Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 18

18:1 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי יָמִ֣יםיָמִיםימים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים וּדְבַרוּדְבַרודבר־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה הָיָה֙הָיָההיה אֶלאֶלאל־־־אֵ֣לִיָּ֔הוּאֵלִיָּהוּאליהו בַּשָּׁנָ֥הבַּשָּׁנָהבשנה הַשְּׁלִישִׁ֖יתהַשְּׁלִישִׁיתהשלישית לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לֵ֚ךְלֵךְלך הֵרָאֵ֣ההֵרָאֵההראה אֶלאֶלאל־־־אַחְאָ֔באַחְאָבאחאב וְאֶתְּנָ֥הוְאֶתְּנָהואתנה מָטָ֖רמָטָרמטר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 18:2 וַיֵּ֙לֶךְ֙וַיֵּלֶךְוילך אֵֽלִיָּ֔הוּאֵלִיָּהוּאליהו לְהֵרָא֖וֹתלְהֵרָאוֹתלהראות אֶלאֶלאל־־־אַחְאָ֑באַחְאָבאחאב וְהָרָעָ֖בוְהָרָעָבוהרעב חָזָ֥קחָזָקחזק בְּשֹׁמְרֽוֹןבְּשֹׁמְרוֹןבשמרון׃׃׃ 18:3 וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא אַחְאָ֔באַחְאָבאחאב אֶלאֶלאל־־־עֹבַדְיָ֖הוּעֹבַדְיָהוּעבדיהו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וְעֹבַדְיָ֗הוּוְעֹבַדְיָהוּועבדיהו הָיָ֥ההָיָההיה יָרֵ֛איָרֵאירא אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 18:4 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי בְּהַכְרִ֣יתבְּהַכְרִיתבהכרית אִיזֶ֔בֶלאִיזֶבֶלאיזבל אֵ֖תאֵתאת נְבִיאֵ֣ינְבִיאֵינביאי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח עֹבַדְיָ֜הוּעֹבַדְיָהוּעבדיהו מֵאָ֣המֵאָהמאה נְבִאִ֗יםנְבִאִיםנבאים וַֽיַּחְבִּיאֵ֞םוַיַּחְבִּיאֵםויחביאם חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים אִישׁ֙אִישׁאיש בַּמְּעָרָ֔הבַּמְּעָרָהבמערה וְכִלְכְּלָ֖םוְכִלְכְּלָםוכלכלם לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם וָמָֽיִםוָמָיִםומים׃׃׃ 18:5 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַחְאָב֙אַחְאָבאחאב אֶלאֶלאל־־־עֹ֣בַדְיָ֔הוּעֹבַדְיָהוּעבדיהו לֵ֤ךְלֵךְלך בָּאָ֙רֶץ֙בָּאָרֶץבארץ אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־מַעְיְנֵ֣ימַעְיְנֵימעיני הַמַּ֔יִםהַמַּיִםהמים וְאֶ֖לוְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־הַנְּחָלִ֑יםהַנְּחָלִיםהנחלים אוּלַ֣יאוּלַיאולי ׀׀׀ נִמְצָ֣אנִמְצָאנמצא חָצִ֗ירחָצִירחציר וּנְחַיֶּה֙וּנְחַיֶּהונחיה ס֣וּססוּססוס וָפֶ֔רֶדוָפֶרֶדופרד וְל֥וֹאוְלוֹאולוא נַכְרִ֖יתנַכְרִיתנכרית מֵהַבְּהֵמָֽהמֵהַבְּהֵמָהמהבהמה׃׃׃ 18:6 וַֽיְחַלְּק֥וּוַיְחַלְּקוּויחלקו לָהֶ֛םלָהֶםלהם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לַֽעֲבָרלַעֲבָרלעבר־־־בָּ֑הּבָּהּבה אַחְאָ֞באַחְאָבאחאב הָלַ֨ךְהָלַךְהלך בְּדֶ֤רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך אֶחָד֙אֶחָדאחד לְבַדּ֔וֹלְבַדּוֹלבדו וְעֹֽבַדְיָ֛הוּוְעֹבַדְיָהוּועבדיהו הָלַ֥ךְהָלַךְהלך בְּדֶרֶךְבְּדֶרֶךְבדרך־־־אֶחָ֖דאֶחָדאחד לְבַדּֽוֹלְבַדּוֹלבדו׃׃׃ 18:7 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי עֹבַדְיָ֙הוּ֙עֹבַדְיָהוּעבדיהו בַּדֶּ֔רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה אֵלִיָּ֖הוּאֵלִיָּהוּאליהו לִקְרָאת֑וֹלִקְרָאתוֹלקראתו וַיַּכִּרֵ֙הוּ֙וַיַּכִּרֵהוּויכרהו וַיִּפֹּ֣לוַיִּפֹּלויפל עַלעַלעל־־־פָּנָ֔יופָּנָיופניו וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַאַתָּ֥ההַאַתָּההאתה זֶ֖הזֶהזה אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני אֵלִיָּֽהוּאֵלִיָּהוּאליהו׃׃׃ 18:8 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֖וֹלוֹלו אָ֑נִיאָנִיאני לֵ֛ךְלֵךְלך אֱמֹ֥ראֱמֹראמר לַאדֹנֶ֖יךָלַאדֹנֶיךָלאדניך הִנֵּ֥ההִנֵּההנה אֵלִיָּֽהוּאֵלִיָּהוּאליהו׃׃׃ 18:9 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֶ֣המֶהמה חָטָ֑אתִיחָטָאתִיחטאתי כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֞האַתָּהאתה נֹתֵ֧ןנֹתֵןנתן אֶֽתאֶתאת־־־עַבְדְּךָ֛עַבְדְּךָעבדך בְּיַדבְּיַדביד־־־אַחְאָ֖באַחְאָבאחאב לַהֲמִיתֵֽנִילַהֲמִיתֵנִילהמיתני׃׃׃ 18:10 חַ֣יחַיחי ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אִםאִםאם־־־יֶשׁיֶשׁיש־־־גּ֤וֹיגּוֹיגוי וּמַמְלָכָה֙וּמַמְלָכָהוממלכה אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־שָׁלַ֨חשָׁלַחשלח אֲדֹנִ֥יאֲדֹנִיאדני שָׁם֙שָׁםשם לְבַקֶּשְׁךָ֔לְבַקֶּשְׁךָלבקשך וְאָמְר֖וּוְאָמְרוּואמרו אָ֑יִןאָיִןאין וְהִשְׁבִּ֤יעַוְהִשְׁבִּיעַוהשביע אֶתאֶתאת־־־הַמַּמְלָכָה֙הַמַּמְלָכָההממלכה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַגּ֔וֹיהַגּוֹיהגוי כִּ֖יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא יִמְצָאֶֽכָּהיִמְצָאֶכָּהימצאכה׃׃׃ 18:11 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה אַתָּ֣האַתָּהאתה אֹמֵ֑ראֹמֵראמר לֵ֛ךְלֵךְלך אֱמֹ֥ראֱמֹראמר לַאדֹנֶ֖יךָלַאדֹנֶיךָלאדניך הִנֵּ֥ההִנֵּההנה אֵלִיָּֽהוּאֵלִיָּהוּאליהו׃׃׃ 18:12 וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה אֲנִ֣יאֲנִיאני ׀׀׀ אֵלֵ֣ךְאֵלֵךְאלך מֵאִתָּ֗ךְמֵאִתָּךְמאתך וְר֨וּחַוְרוּחַורוח יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ יִֽשָּׂאֲךָ֙יִשָּׂאֲךָישאך עַ֚לעַלעל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־אֵדָ֔עאֵדָעאדע וּבָ֨אתִיוּבָאתִיובאתי לְהַגִּ֧ידלְהַגִּידלהגיד לְאַחְאָ֛בלְאַחְאָבלאחאב וְלֹ֥אוְלֹאולא יִֽמְצָאֲךָ֖יִמְצָאֲךָימצאך וַהֲרָגָ֑נִיוַהֲרָגָנִיוהרגני וְעַבְדְּךָ֛וְעַבְדְּךָועבדך יָרֵ֥איָרֵאירא אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִנְּעֻרָֽימִנְּעֻרָימנערי׃׃׃ 18:13 הֲלֹֽאהֲלֹאהלא־־־הֻגַּ֤דהֻגַּדהגד לַֽאדֹנִי֙לַאדֹנִילאדני אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי בַּהֲרֹ֣גבַּהֲרֹגבהרג אִיזֶ֔בֶלאִיזֶבֶלאיזבל אֵ֖תאֵתאת נְבִיאֵ֣ינְבִיאֵינביאי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וָאַחְבִּא֩וָאַחְבִּאואחבא מִנְּבִיאֵ֨ימִנְּבִיאֵימנביאי יְהוָ֜היְהוָהיהוה מֵ֣אָהמֵאָהמאה אִ֗ישׁאִישׁאיש חֲמִשִּׁ֨יםחֲמִשִּׁיםחמשים חֲמִשִּׁ֥יםחֲמִשִּׁיםחמשים אִישׁ֙אִישׁאיש בַּמְּעָרָ֔הבַּמְּעָרָהבמערה וָאֲכַלְכְּלֵ֖םוָאֲכַלְכְּלֵםואכלכלם לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם וָמָֽיִםוָמָיִםומים׃׃׃ 18:14 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה אַתָּ֣האַתָּהאתה אֹמֵ֔ראֹמֵראמר לֵ֛ךְלֵךְלך אֱמֹ֥ראֱמֹראמר לַֽאדֹנֶ֖יךָלַאדֹנֶיךָלאדניך הִנֵּ֣ההִנֵּההנה אֵלִיָּ֑הוּאֵלִיָּהוּאליהו וַהֲרָגָֽנִיוַהֲרָגָנִיוהרגני׃׃׃ ססס 18:15 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֵֽלִיָּ֔הוּאֵלִיָּהוּאליהו חַ֚יחַיחי יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָמַ֖דְתִּיעָמַדְתִּיעמדתי לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו כִּ֥יכִּיכי הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום אֵרָאֶ֥האֵרָאֶהאראה אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 18:16 וַיֵּ֧לֶךְוַיֵּלֶךְוילך עֹבַדְיָ֛הוּעֹבַדְיָהוּעבדיהו לִקְרַ֥אתלִקְרַאתלקראת אַחְאָ֖באַחְאָבאחאב וַיַּגֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־ל֑וֹלוֹלו וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אַחְאָ֖באַחְאָבאחאב לִקְרַ֥אתלִקְרַאתלקראת אֵלִיָּֽהוּאֵלִיָּהוּאליהו׃׃׃ 18:17 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי כִּרְא֥וֹתכִּרְאוֹתכראות אַחְאָ֖באַחְאָבאחאב אֶתאֶתאת־־־אֵלִיָּ֑הוּאֵלִיָּהוּאליהו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַחְאָב֙אַחְאָבאחאב אֵלָ֔יואֵלָיואליו הַאַתָּ֥ההַאַתָּההאתה זֶ֖הזֶהזה עֹכֵ֥רעֹכֵרעכר יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 18:18 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֹ֤אלֹאלא עָכַ֙רְתִּי֙עָכַרְתִּיעכרתי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־אַתָּ֖האַתָּהאתה וּבֵ֣יתוּבֵיתובית אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך בַּֽעֲזָבְכֶם֙בַּעֲזָבְכֶםבעזבכם אֶתאֶתאת־־־מִצְוֺ֣תמִצְוֺתמצות יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַתֵּ֖לֶךְוַתֵּלֶךְותלך אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי הַבְּעָלִֽיםהַבְּעָלִיםהבעלים׃׃׃ 18:19 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה שְׁלַ֨חשְׁלַחשלח קְבֹ֥ץקְבֹץקבץ אֵלַ֛יאֵלַיאלי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־הַ֣רהַרהר הַכַּרְמֶ֑להַכַּרְמֶלהכרמל וְאֶתוְאֶתואת־־־נְבִיאֵ֨ינְבִיאֵינביאי הַבַּ֜עַלהַבַּעַלהבעל אַרְבַּ֧עאַרְבַּעארבע מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות וַחֲמִשִּׁ֗יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים וּנְבִיאֵ֤יוּנְבִיאֵיונביאי הָֽאֲשֵׁרָה֙הָאֲשֵׁרָההאשרה אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע מֵא֔וֹתמֵאוֹתמאות אֹכְלֵ֖יאֹכְלֵיאכלי שֻׁלְחַ֥ןשֻׁלְחַןשלחן אִיזָֽבֶלאִיזָבֶלאיזבל׃׃׃ 18:20 וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח אַחְאָ֖באַחְאָבאחאב בְּכָלבְּכָלבכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּקְבֹּ֥ץוַיִּקְבֹּץויקבץ אֶתאֶתאת־־־הַנְּבִיאִ֖יםהַנְּבִיאִיםהנביאים אֶלאֶלאל־־־הַ֥רהַרהר הַכַּרְמֶֽלהַכַּרְמֶלהכרמל׃׃׃ 18:21 וַיִּגַּ֨שׁוַיִּגַּשׁויגש אֵלִיָּ֜הוּאֵלִיָּהוּאליהו אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר עַדעַדעד־־־מָתַ֞ימָתַימתי אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם פֹּסְחִים֮פֹּסְחִיםפסחים עַלעַלעל־־־שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי הַסְּעִפִּים֒הַסְּעִפִּיםהסעפים אִםאִםאם־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה הָֽאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים לְכ֣וּלְכוּלכו אַחֲרָ֔יואַחֲרָיואחריו וְאִםוְאִםואם־־־הַבַּ֖עַלהַבַּעַלהבעל לְכ֣וּלְכוּלכו אַחֲרָ֑יואַחֲרָיואחריו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־עָנ֥וּעָנוּענו הָעָ֛םהָעָםהעם אֹת֖וֹאֹתוֹאתו דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 18:22 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלִיָּ֙הוּ֙אֵלִיָּהוּאליהו אֶלאֶלאל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם אֲנִ֞יאֲנִיאני נוֹתַ֧רְתִּינוֹתַרְתִּינותרתי נָבִ֛יאנָבִיאנביא לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה לְבַדִּ֑ילְבַדִּילבדי וּנְבִיאֵ֣יוּנְבִיאֵיונביאי הַבַּ֔עַלהַבַּעַלהבעל אַרְבַּעאַרְבַּעארבע־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות וַחֲמִשִּׁ֖יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 18:23 וְיִתְּנוּוְיִתְּנוּויתנו־־־לָ֜נוּלָנוּלנו שְׁנַ֣יִםשְׁנַיִםשנים פָּרִ֗יםפָּרִיםפרים וְיִבְחֲר֣וּוְיִבְחֲרוּויבחרו לָהֶם֩לָהֶםלהם הַפָּ֨רהַפָּרהפר הָאֶחָ֜דהָאֶחָדהאחד וִֽינַתְּחֻ֗הוּוִינַתְּחֻהוּוינתחהו וְיָשִׂ֙ימוּ֙וְיָשִׂימוּוישימו עַלעַלעל־־־הָ֣עֵצִ֔יםהָעֵצִיםהעצים וְאֵ֖שׁוְאֵשׁואש לֹ֣אלֹאלא יָשִׂ֑ימוּיָשִׂימוּישימו וַאֲנִ֞יוַאֲנִיואני אֶעֱשֶׂ֣האֶעֱשֶׂהאעשה ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־הַפָּ֣רהַפָּרהפר הָאֶחָ֗דהָאֶחָדהאחד וְנָֽתַתִּי֙וְנָתַתִּיונתתי עַלעַלעל־־־הָ֣עֵצִ֔יםהָעֵצִיםהעצים וְאֵ֖שׁוְאֵשׁואש לֹ֥אלֹאלא אָשִֽׂיםאָשִׂיםאשים׃׃׃ 18:24 וּקְרָאתֶ֞םוּקְרָאתֶםוקראתם בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם אֱלֹֽהֵיכֶ֗םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וַֽאֲנִי֙וַאֲנִיואני אֶקְרָ֣אאֶקְרָאאקרא בְשֵׁםבְשֵׁםבשם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהָיָ֧הוְהָיָהוהיה הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲנֶ֥היַעֲנֶהיענה בָאֵ֖שׁבָאֵשׁבאש ה֣וּאהוּאהוא הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיַּ֧עַןוַיַּעַןויען כָּלכָּלכל־־־הָעָ֛םהָעָםהעם וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו ט֥וֹבטוֹבטוב הַדָּבָֽרהַדָּבָרהדבר׃׃׃ 18:25 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלִיָּ֜הוּאֵלִיָּהוּאליהו לִנְבִיאֵ֣ילִנְבִיאֵילנביאי הַבַּ֗עַלהַבַּעַלהבעל בַּחֲר֨וּבַּחֲרוּבחרו לָכֶ֜םלָכֶםלכם הַפָּ֤רהַפָּרהפר הָֽאֶחָד֙הָאֶחָדהאחד וַעֲשׂ֣וּוַעֲשׂוּועשו רִאשֹׁנָ֔הרִאשֹׁנָהראשנה כִּ֥יכִּיכי אַתֶּ֖םאַתֶּםאתם הָרַבִּ֑יםהָרַבִּיםהרבים וְקִרְאוּ֙וְקִרְאוּוקראו בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם אֱלֹהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְאֵ֖שׁוְאֵשׁואש לֹ֥אלֹאלא תָשִֽׂימוּתָשִׂימוּתשימו׃׃׃ 18:26 וַ֠יִּקְחוּוַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־הַפָּ֨רהַפָּרהפר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֣ןנָתַןנתן לָהֶם֮לָהֶםלהם וַֽיַּעֲשׂוּ֒וַיַּעֲשׂוּויעשו וַיִּקְרְא֣וּוַיִּקְרְאוּויקראו בְשֵׁםבְשֵׁםבשם־־־הַ֠בַּעַלהַבַּעַלהבעל מֵהַבֹּ֨קֶרמֵהַבֹּקֶרמהבקר וְעַדוְעַדועד־־־הַצָּהֳרַ֤יִםהַצָּהֳרַיִםהצהרים לֵאמֹר֙לֵאמֹרלאמר הַבַּ֣עַלהַבַּעַלהבעל עֲנֵ֔נוּעֲנֵנוּעננו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין ק֖וֹלקוֹלקול וְאֵ֣יןוְאֵיןואין עֹנֶ֑העֹנֶהענה וַֽיְפַסְּח֔וּוַיְפַסְּחוּויפסחו עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 18:27 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי בַֽצָּהֳרַ֜יִםבַצָּהֳרַיִםבצהרים וַיְהַתֵּ֧לוַיְהַתֵּלויהתל בָּהֶ֣םבָּהֶםבהם אֵלִיָּ֗הוּאֵלִיָּהוּאליהו וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר קִרְא֤וּקִרְאוּקראו בְקוֹלבְקוֹלבקול־־־גָּדוֹל֙גָּדוֹלגדול כִּֽיכִּיכי־־־אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים ה֔וּאהוּאהוא כִּ֣יכִּיכי שִׂ֧יחַשִׂיחַשיח וְכִֽיוְכִיוכי־־־שִׂ֛יגשִׂיגשיג ל֖וֹלוֹלו וְכִֽיוְכִיוכי־־־דֶ֣רֶךְדֶרֶךְדרך ל֑וֹלוֹלו אוּלַ֛יאוּלַיאולי יָשֵׁ֥ןיָשֵׁןישן ה֖וּאהוּאהוא וְיִקָֽץוְיִקָץויקץ׃׃׃ 18:28 וַֽיִּקְרְאוּ֙וַיִּקְרְאוּויקראו בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול וַיִּתְגֹּֽדְדוּ֙וַיִּתְגֹּדְדוּויתגדדו כְּמִשְׁפָּטָ֔םכְּמִשְׁפָּטָםכמשפטם בַּחֲרָב֖וֹתבַּחֲרָבוֹתבחרבות וּבָֽרְמָחִ֑יםוּבָרְמָחִיםוברמחים עַדעַדעד־־־שְׁפָךְשְׁפָךְשפך־־־דָּ֖םדָּםדם עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 18:29 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי כַּעֲבֹ֣רכַּעֲבֹרכעבר הַֽצָּהֳרַ֔יִםהַצָּהֳרַיִםהצהרים וַיִּֽתְנַבְּא֔וּוַיִּתְנַבְּאוּויתנבאו עַ֖דעַדעד לַעֲל֣וֹתלַעֲלוֹתלעלות הַמִּנְחָ֑ההַמִּנְחָההמנחה וְאֵֽיןוְאֵיןואין־־־ק֥וֹלקוֹלקול וְאֵיןוְאֵיןואין־־־עֹנֶ֖העֹנֶהענה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין קָֽשֶׁבקָשֶׁבקשב׃׃׃ 18:30 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלִיָּ֤הוּאֵלִיָּהוּאליהו לְכָללְכָללכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם גְּשׁ֣וּגְּשׁוּגשו אֵלַ֔יאֵלַיאלי וַיִּגְּשׁ֥וּוַיִּגְּשׁוּויגשו כָלכָלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֵלָ֑יואֵלָיואליו וַיְרַפֵּ֛אוַיְרַפֵּאוירפא אֶתאֶתאת־־־מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֖היְהוָהיהוה הֶהָרֽוּסהֶהָרוּסההרוס׃׃׃ 18:31 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח אֵלִיָּ֗הוּאֵלִיָּהוּאליהו שְׁתֵּ֤יםשְׁתֵּיםשתים עֶשְׂרֵה֙עֶשְׂרֵהעשרה אֲבָנִ֔יםאֲבָנִיםאבנים כְּמִסְפַּ֖רכְּמִסְפַּרכמספר שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר הָיָ֨ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֵלָיו֙אֵלָיואליו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה שְׁמֶֽךָשְׁמֶךָשמך׃׃׃ 18:32 וַיִּבְנֶ֧הוַיִּבְנֶהויבנה אֶתאֶתאת־־־הָאֲבָנִ֛יםהָאֲבָנִיםהאבנים מִזְבֵּ֖חַמִזְבֵּחַמזבח בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש תְּעָלָ֗התְּעָלָהתעלה כְּבֵית֙כְּבֵיתכבית סָאתַ֣יִםסָאתַיִםסאתים זֶ֔רַעזֶרַעזרע סָבִ֖יבסָבִיבסביב לַמִּזְבֵּֽחַלַמִּזְבֵּחַלמזבח׃׃׃ 18:33 וַֽיַּעֲרֹ֖ךְוַיַּעֲרֹךְויערך אֶתאֶתאת־־־הָֽעֵצִ֑יםהָעֵצִיםהעצים וַיְנַתַּח֙וַיְנַתַּחוינתח אֶתאֶתאת־־־הַפָּ֔רהַפָּרהפר וַיָּ֖שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם עַלעַלעל־־־הָעֵצִֽיםהָעֵצִיםהעצים׃׃׃ 18:34 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִלְא֨וּמִלְאוּמלאו אַרְבָּעָ֤האַרְבָּעָהארבעה כַדִּים֙כַדִּיםכדים מַ֔יִםמַיִםמים וְיִֽצְק֥וּוְיִצְקוּויצקו עַלעַלעל־־־הָעֹלָ֖ההָעֹלָההעלה וְעַלוְעַלועל־־־הָעֵצִ֑יםהָעֵצִיםהעצים וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁנוּ֙שְׁנוּשנו וַיִּשְׁנ֔וּוַיִּשְׁנוּוישנו וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שַׁלֵּ֖שׁוּשַׁלֵּשׁוּשלשו וַיְשַׁלֵּֽשׁוּוַיְשַׁלֵּשׁוּוישלשו׃׃׃ 18:35 וַיֵּלְכ֣וּוַיֵּלְכוּוילכו הַמַּ֔יִםהַמַּיִםהמים סָבִ֖יבסָבִיבסביב לַמִּזְבֵּ֑חַלַמִּזְבֵּחַלמזבח וְגַ֥םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־הַתְּעָלָ֖ההַתְּעָלָההתעלה מִלֵּאמִלֵּאמלא־־־מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 18:36 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּעֲל֣וֹתבַּעֲלוֹתבעלות הַמִּנְחָ֗ההַמִּנְחָההמנחה וַיִּגַּ֞שׁוַיִּגַּשׁויגש אֵלִיָּ֣הוּאֵלִיָּהוּאליהו הַנָּבִיא֮הַנָּבִיאהנביא וַיֹּאמַר֒וַיֹּאמַרויאמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי אַבְרָהָם֙אַבְרָהָםאברהם יִצְחָ֣קיִצְחָקיצחק וְיִשְׂרָאֵ֔לוְיִשְׂרָאֵלוישראל הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום יִוָּדַ֗עיִוָּדַעיודע כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֧האַתָּהאתה אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים בְּיִשְׂרָאֵ֖לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך [וּבְדִבְרֶיךָ כ][וּבְדִבְרֶיךָ כ][ובדבריך כ] (וּבִדְבָרְךָ֣ ק)(וּבִדְבָרְךָ ק)(ובדברך ק) עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 18:37 עֲנֵ֤נִיעֲנֵנִיענני יְהוָה֙יְהוָהיהוה עֲנֵ֔נִיעֲנֵנִיענני וְיֵֽדְעוּ֙וְיֵדְעוּוידעו הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה יְהוָ֖היְהוָהיהוה הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְאַתָּ֛הוְאַתָּהואתה הֲסִבֹּ֥תָהֲסִבֹּתָהסבת אֶתאֶתאת־־־לִבָּ֖םלִבָּםלבם אֲחֹרַנִּֽיתאֲחֹרַנִּיתאחרנית׃׃׃ 18:38 וַתִּפֹּ֣לוַתִּפֹּלותפל אֵשׁאֵשׁאש־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַתֹּ֤אכַלוַתֹּאכַלותאכל אֶתאֶתאת־־־הָֽעֹלָה֙הָעֹלָההעלה וְאֶתוְאֶתואת־־־הָ֣עֵצִ֔יםהָעֵצִיםהעצים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאֲבָנִ֖יםהָאֲבָנִיםהאבנים וְאֶתוְאֶתואת־־־הֶעָפָ֑רהֶעָפָרהעפר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּ֥יִםהַמַּיִםהמים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בַּתְּעָלָ֖הבַּתְּעָלָהבתעלה לִחֵֽכָהלִחֵכָהלחכה׃׃׃ 18:39 וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וַֽיִּפְּל֖וּוַיִּפְּלוּויפלו עַלעַלעל־־־פְּנֵיהֶ֑םפְּנֵיהֶםפניהם וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו יְהוָה֙יְהוָהיהוה ה֣וּאהוּאהוא הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים יְהוָ֖היְהוָהיהוה ה֥וּאהוּאהוא הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 18:40 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר אֵלִיָּ֨הוּאֵלִיָּהוּאליהו לָהֶ֜םלָהֶםלהם תִּפְשׂ֣וּתִּפְשׂוּתפשו ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־נְבִיאֵ֣ינְבִיאֵינביאי הַבַּ֗עַלהַבַּעַלהבעל אִ֛ישׁאִישׁאיש אַלאַלאל־־־יִמָּלֵ֥טיִמָּלֵטימלט מֵהֶ֖םמֵהֶםמהם וַֽיִּתְפְּשׂ֑וּםוַיִּתְפְּשׂוּםויתפשום וַיּוֹרִדֵ֤םוַיּוֹרִדֵםויורדם אֵלִיָּ֙הוּ֙אֵלִיָּהוּאליהו אֶלאֶלאל־־־נַ֣חַלנַחַלנחל קִישׁ֔וֹןקִישׁוֹןקישון וַיִּשְׁחָטֵ֖םוַיִּשְׁחָטֵםוישחטם שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 18:41 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלִיָּ֙הוּ֙אֵלִיָּהוּאליהו לְאַחְאָ֔בלְאַחְאָבלאחאב עֲלֵ֖העֲלֵהעלה אֱכֹ֣לאֱכֹלאכל וּשְׁתֵ֑הוּשְׁתֵהושתה כִּיכִּיכי־־־ק֖וֹלקוֹלקול הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון הַגָּֽשֶׁםהַגָּשֶׁםהגשם׃׃׃ 18:42 וַיַּעֲלֶ֥הוַיַּעֲלֶהויעלה אַחְאָ֖באַחְאָבאחאב לֶאֱכֹ֣ללֶאֱכֹללאכל וְלִשְׁתּ֑וֹתוְלִשְׁתּוֹתולשתות וְאֵ֨לִיָּ֜הוּוְאֵלִיָּהוּואליהו עָלָ֨העָלָהעלה אֶלאֶלאל־־־רֹ֤אשׁרֹאשׁראש הַכַּרְמֶל֙הַכַּרְמֶלהכרמל וַיִּגְהַ֣רוַיִּגְהַרויגהר אַ֔רְצָהאַרְצָהארצה וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם פָּנָ֖יופָּנָיופניו בֵּ֥יןבֵּיןבין [בְּרָכֹו כ][בְּרָכֹו כ][ברכו כ] (בִּרְכָּֽיו ק)(בִּרְכָּיו ק)(ברכיו ק)׃׃׃ 18:43 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶֽלאֶלאל־־־נַעֲר֗וֹנַעֲרוֹנערו עֲלֵֽהעֲלֵהעלה־־־נָא֙נָאנא הַבֵּ֣טהַבֵּטהבט דֶּֽרֶךְדֶּרֶךְדרך־־־יָ֔םיָםים וַיַּ֙עַל֙וַיַּעַלויעל וַיַּבֵּ֔טוַיַּבֵּטויבט וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵ֣יןאֵיןאין מְא֑וּמָהמְאוּמָהמאומה וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שֻׁ֖בשֻׁבשב שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע פְּעָמִֽיםפְּעָמִיםפעמים׃׃׃ 18:44 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בַּשְּׁבִעִ֔יתבַּשְּׁבִעִיתבשבעית וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּההִנֵּההנה־־־עָ֛בעָבעב קְטַנָּ֥הקְטַנָּהקטנה כְּכַףכְּכַףככף־־־אִ֖ישׁאִישׁאיש עֹלָ֣העֹלָהעלה מִיָּ֑םמִיָּםמים וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עֲלֵ֨העֲלֵהעלה אֱמֹ֤ראֱמֹראמר אֶלאֶלאל־־־אַחְאָב֙אַחְאָבאחאב אֱסֹ֣ראֱסֹראסר וָרֵ֔דוָרֵדורד וְלֹ֥אוְלֹאולא יַעַצָרְכָ֖היַעַצָרְכָהיעצרכה הַגָּֽשֶׁםהַגָּשֶׁםהגשם׃׃׃ 18:45 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ עַדעַדעד־־־כֹּ֣הכֹּהכה וְעַדוְעַדועד־־־כֹּ֗הכֹּהכה וְהַשָּׁמַ֙יִם֙וְהַשָּׁמַיִםוהשמים הִֽתְקַדְּרוּ֙הִתְקַדְּרוּהתקדרו עָבִ֣יםעָבִיםעבים וְר֔וּחַוְרוּחַורוח וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי גֶּ֣שֶׁםגֶּשֶׁםגשם גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וַיִּרְכַּ֥בוַיִּרְכַּבוירכב אַחְאָ֖באַחְאָבאחאב וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך יִזְרְעֶֽאלָהיִזְרְעֶאלָהיזרעאלה׃׃׃ 18:46 וְיַדוְיַדויד־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה הָֽיְתָה֙הָיְתָההיתה אֶלאֶלאל־־־אֵ֣לִיָּ֔הוּאֵלִיָּהוּאליהו וַיְשַׁנֵּ֖סוַיְשַׁנֵּסוישנס מָתְנָ֑יומָתְנָיומתניו וַיָּ֙רָץ֙וַיָּרָץוירץ לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אַחְאָ֔באַחְאָבאחאב עַדעַדעד־־־בֹּאֲכָ֖הבֹּאֲכָהבאכה יִזְרְעֶֽאלָהיִזְרְעֶאלָהיזרעאלה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain