Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 11

11:1 וְהַמֶּ֣לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה אָהַ֞באָהַבאהב נָשִׁ֧יםנָשִׁיםנשים נָכְרִיּ֛וֹתנָכְרִיּוֹתנכריות רַבּ֖וֹתרַבּוֹתרבות וְאֶתוְאֶתואת־־־בַּתבַּתבת־־־פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה מוֹאֲבִיּ֤וֹתמוֹאֲבִיּוֹתמואביות עַמֳּנִיּוֹת֙עַמֳּנִיּוֹתעמניות אֲדֹ֣מִיֹּ֔תאֲדֹמִיֹּתאדמית צֵדְנִיֹּ֖תצֵדְנִיֹּתצדנית חִתִּיֹּֽתחִתִּיֹּתחתית׃׃׃ 11:2 מִןמִןמן־־־הַגּוֹיִ֗םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָֽמַראָמַראמר־־־יְהוָה֩יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֨יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל לֹֽאלֹאלא־־־תָבֹ֣אוּתָבֹאוּתבאו בָהֶ֗םבָהֶםבהם וְהֵם֙וְהֵםוהם לֹאלֹאלא־־־יָבֹ֣אוּיָבֹאוּיבאו בָכֶ֔םבָכֶםבכם אָכֵן֙אָכֵןאכן יַטּ֣וּיַטּוּיטו אֶתאֶתאת־־־לְבַבְכֶ֔םלְבַבְכֶםלבבכם אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי אֱלֹהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם בָּהֶ֛םבָּהֶםבהם דָּבַ֥קדָּבַקדבק שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה לְאַהֲבָֽהלְאַהֲבָהלאהבה׃׃׃ 11:3 וַיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֣וֹלוֹלו נָשִׁ֗יםנָשִׁיםנשים שָׂרוֹת֙שָׂרוֹתשרות שְׁבַ֣עשְׁבַעשבע מֵא֔וֹתמֵאוֹתמאות וּפִֽלַגְשִׁ֖יםוּפִלַגְשִׁיםופלגשים שְׁלֹ֣שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֑וֹתמֵאוֹתמאות וַיַּטּ֥וּוַיַּטּוּויטו נָשָׁ֖יונָשָׁיונשיו אֶתאֶתאת־־־לִבּֽוֹלִבּוֹלבו׃׃׃ 11:4 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי לְעֵת֙לְעֵתלעת זִקְנַ֣תזִקְנַתזקנת שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה נָשָׁיו֙נָשָׁיונשיו הִטּ֣וּהִטּוּהטו אֶתאֶתאת־־־לְבָב֔וֹלְבָבוֹלבבו אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֑יםאֲחֵרִיםאחרים וְלֹאוְלֹאולא־־־הָיָ֨ההָיָההיה לְבָב֤וֹלְבָבוֹלבבו שָׁלֵם֙שָׁלֵםשלם עִםעִםעם־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֔יואֱלֹהָיואלהיו כִּלְבַ֖בכִּלְבַבכלבב דָּוִ֥ידדָּוִידדויד אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 11:5 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי עַשְׁתֹּ֔רֶתעַשְׁתֹּרֶתעשתרת אֱלֹהֵ֖יאֱלֹהֵיאלהי צִדֹנִ֑יםצִדֹנִיםצדנים וְאַחֲרֵ֣יוְאַחֲרֵיואחרי מִלְכֹּ֔םמִלְכֹּםמלכם שִׁקֻּ֖ץשִׁקֻּץשקץ עַמֹּנִֽיםעַמֹּנִיםעמנים׃׃׃ 11:6 וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש שְׁלֹמֹ֛השְׁלֹמֹהשלמה הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא מִלֵּ֛אמִלֵּאמלא אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי יְהוָ֖היְהוָהיהוה כְּדָוִ֥דכְּדָוִדכדוד אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ ססס 11:7 אָז֩אָזאז יִבְנֶ֨היִבְנֶהיבנה שְׁלֹמֹ֜השְׁלֹמֹהשלמה בָּמָ֗הבָּמָהבמה לִכְמוֹשׁ֙לִכְמוֹשׁלכמוש שִׁקֻּ֣ץשִׁקֻּץשקץ מוֹאָ֔במוֹאָבמואב בָּהָ֕רבָּהָרבהר אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וּלְמֹ֕לֶךְוּלְמֹלֶךְולמלך שִׁקֻּ֖ץשִׁקֻּץשקץ בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ 11:8 וְכֵ֣ןוְכֵןוכן עָשָׂ֔העָשָׂהעשה לְכָללְכָללכל־־־נָשָׁ֖יונָשָׁיונשיו הַנָּכְרִיּ֑וֹתהַנָּכְרִיּוֹתהנכריות מַקְטִיר֥וֹתמַקְטִירוֹתמקטירות וּֽמְזַבְּח֖וֹתוּמְזַבְּחוֹתומזבחות לֵאלֹהֵיהֶֽןלֵאלֹהֵיהֶןלאלהיהן׃׃׃ 11:9 וַיִּתְאַנַּ֥ףוַיִּתְאַנַּףויתאנף יְהוָ֖היְהוָהיהוה בִּשְׁלֹמֹ֑הבִּשְׁלֹמֹהבשלמה כִּֽיכִּיכי־־־נָטָ֣הנָטָהנטה לְבָב֗וֹלְבָבוֹלבבו מֵעִ֤םמֵעִםמעם יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הַנִּרְאָ֥ההַנִּרְאָההנראה אֵלָ֖יואֵלָיואליו פַּעֲמָֽיִםפַּעֲמָיִםפעמים׃׃׃ 11:10 וְצִוָּ֤הוְצִוָּהוצוה אֵלָיו֙אֵלָיואליו עַלעַלעל־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה לְבִ֨לְתִּילְבִלְתִּילבלתי־־־לֶ֔כֶתלֶכֶתלכת אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֑יםאֲחֵרִיםאחרים וְלֹ֣אוְלֹאולא שָׁמַ֔רשָׁמַרשמר אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֖הצִוָּהצוה יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
11:11 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה לִשְׁלֹמֹ֗הלִשְׁלֹמֹהלשלמה יַ֚עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָֽיְתָההָיְתָההיתה־־־זֹּ֣אתזֹּאתזאת עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך וְלֹ֤אוְלֹאולא שָׁמַ֙רְתָּ֙שָׁמַרְתָּשמרת בְּרִיתִ֣יבְּרִיתִיבריתי וְחֻקֹּתַ֔יוְחֻקֹּתַיוחקתי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּ֖יתִיצִוִּיתִיצויתי עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך קָרֹ֨עַקָרֹעַקרע אֶקְרַ֤עאֶקְרַעאקרע אֶתאֶתאת־־־הַמַּמְלָכָה֙הַמַּמְלָכָההממלכה מֵֽעָלֶ֔יךָמֵעָלֶיךָמעליך וּנְתַתִּ֖יהָוּנְתַתִּיהָונתתיה לְעַבְדֶּֽךָלְעַבְדֶּךָלעבדך׃׃׃ 11:12 אַךְאַךְאך־־־בְּיָמֶ֙יךָ֙בְּיָמֶיךָבימיך לֹ֣אלֹאלא אֶעֱשֶׂ֔נָּהאֶעֱשֶׂנָּהאעשנה לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך מִיַּ֥דמִיַּדמיד בִּנְךָ֖בִּנְךָבנך אֶקְרָעֶֽנָּהאֶקְרָעֶנָּהאקרענה׃׃׃ 11:13 רַ֤קרַקרק אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמַּמְלָכָה֙הַמַּמְלָכָההממלכה לֹ֣אלֹאלא אֶקְרָ֔עאֶקְרָעאקרע שֵׁ֥בֶטשֵׁבֶטשבט אֶחָ֖דאֶחָדאחד אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן לִבְנֶ֑ךָלִבְנֶךָלבנך לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען דָּוִ֣דדָּוִדדוד עַבְדִּ֔יעַבְדִּיעבדי וּלְמַ֥עַןוּלְמַעַןולמען יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּחָֽרְתִּיבָּחָרְתִּיבחרתי׃׃׃ 11:14 וַיָּ֨קֶםוַיָּקֶםויקם יְהוָ֤היְהוָהיהוה שָׂטָן֙שָׂטָןשטן לִשְׁלֹמֹ֔הלִשְׁלֹמֹהלשלמה אֵ֖תאֵתאת הֲדַ֣דהֲדַדהדד הָאֲדֹמִ֑יהָאֲדֹמִיהאדמי מִזֶּ֧רַעמִזֶּרַעמזרע הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך ה֖וּאהוּאהוא בֶּאֱדֽוֹםבֶּאֱדוֹםבאדום׃׃׃ 11:15 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בִּֽהְי֤וֹתבִּהְיוֹתבהיות דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־אֱד֔וֹםאֱדוֹםאדום בַּעֲל֗וֹתבַּעֲלוֹתבעלות יוֹאָב֙יוֹאָביואב שַׂ֣רשַׂרשר הַצָּבָ֔אהַצָּבָאהצבא לְקַבֵּ֖רלְקַבֵּרלקבר אֶתאֶתאת־־־הַחֲלָלִ֑יםהַחֲלָלִיםהחללים וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך כָּלכָּלכל־־־זָכָ֖רזָכָרזכר בֶּאֱדֽוֹםבֶּאֱדוֹםבאדום׃׃׃ 11:16 כִּ֣יכִּיכי שֵׁ֧שֶׁתשֵׁשֶׁתששת חֳדָשִׁ֛יםחֳדָשִׁיםחדשים יָֽשַׁביָשַׁבישב־־־שָׁ֥םשָׁםשם יוֹאָ֖ביוֹאָביואב וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל עַדעַדעד־־־הִכְרִ֥יתהִכְרִיתהכרית כָּלכָּלכל־־־זָכָ֖רזָכָרזכר בֶּאֱדֽוֹםבֶּאֱדוֹםבאדום׃׃׃ 11:17 וַיִּבְרַ֣חוַיִּבְרַחויברח אֲדַ֡דאֲדַדאדד הוּא֩הוּאהוא וַאֲנָשִׁ֨יםוַאֲנָשִׁיםואנשים אֲדֹמִיִּ֜יםאֲדֹמִיִּיםאדמיים מֵעַבְדֵ֥ימֵעַבְדֵימעבדי אָבִ֛יואָבִיואביו אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וַהֲדַ֖דוַהֲדַדוהדד נַ֥עַרנַעַרנער קָטָֽןקָטָןקטן׃׃׃ 11:18 וַיָּקֻ֙מוּ֙וַיָּקֻמוּויקמו מִמִּדְיָ֔ןמִמִּדְיָןממדין וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו פָּארָ֑ןפָּארָןפארן וַיִּקְחוּ֩וַיִּקְחוּויקחו אֲנָשִׁ֨יםאֲנָשִׁיםאנשים עִמָּ֜םעִמָּםעמם מִפָּארָ֗ןמִפָּארָןמפארן וַיָּבֹ֤אוּוַיָּבֹאוּויבאו מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֣הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־ל֣וֹלוֹלו בַ֗יִתבַיִתבית וְלֶ֙חֶם֙וְלֶחֶםולחם אָ֣מַראָמַראמר ל֔וֹלוֹלו וְאֶ֖רֶץוְאֶרֶץוארץ נָ֥תַןנָתַןנתן לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 11:19 וַיִּמְצָא֙וַיִּמְצָאוימצא הֲדַ֥דהֲדַדהדד חֵ֛ןחֵןחן בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני פַרְעֹ֖הפַרְעֹהפרעה מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־ל֤וֹלוֹלו אִשָּׁה֙אִשָּׁהאשה אֶתאֶתאת־־־אֲח֣וֹתאֲחוֹתאחות אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו אֲח֖וֹתאֲחוֹתאחות תַּחְפְּנֵ֥יסתַּחְפְּנֵיסתחפניס הַגְּבִירָֽההַגְּבִירָההגבירה׃׃׃ 11:20 וַתֵּ֨לֶדוַתֵּלֶדותלד ל֜וֹלוֹלו אֲח֣וֹתאֲחוֹתאחות תַּחְפְּנֵ֗יסתַּחְפְּנֵיסתחפניס אֵ֚תאֵתאת גְּנֻבַ֣תגְּנֻבַתגנבת בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו וַתִּגְמְלֵ֣הוּוַתִּגְמְלֵהוּותגמלהו תַחְפְּנֵ֔סתַחְפְּנֵסתחפנס בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בֵּ֣יתבֵּיתבית פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי גְנֻבַת֙גְנֻבַתגנבת בֵּ֣יתבֵּיתבית פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֥יבְּנֵיבני פַרְעֹֽהפַרְעֹהפרעה׃׃׃ 11:21 וַהֲדַ֞דוַהֲדַדוהדד שָׁמַ֣עשָׁמַעשמע בְּמִצְרַ֗יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים כִּֽיכִּיכי־־־שָׁכַ֤בשָׁכַבשכב דָּוִד֙דָּוִדדוד עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וְכִיוְכִיוכי־־־מֵ֖תמֵתמת יוֹאָ֣ביוֹאָביואב שַֽׂרשַׂרשר־־־הַצָּבָ֑אהַצָּבָאהצבא וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲדַד֙הֲדַדהדד אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה שַׁלְּחֵ֖נִישַׁלְּחֵנִישלחני וְאֵלֵ֥ךְוְאֵלֵךְואלך אֶלאֶלאל־־־אַרְצִֽיאַרְצִיארצי׃׃׃ 11:22 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֣וֹלוֹלו פַרְעֹ֗הפַרְעֹהפרעה כִּ֠יכִּיכי מָהמָהמה־־־אַתָּ֤האַתָּהאתה חָסֵר֙חָסֵרחסר עִמִּ֔יעִמִּיעמי וְהִנְּךָ֥וְהִנְּךָוהנך מְבַקֵּ֖שׁמְבַקֵּשׁמבקש לָלֶ֣כֶתלָלֶכֶתללכת אֶלאֶלאל־־־אַרְצֶ֑ךָאַרְצֶךָארצך וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ לֹ֔אלֹאלא כִּ֥יכִּיכי שַׁלֵּ֖חַשַׁלֵּחַשלח תְּשַׁלְּחֵֽנִיתְּשַׁלְּחֵנִיתשלחני׃׃׃ 11:23 וַיָּ֨קֶםוַיָּקֶםויקם אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים לוֹ֙לוֹלו שָׂטָ֔ןשָׂטָןשטן אֶתאֶתאת־־־רְז֖וֹןרְזוֹןרזון בֶּןבֶּןבן־־־אֶלְיָדָ֑עאֶלְיָדָעאלידע אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּרַ֗חבָּרַחברח מֵאֵ֛תמֵאֵתמאת הֲדַדְעֶ֥זֶרהֲדַדְעֶזֶרהדדעזר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־צוֹבָ֖הצוֹבָהצובה אֲדֹנָֽיואֲדֹנָיואדניו׃׃׃ 11:24 וַיִּקְבֹּ֤ץוַיִּקְבֹּץויקבץ עָלָיו֙עָלָיועליו אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי שַׂרשַׂרשר־־־גְּד֔וּדגְּדוּדגדוד בַּהֲרֹ֥גבַּהֲרֹגבהרג דָּוִ֖דדָּוִדדוד אֹתָ֑םאֹתָםאתם וַיֵּלְכ֤וּוַיֵּלְכוּוילכו דַמֶּ֙שֶׂק֙דַמֶּשֶׂקדמשק וַיֵּ֣שְׁבוּוַיֵּשְׁבוּוישבו בָ֔הּבָהּבה וַֽיִּמְלְכ֖וּוַיִּמְלְכוּוימלכו בְּדַמָּֽשֶׂקבְּדַמָּשֶׂקבדמשק׃׃׃ 11:25 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי שָׂטָ֤ןשָׂטָןשטן לְיִשְׂרָאֵל֙לְיִשְׂרָאֵללישראל כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֣ייְמֵיימי שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה וְאֶתוְאֶתואת־־־הָרָעָ֖ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֲדָ֑דהֲדָדהדד וַיָּ֙קָץ֙וַיָּקָץויקץ בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיִּמְלֹ֖ךְוַיִּמְלֹךְוימלך עַלעַלעל־־־אֲרָֽםאֲרָםארם׃׃׃ פפפ
11:26 וְיָרָבְעָם֩וְיָרָבְעָםוירבעם בֶּןבֶּןבן־־־נְבָ֨טנְבָטנבט אֶפְרָתִ֜יאֶפְרָתִיאפרתי מִןמִןמן־־־הַצְּרֵדָ֗ההַצְּרֵדָההצרדה וְשֵׁ֤םוְשֵׁםושם אִמּוֹ֙אִמּוֹאמו צְרוּעָה֙צְרוּעָהצרועה אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה אַלְמָנָ֔האַלְמָנָהאלמנה עֶ֖בֶדעֶבֶדעבד לִשְׁלֹמֹ֑הלִשְׁלֹמֹהלשלמה וַיָּ֥רֶםוַיָּרֶםוירם יָ֖דיָדיד בַּמֶּֽלֶךְבַּמֶּלֶךְבמלך׃׃׃ 11:27 וְזֶ֣הוְזֶהוזה הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵרִ֥יםהֵרִיםהרים יָ֖דיָדיד בַּמֶּ֑לֶךְבַּמֶּלֶךְבמלך שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה בָּנָ֣הבָּנָהבנה אֶתאֶתאת־־־הַמִּלּ֔וֹאהַמִּלּוֹאהמלוא סָגַ֕רסָגַרסגר אֶתאֶתאת־־־פֶּ֕רֶץפֶּרֶץפרץ עִ֖ירעִירעיר דָּוִ֥דדָּוִדדוד אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 11:28 וְהָאִ֥ישׁוְהָאִישׁוהאיש יָרָבְעָ֖םיָרָבְעָםירבעם גִּבּ֣וֹרגִּבּוֹרגבור חָ֑יִלחָיִלחיל וַיַּ֨רְאוַיַּרְאוירא שְׁלֹמֹ֜השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־הַנַּ֗עַרהַנַּעַרהנער כִּֽיכִּיכי־־־עֹשֵׂ֤העֹשֵׂהעשה מְלָאכָה֙מְלָאכָהמלאכה ה֔וּאהוּאהוא וַיַּפְקֵ֣דוַיַּפְקֵדויפקד אֹת֔וֹאֹתוֹאתו לְכָללְכָללכל־־־סֵ֖בֶלסֵבֶלסבל בֵּ֥יתבֵּיתבית יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ ססס 11:29 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔יאהַהִיאההיא וְיָֽרָבְעָ֖םוְיָרָבְעָםוירבעם יָצָ֣איָצָאיצא מִירוּשָׁלִָ֑םמִירוּשָׁלִָםמירושלם וַיִּמְצָ֣אוַיִּמְצָאוימצא אֹת֡וֹאֹתוֹאתו אֲחִיָּה֩אֲחִיָּהאחיה הַשִּׁילֹנִ֨יהַשִּׁילֹנִיהשילני הַנָּבִ֜יאהַנָּבִיאהנביא בַּדֶּ֗רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך וְה֤וּאוְהוּאוהוא מִתְכַּסֶּה֙מִתְכַּסֶּהמתכסה בְּשַׂלְמָ֣הבְּשַׂלְמָהבשלמה חֲדָשָׁ֔החֲדָשָׁהחדשה וּשְׁנֵיהֶ֥םוּשְׁנֵיהֶםושניהם לְבַדָּ֖םלְבַדָּםלבדם בַּשָּׂדֶֽהבַּשָּׂדֶהבשדה׃׃׃ 11:30 וַיִּתְפֹּ֣שׂוַיִּתְפֹּשׂויתפש אֲחִיָּ֔האֲחִיָּהאחיה בַּשַּׂלְמָ֥הבַּשַּׂלְמָהבשלמה הַחֲדָשָׁ֖ההַחֲדָשָׁההחדשה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָלָ֑יועָלָיועליו וַיִּ֨קְרָעֶ֔הָוַיִּקְרָעֶהָויקרעה שְׁנֵ֥יםשְׁנֵיםשנים עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר קְרָעִֽיםקְרָעִיםקרעים׃׃׃ 11:31 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לְיָֽרָבְעָ֔םלְיָרָבְעָםלירבעם קַחקַחקח־־־לְךָ֖לְךָלך עֲשָׂרָ֣העֲשָׂרָהעשרה קְרָעִ֑יםקְרָעִיםקרעים כִּ֣יכִּיכי כֹה֩כֹהכה אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני קֹרֵ֤עַקֹרֵעַקרע אֶתאֶתאת־־־הַמַּמְלָכָה֙הַמַּמְלָכָההממלכה מִיַּ֣דמִיַּדמיד שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה וְנָתַתִּ֣יוְנָתַתִּיונתתי לְךָ֔לְךָלך אֵ֖תאֵתאת עֲשָׂרָ֥העֲשָׂרָהעשרה הַשְּׁבָטִֽיםהַשְּׁבָטִיםהשבטים׃׃׃ 11:32 וְהַשֵּׁ֥בֶטוְהַשֵּׁבֶטוהשבט הָאֶחָ֖דהָאֶחָדהאחד יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לּ֑וֹלּוֹלו לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען ׀׀׀ עַבְדִּ֣יעַבְדִּיעבדי דָוִ֗דדָוִדדוד וּלְמַ֙עַן֙וּלְמַעַןולמען יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם הָעִיר֙הָעִירהעיר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּחַ֣רְתִּיבָּחַרְתִּיבחרתי בָ֔הּבָהּבה מִכֹּ֖למִכֹּלמכל שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 11:33 יַ֣עַןיַעַןיען ׀׀׀ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עֲזָב֗וּנִיעֲזָבוּנִיעזבוני וַיִּֽשְׁתַּחֲווּ֮וַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו לְעַשְׁתֹּרֶת֮לְעַשְׁתֹּרֶתלעשתרת אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי צִֽדֹנִין֒צִדֹנִיןצדנין לִכְמוֹשׁ֙לִכְמוֹשׁלכמוש אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וּלְמִלְכֹּ֖םוּלְמִלְכֹּםולמלכם אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־עַמּ֑וֹןעַמּוֹןעמון וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הָלְכ֣וּהָלְכוּהלכו בִדְרָכַ֗יבִדְרָכַיבדרכי לַעֲשׂ֨וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הַיָּשָׁ֧רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינַ֛יבְּעֵינַיבעיני וְחֻקֹּתַ֥יוְחֻקֹּתַיוחקתי וּמִשְׁפָּטַ֖יוּמִשְׁפָּטַיומשפטי כְּדָוִ֥דכְּדָוִדכדוד אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 11:34 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אֶקַּ֥חאֶקַּחאקח אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמַּמְלָכָ֖ההַמַּמְלָכָההממלכה מִיָּד֑וֹמִיָּדוֹמידו כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ נָשִׂ֣יאנָשִׂיאנשיא אֲשִׁתֶ֗נּוּאֲשִׁתֶנּוּאשתנו כֹּ֚לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי חַיָּ֔יוחַיָּיוחייו לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען דָּוִ֤דדָּוִדדוד עַבְדִּי֙עַבְדִּיעבדי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּחַ֣רְתִּיבָּחַרְתִּיבחרתי אֹת֔וֹאֹתוֹאתו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁמַ֖רשָׁמַרשמר מִצְוֺתַ֥ימִצְוֺתַימצותי וְחֻקֹּתָֽיוְחֻקֹּתָיוחקתי׃׃׃ 11:35 וְלָקַחְתִּ֥יוְלָקַחְתִּיולקחתי הַמְּלוּכָ֖ההַמְּלוּכָההמלוכה מִיַּ֣דמִיַּדמיד בְּנ֑וֹבְּנוֹבנו וּנְתַתִּ֣יהָוּנְתַתִּיהָונתתיה לְּךָ֔לְּךָלך אֵ֖תאֵתאת עֲשֶׂ֥רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת הַשְּׁבָטִֽיםהַשְּׁבָטִיםהשבטים׃׃׃ 11:36 וְלִבְנ֖וֹוְלִבְנוֹולבנו אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן שֵֽׁבֶטשֵׁבֶטשבט־־־אֶחָ֑דאֶחָדאחד לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען הֱיֽוֹתהֱיוֹתהיות־־־נִ֣ירנִירניר לְדָֽוִידלְדָוִידלדויד־־־עַ֠בְדִּיעַבְדִּיעבדי כָּֽלכָּלכל־־־הַיָּמִ֤יםהַיָּמִיםהימים ׀׀׀ לְפָנַי֙לְפָנַילפני בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם הָעִיר֙הָעִירהעיר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּחַ֣רְתִּיבָּחַרְתִּיבחרתי לִ֔ילִילי לָשׂ֥וּםלָשׂוּםלשום שְׁמִ֖ישְׁמִישמי שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 11:37 וְאֹתְךָ֣וְאֹתְךָואתך אֶקַּ֔חאֶקַּחאקח וּמָ֣לַכְתָּ֔וּמָלַכְתָּומלכת בְּכֹ֥לבְּכֹלבכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תְּאַוֶּ֖התְּאַוֶּהתאוה נַפְשֶׁ֑ךָנַפְשֶׁךָנפשך וְהָיִ֥יתָוְהָיִיתָוהיית מֶּ֖לֶךְמֶּלֶךְמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 11:38 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־תִּשְׁמַע֮תִּשְׁמַעתשמע אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֲצַוֶּךָ֒אֲצַוֶּךָאצוך וְהָלַכְתָּ֣וְהָלַכְתָּוהלכת בִדְרָכַ֗יבִדְרָכַיבדרכי וְעָשִׂ֨יתָוְעָשִׂיתָועשית הַיָּשָׁ֤רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינַי֙בְּעֵינַיבעיני לִשְׁמ֤וֹרלִשְׁמוֹרלשמור חֻקּוֹתַי֙חֻקּוֹתַיחקותי וּמִצְוֺתַ֔יוּמִצְוֺתַיומצותי כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה דָּוִ֣דדָּוִדדוד עַבְדִּ֑יעַבְדִּיעבדי וְהָיִ֣יתִיוְהָיִיתִיוהייתי עִמָּ֗ךְעִמָּךְעמך וּבָנִ֨יתִיוּבָנִיתִיובניתי לְךָ֤לְךָלך בַֽיִתבַיִתבית־־־נֶאֱמָן֙נֶאֱמָןנאמן כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר בָּנִ֣יתִיבָּנִיתִיבניתי לְדָוִ֔דלְדָוִדלדוד וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי לְךָ֖לְךָלך אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 11:39 וַֽאעַנֶּ֛הוַאעַנֶּהואענה אֶתאֶתאת־־־זֶ֥רַעזֶרַעזרע דָּוִ֖דדָּוִדדוד לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען זֹ֑אתזֹאתזאת אַ֖ךְאַךְאך לֹ֥אלֹאלא כָלכָלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ ססס 11:40 וַיְבַקֵּ֥שׁוַיְבַקֵּשׁויבקש שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה לְהָמִ֣יתלְהָמִיתלהמית אֶתאֶתאת־־־יָרָבְעָ֑םיָרָבְעָםירבעם וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם יָרָבְעָ֗םיָרָבְעָםירבעם וַיִּבְרַ֤חוַיִּבְרַחויברח מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים אֶלאֶלאל־־־שִׁישַׁ֣קשִׁישַׁקשישק מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי בְמִצְרַ֖יִםבְמִצְרַיִםבמצרים עַדעַדעד־־־מ֥וֹתמוֹתמות שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 11:41 וְיֶ֨תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֧ידִּבְרֵידברי שְׁלֹמֹ֛השְׁלֹמֹהשלמה וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה וְחָכְמָת֑וֹוְחָכְמָתוֹוחכמתו הֲלֽוֹאהֲלוֹאהלוא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתֻבִ֔יםכְּתֻבִיםכתבים עַלעַלעל־־־סֵ֖פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 11:42 וְהַיָּמִ֗יםוְהַיָּמִיםוהימים אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר מָלַ֨ךְמָלַךְמלך שְׁלֹמֹ֤השְׁלֹמֹהשלמה בִירוּשָׁלִַ֙ם֙בִירוּשָׁלִַםבירושלם עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אַרְבָּעִ֖יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 11:43 וַיִּשְׁכַּ֤בוַיִּשְׁכַּבוישכב שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּ֨קָּבֵ֔רוַיִּקָּבֵרויקבר בְּעִ֖ירבְּעִירבעיר דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֑יואָבִיואביו וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך רְחַבְעָ֥םרְחַבְעָםרחבעם בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain