Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 2

2:1 וַיִּקְרְב֥וּוַיִּקְרְבוּויקרבו יְמֵֽייְמֵיימי־־־דָוִ֖דדָוִדדוד לָמ֑וּתלָמוּתלמות וַיְצַ֛ווַיְצַוויצו אֶתאֶתאת־־־שְׁלֹמֹ֥השְׁלֹמֹהשלמה בְנ֖וֹבְנוֹבנו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 2:2 אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי הֹלֵ֔ךְהֹלֵךְהלך בְּדֶ֖רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְחָזַקְתָּ֖וְחָזַקְתָּוחזקת וְהָיִ֥יתָֽוְהָיִיתָוהיית לְאִֽישׁלְאִישׁלאיש׃׃׃ 2:3 וְשָׁמַרְתָּ֞וְשָׁמַרְתָּושמרת אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֣רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לָלֶ֤כֶתלָלֶכֶתללכת בִּדְרָכָיו֙בִּדְרָכָיובדרכיו לִשְׁמֹ֨רלִשְׁמֹרלשמר חֻקֹּתָ֤יוחֻקֹּתָיוחקתיו מִצְוֺתָיו֙מִצְוֺתָיומצותיו וּמִשְׁפָּטָ֣יווּמִשְׁפָּטָיוומשפטיו וְעֵדְוֺתָ֔יווְעֵדְוֺתָיוועדותיו כַּכָּת֖וּבכַּכָּתוּבככתוב בְּתוֹרַ֣תבְּתוֹרַתבתורת מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תַּשְׂכִּ֗ילתַּשְׂכִּילתשכיל אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תַּֽעֲשֶׂ֔התַּעֲשֶׂהתעשה וְאֵ֛תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּפְנֶ֖התִּפְנֶהתפנה שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 2:4 לְמַעַן֩לְמַעַןלמען יָקִ֨יםיָקִיםיקים יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־דְּבָר֗וֹדְּבָרוֹדברו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר עָלַי֮עָלַיעלי לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־יִשְׁמְר֨וּיִשְׁמְרוּישמרו בָנֶ֜יךָבָנֶיךָבניך אֶתאֶתאת־־־דַּרְכָּ֗םדַּרְכָּםדרכם לָלֶ֤כֶתלָלֶכֶתללכת לְפָנַי֙לְפָנַילפני בֶּאֱמֶ֔תבֶּאֱמֶתבאמת בְּכָלבְּכָלבכל־־־לְבָבָ֖םלְבָבָםלבבם וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־נַפְשָׁ֑םנַפְשָׁםנפשם לֵאמֹ֕רלֵאמֹרלאמר לֹֽאלֹאלא־־־יִכָּרֵ֤תיִכָּרֵתיכרת לְךָ֙לְךָלך אִ֔ישׁאִישׁאיש מֵעַ֖למֵעַלמעל כִּסֵּ֥אכִּסֵּאכסא יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 2:5 וְגַ֣םוְגַםוגם אַתָּ֣האַתָּהאתה יָדַ֡עְתָּיָדַעְתָּידעת אֵת֩אֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָ֨שָׂהעָשָׂהעשה לִ֜ילִילי יוֹאָ֣ביוֹאָביואב בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָ֗הצְרוּיָהצרויה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֣העָשָׂהעשה לִשְׁנֵֽילִשְׁנֵילשני־־־שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי צִבְא֣וֹתצִבְאוֹתצבאות יִ֠שְׂרָאֵליִשְׂרָאֵלישראל לְאַבְנֵ֨רלְאַבְנֵרלאבנר בֶּןבֶּןבן־־־נֵ֜רנֵרנר וְלַעֲמָשָׂ֤אוְלַעֲמָשָׂאולעמשא בֶןבֶןבן־־־יֶ֙תֶר֙יֶתֶריתר וַיַּ֣הַרְגֵ֔םוַיַּהַרְגֵםויהרגם וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם דְּמֵֽידְּמֵידמי־־־מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה בְּשָׁלֹ֑םבְּשָׁלֹםבשלם וַיִּתֵּ֞ןוַיִּתֵּןויתן דְּמֵ֣ידְּמֵידמי מִלְחָמָ֗המִלְחָמָהמלחמה בַּחֲגֹֽרָתוֹ֙בַּחֲגֹרָתוֹבחגרתו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּמָתְנָ֔יובְּמָתְנָיובמתניו וּֽבְנַעֲל֖וֹוּבְנַעֲלוֹובנעלו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּרַגְלָֽיובְּרַגְלָיוברגליו׃׃׃ 2:6 וְעָשִׂ֖יתָוְעָשִׂיתָועשית כְּחָכְמָתֶ֑ךָכְּחָכְמָתֶךָכחכמתך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תוֹרֵ֧דתוֹרֵדתורד שֵׂיבָת֛וֹשֵׂיבָתוֹשיבתו בְּשָׁלֹ֖םבְּשָׁלֹםבשלם שְׁאֹֽלשְׁאֹלשאל׃׃׃ ססס 2:7 וְלִבְנֵ֨יוְלִבְנֵיולבני בַרְזִלַּ֤יבַרְזִלַּיברזלי הַגִּלְעָדִי֙הַגִּלְעָדִיהגלעדי תַּֽעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־חֶ֔סֶדחֶסֶדחסד וְהָי֖וּוְהָיוּוהיו בְּאֹכְלֵ֣יבְּאֹכְלֵיבאכלי שֻׁלְחָנֶ֑ךָשֻׁלְחָנֶךָשלחנך כִּיכִּיכי־־־כֵן֙כֵןכן קָרְב֣וּקָרְבוּקרבו אֵלַ֔יאֵלַיאלי בְּבָרְחִ֕יבְּבָרְחִיבברחי מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני אַבְשָׁל֥וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום אָחִֽיךָאָחִיךָאחיך׃׃׃ 2:8 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה עִ֠מְּךָעִמְּךָעמך שִֽׁמְעִ֨ישִׁמְעִישמעי בֶןבֶןבן־־־גֵּרָ֥אגֵּרָאגרא בֶןבֶןבן־־־הַיְמִינִי֮הַיְמִינִיהימיני מִבַּחֻרִים֒מִבַּחֻרִיםמבחרים וְה֤וּאוְהוּאוהוא קִֽלְלַ֙נִי֙קִלְלַנִיקללני קְלָלָ֣הקְלָלָהקללה נִמְרֶ֔צֶתנִמְרֶצֶתנמרצת בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום לֶכְתִּ֣ילֶכְתִּילכתי מַחֲנָ֑יִםמַחֲנָיִםמחנים וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־יָרַ֤דיָרַדירד לִקְרָאתִי֙לִקְרָאתִילקראתי הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן וָאֶשָּׁ֨בַֽעוָאֶשָּׁבַעואשבע ל֤וֹלוֹלו בַֽיהוָה֙בַיהוָהביהוה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־אֲמִֽיתְךָ֖אֲמִיתְךָאמיתך בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ 2:9 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה אַלאַלאל־־־תְּנַקֵּ֔הוּתְּנַקֵּהוּתנקהו כִּ֛יכִּיכי אִ֥ישׁאִישׁאיש חָכָ֖םחָכָםחכם אָ֑תָּהאָתָּהאתה וְיָֽדַעְתָּ֙וְיָדַעְתָּוידעת אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תַּֽעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־לּ֔וֹלּוֹלו וְהוֹרַדְתָּ֧וְהוֹרַדְתָּוהורדת אֶתאֶתאת־־־שֵׂיבָת֛וֹשֵׂיבָתוֹשיבתו בְּדָ֖םבְּדָםבדם שְׁאֽוֹלשְׁאוֹלשאול׃׃׃ 2:10 וַיִּשְׁכַּ֥בוַיִּשְׁכַּבוישכב דָּוִ֖דדָּוִדדוד עִםעִםעם־־־אֲבֹתָ֑יואֲבֹתָיואבתיו וַיִּקָּבֵ֖רוַיִּקָּבֵרויקבר בְּעִ֥ירבְּעִירבעיר דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ פפפ
2:11 וְהַיָּמִ֗יםוְהַיָּמִיםוהימים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר מָלַ֤ךְמָלַךְמלך דָּוִד֙דָּוִדדוד עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אַרְבָּעִ֖יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה בְּחֶבְר֤וֹןבְּחֶבְרוֹןבחברון מָלַךְ֙מָלַךְמלך שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים וּבִירוּשָׁלִַ֣םוּבִירוּשָׁלִַםובירושלם מָלַ֔ךְמָלַךְמלך שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וְשָׁלֹ֖שׁוְשָׁלֹשׁושלש שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 2:12 וּשְׁלֹמֹ֕הוּשְׁלֹמֹהושלמה יָשַׁ֕ביָשַׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֖אכִּסֵּאכסא דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֑יואָבִיואביו וַתִּכֹּ֥ןוַתִּכֹּןותכן מַלְכֻת֖וֹמַלְכֻתוֹמלכתו מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 2:13 וַיָּבֹ֞אוַיָּבֹאויבא אֲדֹנִיָּ֣הוּאֲדֹנִיָּהוּאדניהו בֶןבֶןבן־־־חַגֵּ֗יתחַגֵּיתחגית אֶלאֶלאל־־־בַּתבַּתבת־־־שֶׁ֙בַע֙שֶׁבַעשבע אֵםאֵםאם־־־שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הֲשָׁל֣וֹםהֲשָׁלוֹםהשלום בֹּאֶ֑ךָבֹּאֶךָבאך וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 2:14 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּבָ֥רדָּבָרדבר לִ֖ילִילי אֵלָ֑יִךְאֵלָיִךְאליך וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר דַּבֵּֽרדַּבֵּרדבר׃׃׃ 2:15 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַ֤תְּאַתְּאת יָדַ֙עַתְּ֙יָדַעַתְּידעת כִּיכִּיכי־־־לִי֙לִילי הָיְתָ֣ההָיְתָההיתה הַמְּלוּכָ֔ההַמְּלוּכָההמלוכה וְעָלַ֞יוְעָלַיועלי שָׂ֧מוּשָׂמוּשמו כָֽלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל פְּנֵיהֶ֖םפְּנֵיהֶםפניהם לִמְלֹ֑ךְלִמְלֹךְלמלך וַתִּסֹּ֤בוַתִּסֹּבותסב הַמְּלוּכָה֙הַמְּלוּכָההמלוכה וַתְּהִ֣יוַתְּהִיותהי לְאָחִ֔ילְאָחִילאחי כִּ֥יכִּיכי מֵיְהוָ֖המֵיְהוָהמיהוה הָ֥יְתָההָיְתָההיתה לּֽוֹלּוֹלו׃׃׃ 2:16 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה שְׁאֵלָ֤השְׁאֵלָהשאלה אַחַת֙אַחַתאחת אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי שֹׁאֵ֣לשֹׁאֵלשאל מֵֽאִתָּ֔ךְמֵאִתָּךְמאתך אַלאַלאל־־־תָּשִׁ֖בִיתָּשִׁבִיתשבי אֶתאֶתאת־־־פָּנָ֑יפָּנָיפני וַתֹּ֥אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָ֖יואֵלָיואליו דַּבֵּֽרדַּבֵּרדבר׃׃׃ 2:17 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אִמְרִיאִמְרִיאמרי־־־נָא֙נָאנא לִשְׁלֹמֹ֣הלִשְׁלֹמֹהלשלמה הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כִּ֥יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־יָשִׁ֖יביָשִׁיבישיב אֶתאֶתאת־־־פָּנָ֑יִךְפָּנָיִךְפניך וְיִתֶּןוְיִתֶּןויתן־־־לִ֛ילִילי אֶתאֶתאת־־־אֲבִישַׁ֥גאֲבִישַׁגאבישג הַשּׁוּנַמִּ֖יתהַשּׁוּנַמִּיתהשונמית לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 2:18 וַתֹּ֥אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר בַּתבַּתבת־־־שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע ט֑וֹבטוֹבטוב אָנֹכִ֕יאָנֹכִיאנכי אֲדַבֵּ֥ראֲדַבֵּראדבר עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך אֶלאֶלאל־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 2:19 וַתָּבֹ֤אוַתָּבֹאותבא בַתבַתבת־־־שֶׁ֙בַע֙שֶׁבַעשבע אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה לְדַבֶּרלְדַבֶּרלדבר־־־ל֖וֹלוֹלו עַלעַלעל־־־אֲדֹנִיָּ֑הוּאֲדֹנִיָּהוּאדניהו וַיָּקָם֩וַיָּקָםויקם הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לִקְרָאתָ֜הּלִקְרָאתָהּלקראתה וַיִּשְׁתַּ֣חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו לָ֗הּלָהּלה וַיֵּ֙שֶׁב֙וַיֵּשֶׁבוישב עַלעַלעל־־־כִּסְא֔וֹכִּסְאוֹכסאו וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם כִּסֵּא֙כִּסֵּאכסא לְאֵ֣םלְאֵםלאם הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַתֵּ֖שֶׁבוַתֵּשֶׁבותשב לִֽימִינֽוֹלִימִינוֹלימינו׃׃׃ 2:20 וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר שְׁאֵלָ֨השְׁאֵלָהשאלה אַחַ֤תאַחַתאחת קְטַנָּה֙קְטַנָּהקטנה אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי שֹׁאֶ֣לֶתשֹׁאֶלֶתשאלת מֵֽאִתָּ֔ךְמֵאִתָּךְמאתך אַלאַלאל־־־תָּ֖שֶׁבתָּשֶׁבתשב אֶתאֶתאת־־־פָּנָ֑יפָּנָיפני וַיֹּֽאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר־־־לָ֤הּלָהּלה הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך שַׁאֲלִ֣ישַׁאֲלִישאלי אִמִּ֔יאִמִּיאמי כִּ֥יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־אָשִׁ֖יבאָשִׁיבאשיב אֶתאֶתאת־־־פָּנָֽיִךְפָּנָיִךְפניך׃׃׃ 2:21 וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר יֻתַּ֖ןיֻתַּןיתן אֶתאֶתאת־־־אֲבִישַׁ֣גאֲבִישַׁגאבישג הַשֻּׁנַמִּ֑יתהַשֻּׁנַמִּיתהשנמית לַאֲדֹנִיָּ֥הוּלַאֲדֹנִיָּהוּלאדניהו אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 2:22 וַיַּעַן֩וַיַּעַןויען הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֜השְׁלֹמֹהשלמה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְאִמּ֗וֹלְאִמּוֹלאמו וְלָמָה֩וְלָמָהולמה אַ֨תְּאַתְּאת שֹׁאֶ֜לֶתשֹׁאֶלֶתשאלת אֶתאֶתאת־־־אֲבִישַׁ֤גאֲבִישַׁגאבישג הַשֻּׁנַמִּית֙הַשֻּׁנַמִּיתהשנמית לַאֲדֹ֣נִיָּ֔הוּלַאֲדֹנִיָּהוּלאדניהו וְשַֽׁאֲלִיוְשַׁאֲלִיושאלי־־־לוֹ֙לוֹלו אֶתאֶתאת־־־הַמְּלוּכָ֔ההַמְּלוּכָההמלוכה כִּ֛יכִּיכי ה֥וּאהוּאהוא אָחִ֖יאָחִיאחי הַגָּד֣וֹלהַגָּדוֹלהגדול מִמֶּ֑נִּימִמֶּנִּיממני וְלוֹ֙וְלוֹולו וּלְאֶבְיָתָ֣רוּלְאֶבְיָתָרולאביתר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וּלְיוֹאָ֖בוּלְיוֹאָבוליואב בֶּןבֶּןבן־־־צְרוּיָֽהצְרוּיָהצרויה׃׃׃ פפפ
2:23 וַיִּשָּׁבַע֙וַיִּשָּׁבַעוישבע הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה בַּֽיהוָ֖הבַּיהוָהביהוה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כֹּ֣הכֹּהכה יַֽעֲשֶׂהיַעֲשֶׂהיעשה־־־לִּ֤ילִּילי אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים וְכֹ֣הוְכֹהוכה יוֹסִ֔יףיוֹסִיףיוסיף כִּ֣יכִּיכי בְנַפְשׁ֔וֹבְנַפְשׁוֹבנפשו דִּבֶּר֙דִּבֶּרדבר אֲדֹ֣נִיָּ֔הוּאֲדֹנִיָּהוּאדניהו אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 2:24 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה חַיחַיחי־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֱכִינַ֗נִיהֱכִינַנִיהכינני [וַיֹּושִׁיבִינִי כ][וַיֹּושִׁיבִינִי כ][ויושיביני כ] (וַיּֽוֹשִׁיבַ֙נִי֙ ק)(וַיּוֹשִׁיבַנִי ק)(ויושיבני ק) עַלעַלעל־־־כִּסֵּא֙כִּסֵּאכסא דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֔יאָבִיאבי וַאֲשֶׁ֧רוַאֲשֶׁרואשר עָֽשָׂהעָשָׂהעשה־־־לִ֛ילִילי בַּ֖יִתבַּיִתבית כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֵּ֑רדִּבֵּרדבר כִּ֣יכִּיכי הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום יוּמַ֖תיוּמַתיומת אֲדֹנִיָּֽהוּאֲדֹנִיָּהוּאדניהו׃׃׃ 2:25 וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה בְּיַ֖דבְּיַדביד בְּנָיָ֣הוּבְּנָיָהוּבניהו בֶןבֶןבן־־־יְהוֹיָדָ֑עיְהוֹיָדָעיהוידע וַיִּפְגַּעוַיִּפְגַּעויפגע־־־בּ֖וֹבּוֹבו וַיָּמֹֽתוַיָּמֹתוימת׃׃׃ ססס 2:26 וּלְאֶבְיָתָ֨רוּלְאֶבְיָתָרולאביתר הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן אָמַ֣ראָמַראמר הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עֲנָתֹת֙עֲנָתֹתענתת לֵ֣ךְלֵךְלך עַלעַלעל־־־שָׂדֶ֔יךָשָׂדֶיךָשדיך כִּ֛יכִּיכי אִ֥ישׁאִישׁאיש מָ֖וֶתמָוֶתמות אָ֑תָּהאָתָּהאתה וּבַיּ֨וֹםוּבַיּוֹםוביום הַזֶּ֜ההַזֶּההזה לֹ֣אלֹאלא אֲמִיתֶ֗ךָאֲמִיתֶךָאמיתך כִּֽיכִּיכי־־־נָשָׂ֜אתָנָשָׂאתָנשאת אֶתאֶתאת־־־אֲר֨וֹןאֲרוֹןארון אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִה֙יְהֹוִהיהוה לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֔יאָבִיאבי וְכִ֣יוְכִיוכי הִתְעַנִּ֔יתָהִתְעַנִּיתָהתענית בְּכֹ֥לבְּכֹלבכל אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־הִתְעַנָּ֖ההִתְעַנָּההתענה אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 2:27 וַיְגָ֤רֶשׁוַיְגָרֶשׁויגרש שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־אֶבְיָתָ֔ראֶבְיָתָראביתר מִהְי֥וֹתמִהְיוֹתמהיות כֹּהֵ֖ןכֹּהֵןכהן לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה לְמַלֵּא֙לְמַלֵּאלמלא אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֣רדְּבַרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֛רדִּבֶּרדבר עַלעַלעל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית עֵלִ֖יעֵלִיעלי בְּשִׁלֹֽהבְּשִׁלֹהבשלה׃׃׃ פפפ
2:28 וְהַשְּׁמֻעָה֙וְהַשְּׁמֻעָהוהשמעה בָּ֣אָהבָּאָהבאה עַדעַדעד־־־יוֹאָ֔ביוֹאָביואב כִּ֣יכִּיכי יוֹאָ֗ביוֹאָביואב נָטָה֙נָטָהנטה אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי אֲדֹנִיָּ֔האֲדֹנִיָּהאדניה וְאַחֲרֵ֥יוְאַחֲרֵיואחרי אַבְשָׁל֖וֹםאַבְשָׁלוֹםאבשלום לֹ֣אלֹאלא נָטָ֑הנָטָהנטה וַיָּ֤נָסוַיָּנָסוינס יוֹאָב֙יוֹאָביואב אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַֽיַּחֲזֵ֖קוַיַּחֲזֵקויחזק בְּקַרְנ֥וֹתבְּקַרְנוֹתבקרנות הַמִּזְבֵּֽחַהַמִּזְבֵּחַהמזבח׃׃׃ 2:29 וַיֻּגַּ֞דוַיֻּגַּדויגד לַמֶּ֣לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה כִּ֣יכִּיכי נָ֤סנָסנס יוֹאָב֙יוֹאָביואב אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה אֵ֣צֶלאֵצֶלאצל הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח שְׁלֹמֹ֜השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־בְּנָיָ֧הוּבְּנָיָהוּבניהו בֶןבֶןבן־־־יְהוֹיָדָ֛עיְהוֹיָדָעיהוידע לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר לֵ֥ךְלֵךְלך פְּגַעפְּגַעפגע־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 2:30 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא בְנָיָ֜הוּבְנָיָהוּבניהו אֶלאֶלאל־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך צֵ֔אצֵאצא וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ לֹ֖אלֹאלא כִּ֣יכִּיכי פֹ֣הפֹהפה אָמ֑וּתאָמוּתאמות וַיָּ֨שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב בְּנָיָ֤הוּבְּנָיָהוּבניהו אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך דָּבָ֣רדָּבָרדבר לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־דִבֶּ֥רדִבֶּרדבר יוֹאָ֖ביוֹאָביואב וְכֹ֥הוְכֹהוכה עָנָֽנִיעָנָנִיענני׃׃׃ 2:31 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֣וֹלוֹלו הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עֲשֵׂה֙עֲשֵׂהעשה כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֔רדִּבֶּרדבר וּפְגַעוּפְגַעופגע־־־בּ֖וֹבּוֹבו וּקְבַרְתּ֑וֹוּקְבַרְתּוֹוקברתו וַהֲסִירֹ֣תָוַהֲסִירֹתָוהסירת ׀׀׀ דְּמֵ֣ידְּמֵידמי חִנָּ֗םחִנָּםחנם אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר שָׁפַ֣ךְשָׁפַךְשפך יוֹאָ֔ביוֹאָביואב מֵעָלַ֕ימֵעָלַימעלי וּמֵעַ֖לוּמֵעַלומעל בֵּ֥יתבֵּיתבית אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 2:32 וְהֵשִׁיב֩וְהֵשִׁיבוהשיב יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־דָּמ֜וֹדָּמוֹדמו עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֗וֹרֹאשׁוֹראשו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר פָּגַ֣עפָּגַעפגע בִּשְׁנֵֽיבִּשְׁנֵיבשני־־־אֲ֠נָשִׁיםאֲנָשִׁיםאנשים צַדִּקִ֨יםצַדִּקִיםצדקים וְטֹבִ֤יםוְטֹבִיםוטבים מִמֶּ֙נּוּ֙מִמֶּנּוּממנו וַיַּהַרְגֵ֣םוַיַּהַרְגֵםויהרגם בַּחֶ֔רֶבבַּחֶרֶבבחרב וְאָבִ֥יוְאָבִיואבי דָוִ֖דדָוִדדוד לֹ֣אלֹאלא יָדָ֑עיָדָעידע אֶתאֶתאת־־־אַבְנֵ֤ראַבְנֵראבנר בֶּןבֶּןבן־־־נֵר֙נֵרנר שַׂרשַׂרשר־־־צְבָ֣אצְבָאצבא יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲמָשָׂ֥אעֲמָשָׂאעמשא בֶןבֶןבן־־־יֶ֖תֶריֶתֶריתר שַׂרשַׂרשר־־־צְבָ֥אצְבָאצבא יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 2:33 וְשָׁ֤בוּוְשָׁבוּושבו דְמֵיהֶם֙דְמֵיהֶםדמיהם בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש יוֹאָ֔ביוֹאָביואב וּבְרֹ֥אשׁוּבְרֹאשׁובראש זַרְע֖וֹזַרְעוֹזרעו לְעֹלָ֑םלְעֹלָםלעלם וּלְדָוִ֡דוּלְדָוִדולדוד וּ֠לְזַרְעוֹוּלְזַרְעוֹולזרעו וּלְבֵית֨וֹוּלְבֵיתוֹולביתו וּלְכִסְא֜וֹוּלְכִסְאוֹולכסאו יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה שָׁל֛וֹםשָׁלוֹםשלום עַדעַדעד־־־עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם מֵעִ֥םמֵעִםמעם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:34 וַיַּ֗עַלוַיַּעַלויעל בְּנָיָ֙הוּ֙בְּנָיָהוּבניהו בֶּןבֶּןבן־־־יְה֣וֹיָדָ֔עיְהוֹיָדָעיהוידע וַיִּפְגַּעוַיִּפְגַּעויפגע־־־בּ֖וֹבּוֹבו וַיְמִתֵ֑הוּוַיְמִתֵהוּוימתהו וַיִּקָּבֵ֥רוַיִּקָּבֵרויקבר בְּבֵית֖וֹבְּבֵיתוֹבביתו בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 2:35 וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־בְּנָיָ֧הוּבְּנָיָהוּבניהו בֶןבֶןבן־־־יְהוֹיָדָ֛עיְהוֹיָדָעיהוידע תַּחְתָּ֖יותַּחְתָּיותחתיו עַלעַלעל־־־הַצָּבָ֑אהַצָּבָאהצבא וְאֶתוְאֶתואת־־־צָד֤וֹקצָדוֹקצדוק הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן נָתַ֣ןנָתַןנתן הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך תַּ֖חַתתַּחַתתחת אֶבְיָתָֽראֶבְיָתָראביתר׃׃׃ 2:36 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא לְשִׁמְעִ֔ילְשִׁמְעִילשמעי וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו בְּֽנֵהבְּנֵהבנה־־־לְךָ֥לְךָלך בַ֙יִת֙בַיִתבית בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם וְיָשַׁבְתָּ֖וְיָשַׁבְתָּוישבת שָׁ֑םשָׁםשם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תֵצֵ֥אתֵצֵאתצא מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם אָ֥נֶהאָנֶהאנה וָאָֽנָהוָאָנָהואנה׃׃׃ 2:37 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום צֵאתְךָ֗צֵאתְךָצאתך וְעָֽבַרְתָּ֙וְעָבַרְתָּועברת אֶתאֶתאת־־־נַ֣חַלנַחַלנחל קִדְר֔וֹןקִדְרוֹןקדרון יָדֹ֥עַיָדֹעַידע תֵּדַ֖עתֵּדַעתדע כִּ֣יכִּיכי מ֣וֹתמוֹתמות תָּמ֑וּתתָּמוּתתמות דָּמְךָ֖דָּמְךָדמך יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה בְרֹאשֶֽׁךָבְרֹאשֶׁךָבראשך׃׃׃ 2:38 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁמְעִ֤ישִׁמְעִישמעי לַמֶּ֙לֶךְ֙לַמֶּלֶךְלמלך ט֣וֹבטוֹבטוב הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּר֙דִּבֶּרדבר אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כֵּ֖ןכֵּןכן יַעֲשֶׂ֣היַעֲשֶׂהיעשה עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך וַיֵּ֧שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב שִׁמְעִ֛ישִׁמְעִישמעי בִּירוּשָׁלִַ֖םבִּירוּשָׁלִַםבירושלם יָמִ֥יםיָמִיםימים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ ססס 2:39 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי מִקֵּץ֙מִקֵּץמקץ שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים וַיִּבְרְח֤וּוַיִּבְרְחוּויברחו שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־עֲבָדִים֙עֲבָדִיםעבדים לְשִׁמְעִ֔ילְשִׁמְעִילשמעי אֶלאֶלאל־־־אָכִ֥ישׁאָכִישׁאכיש בֶּֽןבֶּןבן־־־מַעֲכָ֖המַעֲכָהמעכה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך גַּ֑תגַּתגת וַיַּגִּ֤ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לְשִׁמְעִי֙לְשִׁמְעִילשמעי לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֥ההִנֵּההנה עֲבָדֶ֖יךָעֲבָדֶיךָעבדיך בְּגַֽתבְּגַתבגת׃׃׃ 2:40 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם שִׁמְעִ֗ישִׁמְעִישמעי וַֽיַּחֲבֹשׁ֙וַיַּחֲבֹשׁויחבש אֶתאֶתאת־־־חֲמֹר֔וֹחֲמֹרוֹחמרו וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך גַּ֙תָה֙גַּתָהגתה אֶלאֶלאל־־־אָכִ֔ישׁאָכִישׁאכיש לְבַקֵּ֖שׁלְבַקֵּשׁלבקש אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָ֑יועֲבָדָיועבדיו וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שִׁמְעִ֔ישִׁמְעִישמעי וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו מִגַּֽתמִגַּתמגת׃׃׃ 2:41 וַיֻּגַּ֖דוַיֻּגַּדויגד לִשְׁלֹמֹ֑הלִשְׁלֹמֹהלשלמה כִּיכִּיכי־־־הָלַ֨ךְהָלַךְהלך שִׁמְעִ֧ישִׁמְעִישמעי מִירוּשָׁלִַ֛םמִירוּשָׁלִַםמירושלם גַּ֖תגַּתגת וַיָּשֹֽׁבוַיָּשֹׁבוישב׃׃׃ 2:42 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא לְשִׁמְעִ֗ילְשִׁמְעִילשמעי וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו הֲל֧וֹאהֲלוֹאהלוא הִשְׁבַּעְתִּ֣יךָהִשְׁבַּעְתִּיךָהשבעתיך בַֽיהוָ֗הבַיהוָהביהוה וָאָעִ֤דוָאָעִדואעד בְּךָ֙בְּךָבך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום צֵאתְךָ֗צֵאתְךָצאתך וְהָֽלַכְתָּ֙וְהָלַכְתָּוהלכת אָ֣נֶהאָנֶהאנה וָאָ֔נָהוָאָנָהואנה יָדֹ֥עַיָדֹעַידע תֵּדַ֖עתֵּדַעתדע כִּ֣יכִּיכי מ֣וֹתמוֹתמות תָּמ֑וּתתָּמוּתתמות וַתֹּ֧אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלַ֛יאֵלַיאלי ט֥וֹבטוֹבטוב הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר שָׁמָֽעְתִּישָׁמָעְתִּישמעתי׃׃׃ 2:43 וּמַדּ֕וּעַוּמַדּוּעַומדוע לֹ֣אלֹאלא שָׁמַ֔רְתָּשָׁמַרְתָּשמרת אֵ֖תאֵתאת שְׁבֻעַ֣תשְׁבֻעַתשבעת יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּצְוָ֖ההַמִּצְוָההמצוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוִּ֥יתִיצִוִּיתִיצויתי עָלֶֽיךָעָלֶיךָעליך׃׃׃ 2:44 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶלאֶלאל־־־שִׁמְעִ֗ישִׁמְעִישמעי אַתָּ֤האַתָּהאתה יָדַ֙עְתָּ֙יָדַעְתָּידעת אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָרָעָ֗ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יָדַע֙יָדַעידע לְבָ֣בְךָ֔לְבָבְךָלבבך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֖יתָעָשִׂיתָעשית לְדָוִ֣דלְדָוִדלדוד אָבִ֑יאָבִיאבי וְהֵשִׁ֧יבוְהֵשִׁיבוהשיב יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־רָעָתְךָ֖רָעָתְךָרעתך בְּרֹאשֶֽׁךָבְּרֹאשֶׁךָבראשך׃׃׃ 2:45 וְהַמֶּ֥לֶךְוְהַמֶּלֶךְוהמלך שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה בָּר֑וּךְבָּרוּךְברוך וְכִסֵּ֣אוְכִסֵּאוכסא דָוִ֗דדָוִדדוד יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה נָכ֛וֹןנָכוֹןנכון לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 2:46 וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אֶתאֶתאת־־־בְּנָיָ֙הוּ֙בְּנָיָהוּבניהו בֶּןבֶּןבן־־־יְה֣וֹיָדָ֔עיְהוֹיָדָעיהוידע וַיֵּצֵ֕אוַיֵּצֵאויצא וַיִּפְגַּעוַיִּפְגַּעויפגע־־־בּ֖וֹבּוֹבו וַיָּמֹ֑תוַיָּמֹתוימת וְהַמַּמְלָכָ֥הוְהַמַּמְלָכָהוהממלכה נָכ֖וֹנָהנָכוֹנָהנכונה בְּיַדבְּיַדביד־־־שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain