Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 17

17:1 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר אֵלִיָּ֨הוּאֵלִיָּהוּאליהו הַתִּשְׁבִּ֜יהַתִּשְׁבִּיהתשבי מִתֹּשָׁבֵ֣ימִתֹּשָׁבֵימתשבי גִלְעָד֮גִלְעָדגלעד אֶלאֶלאל־־־אַחְאָב֒אַחְאָבאחאב חַיחַיחי־־־יְהוָ֞היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָמַ֣דְתִּיעָמַדְתִּיעמדתי לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו אִםאִםאם־־־יִהְיֶ֛היִהְיֶהיהיה הַשָּׁנִ֥יםהַשָּׁנִיםהשנים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה טַ֣לטַלטל וּמָטָ֑רוּמָטָרומטר כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־לְפִ֥ילְפִילפי דְבָרִֽידְבָרִידברי׃׃׃ ססס 17:2 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלָ֥יואֵלָיואליו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 17:3 לֵ֣ךְלֵךְלך מִזֶּ֔המִזֶּהמזה וּפָנִ֥יתָוּפָנִיתָופנית לְּךָ֖לְּךָלך קֵ֑דְמָהקֵדְמָהקדמה וְנִסְתַּרְתָּ֙וְנִסְתַּרְתָּונסתרת בְּנַ֣חַלבְּנַחַלבנחל כְּרִ֔יתכְּרִיתכרית אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ 17:4 וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה מֵהַנַּ֣חַלמֵהַנַּחַלמהנחל תִּשְׁתֶּ֑התִּשְׁתֶּהתשתה וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעֹרְבִ֣יםהָעֹרְבִיםהערבים צִוִּ֔יתִיצִוִּיתִיצויתי לְכַלְכֶּלְךָ֖לְכַלְכֶּלְךָלכלכלך שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 17:5 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַיַּ֖עַשׂוַיַּעַשׂויעש כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֵּ֗לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַיֵּ֙שֶׁב֙וַיֵּשֶׁבוישב בְּנַ֣חַלבְּנַחַלבנחל כְּרִ֔יתכְּרִיתכרית אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ 17:6 וְהָעֹרְבִ֗יםוְהָעֹרְבִיםוהערבים מְבִיאִ֨יםמְבִיאִיםמביאים ל֜וֹלוֹלו לֶ֤חֶםלֶחֶםלחם וּבָשָׂר֙וּבָשָׂרובשר בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וְלֶ֥חֶםוְלֶחֶםולחם וּבָשָׂ֖רוּבָשָׂרובשר בָּעָ֑רֶבבָּעָרֶבבערב וּמִןוּמִןומן־־־הַנַּ֖חַלהַנַּחַלהנחל יִשְׁתֶּֽהיִשְׁתֶּהישתה׃׃׃ 17:7 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי מִקֵּ֥ץמִקֵּץמקץ יָמִ֖יםיָמִיםימים וַיִּיבַ֣שׁוַיִּיבַשׁוייבש הַנָּ֑חַלהַנָּחַלהנחל כִּ֛יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־הָיָ֥ההָיָההיה גֶ֖שֶׁםגֶשֶׁםגשם בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ ססס 17:8 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלָ֥יואֵלָיואליו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 17:9 ק֣וּםקוּםקום לֵ֤ךְלֵךְלך צָרְפַ֙תָה֙צָרְפַתָהצרפתה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְצִיד֔וֹןלְצִידוֹןלצידון וְיָשַׁבְתָּ֖וְיָשַׁבְתָּוישבת שָׁ֑םשָׁםשם הִנֵּ֨ההִנֵּההנה צִוִּ֥יתִיצִוִּיתִיצויתי שָׁ֛םשָׁםשם אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה אַלְמָנָ֖האַלְמָנָהאלמנה לְכַלְכְּלֶֽךָלְכַלְכְּלֶךָלכלכלך׃׃׃ 17:10 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם ׀׀׀ וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך צָרְפַ֗תָהצָרְפַתָהצרפתה וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְהִנֵּֽהוְהִנֵּהוהנה־־־שָׁ֛םשָׁםשם אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה אַלְמָנָ֖האַלְמָנָהאלמנה מְקֹשֶׁ֣שֶׁתמְקֹשֶׁשֶׁתמקששת עֵצִ֑יםעֵצִיםעצים וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא אֵלֶ֙יהָ֙אֵלֶיהָאליה וַיֹּאמַ֔רוַיֹּאמַרויאמר קְחִיקְחִיקחי־־־נָ֨אנָאנא לִ֧ילִילי מְעַטמְעַטמעט־־־מַ֛יִםמַיִםמים בַּכְּלִ֖יבַּכְּלִיבכלי וְאֶשְׁתֶּֽהוְאֶשְׁתֶּהואשתה׃׃׃ 17:11 וַתֵּ֖לֶךְוַתֵּלֶךְותלך לָקַ֑חַתלָקַחַתלקחת וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא אֵלֶ֙יהָ֙אֵלֶיהָאליה וַיֹּאמַ֔רוַיֹּאמַרויאמר לִֽקְחִילִקְחִילקחי־־־נָ֥אנָאנא לִ֛ילִילי פַּתפַּתפת־־־לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם בְּיָדֵֽךְבְּיָדֵךְבידך׃׃׃ 17:12 וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר חַיחַיחי־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך אִםאִםאם־־־יֶשׁיֶשׁיש־־־לִ֣ילִילי מָע֔וֹגמָעוֹגמעוג כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־מְלֹ֤אמְלֹאמלא כַףכַףכף־־־קֶ֙מַח֙קֶמַחקמח בַּכַּ֔דבַּכַּדבכד וּמְעַטוּמְעַטומעט־־־שֶׁ֖מֶןשֶׁמֶןשמן בַּצַּפָּ֑חַתבַּצַּפָּחַתבצפחת וְהִנְנִ֨יוְהִנְנִיוהנני מְקֹשֶׁ֜שֶׁתמְקֹשֶׁשֶׁתמקששת שְׁנַ֣יִםשְׁנַיִםשנים עֵצִ֗יםעֵצִיםעצים וּבָ֙אתִי֙וּבָאתִיובאתי וַעֲשִׂיתִ֙יהוּ֙וַעֲשִׂיתִיהוּועשיתיהו לִ֣ילִילי וְלִבְנִ֔יוְלִבְנִיולבני וַאֲכַלְנֻ֖הוּוַאֲכַלְנֻהוּואכלנהו וָמָֽתְנוּוָמָתְנוּומתנו׃׃׃ 17:13 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֤יהָאֵלֶיהָאליה אֵלִיָּ֙הוּ֙אֵלִיָּהוּאליהו אַלאַלאל־־־תִּ֣ירְאִ֔יתִּירְאִיתיראי בֹּ֖אִיבֹּאִיבאי עֲשִׂ֣יעֲשִׂיעשי כִדְבָרֵ֑ךְכִדְבָרֵךְכדברך אַ֣ךְאַךְאך עֲשִׂיעֲשִׂיעשי־־־לִ֣ילִילי מִ֠שָּׁםמִשָּׁםמשם עֻגָ֨העֻגָהעגה קְטַנָּ֤הקְטַנָּהקטנה בָרִאשֹׁנָה֙בָרִאשֹׁנָהבראשנה וְהוֹצֵ֣אתְוְהוֹצֵאתְוהוצאת לִ֔ילִילי וְלָ֣ךְוְלָךְולך וְלִבְנֵ֔ךְוְלִבְנֵךְולבנך תַּעֲשִׂ֖יתַּעֲשִׂיתעשי בָּאַחֲרֹנָֽהבָּאַחֲרֹנָהבאחרנה׃׃׃ ססס 17:14 כִּ֣יכִּיכי כֹה֩כֹהכה אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל כַּ֤דכַּדכד הַקֶּ֙מַח֙הַקֶּמַחהקמח לֹ֣אלֹאלא תִכְלָ֔התִכְלָהתכלה וְצַפַּ֥חַתוְצַפַּחַתוצפחת הַשֶּׁ֖מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן לֹ֣אלֹאלא תֶחְסָ֑רתֶחְסָרתחסר עַ֠דעַדעד י֧וֹםיוֹםיום [תִּתֶּן כ][תִּתֶּן כ][תתן כ] (תֵּת ק)(תֵּת ק)(תת ק) יְהוָ֛היְהוָהיהוה גֶּ֖שֶׁםגֶּשֶׁםגשם עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 17:15 וַתֵּ֥לֶךְוַתֵּלֶךְותלך וַתַּעֲשֶׂ֖הוַתַּעֲשֶׂהותעשה כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר אֵלִיָּ֑הוּאֵלִיָּהוּאליהו וַתֹּ֧אכַלוַתֹּאכַלותאכל [הוא כ והיא כ][הוא כ והיא כ][הוא כ והיא כ] (הִֽיא ק)(הִיא ק)(היא ק) (וָה֛וּא ק)(וָהוּא ק)(והוא ק) וּבֵיתָ֖הּוּבֵיתָהּוביתה יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 17:16 כַּ֤דכַּדכד הַקֶּ֙מַח֙הַקֶּמַחהקמח לֹ֣אלֹאלא כָלָ֔תָהכָלָתָהכלתה וְצַפַּ֥חַתוְצַפַּחַתוצפחת הַשֶּׁ֖מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן לֹ֣אלֹאלא חָסֵ֑רחָסֵרחסר כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר בְּיַ֥דבְּיַדביד אֵלִיָּֽהוּאֵלִיָּהוּאליהו׃׃׃ פפפ
17:17 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַחַר֙אַחַראחר הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה חָלָ֕החָלָהחלה בֶּןבֶּןבן־־־הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה בַּעֲלַ֣תבַּעֲלַתבעלת הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי חָלְיוֹ֙חָלְיוֹחליו חָזָ֣קחָזָקחזק מְאֹ֔דמְאֹדמאד עַ֛דעַדעד אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־נֽוֹתְרָהנוֹתְרָהנותרה־־־בּ֖וֹבּוֹבו נְשָׁמָֽהנְשָׁמָהנשמה׃׃׃ 17:18 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר אֶלאֶלאל־־־אֵ֣לִיָּ֔הוּאֵלִיָּהוּאליהו מַהמַהמה־־־לִּ֥ילִּילי וָלָ֖ךְוָלָךְולך אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בָּ֧אתָבָּאתָבאת אֵלַ֛יאֵלַיאלי לְהַזְכִּ֥ירלְהַזְכִּירלהזכיר אֶתאֶתאת־־־עֲוֺנִ֖יעֲוֺנִיעוני וּלְהָמִ֥יתוּלְהָמִיתולהמית אֶתאֶתאת־־־בְּנִֽיבְּנִיבני׃׃׃ 17:19 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֖יהָאֵלֶיהָאליה תְּנִֽיתְּנִיתני־־־לִ֣ילִילי אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֑ךְבְּנֵךְבנך וַיִּקָּחֵ֣הוּוַיִּקָּחֵהוּויקחהו מֵחֵיקָ֗הּמֵחֵיקָהּמחיקה וַֽיַּעֲלֵ֙הוּ֙וַיַּעֲלֵהוּויעלהו אֶלאֶלאל־־־הָעֲלִיָּ֗ההָעֲלִיָּההעליה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוּא֙הוּאהוא יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב שָׁ֔םשָׁםשם וַיַּשְׁכִּבֵ֖הוּוַיַּשְׁכִּבֵהוּוישכבהו עַלעַלעל־־־מִטָּתֽוֹמִטָּתוֹמטתו׃׃׃ 17:20 וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֔יאֱלֹהָיאלהי הֲ֠גַםהֲגַםהגם עַלעַלעל־־־הָאַלְמָנָ֞ההָאַלְמָנָההאלמנה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲנִ֨יאֲנִיאני מִתְגּוֹרֵ֥רמִתְגּוֹרֵרמתגורר עִמָּ֛הּעִמָּהּעמה הֲרֵע֖וֹתָהֲרֵעוֹתָהרעות לְהָמִ֥יתלְהָמִיתלהמית אֶתאֶתאת־־־בְּנָֽהּבְּנָהּבנה׃׃׃ 17:21 וַיִּתְמֹדֵ֤דוַיִּתְמֹדֵדויתמדד עַלעַלעל־־־הַיֶּ֙לֶד֙הַיֶּלֶדהילד שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש פְּעָמִ֔יםפְּעָמִיםפעמים וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֔יאֱלֹהָיאלהי תָּ֥שָׁבתָּשָׁבתשב נָ֛אנָאנא נֶֽפֶשׁנֶפֶשׁנפש־־־הַיֶּ֥לֶדהַיֶּלֶדהילד הַזֶּ֖ההַזֶּההזה עַלעַלעל־־־קִרְבּֽוֹקִרְבּוֹקרבו׃׃׃ 17:22 וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול אֵלִיָּ֑הוּאֵלִיָּהוּאליהו וַתָּ֧שָׁבוַתָּשָׁבותשב נֶֽפֶשׁנֶפֶשׁנפש־־־הַיֶּ֛לֶדהַיֶּלֶדהילד עַלעַלעל־־־קִרְבּ֖וֹקִרְבּוֹקרבו וַיֶּֽחִיוַיֶּחִיויחי׃׃׃ 17:23 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח אֵלִיָּ֜הוּאֵלִיָּהוּאליהו אֶתאֶתאת־־־הַיֶּ֗לֶדהַיֶּלֶדהילד וַיֹּרִדֵ֤הוּוַיֹּרִדֵהוּוירדהו מִןמִןמן־־־הָעֲלִיָּה֙הָעֲלִיָּההעליה הַבַּ֔יְתָההַבַּיְתָההביתה וַֽיִּתְּנֵ֖הוּוַיִּתְּנֵהוּויתנהו לְאִמּ֑וֹלְאִמּוֹלאמו וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֵ֣לִיָּ֔הוּאֵלִיָּהוּאליהו רְאִ֖ירְאִיראי חַ֥יחַיחי בְּנֵֽךְבְּנֵךְבנך׃׃׃ 17:24 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה אֶלאֶלאל־־־אֵ֣לִיָּ֔הוּאֵלִיָּהוּאליהו עַתָּה֙עַתָּהעתה זֶ֣הזֶהזה יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּ֛יכִּיכי אִ֥ישׁאִישׁאיש אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אָ֑תָּהאָתָּהאתה וּדְבַרוּדְבַרודבר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה בְּפִ֖יךָבְּפִיךָבפיך אֱמֶֽתאֱמֶתאמת׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain