙חָכְמָהחכמה וָט֔וֹבוָטוֹבוטוב אֶלאֶלאל־־־הַשְּׁמוּעָ֖ההַשְּׁמוּעָההשמועה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁמָֽעְתִּישָׁמָעְתִּישמעתי׃׃׃ 10:8 אַשְׁרֵ֣יאַשְׁרֵיאשרי אֲנָשֶׁ֔יךָאֲנָשֶׁיךָאנשיך אַשְׁרֵ֖יאַשְׁרֵיאשרי עֲבָדֶ֣יךָעֲבָדֶיךָעבדיך אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה הָֽעֹמְדִ֤יםהָעֹמְדִיםהעמדים לְפָנֶ֙יךָ֙לְפָנֶיךָלפניך תָּמִ֔ידתָּמִידתמיד הַשֹּׁמְעִ֖יםהַשֹּׁמְעִיםהשמעים אֶתאֶתאת־־־חָכְמָתֶֽךָחָכְמָתֶךָחכמתך׃׃׃ 10:9 יְהִ֨ייְהִייהי יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך בָּר֔וּךְבָּרוּךְברוך אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר חָפֵ֣ץחָפֵץחפץ בְּךָ֔בְּךָבך לְתִתְּךָ֖לְתִתְּךָלתתך עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֣אכִּסֵּאכסא יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל בְּאַהֲבַ֨תבְּאַהֲבַתבאהבת יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לְעֹלָ֔םלְעֹלָםלעלם וַיְשִֽׂימְךָ֣וַיְשִׂימְךָוישימך לְמֶ֔לֶךְלְמֶלֶךְלמלך לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָֽהוּצְדָקָהוצדקה׃׃׃ 10:10 וַתִּתֵּ֨ןוַתִּתֵּןותתן לַמֶּ֜לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך מֵאָ֥המֵאָהמאה וְעֶשְׂרִ֣יםוְעֶשְׂרִיםועשרים ׀׀׀ כִּכַּ֣רכִּכַּרככר זָהָ֗בזָהָבזהב וּבְשָׂמִ֛יםוּבְשָׂמִיםובשמים הַרְבֵּ֥ההַרְבֵּההרבה מְאֹ֖דמְאֹדמאד וְאֶ֣בֶןוְאֶבֶןואבן יְקָרָ֑היְקָרָהיקרה לֹאלֹאלא־־־בָא֩בָאבא כַבֹּ֨שֶׂםכַבֹּשֶׂםכבשם הַה֥וּאהַהוּאההוא עוֹד֙עוֹדעוד לָרֹ֔בלָרֹבלרב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתְנָ֥הנָתְנָהנתנה מַֽלְכַּתמַלְכַּתמלכת־־־שְׁבָ֖אשְׁבָאשבא לַמֶּ֥לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 10:11 וְגַם֙וְגַםוגם אֳנִ֣יאֳנִיאני חִירָ֔םחִירָםחירם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָשָׂ֥אנָשָׂאנשא זָהָ֖בזָהָבזהב מֵאוֹפִ֑ירמֵאוֹפִירמאופיר הֵבִ֨יאהֵבִיאהביא מֵאֹפִ֜ירמֵאֹפִירמאפיר עֲצֵ֧יעֲצֵיעצי אַלְמֻגִּ֛יםאַלְמֻגִּיםאלמגים הַרְבֵּ֥ההַרְבֵּההרבה מְאֹ֖דמְאֹדמאד וְאֶ֥בֶןוְאֶבֶןואבן יְקָרָֽהיְקָרָהיקרה׃׃׃ 10:12 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַ֠מֶּלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־עֲצֵ֨יעֲצֵיעצי הָאַלְמֻגִּ֜יםהָאַלְמֻגִּיםהאלמגים מִסְעָ֤דמִסְעָדמסעד לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה וּלְבֵ֣יתוּלְבֵיתולבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכִנֹּר֥וֹתוְכִנֹּרוֹתוכנרות וּנְבָלִ֖יםוּנְבָלִיםונבלים לַשָּׁרִ֑יםלַשָּׁרִיםלשרים לֹ֣אלֹאלא בָֽאבָאבא־־־כֵ֞ןכֵןכן עֲצֵ֤יעֲצֵיעצי אַלְמֻגִּים֙אַלְמֻגִּיםאלמגים וְלֹ֣אוְלֹאולא נִרְאָ֔הנִרְאָהנראה עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 10:13 וְהַמֶּ֨לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך שְׁלֹמֹ֜השְׁלֹמֹהשלמה נָתַ֣ןנָתַןנתן לְמַֽלְכַּתלְמַלְכַּתלמלכת־־־שְׁבָ֗אשְׁבָאשבא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חֶפְצָהּ֙חֶפְצָהּחפצה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁאָ֔לָהשָׁאָלָהשאלה מִלְּבַד֙מִלְּבַדמלבד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָֽתַןנָתַןנתן־־־לָ֔הּלָהּלה כְּיַ֖דכְּיַדכיד הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה וַתֵּ֛פֶןוַתֵּפֶןותפן וַתֵּ֥לֶךְוַתֵּלֶךְותלך לְאַרְצָ֖הּלְאַרְצָהּלארצה הִ֥יאהִיאהיא וַעֲבָדֶֽיהָוַעֲבָדֶיהָועבדיה׃׃׃ ססס 10:14 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי מִשְׁקַ֣למִשְׁקַלמשקל הַזָּהָ֔בהַזָּהָבהזהב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֥אבָּאבא לִשְׁלֹמֹ֖הלִשְׁלֹמֹהלשלמה בְּשָׁנָ֣הבְּשָׁנָהבשנה אֶחָ֑תאֶחָתאחת שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵא֛וֹתמֵאוֹתמאות שִׁשִּׁ֥יםשִׁשִּׁיםששים וָשֵׁ֖שׁוָשֵׁשׁושש כִּכַּ֥רכִּכַּרככר זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 10:15 לְבַד֙לְבַדלבד מֵאַנְשֵׁ֣ימֵאַנְשֵׁימאנשי הַתָּרִ֔יםהַתָּרִיםהתרים וּמִסְחַ֖רוּמִסְחַרומסחר הָרֹכְלִ֑יםהָרֹכְלִיםהרכלים וְכָלוְכָלוכל־־־מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי הָעֶ֖רֶבהָעֶרֶבהערב וּפַח֥וֹתוּפַחוֹתופחות הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 10:16 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֛השְׁלֹמֹהשלמה מָאתַ֥יִםמָאתַיִםמאתים צִנָּ֖הצִנָּהצנה זָהָ֣בזָהָבזהב שָׁח֑וּטשָׁחוּטשחוט שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות זָהָ֔בזָהָבזהב יַעֲלֶ֖היַעֲלֶהיעלה עַלעַלעל־־־הַצִּנָּ֥ההַצִּנָּההצנה הָאֶחָֽתהָאֶחָתהאחת׃׃׃ 10:17 וּשְׁלֹשׁוּשְׁלֹשׁושלש־־־מֵא֤וֹתמֵאוֹתמאות מָֽגִנִּים֙מָגִנִּיםמגנים זָהָ֣בזָהָבזהב שָׁח֔וּטשָׁחוּטשחוט שְׁלֹ֤שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת מָנִים֙מָנִיםמנים זָהָ֔בזָהָבזהב יַעֲלֶ֖היַעֲלֶהיעלה עַלעַלעל־־־הַמָּגֵ֣ןהַמָּגֵןהמגן הָאֶחָ֑תהָאֶחָתהאחת וַיִּתְּנֵ֣םוַיִּתְּנֵםויתנם הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בֵּ֖יתבֵּיתבית יַ֥עַריַעַריער הַלְּבָנֽוֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון׃׃׃ פפפ
10:18 וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּסֵּאכִּסֵּאכסא־־־שֵׁ֖ןשֵׁןשן גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וַיְצַפֵּ֖הוּוַיְצַפֵּהוּויצפהו זָהָ֥בזָהָבזהב מוּפָֽזמוּפָזמופז׃׃׃ 10:19 שֵׁ֧שׁשֵׁשׁשש מַעֲל֣וֹתמַעֲלוֹתמעלות לַכִּסֵּ֗הלַכִּסֵּהלכסה וְרֹאשׁוְרֹאשׁוראש־־־עָגֹ֤לעָגֹלעגל לַכִּסֵּה֙לַכִּסֵּהלכסה מֵאַֽחֲרָ֔יומֵאַחֲרָיומאחריו וְיָדֹ֛תוְיָדֹתוידת מִזֶּ֥המִזֶּהמזה וּמִזֶּ֖הוּמִזֶּהומזה אֶלאֶלאל־־־מְק֣וֹםמְקוֹםמקום הַשָּׁ֑בֶתהַשָּׁבֶתהשבת וּשְׁנַ֣יִםוּשְׁנַיִםושנים אֲרָי֔וֹתאֲרָיוֹתאריות עֹמְדִ֖יםעֹמְדִיםעמדים אֵ֥צֶלאֵצֶלאצל הַיָּדֽוֹתהַיָּדוֹתהידות׃׃׃ 10:20 וּשְׁנֵ֧יםוּשְׁנֵיםושנים עָשָׂ֣רעָשָׂרעשר אֲרָיִ֗יםאֲרָיִיםאריים עֹמְדִ֥יםעֹמְדִיםעמדים שָׁ֛םשָׁםשם עַלעַלעל־־־שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש הַֽמַּעֲל֖וֹתהַמַּעֲלוֹתהמעלות מִזֶּ֣המִזֶּהמזה וּמִזֶּ֑הוּמִזֶּהומזה לֹֽאלֹאלא־־־נַעֲשָׂ֥הנַעֲשָׂהנעשה כֵ֖ןכֵןכן לְכָללְכָללכל־־־מַמְלָכֽוֹתמַמְלָכוֹתממלכות׃׃׃ 10:21 וְ֠כֹלוְכֹלוכל כְּלֵ֞יכְּלֵיכלי מַשְׁקֵ֨המַשְׁקֵהמשקה הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה זָהָ֔בזָהָבזהב וְכֹ֗לוְכֹלוכל כְּלֵ֛יכְּלֵיכלי בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יַ֥עַריַעַריער הַלְּבָנ֖וֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון זָהָ֣בזָהָבזהב סָג֑וּרסָגוּרסגור אֵ֣יןאֵיןאין כֶּ֗סֶףכֶּסֶףכסף לֹ֥אלֹאלא נֶחְשָׁ֛בנֶחְשָׁבנחשב בִּימֵ֥יבִּימֵיבימי שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה לִמְאֽוּמָהלִמְאוּמָהלמאומה׃׃׃ 10:22 כִּי֩כִּיכי אֳנִ֨יאֳנִיאני תַרְשִׁ֤ישׁתַרְשִׁישׁתרשיש לַמֶּ֙לֶךְ֙לַמֶּלֶךְלמלך בַּיָּ֔םבַּיָּםבים עִ֖םעִםעם אֳנִ֣יאֳנִיאני חִירָ֑םחִירָםחירם אַחַת֩אַחַתאחת לְשָׁלֹ֨שׁלְשָׁלֹשׁלשלש שָׁנִ֜יםשָׁנִיםשנים תָּב֣וֹאתָּבוֹאתבוא ׀׀׀ אֳנִ֣יאֳנִיאני תַרְשִׁ֗ישׁתַרְשִׁישׁתרשיש נֹֽשְׂאֵת֙נֹשְׂאֵתנשאת זָהָ֣בזָהָבזהב וָכֶ֔סֶףוָכֶסֶףוכסף שֶׁנְהַבִּ֥יםשֶׁנְהַבִּיםשנהבים וְקֹפִ֖יםוְקֹפִיםוקפים וְתֻכִּיִּֽיםוְתֻכִּיִּיםותכיים׃׃׃ 10:23 וַיִּגְדַּל֙וַיִּגְדַּלויגדל הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה מִכֹּ֖למִכֹּלמכל מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ לְעֹ֖שֶׁרלְעֹשֶׁרלעשר וּלְחָכְמָֽהוּלְחָכְמָהולחכמה׃׃׃ 10:24 וְכָ֨לוְכָלוכל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ מְבַקְשִׁ֖יםמְבַקְשִׁיםמבקשים אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה לִשְׁמֹ֙עַ֙לִשְׁמֹעַלשמע אֶתאֶתאת־־־חָכְמָת֔וֹחָכְמָתוֹחכמתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים בְּלִבּֽוֹבְּלִבּוֹבלבו׃׃׃ 10:25 וְהֵ֣מָּהוְהֵמָּהוהמה מְבִאִ֣יםמְבִאִיםמבאים אִ֣ישׁאִישׁאיש מִנְחָת֡וֹמִנְחָתוֹמנחתו כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי כֶסֶף֩כֶסֶףכסף וּכְלֵ֨יוּכְלֵיוכלי זָהָ֤בזָהָבזהב וּשְׂלָמוֹת֙וּשְׂלָמוֹתושלמות וְנֵ֣שֶׁקוְנֵשֶׁקונשק וּבְשָׂמִ֔יםוּבְשָׂמִיםובשמים סוּסִ֖יםסוּסִיםסוסים וּפְרָדִ֑יםוּפְרָדִיםופרדים דְּבַרדְּבַרדבר־־־שָׁנָ֖השָׁנָהשנה בְּשָׁנָֽהבְּשָׁנָהבשנה׃׃׃ ססס 10:26 וַיֶּאֱסֹ֣ףוַיֶּאֱסֹףויאסף שְׁלֹמֹה֮שְׁלֹמֹהשלמה רֶ֣כֶברֶכֶברכב וּפָרָשִׁים֒וּפָרָשִׁיםופרשים וַיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֗וֹלוֹלו אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף וְאַרְבַּעוְאַרְבַּעוארבע־־־מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות רֶ֔כֶברֶכֶברכב וּשְׁנֵיםוּשְׁנֵיםושנים־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף פָּֽרָשִׁ֑יםפָּרָשִׁיםפרשים וַיַּנְחֵם֙וַיַּנְחֵםוינחם בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי הָרֶ֔כֶבהָרֶכֶבהרכב וְעִםוְעִםועם־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 10:27 וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־הַכֶּ֛סֶףהַכֶּסֶףהכסף בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם כָּאֲבָנִ֑יםכָּאֲבָנִיםכאבנים וְאֵ֣תוְאֵתואת הָאֲרָזִ֗יםהָאֲרָזִיםהארזים נָתַ֛ןנָתַןנתן כַּשִּׁקְמִ֥יםכַּשִּׁקְמִיםכשקמים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בַּשְּׁפֵלָ֖הבַּשְּׁפֵלָהבשפלה לָרֹֽבלָרֹבלרב׃׃׃ 10:28 וּמוֹצָ֧אוּמוֹצָאומוצא הַסּוּסִ֛יםהַסּוּסִיםהסוסים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לִשְׁלֹמֹ֖הלִשְׁלֹמֹהלשלמה מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וּמִקְוֵ֕הוּמִקְוֵהומקוה סֹחֲרֵ֣יסֹחֲרֵיסחרי הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יִקְח֥וּיִקְחוּיקחו מִקְוֵ֖המִקְוֵהמקוה בִּמְחִֽירבִּמְחִירבמחיר׃׃׃ 10:29 וַֽ֠תַּעֲלֶהוַתַּעֲלֶהותעלה וַתֵּצֵ֨אוַתֵּצֵאותצא מֶרְכָּבָ֤המֶרְכָּבָהמרכבה מִמִּצְרַ֙יִם֙מִמִּצְרַיִםממצרים בְּשֵׁ֣שׁבְּשֵׁשׁבשש מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות כֶּ֔סֶףכֶּסֶףכסף וְס֖וּסוְסוּסוסוס בַּחֲמִשִּׁ֣יםבַּחֲמִשִּׁיםבחמשים וּמֵאָ֑הוּמֵאָהומאה וְ֠כֵןוְכֵןוכן לְכָללְכָללכל־־־מַלְכֵ֧ימַלְכֵימלכי הַחִתִּ֛יםהַחִתִּיםהחתים וּלְמַלְכֵ֥יוּלְמַלְכֵיולמלכי אֲרָ֖םאֲרָםארם בְּיָדָ֥םבְּיָדָםבידם יֹצִֽאוּיֹצִאוּיצאו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain