Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 14

14:1 בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔יאהַהִיאההיא חָלָ֖החָלָהחלה אֲבִיָּ֥האֲבִיָּהאביה בֶןבֶןבן־־־יָרָבְעָֽםיָרָבְעָםירבעם׃׃׃ 14:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יָרָבְעָ֜םיָרָבְעָםירבעם לְאִשְׁתּ֗וֹלְאִשְׁתּוֹלאשתו ק֤וּמִיקוּמִיקומי נָא֙נָאנא וְהִשְׁתַּנִּ֔יתוְהִשְׁתַּנִּיתוהשתנית וְלֹ֣אוְלֹאולא יֵֽדְע֔וּיֵדְעוּידעו כִּיכִּיכי־־־[אַתִּי כ][אַתִּי כ][אתי כ] (אַ֖תְּ ק)(אַתְּ ק)(את ק) אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת יָרָבְעָ֑םיָרָבְעָםירבעם וְהָלַ֣כְתְּוְהָלַכְתְּוהלכת שִׁלֹ֗השִׁלֹהשלה הִנֵּההִנֵּההנה־־־שָׁם֙שָׁםשם אֲחִיָּ֣האֲחִיָּהאחיה הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא הֽוּאהוּאהוא־־־דִבֶּ֥רדִבֶּרדבר עָלַ֛יעָלַיעלי לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 14:3 וְלָקַ֣חַתְּוְלָקַחַתְּולקחת בְּ֠יָדֵךְבְּיָדֵךְבידך עֲשָׂרָ֨העֲשָׂרָהעשרה לֶ֧חֶםלֶחֶםלחם וְנִקֻּדִ֛יםוְנִקֻּדִיםונקדים וּבַקְבֻּ֥קוּבַקְבֻּקובקבק דְּבַ֖שׁדְּבַשׁדבש וּבָ֣אתוּבָאתובאת אֵלָ֑יואֵלָיואליו ה֚וּאהוּאהוא יַגִּ֣ידיַגִּידיגיד לָ֔ךְלָךְלך מַהמַהמה־־־יִּֽהְיֶ֖היִּהְיֶהיהיה לַנָּֽעַרלַנָּעַרלנער׃׃׃ 14:4 וַתַּ֤עַשׂוַתַּעַשׂותעש כֵּן֙כֵּןכן אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת יָרָבְעָ֔םיָרָבְעָםירבעם וַתָּ֙קָם֙וַתָּקָםותקם וַתֵּ֣לֶךְוַתֵּלֶךְותלך שִׁלֹ֔השִׁלֹהשלה וַתָּבֹ֖אוַתָּבֹאותבא בֵּ֣יתבֵּיתבית אֲחִיָּ֑האֲחִיָּהאחיה וַאֲחִיָּ֙הוּ֙וַאֲחִיָּהוּואחיהו לֹֽאלֹאלא־־־יָכֹ֣ליָכֹליכל לִרְא֔וֹתלִרְאוֹתלראות כִּ֛יכִּיכי קָ֥מוּקָמוּקמו עֵינָ֖יועֵינָיועיניו מִשֵּׂיבֽוֹמִשֵּׂיבוֹמשיבו׃׃׃ ססס 14:5 וַיהוָ֞הוַיהוָהויהוה אָמַ֣ראָמַראמר אֶלאֶלאל־־־אֲחִיָּ֗הוּאֲחִיָּהוּאחיהו הִנֵּ֣ההִנֵּההנה אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת יָרָבְעָ֡םיָרָבְעָםירבעם בָּאָ֣הבָּאָהבאה לִדְרֹשׁ֩לִדְרֹשׁלדרש דָּבָ֨רדָּבָרדבר מֵעִמְּךָ֤מֵעִמְּךָמעמך אֶלאֶלאל־־־בְּנָהּ֙בְּנָהּבנה כִּֽיכִּיכי־־־חֹלֶ֣החֹלֶהחלה ה֔וּאהוּאהוא כָּזֹ֥הכָּזֹהכזה וְכָזֶ֖הוְכָזֶהוכזה תְּדַבֵּ֣רתְּדַבֵּרתדבר אֵלֶ֑יהָאֵלֶיהָאליה וִיהִ֣יוִיהִיויהי כְבֹאָ֔הּכְבֹאָהּכבאה וְהִ֖יאוְהִיאוהיא מִתְנַכֵּרָֽהמִתְנַכֵּרָהמתנכרה׃׃׃ 14:6 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי כִשְׁמֹ֨עַכִשְׁמֹעַכשמע אֲחִיָּ֜הוּאֲחִיָּהוּאחיהו אֶתאֶתאת־־־ק֤וֹלקוֹלקול רַגְלֶ֙יהָ֙רַגְלֶיהָרגליה בָּאָ֣הבָּאָהבאה בַפֶּ֔תַחבַפֶּתַחבפתח וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בֹּ֖אִיבֹּאִיבאי אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת יָרָבְעָ֑םיָרָבְעָםירבעם לָ֣מָּהלָמָּהלמה זֶּ֗הזֶּהזה אַ֚תְּאַתְּאת מִתְנַכֵּרָ֔המִתְנַכֵּרָהמתנכרה וְאָ֣נֹכִ֔יוְאָנֹכִיואנכי שָׁל֥וּחַשָׁלוּחַשלוח אֵלַ֖יִךְאֵלַיִךְאליך קָשָֽׁהקָשָׁהקשה׃׃׃ 14:7 לְכִ֞ילְכִילכי אִמְרִ֣יאִמְרִיאמרי לְיָרָבְעָ֗םלְיָרָבְעָםלירבעם כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל יַ֛עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֲרִימֹתִ֖יךָהֲרִימֹתִיךָהרימתיך מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך הָעָ֑םהָעָםהעם וָאֶתֶּנְךָ֣וָאֶתֶּנְךָואתנך נָגִ֔ידנָגִידנגיד עַ֖לעַלעל עַמִּ֥יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 14:8 וָאֶקְרַ֤עוָאֶקְרַעואקרע אֶתאֶתאת־־־הַמַּמְלָכָה֙הַמַּמְלָכָההממלכה מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית דָּוִ֔דדָּוִדדוד וָאֶתְּנֶ֖הָוָאֶתְּנֶהָואתנה לָ֑ךְלָךְלך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הָיִ֜יתָהָיִיתָהיית כְּעַבְדִּ֣יכְּעַבְדִּיכעבדי דָוִ֗דדָוִדדוד אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר שָׁמַ֨רשָׁמַרשמר מִצְוֺתַ֜ימִצְוֺתַימצותי וַאֲשֶׁרוַאֲשֶׁרואשר־־־הָלַ֤ךְהָלַךְהלך אַחֲרַי֙אַחֲרַיאחרי בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָב֔וֹלְבָבוֹלבבו לַעֲשׂ֕וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות רַ֖קרַקרק הַיָּשָׁ֥רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינָֽיבְּעֵינָיבעיני׃׃׃ 14:9 וַתָּ֣רַעוַתָּרַעותרע לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות מִכֹּ֖למִכֹּלמכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָי֣וּהָיוּהיו לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך וַתֵּ֡לֶךְוַתֵּלֶךְותלך וַתַּעֲשֶׂהוַתַּעֲשֶׂהותעשה־־־לְּךָ֩לְּךָלך אֱלֹהִ֨יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֤יםאֲחֵרִיםאחרים וּמַסֵּכוֹת֙וּמַסֵּכוֹתומסכות לְהַכְעִיסֵ֔נִילְהַכְעִיסֵנִילהכעיסני וְאֹתִ֥יוְאֹתִיואתי הִשְׁלַ֖כְתָּהִשְׁלַכְתָּהשלכת אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי גַוֶּֽךָגַוֶּךָגוך׃׃׃ ססס 14:10 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מֵבִ֤יאמֵבִיאמביא רָעָה֙רָעָהרעה אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יָרָבְעָ֔םיָרָבְעָםירבעם וְהִכְרַתִּ֤יוְהִכְרַתִּיוהכרתי לְיָֽרָבְעָם֙לְיָרָבְעָםלירבעם מַשְׁתִּ֣יןמַשְׁתִּיןמשתין בְּקִ֔ירבְּקִירבקיר עָצ֥וּרעָצוּרעצור וְעָז֖וּבוְעָזוּבועזוב בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וּבִֽעַרְתִּי֙וּבִעַרְתִּיובערתי אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי בֵיתבֵיתבית־־־יָרָבְעָ֔םיָרָבְעָםירבעם כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר יְבַעֵ֥ריְבַעֵריבער הַגָּלָ֖להַגָּלָלהגלל עַדעַדעד־־־תֻּמּֽוֹתֻּמּוֹתמו׃׃׃ 14:11 הַמֵּ֨תהַמֵּתהמת לְיָֽרָבְעָ֤םלְיָרָבְעָםלירבעם בָּעִיר֙בָּעִירבעיר יֹאכְל֣וּיֹאכְלוּיאכלו הַכְּלָבִ֔יםהַכְּלָבִיםהכלבים וְהַמֵּת֙וְהַמֵּתוהמת בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה יֹאכְל֖וּיֹאכְלוּיאכלו ע֣וֹףעוֹףעוף הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ 14:12 וְאַ֥תְּוְאַתְּואת ק֖וּמִיקוּמִיקומי לְכִ֣ילְכִילכי לְבֵיתֵ֑ךְלְבֵיתֵךְלביתך בְּבֹאָ֥הבְּבֹאָהבבאה רַגְלַ֛יִךְרַגְלַיִךְרגליך הָעִ֖ירָההָעִירָההעירה וּמֵ֥תוּמֵתומת הַיָּֽלֶדהַיָּלֶדהילד׃׃׃ 14:13 וְסָֽפְדוּוְסָפְדוּוספדו־־־ל֤וֹלוֹלו כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְקָבְר֣וּוְקָבְרוּוקברו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו כִּֽיכִּיכי־־־זֶ֣הזֶהזה לְבַדּ֔וֹלְבַדּוֹלבדו יָבֹ֥איָבֹאיבא לְיָרָבְעָ֖םלְיָרָבְעָםלירבעם אֶלאֶלאל־־־קָ֑בֶרקָבֶרקבר יַ֣עַןיַעַןיען נִמְצָאנִמְצָאנמצא־־־ב֞וֹבוֹבו דָּבָ֣רדָּבָרדבר ט֗וֹבטוֹבטוב אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית יָרָבְעָֽםיָרָבְעָםירבעם׃׃׃ 14:14 וְהֵקִים֩וְהֵקִיםוהקים יְהוָ֨היְהוָהיהוה ל֥וֹלוֹלו מֶ֙לֶךְ֙מֶלֶךְמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַכְרִ֛יתיַכְרִיתיכרית אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יָרָבְעָ֖םיָרָבְעָםירבעם זֶ֣הזֶהזה הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וּמֶ֖הוּמֶהומה גַּםגַּםגם־־־עָֽתָּהעָתָּהעתה׃׃׃ 14:15 וְהִכָּ֨הוְהִכָּהוהכה יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר יָנ֣וּדיָנוּדינוד הַקָּנֶה֮הַקָּנֶההקנה בַּמַּיִם֒בַּמַּיִםבמים וְנָתַ֣שׁוְנָתַשׁונתש אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל מֵ֠עַלמֵעַלמעל הָאֲדָמָ֨ההָאֲדָמָההאדמה הַטּוֹבָ֤ההַטּוֹבָההטובה הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָתַן֙נָתַןנתן לַאֲב֣וֹתֵיהֶ֔םלַאֲבוֹתֵיהֶםלאבותיהם וְזֵרָ֖םוְזֵרָםוזרם מֵעֵ֣בֶרמֵעֵבֶרמעבר לַנָּהָ֑רלַנָּהָרלנהר יַ֗עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו אֶתאֶתאת־־־אֲשֵׁ֣רֵיהֶ֔םאֲשֵׁרֵיהֶםאשריהם מַכְעִיסִ֖יםמַכְעִיסִיםמכעיסים אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:16 וְיִתֵּ֖ןוְיִתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל בִּגְלַ֞לבִּגְלַלבגלל חַטֹּ֤אותחַטֹּאותחטאות יָֽרָבְעָם֙יָרָבְעָםירבעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָטָ֔אחָטָאחטא וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר הֶחֱטִ֖יאהֶחֱטִיאהחטיא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 14:17 וַתָּ֙קָם֙וַתָּקָםותקם אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת יָרָבְעָ֔םיָרָבְעָםירבעם וַתֵּ֖לֶךְוַתֵּלֶךְותלך וַתָּבֹ֣אוַתָּבֹאותבא תִרְצָ֑תָהתִרְצָתָהתרצתה הִ֛יאהִיאהיא בָּאָ֥הבָּאָהבאה בְסַףבְסַףבסף־־־הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית וְהַנַּ֥עַרוְהַנַּעַרוהנער מֵֽתמֵתמת׃׃׃ 14:18 וַיִּקְבְּר֥וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו וַיִּסְפְּדוּוַיִּסְפְּדוּויספדו־־־ל֖וֹלוֹלו כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּדְבַ֤רכִּדְבַרכדבר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֔רדִּבֶּרדבר בְּיַדבְּיַדביד־־־עַבְדּ֖וֹעַבְדּוֹעבדו אֲחִיָּ֥הוּאֲחִיָּהוּאחיהו הַנָּבִֽיאהַנָּבִיאהנביא׃׃׃ 14:19 וְיֶ֙תֶר֙וְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי יָֽרָבְעָ֔םיָרָבְעָםירבעם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִלְחַ֖םנִלְחַםנלחם וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר מָלָ֑ךְמָלָךְמלך הִנָּ֣םהִנָּםהנם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 14:20 וְהַיָּמִים֙וְהַיָּמִיםוהימים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מָלַ֣ךְמָלַךְמלך יָרָבְעָ֔םיָרָבְעָםירבעם עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁתַּ֖יִםוּשְׁתַּיִםושתים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה וַיִּשְׁכַּב֙וַיִּשְׁכַּבוישכב עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך נָדָ֥בנָדָבנדב בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ
14:21 וּרְחַבְעָם֙וּרְחַבְעָםורחבעם בֶּןבֶּןבן־־־שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּֽיהוּדָ֑הבִּיהוּדָהביהודה בֶּןבֶּןבן־־־אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים וְאַחַ֣תוְאַחַתואחת שָׁנָה֩שָׁנָהשנה רְחַבְעָ֨םרְחַבְעָםרחבעם בְּמָלְכ֜וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וּֽשֲׁבַ֨עוּשֲׁבַעושבע עֶשְׂרֵ֥העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֣השָׁנָהשנה ׀׀׀ מָלַ֣ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִַ֗םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם הָ֠עִירהָעִירהעיר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּחַ֨רבָּחַרבחר יְהוָ֜היְהוָהיהוה לָשׂ֨וּםלָשׂוּםלשום אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֥וֹשְׁמוֹשמו שָׁם֙שָׁםשם מִכֹּל֙מִכֹּלמכל שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו נַעֲמָ֖הנַעֲמָהנעמה הָעַמֹּנִֽיתהָעַמֹּנִיתהעמנית׃׃׃ 14:22 וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיְקַנְא֣וּוַיְקַנְאוּויקנאו אֹת֗וֹאֹתוֹאתו מִכֹּל֙מִכֹּלמכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשׂ֣וּעָשׂוּעשו אֲבֹתָ֔םאֲבֹתָםאבתם בְּחַטֹּאתָ֖םבְּחַטֹּאתָםבחטאתם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חָטָֽאוּחָטָאוּחטאו׃׃׃ 14:23 וַיִּבְנ֨וּוַיִּבְנוּויבנו גַםגַםגם־־־הֵ֧מָּההֵמָּההמה לָהֶ֛םלָהֶםלהם בָּמ֥וֹתבָּמוֹתבמות וּמַצֵּב֖וֹתוּמַצֵּבוֹתומצבות וַאֲשֵׁרִ֑יםוַאֲשֵׁרִיםואשרים עַ֚לעַלעל כָּלכָּלכל־־־גִּבְעָ֣הגִּבְעָהגבעה גְבֹהָ֔הגְבֹהָהגבהה וְתַ֖חַתוְתַחַתותחת כָּלכָּלכל־־־עֵ֥ץעֵץעץ רַעֲנָֽןרַעֲנָןרענן׃׃׃ 14:24 וְגַםוְגַםוגם־־־קָדֵ֖שׁקָדֵשׁקדש הָיָ֣ההָיָההיה בָאָ֑רֶץבָאָרֶץבארץ עָשׂ֗וּעָשׂוּעשו כְּכֹל֙כְּכֹלככל הַתּוֹעֲבֹ֣תהַתּוֹעֲבֹתהתועבת הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר הוֹרִ֣ישׁהוֹרִישׁהוריש יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
14:25 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי בַּשָּׁנָ֥הבַּשָּׁנָהבשנה הַחֲמִישִׁ֖יתהַחֲמִישִׁיתהחמישית לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך רְחַבְעָ֑םרְחַבְעָםרחבעם עָלָ֛העָלָהעלה [שׁוּשַׁק כ][שׁוּשַׁק כ][שושק כ] (שִׁישַׁ֥ק ק)(שִׁישַׁק ק)(שישק ק) מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 14:26 וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־אֹצְר֣וֹתאֹצְרוֹתאצרות בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־אֽוֹצְרוֹת֙אוֹצְרוֹתאוצרות בֵּ֣יתבֵּיתבית הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכֹּ֖להַכֹּלהכל לָקָ֑חלָקָחלקח וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מָגִנֵּ֣ימָגִנֵּימגני הַזָּהָ֔בהַזָּהָבהזהב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 14:27 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש הַמֶּ֤לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך רְחַבְעָם֙רְחַבְעָםרחבעם תַּחְתָּ֔םתַּחְתָּםתחתם מָגִנֵּ֖ימָגִנֵּימגני נְחֹ֑שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וְהִפְקִ֗ידוְהִפְקִידוהפקיד עַלעַלעל־־־יַד֙יַדיד שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הָרָצִ֔יםהָרָצִיםהרצים הַשֹּׁ֣מְרִ֔יםהַשֹּׁמְרִיםהשמרים פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח בֵּ֥יתבֵּיתבית הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 14:28 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי מִדֵּימִדֵּימדי־־־בֹ֥אבֹאבא הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה יִשָּׂאוּם֙יִשָּׂאוּםישאום הָֽרָצִ֔יםהָרָצִיםהרצים וֶהֱשִׁיב֖וּםוֶהֱשִׁיבוּםוהשיבום אֶלאֶלאל־־־תָּ֥אתָּאתא הָרָצִֽיםהָרָצִיםהרצים׃׃׃ 14:29 וְיֶ֛תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי רְחַבְעָ֖םרְחַבְעָםרחבעם וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣מָּההֵמָּההמה כְתוּבִ֗יםכְתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 14:30 וּמִלְחָמָ֨הוּמִלְחָמָהומלחמה הָיְתָ֧ההָיְתָההיתה בֵיןבֵיןבין־־־רְחַבְעָ֛םרְחַבְעָםרחבעם וּבֵ֥יןוּבֵיןובין יָרָבְעָ֖םיָרָבְעָםירבעם כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 14:31 וַיִּשְׁכַּ֨בוַיִּשְׁכַּבוישכב רְחַבְעָ֜םרְחַבְעָםרחבעם עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֗יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּקָּבֵ֤רוַיִּקָּבֵרויקבר עִםעִםעם־־־אֲבֹתָיו֙אֲבֹתָיואבתיו בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר דָּוִ֔דדָּוִדדוד וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו נַעֲמָ֖הנַעֲמָהנעמה הָעַמֹּנִ֑יתהָעַמֹּנִיתהעמנית וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך אֲבִיָּ֥םאֲבִיָּםאבים בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain