Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 13

13:1 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה ׀׀׀ אִ֣ישׁאִישׁאיש אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים בָּ֧אבָּאבא מִיהוּדָ֛המִיהוּדָהמיהודה בִּדְבַ֥רבִּדְבַרבדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֑לאֵלאל וְיָרָבְעָ֛םוְיָרָבְעָםוירבעם עֹמֵ֥דעֹמֵדעמד עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח לְהַקְטִֽירלְהַקְטִירלהקטיר׃׃׃ 13:2 וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח בִּדְבַ֣רבִּדְבַרבדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר מִזְבֵּ֣חַמִזְבֵּחַמזבח מִזְבֵּ֔חַמִזְבֵּחַמזבח כֹּ֖הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־בֵ֞ןבֵןבן נוֹלָ֤דנוֹלָדנולד לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־דָּוִד֙דָּוִדדוד יֹאשִׁיָּ֣הוּיֹאשִׁיָּהוּיאשיהו שְׁמ֔וֹשְׁמוֹשמו וְזָבַ֣חוְזָבַחוזבח עָלֶ֗יךָעָלֶיךָעליך אֶתאֶתאת־־־כֹּהֲנֵ֤יכֹּהֲנֵיכהני הַבָּמוֹת֙הַבָּמוֹתהבמות הַמַּקְטִרִ֣יםהַמַּקְטִרִיםהמקטרים עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך וְעַצְמ֥וֹתוְעַצְמוֹתועצמות אָדָ֖םאָדָםאדם יִשְׂרְפ֥וּיִשְׂרְפוּישרפו עָלֶֽיךָעָלֶיךָעליך׃׃׃ 13:3 וְנָתַן֩וְנָתַןונתן בַּיּ֨וֹםבַּיּוֹםביום הַה֤וּאהַהוּאההוא מוֹפֵת֙מוֹפֵתמופת לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר זֶ֣הזֶהזה הַמּוֹפֵ֔תהַמּוֹפֵתהמופת אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר יְהוָ֑היְהוָהיהוה הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח נִקְרָ֔ענִקְרָענקרע וְנִשְׁפַּ֖ךְוְנִשְׁפַּךְונשפך הַדֶּ֥שֶׁןהַדֶּשֶׁןהדשן אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 13:4 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי כִשְׁמֹ֨עַכִשְׁמֹעַכשמע הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֣רדְּבַרדבר אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר קָרָ֤אקָרָאקרא עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח בְּבֵֽיתבְּבֵיתבבית־־־אֵ֔לאֵלאל וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח יָרָבְעָ֧םיָרָבְעָםירבעם אֶתאֶתאת־־־יָד֛וֹיָדוֹידו מֵעַ֥למֵעַלמעל הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח לֵאמֹ֣רלֵאמֹרלאמר ׀׀׀ תִּפְשֻׂ֑הוּתִּפְשֻׂהוּתפשהו וַתִּיבַ֤שׁוַתִּיבַשׁותיבש יָדוֹ֙יָדוֹידו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁלַ֣חשָׁלַחשלח עָלָ֔יועָלָיועליו וְלֹ֥אוְלֹאולא יָכֹ֖ליָכֹליכל לַהֲשִׁיבָ֥הּלַהֲשִׁיבָהּלהשיבה אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 13:5 וְהַמִּזְבֵּ֣חַוְהַמִּזְבֵּחַוהמזבח נִקְרָ֔ענִקְרָענקרע וַיִּשָּׁפֵ֥ךְוַיִּשָּׁפֵךְוישפך הַדֶּ֖שֶׁןהַדֶּשֶׁןהדשן מִןמִןמן־־־הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח כַּמּוֹפֵ֗תכַּמּוֹפֵתכמופת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֛ןנָתַןנתן אִ֥ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בִּדְבַ֥רבִּדְבַרבדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 13:6 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים חַלחַלחל־־־נָ֞אנָאנא אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֨יפְּנֵיפני יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך וְהִתְפַּלֵּ֣לוְהִתְפַּלֵּלוהתפלל בַּעֲדִ֔יבַּעֲדִיבעדי וְתָשֹׁ֥בוְתָשֹׁבותשב יָדִ֖ייָדִיידי אֵלָ֑יאֵלָיאלי וַיְחַ֤לוַיְחַלויחל אִישׁאִישׁאיש־־־הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַתָּ֤שָׁבוַתָּשָׁבותשב יַדיַדיד־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֵלָ֔יואֵלָיואליו וַתְּהִ֖יוַתְּהִיותהי כְּבָרִֽאשֹׁנָֽהכְּבָרִאשֹׁנָהכבראשנה׃׃׃ 13:7 וַיְדַבֵּ֤רוַיְדַבֵּרוידבר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בֹּאָהבֹּאָהבאה־־־אִתִּ֥יאִתִּיאתי הַבַּ֖יְתָההַבַּיְתָההביתה וּֽסְעָ֑דָהוּסְעָדָהוסעדה וְאֶתְּנָ֥הוְאֶתְּנָהואתנה לְךָ֖לְךָלך מַתָּֽתמַתָּתמתת׃׃׃ 13:8 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אִישׁאִישׁאיש־־־הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אִםאִםאם־־־תִּתֶּןתִּתֶּןתתן־־־לִי֙לִילי אֶתאֶתאת־־־חֲצִ֣יחֲצִיחצי בֵיתֶ֔ךָבֵיתֶךָביתך לֹ֥אלֹאלא אָבֹ֖אאָבֹאאבא עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אֹ֤כַלאֹכַלאכל לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם וְלֹ֣אוְלֹאולא אֶשְׁתֶּהאֶשְׁתֶּהאשתה־־־מַּ֔יִםמַּיִםמים בַּמָּק֖וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 13:9 כִּֽיכִּיכי־־־כֵ֣ןכֵןכן ׀׀׀ צִוָּ֣הצִוָּהצוה אֹתִ֗יאֹתִיאתי בִּדְבַ֤רבִּדְבַרבדבר יְהוָה֙יְהוָהיהוה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹאלֹאלא־־־תֹ֥אכַלתֹאכַלתאכל לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם וְלֹ֣אוְלֹאולא תִשְׁתֶּהתִשְׁתֶּהתשתה־־־מָּ֑יִםמָּיִםמים וְלֹ֣אוְלֹאולא תָשׁ֔וּבתָשׁוּבתשוב בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָלָֽכְתָּהָלָכְתָּהלכת׃׃׃ 13:10 וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך אַחֵ֑ראַחֵראחר וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שָׁ֣בשָׁבשב בַּדֶּ֔רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר בָּ֥אבָּאבא בָ֖הּבָהּבה אֶלאֶלאל־־־בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ פפפ
13:11 וְנָבִ֤יאוְנָבִיאונביא אֶחָד֙אֶחָדאחד זָקֵ֔ןזָקֵןזקן יֹשֵׁ֖ביֹשֵׁבישב בְּבֵֽיתבְּבֵיתבבית־־־אֵ֑לאֵלאל וַיָּב֣וֹאוַיָּבוֹאויבוא בְנ֡וֹבְנוֹבנו וַיְסַפֶּרוַיְסַפֶּרויספר־־־ל֣וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמַּעֲשֶׂ֣ההַמַּעֲשֶׂההמעשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂה֩עָשָׂהעשה אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֨יםהָאֱלֹהִיםהאלהים ׀׀׀ הַיּ֜וֹםהַיּוֹםהיום בְּבֵֽיתבְּבֵיתבבית־־־אֵ֗לאֵלאל אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִים֙הַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַֽיְסַפְּר֖וּםוַיְסַפְּרוּםויספרום לַאֲבִיהֶֽםלַאֲבִיהֶםלאביהם׃׃׃ 13:12 וַיְדַבֵּ֤רוַיְדַבֵּרוידבר אֲלֵהֶם֙אֲלֵהֶםאלהם אֲבִיהֶ֔םאֲבִיהֶםאביהם אֵֽיאֵיאי־־־זֶ֥הזֶהזה הַדֶּ֖רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך הָלָ֑ךְהָלָךְהלך וַיִּרְא֣וּוַיִּרְאוּויראו בָנָ֗יובָנָיובניו אֶתאֶתאת־־־הַדֶּ֙רֶךְ֙הַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הָלַךְ֙הָלַךְהלך אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֖אבָּאבא מִיהוּדָֽהמִיהוּדָהמיהודה׃׃׃ 13:13 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־בָּנָ֔יובָּנָיובניו חִבְשׁוּחִבְשׁוּחבשו־־־לִ֖ילִילי הַחֲמ֑וֹרהַחֲמוֹרהחמור וַיַּחְבְּשׁוּוַיַּחְבְּשׁוּויחבשו־־־ל֣וֹלוֹלו הַחֲמ֔וֹרהַחֲמוֹרהחמור וַיִּרְכַּ֖בוַיִּרְכַּבוירכב עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 13:14 וַיֵּ֗לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיִּ֨מְצָאֵ֔הוּוַיִּמְצָאֵהוּוימצאהו יֹשֵׁ֖ביֹשֵׁבישב תַּ֣חַתתַּחַתתחת הָאֵלָ֑ההָאֵלָההאלה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו הַאַתָּ֧ההַאַתָּההאתה אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֥אתָבָּאתָבאת מִֽיהוּדָ֖המִיהוּדָהמיהודה וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 13:15 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו לֵ֥ךְלֵךְלך אִתִּ֖יאִתִּיאתי הַבָּ֑יְתָההַבָּיְתָההביתה וֶאֱכֹ֖לוֶאֱכֹלואכל לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 13:16 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֹ֥אלֹאלא אוּכַ֛לאוּכַלאוכל לָשׁ֥וּבלָשׁוּבלשוב אִתָּ֖ךְאִתָּךְאתך וְלָב֣וֹאוְלָבוֹאולבוא אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אֹ֣כַלאֹכַלאכל לֶ֗חֶםלֶחֶםלחם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אֶשְׁתֶּ֤האֶשְׁתֶּהאשתה אִתְּךָ֙אִתְּךָאתך מַ֔יִםמַיִםמים בַּמָּק֖וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 13:17 כִּֽיכִּיכי־־־דָבָ֤רדָבָרדבר אֵלַי֙אֵלַיאלי בִּדְבַ֣רבִּדְבַרבדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה לֹֽאלֹאלא־־־תֹאכַ֣לתֹאכַלתאכל לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִשְׁתֶּ֥התִשְׁתֶּהתשתה שָׁ֖םשָׁםשם מָ֑יִםמָיִםמים לֹאלֹאלא־־־תָשׁ֣וּבתָשׁוּבתשוב לָלֶ֔כֶתלָלֶכֶתללכת בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָלַ֥כְתָּהָלַכְתָּהלכת בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 13:18 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו גַּםגַּםגם־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני נָבִיא֮נָבִיאנביא כָּמוֹךָ֒כָּמוֹךָכמוך וּמַלְאָ֡ךְוּמַלְאָךְומלאך דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר אֵלַי֩אֵלַיאלי בִּדְבַ֨רבִּדְבַרבדבר יְהוָ֜היְהוָהיהוה לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הֲשִׁבֵ֤הוּהֲשִׁבֵהוּהשבהו אִתְּךָ֙אִתְּךָאתך אֶלאֶלאל־־־בֵּיתֶ֔ךָבֵּיתֶךָביתך וְיֹ֥אכַלוְיֹאכַלויאכל לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם וְיֵ֣שְׁתְּוְיֵשְׁתְּוישת מָ֑יִםמָיִםמים כִּחֵ֖שׁכִּחֵשׁכחש לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 13:19 וַיָּ֣שָׁבוַיָּשָׁבוישב אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו וַיֹּ֥אכַלוַיֹּאכַלויאכל לֶ֛חֶםלֶחֶםלחם בְּבֵית֖וֹבְּבֵיתוֹבביתו וַיֵּ֥שְׁתְּוַיֵּשְׁתְּוישת מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 13:20 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי הֵ֥םהֵםהם יֹשְׁבִ֖יםיֹשְׁבִיםישבים אֶלאֶלאל־־־הַשֻּׁלְחָ֑ןהַשֻּׁלְחָןהשלחן פפפ
וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֱשִׁיבֽוֹהֱשִׁיבוֹהשיבו׃׃׃ 13:21 וַיִּקְרָ֞אוַיִּקְרָאויקרא אֶלאֶלאל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֤אבָּאבא מִֽיהוּדָה֙מִיהוּדָהמיהודה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כֹּ֖הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה יַ֗עַןיַעַןיען כִּ֤יכִּיכי מָרִ֙יתָ֙מָרִיתָמרית פִּ֣יפִּיפי יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלֹ֤אוְלֹאולא שָׁמַ֙רְתָּ֙שָׁמַרְתָּשמרת אֶתאֶתאת־־־הַמִּצְוָ֔ההַמִּצְוָההמצוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוְּךָ֖צִוְּךָצוך יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 13:22 וַתָּ֗שָׁבוַתָּשָׁבותשב וַתֹּ֤אכַלוַתֹּאכַלותאכל לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם וַתֵּ֣שְׁתְּוַתֵּשְׁתְּותשת מַ֔יִםמַיִםמים בַּמָּקוֹם֙בַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך אַלאַלאל־־־תֹּ֥אכַלתֹּאכַלתאכל לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם וְאַלוְאַלואל־־־תֵּ֣שְׁתְּתֵּשְׁתְּתשת מָ֑יִםמָיִםמים לֹֽאלֹאלא־־־תָב֥וֹאתָבוֹאתבוא נִבְלָתְךָ֖נִבְלָתְךָנבלתך אֶלאֶלאל־־־קֶ֥בֶרקֶבֶרקבר אֲבֹתֶֽיךָאֲבֹתֶיךָאבתיך׃׃׃ 13:23 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַחֲרֵ֛יאַחֲרֵיאחרי אָכְל֥וֹאָכְלוֹאכלו לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם וְאַחֲרֵ֣יוְאַחֲרֵיואחרי שְׁתוֹת֑וֹשְׁתוֹתוֹשתותו וַיַּחֲבָשׁוַיַּחֲבָשׁויחבש־־־ל֣וֹלוֹלו הַחֲמ֔וֹרהַחֲמוֹרהחמור לַנָּבִ֖יאלַנָּבִיאלנביא אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֱשִׁיבֽוֹהֱשִׁיבוֹהשיבו׃׃׃ 13:24 וַיֵּ֕לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַיִּמְצָאֵ֧הוּוַיִּמְצָאֵהוּוימצאהו אַרְיֵ֛האַרְיֵהאריה בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך וַיְמִיתֵ֑הוּוַיְמִיתֵהוּוימיתהו וַתְּהִ֤יוַתְּהִיותהי נִבְלָתוֹ֙נִבְלָתוֹנבלתו מֻשְׁלֶ֣כֶתמֻשְׁלֶכֶתמשלכת בַּדֶּ֔רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך וְהַחֲמוֹר֙וְהַחֲמוֹרוהחמור עֹמֵ֣דעֹמֵדעמד אֶצְלָ֔הּאֶצְלָהּאצלה וְהָ֣אַרְיֵ֔הוְהָאַרְיֵהוהאריה עֹמֵ֖דעֹמֵדעמד אֵ֥צֶלאֵצֶלאצל הַנְּבֵלָֽההַנְּבֵלָההנבלה׃׃׃ 13:25 וְהִנֵּ֧הוְהִנֵּהוהנה אֲנָשִׁ֣יםאֲנָשִׁיםאנשים עֹבְרִ֗יםעֹבְרִיםעברים וַיִּרְא֤וּוַיִּרְאוּויראו אֶתאֶתאת־־־הַנְּבֵלָה֙הַנְּבֵלָההנבלה מֻשְׁלֶ֣כֶתמֻשְׁלֶכֶתמשלכת בַּדֶּ֔רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך וְאֶתוְאֶתואת־־־הָ֣אַרְיֵ֔ההָאַרְיֵההאריה עֹמֵ֖דעֹמֵדעמד אֵ֣צֶלאֵצֶלאצל הַנְּבֵלָ֑ההַנְּבֵלָההנבלה וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו וַיְדַבְּר֣וּוַיְדַבְּרוּוידברו בָעִ֔ירבָעִירבעיר אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר הַנָּבִ֥יאהַנָּבִיאהנביא הַזָּקֵ֖ןהַזָּקֵןהזקן יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 13:26 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע הַנָּבִיא֮הַנָּבִיאהנביא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֱשִׁיב֣וֹהֱשִׁיבוֹהשיבו מִןמִןמן־־־הַדֶּרֶךְ֒הַדֶּרֶךְהדרך וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֣יםהָאֱלֹהִיםהאלהים ה֔וּאהוּאהוא אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מָרָ֖המָרָהמרה אֶתאֶתאת־־־פִּ֣יפִּיפי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּתְּנֵ֨הוּוַיִּתְּנֵהוּויתנהו יְהוָ֜היְהוָהיהוה לָאַרְיֵ֗הלָאַרְיֵהלאריה וַֽיִּשְׁבְּרֵ֙הוּ֙וַיִּשְׁבְּרֵהוּוישברהו וַיְמִתֵ֔הוּוַיְמִתֵהוּוימתהו כִּדְבַ֥רכִּדְבַרכדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֶּרדִּבֶּרדבר־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 13:27 וַיְדַבֵּ֤רוַיְדַבֵּרוידבר אֶלאֶלאל־־־בָּנָיו֙בָּנָיובניו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר חִבְשׁוּחִבְשׁוּחבשו־־־לִ֖ילִילי אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲמ֑וֹרהַחֲמוֹרהחמור וַֽיַּחֲבֹֽשׁוּוַיַּחֲבֹשׁוּויחבשו׃׃׃ 13:28 וַיֵּ֗לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַיִּמְצָ֤אוַיִּמְצָאוימצא אֶתאֶתאת־־־נִבְלָתוֹ֙נִבְלָתוֹנבלתו מֻשְׁלֶ֣כֶתמֻשְׁלֶכֶתמשלכת בַּדֶּ֔רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך וַֽחֲמוֹר֙וַחֲמוֹרוחמור וְהָ֣אַרְיֵ֔הוְהָאַרְיֵהוהאריה עֹמְדִ֖יםעֹמְדִיםעמדים אֵ֣צֶלאֵצֶלאצל הַנְּבֵלָ֑ההַנְּבֵלָההנבלה לֹֽאלֹאלא־־־אָכַ֤לאָכַלאכל הָֽאַרְיֵה֙הָאַרְיֵההאריה אֶתאֶתאת־־־הַנְּבֵלָ֔ההַנְּבֵלָההנבלה וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁבַ֖רשָׁבַרשבר אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲמֽוֹרהַחֲמוֹרהחמור׃׃׃ 13:29 וַיִּשָּׂ֨אוַיִּשָּׂאוישא הַנָּבִ֜יאהַנָּבִיאהנביא אֶתאֶתאת־־־נִבְלַ֧תנִבְלַתנבלת אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיַּנִּחֵ֥הוּוַיַּנִּחֵהוּוינחהו אֶֽלאֶלאל־־־הַחֲמ֖וֹרהַחֲמוֹרהחמור וַיְשִׁיבֵ֑הוּוַיְשִׁיבֵהוּוישיבהו וַיָּבֹ֗אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־עִיר֙עִירעיר הַנָּבִ֣יאהַנָּבִיאהנביא הַזָּקֵ֔ןהַזָּקֵןהזקן לִסְפֹּ֖דלִסְפֹּדלספד וּלְקָבְרֽוֹוּלְקָבְרוֹולקברו׃׃׃ 13:30 וַיַּנַּ֥חוַיַּנַּחוינח אֶתאֶתאת־־־נִבְלָת֖וֹנִבְלָתוֹנבלתו בְּקִבְר֑וֹבְּקִבְרוֹבקברו וַיִּסְפְּד֥וּוַיִּסְפְּדוּויספדו עָלָ֖יועָלָיועליו ה֥וֹיהוֹיהוי אָחִֽיאָחִיאחי׃׃׃ 13:31 וַיְהִי֮וַיְהִיויהי אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי קָבְר֣וֹקָבְרוֹקברו אֹתוֹ֒אֹתוֹאתו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־בָּנָיו֙בָּנָיובניו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בְּמוֹתִי֙בְּמוֹתִיבמותי וּקְבַרְתֶּ֣םוּקְבַרְתֶּםוקברתם אֹתִ֔יאֹתִיאתי בַּקֶּ֕בֶרבַּקֶּבֶרבקבר אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אִ֥ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים קָב֣וּרקָבוּרקבור בּ֑וֹבּוֹבו אֵ֚צֶלאֵצֶלאצל עַצְמֹתָ֔יועַצְמֹתָיועצמתיו הַנִּ֖יחוּהַנִּיחוּהניחו אֶתאֶתאת־־־עַצְמֹתָֽיעַצְמֹתָיעצמתי׃׃׃ 13:32 כִּי֩כִּיכי הָיֹ֨ההָיֹההיה יִהְיֶ֜היִהְיֶהיהיה הַדָּבָ֗רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר קָרָא֙קָרָאקרא בִּדְבַ֣רבִּדְבַרבדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּבֵֽיתבְּבֵיתבבית־־־אֵ֑לאֵלאל וְעַל֙וְעַלועל כָּלכָּלכל־־־בָּתֵּ֣יבָּתֵּיבתי הַבָּמ֔וֹתהַבָּמוֹתהבמות אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּעָרֵ֥יבְּעָרֵיבערי שֹׁמְרֽוֹןשֹׁמְרוֹןשמרון׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain