Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 19

19:1 וַיַּגֵּ֤דוַיַּגֵּדויגד אַחְאָב֙אַחְאָבאחאב לְאִיזֶ֔בֶללְאִיזֶבֶללאיזבל אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה אֵלִיָּ֑הוּאֵלִיָּהוּאליהו וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָרַ֛גהָרַגהרג אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַנְּבִיאִ֖יםהַנְּבִיאִיםהנביאים בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ 19:2 וַתִּשְׁלַ֤חוַתִּשְׁלַחותשלח אִיזֶ֙בֶל֙אִיזֶבֶלאיזבל מַלְאָ֔ךְמַלְאָךְמלאך אֶלאֶלאל־־־אֵלִיָּ֖הוּאֵלִיָּהוּאליהו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־יַעֲשׂ֤וּןיַעֲשׂוּןיעשון אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים וְכֹ֣הוְכֹהוכה יוֹסִפ֔וּןיוֹסִפוּןיוספון כִּֽיכִּיכי־־־כָעֵ֤תכָעֵתכעת מָחָר֙מָחָרמחר אָשִׂ֣יםאָשִׂיםאשים אֶֽתאֶתאת־־־נַפְשְׁךָ֔נַפְשְׁךָנפשך כְּנֶ֖פֶשׁכְּנֶפֶשׁכנפש אַחַ֥דאַחַדאחד מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ 19:3 וַיַּ֗רְאוַיַּרְאוירא וַיָּ֙קָם֙וַיָּקָםויקם וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֶלאֶלאל־־־נַפְשׁ֔וֹנַפְשׁוֹנפשו וַיָּבֹ֕אוַיָּבֹאויבא בְּאֵ֥רבְּאֵרבאר שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לִֽיהוּדָ֑הלִיהוּדָהליהודה וַיַּנַּ֥חוַיַּנַּחוינח אֶֽתאֶתאת־־־נַעֲר֖וֹנַעֲרוֹנערו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 19:4 וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־הָלַ֤ךְהָלַךְהלך בַּמִּדְבָּר֙בַּמִּדְבָּרבמדבר דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך י֔וֹםיוֹםיום וַיָּבֹ֕אוַיָּבֹאויבא וַיֵּ֕שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב תַּ֖חַתתַּחַתתחת רֹ֣תֶםרֹתֶםרתם [אֶחָת כ][אֶחָת כ][אחת כ] (אֶחָ֑ד ק)(אֶחָד ק)(אחד ק) וַיִּשְׁאַ֤לוַיִּשְׁאַלוישאל אֶתאֶתאת־־־נַפְשׁוֹ֙נַפְשׁוֹנפשו לָמ֔וּתלָמוּתלמות וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ רַ֗ברַברב עַתָּ֤העַתָּהעתה יְהוָה֙יְהוָהיהוה קַ֣חקַחקח נַפְשִׁ֔ינַפְשִׁינפשי כִּֽיכִּיכי־־־לֹאלֹאלא־־־ט֥וֹבטוֹבטוב אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי מֵאֲבֹתָֽימֵאֲבֹתָימאבתי׃׃׃ 19:5 וַיִּשְׁכַּב֙וַיִּשְׁכַּבוישכב וַיִּישַׁ֔ןוַיִּישַׁןויישן תַּ֖חַתתַּחַתתחת רֹ֣תֶםרֹתֶםרתם אֶחָ֑דאֶחָדאחד וְהִנֵּֽהוְהִנֵּהוהנה־־־זֶ֤הזֶהזה מַלְאָךְ֙מַלְאָךְמלאך נֹגֵ֣עַנֹגֵעַנגע בּ֔וֹבּוֹבו וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֖וֹלוֹלו ק֥וּםקוּםקום אֱכֽוֹלאֱכוֹלאכול׃׃׃ 19:6 וַיַּבֵּ֕טוַיַּבֵּטויבט וְהִנֵּ֧הוְהִנֵּהוהנה מְרַאֲשֹׁתָ֛יומְרַאֲשֹׁתָיומראשתיו עֻגַ֥תעֻגַתעגת רְצָפִ֖יםרְצָפִיםרצפים וְצַפַּ֣חַתוְצַפַּחַתוצפחת מָ֑יִםמָיִםמים וַיֹּ֣אכַלוַיֹּאכַלויאכל וַיֵּ֔שְׁתְּוַיֵּשְׁתְּוישת וַיָּ֖שָׁבוַיָּשָׁבוישב וַיִּשְׁכָּֽבוַיִּשְׁכָּבוישכב׃׃׃ 19:7 וַיָּשָׁב֩וַיָּשָׁבוישב מַלְאַ֨ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ שֵׁנִית֙שֵׁנִיתשנית וַיִּגַּעוַיִּגַּעויגע־־־בּ֔וֹבּוֹבו וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ק֣וּםקוּםקום אֱכֹ֑לאֱכֹלאכל כִּ֛יכִּיכי רַ֥ברַברב מִמְּךָ֖מִמְּךָממך הַדָּֽרֶךְהַדָּרֶךְהדרך׃׃׃ 19:8 וַיָּ֖קָםוַיָּקָםויקם וַיֹּ֣אכַלוַיֹּאכַלויאכל וַיִּשְׁתֶּ֑הוַיִּשְׁתֶּהוישתה וַיֵּ֜לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּכֹ֣חַבְּכֹחַבכח ׀׀׀ הָאֲכִילָ֣ההָאֲכִילָההאכילה הַהִ֗יאהַהִיאההיא אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים יוֹם֙יוֹםיום וְאַרְבָּעִ֣יםוְאַרְבָּעִיםוארבעים לַ֔יְלָהלַיְלָהלילה עַ֛דעַדעד הַ֥רהַרהר הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים חֹרֵֽבחֹרֵבחרב׃׃׃ 19:9 וַיָּבֹאוַיָּבֹאויבא־־־שָׁ֥םשָׁםשם אֶלאֶלאל־־־הַמְּעָרָ֖ההַמְּעָרָההמערה וַיָּ֣לֶןוַיָּלֶןוילן שָׁ֑םשָׁםשם וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלָ֔יואֵלָיואליו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו מַהמַהמה־־־לְּךָ֥לְּךָלך פֹ֖הפֹהפה אֵלִיָּֽהוּאֵלִיָּהוּאליהו׃׃׃ 19:10 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר קַנֹּ֨אקַנֹּאקנא קִנֵּ֜אתִיקִנֵּאתִיקנאתי לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה ׀׀׀ אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי צְבָא֗וֹתצְבָאוֹתצבאות כִּֽיכִּיכי־־־עָזְב֤וּעָזְבוּעזבו בְרִֽיתְךָ֙בְרִיתְךָבריתך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־מִזְבְּחֹתֶ֣יךָמִזְבְּחֹתֶיךָמזבחתיך הָרָ֔סוּהָרָסוּהרסו וְאֶתוְאֶתואת־־־נְבִיאֶ֖יךָנְבִיאֶיךָנביאיך הָרְג֣וּהָרְגוּהרגו בֶחָ֑רֶבבֶחָרֶבבחרב וָֽאִוָּתֵ֤רוָאִוָּתֵרואותר אֲנִי֙אֲנִיאני לְבַדִּ֔ילְבַדִּילבדי וַיְבַקְשׁ֥וּוַיְבַקְשׁוּויבקשו אֶתאֶתאת־־־נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי לְקַחְתָּֽהּלְקַחְתָּהּלקחתה׃׃׃ 19:11 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר צֵ֣אצֵאצא וְעָמַדְתָּ֣וְעָמַדְתָּועמדת בָהָר֮בָהָרבהר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָה֒יְהוָהיהוה וְהִנֵּ֧הוְהִנֵּהוהנה יְהוָ֣היְהוָהיהוה עֹבֵ֗רעֹבֵרעבר וְר֣וּחַוְרוּחַורוח גְּדוֹלָ֡הגְּדוֹלָהגדולה וְחָזָ֞קוְחָזָקוחזק מְפָרֵק֩מְפָרֵקמפרק הָרִ֨יםהָרִיםהרים וּמְשַׁבֵּ֤רוּמְשַׁבֵּרומשבר סְלָעִים֙סְלָעִיםסלעים לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה לֹ֥אלֹאלא בָר֖וּחַבָרוּחַברוח יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאַחַ֤רוְאַחַרואחר הָר֨וּחַהָרוּחַהרוח רַ֔עַשׁרַעַשׁרעש לֹ֥אלֹאלא בָרַ֖עַשׁבָרַעַשׁברעש יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:12 וְאַחַ֤רוְאַחַרואחר הָרַ֙עַשׁ֙הָרַעַשׁהרעש אֵ֔שׁאֵשׁאש לֹ֥אלֹאלא בָאֵ֖שׁבָאֵשׁבאש יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאַחַ֣רוְאַחַרואחר הָאֵ֔שׁהָאֵשׁהאש ק֖וֹלקוֹלקול דְּמָמָ֥הדְּמָמָהדממה דַקָּֽהדַקָּהדקה׃׃׃ 19:13 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ כִּשְׁמֹ֣עַכִּשְׁמֹעַכשמע אֵלִיָּ֗הוּאֵלִיָּהוּאליהו וַיָּ֤לֶטוַיָּלֶטוילט פָּנָיו֙פָּנָיופניו בְּאַדַּרְתּ֔וֹבְּאַדַּרְתּוֹבאדרתו וַיֵּצֵ֕אוַיֵּצֵאויצא וַֽיַּעֲמֹ֖דוַיַּעֲמֹדויעמד פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הַמְּעָרָ֑ההַמְּעָרָההמערה וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה אֵלָיו֙אֵלָיואליו ק֔וֹלקוֹלקול וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מַהמַהמה־־־לְּךָ֥לְּךָלך פֹ֖הפֹהפה אֵלִיָּֽהוּאֵלִיָּהוּאליהו׃׃׃ 19:14 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר קַנֹּ֨אקַנֹּאקנא קִנֵּ֜אתִיקִנֵּאתִיקנאתי לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה ׀׀׀ אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי צְבָא֗וֹתצְבָאוֹתצבאות כִּֽיכִּיכי־־־עָזְב֤וּעָזְבוּעזבו בְרִֽיתְךָ֙בְרִיתְךָבריתך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־מִזְבְּחֹתֶ֣יךָמִזְבְּחֹתֶיךָמזבחתיך הָרָ֔סוּהָרָסוּהרסו וְאֶתוְאֶתואת־־־נְבִיאֶ֖יךָנְבִיאֶיךָנביאיך הָרְג֣וּהָרְגוּהרגו בֶחָ֑רֶבבֶחָרֶבבחרב וָאִוָּתֵ֤רוָאִוָּתֵרואותר אֲנִי֙אֲנִיאני לְבַדִּ֔ילְבַדִּילבדי וַיְבַקְשׁ֥וּוַיְבַקְשׁוּויבקשו אֶתאֶתאת־־־נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי לְקַחְתָּֽהּלְקַחְתָּהּלקחתה׃׃׃ ססס 19:15 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלָ֔יואֵלָיואליו לֵ֛ךְלֵךְלך שׁ֥וּבשׁוּבשוב לְדַרְכְּךָ֖לְדַרְכְּךָלדרכך מִדְבַּ֣רָהמִדְבַּרָהמדברה דַמָּ֑שֶׂקדַמָּשֶׂקדמשק וּבָ֗אתָוּבָאתָובאת וּמָשַׁחְתָּ֧וּמָשַׁחְתָּומשחת אֶתאֶתאת־־־חֲזָאֵ֛לחֲזָאֵלחזאל לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־אֲרָֽםאֲרָםארם׃׃׃ 19:16 וְאֵת֙וְאֵתואת יֵה֣וּאיֵהוּאיהוא בֶןבֶןבן־־־נִמְשִׁ֔ינִמְשִׁינמשי תִּמְשַׁ֥חתִּמְשַׁחתמשח לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֶתוְאֶתואת־־־אֱלִישָׁ֤עאֱלִישָׁעאלישע בֶּןבֶּןבן־־־שָׁפָט֙שָׁפָטשפט מֵאָבֵ֣למֵאָבֵלמאבל מְחוֹלָ֔המְחוֹלָהמחולה תִּמְשַׁ֥חתִּמְשַׁחתמשח לְנָבִ֖יאלְנָבִיאלנביא תַּחְתֶּֽיךָתַּחְתֶּיךָתחתיך׃׃׃ 19:17 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה הַנִּמְלָ֛טהַנִּמְלָטהנמלט מֵחֶ֥רֶבמֵחֶרֶבמחרב חֲזָאֵ֖לחֲזָאֵלחזאל יָמִ֣יתיָמִיתימית יֵה֑וּאיֵהוּאיהוא וְהַנִּמְלָ֛טוְהַנִּמְלָטוהנמלט מֵחֶ֥רֶבמֵחֶרֶבמחרב יֵה֖וּאיֵהוּאיהוא יָמִ֥יתיָמִיתימית אֱלִישָֽׁעאֱלִישָׁעאלישע׃׃׃ 19:18 וְהִשְׁאַרְתִּ֥יוְהִשְׁאַרְתִּיוהשארתי בְיִשְׂרָאֵ֖לבְיִשְׂרָאֵלבישראל שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת אֲלָפִ֑יםאֲלָפִיםאלפים כָּלכָּלכל־־־הַבִּרְכַּ֗יִםהַבִּרְכַּיִםהברכים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־כָֽרְעוּ֙כָרְעוּכרעו לַבַּ֔עַללַבַּעַללבעל וְכָ֨לוְכָלוכל־־־הַפֶּ֔ההַפֶּההפה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־נָשַׁ֖קנָשַׁקנשק לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 19:19 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך מִ֠שָּׁםמִשָּׁםמשם וַיִּמְצָ֞אוַיִּמְצָאוימצא אֶתאֶתאת־־־אֱלִישָׁ֤עאֱלִישָׁעאלישע בֶּןבֶּןבן־־־שָׁפָט֙שָׁפָטשפט וְה֣וּאוְהוּאוהוא חֹרֵ֔שׁחֹרֵשׁחרש שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֤רעָשָׂרעשר צְמָדִים֙צְמָדִיםצמדים לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו וְה֖וּאוְהוּאוהוא בִּשְׁנֵ֣יםבִּשְׁנֵיםבשנים הֶעָשָׂ֑רהֶעָשָׂרהעשר וַיַּעֲבֹ֤רוַיַּעֲבֹרויעבר אֵלִיָּ֙הוּ֙אֵלִיָּהוּאליהו אֵלָ֔יואֵלָיואליו וַיַּשְׁלֵ֥ךְוַיַּשְׁלֵךְוישלך אַדַּרְתּ֖וֹאַדַּרְתּוֹאדרתו אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 19:20 וַיַּעֲזֹ֣בוַיַּעֲזֹבויעזב אֶתאֶתאת־־־הַבָּקָ֗רהַבָּקָרהבקר וַיָּ֙רָץ֙וַיָּרָץוירץ אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי אֵֽלִיָּ֔הוּאֵלִיָּהוּאליהו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶשְּׁקָהאֶשְּׁקָהאשקה־־־נָּא֙נָּאנא לְאָבִ֣ילְאָבִילאבי וּלְאִמִּ֔יוּלְאִמִּיולאמי וְאֵלְכָ֖הוְאֵלְכָהואלכה אַחֲרֶ֑יךָאַחֲרֶיךָאחריך וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו לֵ֣ךְלֵךְלך שׁ֔וּבשׁוּבשוב כִּ֥יכִּיכי מֶהמֶהמה־־־עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 19:21 וַיָּ֨שָׁבוַיָּשָׁבוישב מֵאַחֲרָ֜יומֵאַחֲרָיומאחריו וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־צֶ֧מֶדצֶמֶדצמד הַבָּקָ֣רהַבָּקָרהבקר וַיִּזְבָּחֵ֗הוּוַיִּזְבָּחֵהוּויזבחהו וּבִכְלִ֤יוּבִכְלִיובכלי הַבָּקָר֙הַבָּקָרהבקר בִּשְּׁלָ֣םבִּשְּׁלָםבשלם הַבָּשָׂ֔רהַבָּשָׂרהבשר וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן לָעָ֖םלָעָםלעם וַיֹּאכֵ֑לוּוַיֹּאכֵלוּויאכלו וַיָּ֗קָםוַיָּקָםויקם וַיֵּ֛לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי אֵלִיָּ֖הוּאֵלִיָּהוּאליהו וַיְשָׁרְתֵֽהוּוַיְשָׁרְתֵהוּוישרתהו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain