Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 15

15:1 וּבִשְׁנַת֙וּבִשְׁנַתובשנת שְׁמֹנֶ֣השְׁמֹנֶהשמנה עֶשְׂרֵ֔העֶשְׂרֵהעשרה לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך יָרָבְעָ֣םיָרָבְעָםירבעם בֶּןבֶּןבן־־־נְבָ֑טנְבָטנבט מָלַ֥ךְמָלַךְמלך אֲבִיָּ֖םאֲבִיָּםאבים עַלעַלעל־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 15:2 שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו מַעֲכָ֖המַעֲכָהמעכה בַּתבַּתבת־־־אֲבִישָׁלֽוֹםאֲבִישָׁלוֹםאבישלום׃׃׃ 15:3 וַיֵּ֕לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּכָלבְּכָלבכל־־־חַטֹּ֥אותחַטֹּאותחטאות אָבִ֖יואָבִיואביו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֣העָשָׂהעשה לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וְלֹאוְלֹאולא־־־הָיָ֨ההָיָההיה לְבָב֤וֹלְבָבוֹלבבו שָׁלֵם֙שָׁלֵםשלם עִםעִםעם־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֔יואֱלֹהָיואלהיו כִּלְבַ֖בכִּלְבַבכלבב דָּוִ֥דדָּוִדדוד אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 15:4 כִּ֚יכִּיכי לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען דָּוִ֔דדָּוִדדוד נָתַן֩נָתַןנתן יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֥יואֱלֹהָיואלהיו ל֛וֹלוֹלו נִ֖ירנִירניר בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם לְהָקִ֤יםלְהָקִיםלהקים אֶתאֶתאת־־־בְּנוֹ֙בְּנוֹבנו אַחֲרָ֔יואַחֲרָיואחריו וּֽלְהַעֲמִ֖ידוּלְהַעֲמִידולהעמיד אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 15:5 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֥העָשָׂהעשה דָוִ֛דדָוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הַיָּשָׁ֖רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־סָ֞רסָרסר מִכֹּ֣למִכֹּלמכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֗הוּצִוָּהוּצוהו כֹּ֚לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי חַיָּ֔יוחַיָּיוחייו רַ֕קרַקרק בִּדְבַ֖רבִּדְבַרבדבר אוּרִיָּ֥האוּרִיָּהאוריה הַחִתִּֽיהַחִתִּיהחתי׃׃׃ 15:6 וּמִלְחָמָ֨הוּמִלְחָמָהומלחמה הָיְתָ֧ההָיְתָההיתה בֵיןבֵיןבין־־־רְחַבְעָ֛םרְחַבְעָםרחבעם וּבֵ֥יןוּבֵיןובין יָרָבְעָ֖םיָרָבְעָםירבעם כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֥ייְמֵיימי חַיָּֽיוחַיָּיוחייו׃׃׃ 15:7 וְיֶ֨תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֤ידִּבְרֵידברי אֲבִיָּם֙אֲבִיָּםאבים וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה הֲלֽוֹאהֲלוֹאהלוא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֣ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וּמִלְחָמָ֥הוּמִלְחָמָהומלחמה הָיְתָ֛ההָיְתָההיתה בֵּ֥יןבֵּיןבין אֲבִיָּ֖םאֲבִיָּםאבים וּבֵ֥יןוּבֵיןובין יָרָבְעָֽםיָרָבְעָםירבעם׃׃׃ 15:8 וַיִּשְׁכַּ֤בוַיִּשְׁכַּבוישכב אֲבִיָּם֙אֲבִיָּםאבים עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּקְבְּר֥וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך אָסָ֥אאָסָאאסא בְנ֖וֹבְנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ
15:9 וּבִשְׁנַ֣תוּבִשְׁנַתובשנת עֶשְׂרִ֔יםעֶשְׂרִיםעשרים לְיָרָבְעָ֖םלְיָרָבְעָםלירבעם מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מָלַ֥ךְמָלַךְמלך אָסָ֖אאָסָאאסא מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 15:10 וְאַרְבָּעִ֤יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים וְאַחַת֙וְאַחַתואחת שָׁנָ֔השָׁנָהשנה מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בִּירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו מַעֲכָ֖המַעֲכָהמעכה בַּתבַּתבת־־־אֲבִישָׁלֽוֹםאֲבִישָׁלוֹםאבישלום׃׃׃ 15:11 וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש אָסָ֛אאָסָאאסא הַיָּשָׁ֖רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּדָוִ֖דכְּדָוִדכדוד אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 15:12 וַיַּעֲבֵ֥רוַיַּעֲבֵרויעבר הַקְּדֵשִׁ֖יםהַקְּדֵשִׁיםהקדשים מִןמִןמן־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיָּ֙סַר֙וַיָּסַרויסר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַגִּלֻּלִ֔יםהַגִּלֻּלִיםהגללים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו אֲבֹתָֽיואֲבֹתָיואבתיו׃׃׃ 15:13 וְגַ֣םוְגַםוגם ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־מַעֲכָ֣המַעֲכָהמעכה אִמּ֗וֹאִמּוֹאמו וַיְסִרֶ֙הָ֙וַיְסִרֶהָויסרה מִגְּבִירָ֔המִגְּבִירָהמגבירה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשְׂתָ֥העָשְׂתָהעשתה מִפְלֶ֖צֶתמִפְלֶצֶתמפלצת לָאֲשֵׁרָ֑הלָאֲשֵׁרָהלאשרה וַיִּכְרֹ֤תוַיִּכְרֹתויכרת אָסָא֙אָסָאאסא אֶתאֶתאת־־־מִפְלַצְתָּ֔הּמִפְלַצְתָּהּמפלצתה וַיִּשְׂרֹ֖ףוַיִּשְׂרֹףוישרף בְּנַ֥חַלבְּנַחַלבנחל קִדְרֽוֹןקִדְרוֹןקדרון׃׃׃ 15:14 וְהַבָּמ֖וֹתוְהַבָּמוֹתוהבמות לֹאלֹאלא־־־סָ֑רוּסָרוּסרו רַ֣קרַקרק לְבַבלְבַבלבב־־־אָסָ֗אאָסָאאסא הָיָ֥ההָיָההיה שָׁלֵ֛םשָׁלֵםשלם עִםעִםעם־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־יָמָֽיויָמָיוימיו׃׃׃ 15:15 וַיָּבֵא֙וַיָּבֵאויבא אֶתאֶתאת־־־קָדְשֵׁ֣יקָדְשֵׁיקדשי אָבִ֔יואָבִיואביו [וְקָדְשֹׁו כ][וְקָדְשֹׁו כ][וקדשו כ] (וְקָדְשֵׁ֖י ק)(וְקָדְשֵׁי ק)(וקדשי ק) בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה כֶּ֥סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָ֖בוְזָהָבוזהב וְכֵלִֽיםוְכֵלִיםוכלים׃׃׃ 15:16 וּמִלְחָמָ֨הוּמִלְחָמָהומלחמה הָיְתָ֜ההָיְתָההיתה בֵּ֣יןבֵּיןבין אָסָ֗אאָסָאאסא וּבֵ֛יןוּבֵיןובין בַּעְשָׁ֥אבַּעְשָׁאבעשא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל כָּלכָּלכל־־־יְמֵיהֶֽםיְמֵיהֶםימיהם׃׃׃ 15:17 וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל בַּעְשָׁ֤אבַּעְשָׁאבעשא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל עַלעַלעל־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיִּ֖בֶןוַיִּבֶןויבן אֶתאֶתאת־־־הָרָמָ֑ההָרָמָההרמה לְבִלְתִּ֗ילְבִלְתִּילבלתי תֵּ֚תתֵּתתת יֹצֵ֣איֹצֵאיצא וָבָ֔אוָבָאובא לְאָסָ֖אלְאָסָאלאסא מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 15:18 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח אָ֠סָאאָסָאאסא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַכֶּ֨סֶףהַכֶּסֶףהכסף וְהַזָּהָ֜בוְהַזָּהָבוהזהב הַֽנּוֹתָרִ֣יםהַנּוֹתָרִיםהנותרים ׀׀׀ בְּאוֹצְר֣וֹתבְּאוֹצְרוֹתבאוצרות בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־אֽוֹצְרוֹת֙אוֹצְרוֹתאוצרות בֵּ֣יתבֵּיתבית [מֶלֶךְ כ][מֶלֶךְ כ][מלך כ] (הַמֶּ֔לֶךְ ק)(הַמֶּלֶךְ ק)(המלך ק) וַֽיִּתְּנֵ֖םוַיִּתְּנֵםויתנם בְּיַדבְּיַדביד־־־עֲבָדָ֑יועֲבָדָיועבדיו וַיִּשְׁלָחֵ֞םוַיִּשְׁלָחֵםוישלחם הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָסָ֗אאָסָאאסא אֶלאֶלאל־־־בֶּןבֶּןבן־־־הֲ֠דַדהֲדַדהדד בֶּןבֶּןבן־־־טַבְרִמֹּ֤ןטַבְרִמֹּןטברמן בֶּןבֶּןבן־־־חֶזְיוֹן֙חֶזְיוֹןחזיון מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֲרָ֔םאֲרָםארם הַיֹּשֵׁ֥בהַיֹּשֵׁבהישב בְּדַמֶּ֖שֶׂקבְּדַמֶּשֶׂקבדמשק לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 15:19 בְּרִית֙בְּרִיתברית בֵּינִ֣יבֵּינִיביני וּבֵינֶ֔ךָוּבֵינֶךָובינך בֵּ֥יןבֵּיןבין אָבִ֖יאָבִיאבי וּבֵ֣יןוּבֵיןובין אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך הִנֵּה֩הִנֵּההנה שָׁלַ֨חְתִּֽישָׁלַחְתִּישלחתי לְךָ֥לְךָלך שֹׁ֙חַד֙שֹׁחַדשחד כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָ֔בוְזָהָבוזהב לֵ֣ךְלֵךְלך הָפֵ֗רָההָפֵרָההפרה אֶתאֶתאת־־־בְּרִֽיתְךָ֙בְּרִיתְךָבריתך אֶתאֶתאת־־־בַּעְשָׁ֣אבַּעְשָׁאבעשא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְיַעֲלֶ֖הוְיַעֲלֶהויעלה מֵעָלָֽימֵעָלָימעלי׃׃׃ 15:20 וַיִּשְׁמַ֨עוַיִּשְׁמַעוישמע בֶּןבֶּןבן־־־הֲדַ֜דהֲדַדהדד אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָסָ֗אאָסָאאסא וַ֠יִּשְׁלַחוַיִּשְׁלַחוישלח אֶתאֶתאת־־־שָׂרֵ֨ישָׂרֵישרי הַחֲיָלִ֤יםהַחֲיָלִיםהחילים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לוֹ֙לוֹלו עַלעַלעל־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּךְ֙וַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־עִיּ֣וֹןעִיּוֹןעיון וְאֶתוְאֶתואת־־־דָּ֔ןדָּןדן וְאֵ֖תוְאֵתואת אָבֵ֣לאָבֵלאבל בֵּֽיתבֵּיתבית־־־מַעֲכָ֑המַעֲכָהמעכה וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־כִּנְר֔וֹתכִּנְרוֹתכנרות עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ נַפְתָּלִֽינַפְתָּלִינפתלי׃׃׃ 15:21 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי כִּשְׁמֹ֣עַכִּשְׁמֹעַכשמע בַּעְשָׁ֔אבַּעְשָׁאבעשא וַיֶּחְדַּ֕לוַיֶּחְדַּלויחדל מִבְּנ֖וֹתמִבְּנוֹתמבנות אֶתאֶתאת־־־הָֽרָמָ֑ההָרָמָההרמה וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בְּתִרְצָֽהבְּתִרְצָהבתרצה׃׃׃ 15:22 וְהַמֶּ֨לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך אָסָ֜אאָסָאאסא הִשְׁמִ֤יעַהִשְׁמִיעַהשמיע אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה אֵ֣יןאֵיןאין נָקִ֔ינָקִינקי וַיִּשְׂא֞וּוַיִּשְׂאוּוישאו אֶתאֶתאת־־־אַבְנֵ֤יאַבְנֵיאבני הָֽרָמָה֙הָרָמָההרמה וְאֶתוְאֶתואת־־־עֵצֶ֔יהָעֵצֶיהָעציה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּנָ֖הבָּנָהבנה בַּעְשָׁ֑אבַּעְשָׁאבעשא וַיִּ֤בֶןוַיִּבֶןויבן בָּם֙בָּםבם הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָסָ֔אאָסָאאסא אֶתאֶתאת־־־גֶּ֥בַעגֶּבַעגבע בִּנְיָמִ֖ןבִּנְיָמִןבנימן וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּצְפָּֽההַמִּצְפָּההמצפה׃׃׃ 15:23 וְיֶ֣תֶרוְיֶתֶרויתר כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵֽידִּבְרֵידברי־־־אָ֠סָאאָסָאאסא וְכָלוְכָלוכל־־־גְּב֨וּרָת֜וֹגְּבוּרָתוֹגבורתו וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֗העָשָׂהעשה וְהֶֽעָרִים֙וְהֶעָרִיםוהערים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּנָ֔הבָּנָהבנה הֲלֹֽאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣מָּההֵמָּההמה כְתוּבִ֗יםכְתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֣ילְמַלְכֵילמלכי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה רַ֚קרַקרק לְעֵ֣תלְעֵתלעת זִקְנָת֔וֹזִקְנָתוֹזקנתו חָלָ֖החָלָהחלה אֶתאֶתאת־־־רַגְלָֽיורַגְלָיורגליו׃׃׃ 15:24 וַיִּשְׁכַּ֤בוַיִּשְׁכַּבוישכב אָסָא֙אָסָאאסא עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּקָּבֵר֙וַיִּקָּבֵרויקבר עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֔יואֲבֹתָיואבתיו בְּעִ֖ירבְּעִירבעיר דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֑יואָבִיואביו וַיִּמְלֹ֛ךְוַיִּמְלֹךְוימלך יְהוֹשָׁפָ֥טיְהוֹשָׁפָטיהושפט בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ פפפ
15:25 וְנָדָ֣בוְנָדָבונדב בֶּןבֶּןבן־־־יָרָבְעָ֗םיָרָבְעָםירבעם מָלַךְ֙מָלַךְמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת שְׁתַּ֔יִםשְׁתַּיִםשתים לְאָסָ֖אלְאָסָאלאסא מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיִּמְלֹ֥ךְוַיִּמְלֹךְוימלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל שְׁנָתָֽיִםשְׁנָתָיִםשנתים׃׃׃ 15:26 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֵּ֙לֶךְ֙וַיֵּלֶךְוילך בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך אָבִ֔יואָבִיואביו וּ֨בְחַטָּאת֔וֹוּבְחַטָּאתוֹובחטאתו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶחֱטִ֖יאהֶחֱטִיאהחטיא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 15:27 וַיִּקְשֹׁ֨רוַיִּקְשֹׁרויקשר עָלָ֜יועָלָיועליו בַּעְשָׁ֤אבַּעְשָׁאבעשא בֶןבֶןבן־־־אֲחִיָּה֙אֲחִיָּהאחיה לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יִשָּׂשכָ֔ריִשָּׂשכָריששכר וַיַּכֵּ֣הוּוַיַּכֵּהוּויכהו בַעְשָׁ֔אבַעְשָׁאבעשא בְּגִבְּת֖וֹןבְּגִבְּתוֹןבגבתון אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לַפְּלִשְׁתִּ֑יםלַפְּלִשְׁתִּיםלפלשתים וְנָדָב֙וְנָדָבונדב וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל צָרִ֖יםצָרִיםצרים עַֽלעַלעל־־־גִּבְּתֽוֹןגִּבְּתוֹןגבתון׃׃׃ 15:28 וַיְמִתֵ֣הוּוַיְמִתֵהוּוימתהו בַעְשָׁ֔אבַעְשָׁאבעשא בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת שָׁלֹ֔שׁשָׁלֹשׁשלש לְאָסָ֖אלְאָסָאלאסא מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיִּמְלֹ֖ךְוַיִּמְלֹךְוימלך תַּחְתָּֽיותַּחְתָּיותחתיו׃׃׃ 15:29 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי כְמָלְכ֗וֹכְמָלְכוֹכמלכו הִכָּה֙הִכָּההכה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יָרָבְעָ֔םיָרָבְעָםירבעם לֹֽאלֹאלא־־־הִשְׁאִ֧ירהִשְׁאִירהשאיר כָּלכָּלכל־־־נְשָׁמָ֛הנְשָׁמָהנשמה לְיָרָבְעָ֖םלְיָרָבְעָםלירבעם עַדעַדעד־־־הִשְׁמִד֑וֹהִשְׁמִדוֹהשמדו כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֔רדִּבֶּרדבר בְּיַדבְּיַדביד־־־עַבְדּ֖וֹעַבְדּוֹעבדו אֲחִיָּ֥האֲחִיָּהאחיה הַשִּׁילֹנִֽיהַשִּׁילֹנִיהשילני׃׃׃ 15:30 עַלעַלעל־־־חַטֹּ֤אותחַטֹּאותחטאות יָרָבְעָם֙יָרָבְעָםירבעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָטָ֔אחָטָאחטא וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר הֶחֱטִ֖יאהֶחֱטִיאהחטיא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל בְּכַעְס֕וֹבְּכַעְסוֹבכעסו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִכְעִ֔יסהִכְעִיסהכעיס אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 15:31 וְיֶ֛תֶרוְיֶתֶרויתר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי נָדָ֖בנָדָבנדב וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣םהֵםהם כְּתוּבִ֗יםכְּתוּבִיםכתובים עַלעַלעל־־־סֵ֛פֶרסֵפֶרספר דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים לְמַלְכֵ֥ילְמַלְכֵילמלכי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 15:32 וּמִלְחָמָ֨הוּמִלְחָמָהומלחמה הָיְתָ֜ההָיְתָההיתה בֵּ֣יןבֵּיןבין אָסָ֗אאָסָאאסא וּבֵ֛יןוּבֵיןובין בַּעְשָׁ֥אבַּעְשָׁאבעשא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל כָּלכָּלכל־־־יְמֵיהֶֽםיְמֵיהֶםימיהם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain