Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 20

20:1 וּבֶןוּבֶןובן־־־הֲדַ֣דהֲדַדהדד מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲרָ֗םאֲרָםארם קָבַץ֙קָבַץקבץ אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חֵיל֔וֹחֵילוֹחילו וּשְׁלֹשִׁ֨יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים וּשְׁנַ֥יִםוּשְׁנַיִםושנים מֶ֛לֶךְמֶלֶךְמלך אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו וְס֣וּסוְסוּסוסוס וָרָ֑כֶבוָרָכֶבורכב וַיַּ֗עַלוַיַּעַלויעל וַיָּ֙צַר֙וַיָּצַרויצר עַלעַלעל־־־שֹׁ֣מְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וַיִּלָּ֖חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 20:2 וַיִּשְׁלַ֧חוַיִּשְׁלַחוישלח מַלְאָכִ֛יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־אַחְאָ֥באַחְאָבאחאב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הָעִֽירָההָעִירָההעירה׃׃׃ 20:3 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר בֶּןבֶּןבן־־־הֲדַ֔דהֲדַדהדד כַּסְפְּךָ֥כַּסְפְּךָכספך וּֽזְהָבְךָ֖וּזְהָבְךָוזהבך לִֽילִילי־־־ה֑וּאהוּאהוא וְנָשֶׁ֧יךָוְנָשֶׁיךָונשיך וּבָנֶ֛יךָוּבָנֶיךָובניך הַטּוֹבִ֖יםהַטּוֹבִיםהטובים לִילִילי־־־הֵֽםהֵםהם׃׃׃ 20:4 וַיַּ֤עַןוַיַּעַןויען מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כִּדְבָרְךָ֖כִּדְבָרְךָכדברך אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְךָ֥לְךָלך אֲנִ֖יאֲנִיאני וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לִֽילִילי׃׃׃ 20:5 וַיָּשֻׁ֙בוּ֙וַיָּשֻׁבוּוישבו הַמַּלְאָכִ֔יםהַמַּלְאָכִיםהמלאכים וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֥ראָמַראמר בֶּןבֶּןבן־־־הֲדַ֖דהֲדַדהדד לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כִּֽיכִּיכי־־־שָׁלַ֤חְתִּישָׁלַחְתִּישלחתי אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כַּסְפְּךָ֧כַּסְפְּךָכספך וּזְהָבְךָ֛וּזְהָבְךָוזהבך וְנָשֶׁ֥יךָוְנָשֶׁיךָונשיך וּבָנֶ֖יךָוּבָנֶיךָובניך לִ֥ילִילי תִתֵּֽןתִתֵּןתתן׃׃׃ 20:6 כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אִםאִםאם־־־כָּעֵ֣תכָּעֵתכעת מָחָ֗רמָחָרמחר אֶשְׁלַ֤חאֶשְׁלַחאשלח אֶתאֶתאת־־־עֲבָדַי֙עֲבָדַיעבדי אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וְחִפְּשׂוּ֙וְחִפְּשׂוּוחפשו אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתְךָ֔בֵּיתְךָביתך וְאֵ֖תוְאֵתואת בָּתֵּ֣יבָּתֵּיבתי עֲבָדֶ֑יךָעֲבָדֶיךָעבדיך וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כָּלכָּלכל־־־מַחְמַ֣דמַחְמַדמחמד עֵינֶ֔יךָעֵינֶיךָעיניך יָשִׂ֥ימוּיָשִׂימוּישימו בְיָדָ֖םבְיָדָםבידם וְלָקָֽחוּוְלָקָחוּולקחו׃׃׃ 20:7 וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לְכָללְכָללכל־־־זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר דְּעֽוּדְּעוּדעו־־־נָ֣אנָאנא וּרְא֔וּוּרְאוּוראו כִּ֥יכִּיכי רָעָ֖הרָעָהרעה זֶ֣הזֶהזה מְבַקֵּ֑שׁמְבַקֵּשׁמבקש כִּֽיכִּיכי־־־שָׁלַ֨חשָׁלַחשלח אֵלַ֜יאֵלַיאלי לְנָשַׁ֤ילְנָשַׁילנשי וּלְבָנַי֙וּלְבָנַיולבני וּלְכַסְפִּ֣יוּלְכַסְפִּיולכספי וְלִזְהָבִ֔יוְלִזְהָבִיולזהבי וְלֹ֥אוְלֹאולא מָנַ֖עְתִּימָנַעְתִּימנעתי מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 20:8 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֛יואֵלָיואליו כָּלכָּלכל־־־הַזְּקֵנִ֖יםהַזְּקֵנִיםהזקנים וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם אַלאַלאל־־־תִּשְׁמַ֖עתִּשְׁמַעתשמע וְל֥וֹאוְלוֹאולוא תֹאבֶֽהתֹאבֶהתאבה׃׃׃ 20:9 וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְמַלְאֲכֵ֣ילְמַלְאֲכֵילמלאכי בֶןבֶןבן־־־הֲדַ֗דהֲדַדהדד אִמְר֞וּאִמְרוּאמרו לַֽאדֹנִ֤ילַאדֹנִילאדני הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך כֹּל֩כֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁלַ֨חְתָּשָׁלַחְתָּשלחת אֶלאֶלאל־־־עַבְדְּךָ֤עַבְדְּךָעבדך בָרִֽאשֹׁנָה֙בָרִאשֹׁנָהבראשנה אֶעֱשֶׂ֔האֶעֱשֶׂהאעשה וְהַדָּבָ֣רוְהַדָּבָרוהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה לֹ֥אלֹאלא אוּכַ֖לאוּכַלאוכל לַעֲשׂ֑וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות וַיֵּֽלְכוּ֙וַיֵּלְכוּוילכו הַמַּלְאָכִ֔יםהַמַּלְאָכִיםהמלאכים וַיְשִׁבֻ֖הוּוַיְשִׁבֻהוּוישבהו דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 20:10 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח אֵלָיו֙אֵלָיואליו בֶּןבֶּןבן־־־הֲדַ֔דהֲדַדהדד וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־יַעֲשׂ֥וּןיַעֲשׂוּןיעשון לִ֛ילִילי אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וְכֹ֣הוְכֹהוכה יוֹסִ֑פוּיוֹסִפוּיוספו אִםאִםאם־־־יִשְׂפֹּק֙יִשְׂפֹּקישפק עֲפַ֣רעֲפַרעפר שֹׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון לִשְׁעָלִ֕יםלִשְׁעָלִיםלשעלים לְכָללְכָללכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּרַגְלָֽיבְּרַגְלָיברגלי׃׃׃ 20:11 וַיַּ֤עַןוַיַּעַןויען מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דַּבְּר֔וּדַּבְּרוּדברו אַלאַלאל־־־יִתְהַלֵּ֥ליִתְהַלֵּליתהלל חֹגֵ֖רחֹגֵרחגר כִּמְפַתֵּֽחַכִּמְפַתֵּחַכמפתח׃׃׃ 20:12 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כִּשְׁמֹ֙עַ֙כִּשְׁמֹעַכשמע אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְה֥וּאוְהוּאוהוא שֹׁתֶ֛השֹׁתֶהשתה ה֥וּאהוּאהוא וְהַמְּלָכִ֖יםוְהַמְּלָכִיםוהמלכים בַּסֻּכּ֑וֹתבַּסֻּכּוֹתבסכות וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו שִׂ֔ימוּשִׂימוּשימו וַיָּשִׂ֖ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו עַלעַלעל־־־הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 20:13 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה ׀׀׀ נָבִ֣יאנָבִיאנביא אֶחָ֗דאֶחָדאחד נִגַּשׁ֮נִגַּשׁנגש אֶלאֶלאל־־־אַחְאָ֣באַחְאָבאחאב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הְֽרָאִ֔יתָהְרָאִיתָהראית אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הֶהָמ֥וֹןהֶהָמוֹןההמון הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול הַזֶּ֑ההַזֶּההזה הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני נֹתְנ֤וֹנֹתְנוֹנתנו בְיָֽדְךָ֙בְיָדְךָבידך הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וְיָדַעְתָּ֖וְיָדַעְתָּוידעת כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:14 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַחְאָב֙אַחְאָבאחאב בְּמִ֔יבְּמִיבמי וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּנַעֲרֵ֖יבְּנַעֲרֵיבנערי שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הַמְּדִינ֑וֹתהַמְּדִינוֹתהמדינות וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִֽימִימי־־־יֶאְסֹ֥ריֶאְסֹריאסר הַמִּלְחָמָ֖ההַמִּלְחָמָההמלחמה וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 20:15 וַיִּפְקֹ֗דוַיִּפְקֹדויפקד אֶֽתאֶתאת־־־נַעֲרֵי֙נַעֲרֵינערי שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הַמְּדִינ֔וֹתהַמְּדִינוֹתהמדינות וַיִּהְי֕וּוַיִּהְיוּויהיו מָאתַ֖יִםמָאתַיִםמאתים שְׁנַ֣יִםשְׁנַיִםשנים וּשְׁלֹשִׁ֑יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים וְאַחֲרֵיהֶ֗םוְאַחֲרֵיהֶםואחריהם פָּקַ֧דפָּקַדפקד אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֛םהָעָםהעם כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת אֲלָפִֽיםאֲלָפִיםאלפים׃׃׃ 20:16 וַיֵּצְא֖וּוַיֵּצְאוּויצאו בַּֽצָּהֳרָ֑יִםבַּצָּהֳרָיִםבצהרים וּבֶןוּבֶןובן־־־הֲדַד֩הֲדַדהדד שֹׁתֶ֨השֹׁתֶהשתה שִׁכּ֜וֹרשִׁכּוֹרשכור בַּסֻּכּ֗וֹתבַּסֻּכּוֹתבסכות ה֧וּאהוּאהוא וְהַמְּלָכִ֛יםוְהַמְּלָכִיםוהמלכים שְׁלֹשִֽׁיםשְׁלֹשִׁיםשלשים־־־וּשְׁנַ֥יִםוּשְׁנַיִםושנים מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך עֹזֵ֥רעֹזֵרעזר אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 20:17 וַיֵּצְא֗וּוַיֵּצְאוּויצאו נַעֲרֵ֛ינַעֲרֵינערי שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי הַמְּדִינ֖וֹתהַמְּדִינוֹתהמדינות בָּרִֽאשֹׁנָ֑הבָּרִאשֹׁנָהבראשנה וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח בֶּןבֶּןבן־־־הֲדַ֗דהֲדַדהדד וַיַּגִּ֤ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לוֹ֙לוֹלו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אֲנָשִׁ֕יםאֲנָשִׁיםאנשים יָצְא֖וּיָצְאוּיצאו מִשֹּׁמְרֽוֹןמִשֹּׁמְרוֹןמשמרון׃׃׃ 20:18 וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אִםאִםאם־־־לְשָׁל֥וֹםלְשָׁלוֹםלשלום יָצָ֖אוּיָצָאוּיצאו תִּפְשׂ֣וּםתִּפְשׂוּםתפשום חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וְאִ֧םוְאִםואם לְמִלְחָמָ֛הלְמִלְחָמָהלמלחמה יָצָ֖אוּיָצָאוּיצאו חַיִּ֥יםחַיִּיםחיים תִּפְשֽׂוּםתִּפְשׂוּםתפשום׃׃׃ 20:19 וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה יָצְא֣וּיָצְאוּיצאו מִןמִןמן־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר נַעֲרֵ֖ינַעֲרֵינערי שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הַמְּדִינ֑וֹתהַמְּדִינוֹתהמדינות וְהַחַ֖יִלוְהַחַיִלוהחיל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַחֲרֵיהֶֽםאַחֲרֵיהֶםאחריהם׃׃׃ 20:20 וַיַּכּוּ֙וַיַּכּוּויכו אִ֣ישׁאִישׁאיש אִישׁ֔וֹאִישׁוֹאישו וַיָּנֻ֣סוּוַיָּנֻסוּוינסו אֲרָ֔םאֲרָםארם וַֽיִּרְדְּפֵ֖םוַיִּרְדְּפֵםוירדפם יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּמָּלֵ֗טוַיִּמָּלֵטוימלט בֶּןבֶּןבן־־־הֲדַד֙הֲדַדהדד מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך אֲרָ֔םאֲרָםארם עַלעַלעל־־־ס֖וּססוּססוס וּפָרָשִֽׁיםוּפָרָשִׁיםופרשים׃׃׃ 20:21 וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־הַסּ֖וּסהַסּוּסהסוס וְאֶתוְאֶתואת־־־הָרָ֑כֶבהָרָכֶבהרכב וְהִכָּ֥הוְהִכָּהוהכה בַאֲרָ֖םבַאֲרָםבארם מַכָּ֥המַכָּהמכה גְדוֹלָֽהגְדוֹלָהגדולה׃׃׃ 20:22 וַיִּגַּ֤שׁוַיִּגַּשׁויגש הַנָּבִיא֙הַנָּבִיאהנביא אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו לֵ֣ךְלֵךְלך הִתְחַזַּ֔קהִתְחַזַּקהתחזק וְדַ֥עוְדַעודע וּרְאֵ֖הוּרְאֵהוראה אֵ֣תאֵתאת אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־תַּעֲשֶׂ֑התַּעֲשֶׂהתעשה כִּ֚יכִּיכי לִתְשׁוּבַ֣תלִתְשׁוּבַתלתשובת הַשָּׁנָ֔ההַשָּׁנָההשנה מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אֲרָ֖םאֲרָםארם עֹלֶ֥העֹלֶהעלה עָלֶֽיךָעָלֶיךָעליך׃׃׃ ססס 20:23 וְעַבְדֵ֨יוְעַבְדֵיועבדי מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אֲרָ֜םאֲרָםארם אָמְר֣וּאָמְרוּאמרו אֵלָ֗יואֵלָיואליו אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי הָרִים֙הָרִיםהרים אֱלֹ֣הֵיהֶ֔םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן חָזְק֣וּחָזְקוּחזקו מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו וְאוּלָ֗םוְאוּלָםואולם נִלָּחֵ֤םנִלָּחֵםנלחם אִתָּם֙אִתָּםאתם בַּמִּישׁ֔וֹרבַּמִּישׁוֹרבמישור אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא נֶחֱזַ֖קנֶחֱזַקנחזק מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ 20:24 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֖ההַזֶּההזה עֲשֵׂ֑העֲשֵׂהעשה הָסֵ֤רהָסֵרהסר הַמְּלָכִים֙הַמְּלָכִיםהמלכים אִ֣ישׁאִישׁאיש מִמְּקֹמ֔וֹמִמְּקֹמוֹממקמו וְשִׂ֥יםוְשִׂיםושים פַּח֖וֹתפַּחוֹתפחות תַּחְתֵּיהֶֽםתַּחְתֵּיהֶםתחתיהם׃׃׃ 20:25 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה תִֽמְנֶהתִמְנֶהתמנה־־־לְךָ֣לְךָלך ׀׀׀ חַ֡יִלחַיִלחיל כַּחַיִל֩כַּחַיִלכחיל הַנֹּפֵ֨להַנֹּפֵלהנפל מֵאוֹתָ֜ךְמֵאוֹתָךְמאותך וְס֣וּסוְסוּסוסוס כַּסּ֣וּסכַּסּוּסכסוס ׀׀׀ וְרֶ֣כֶבוְרֶכֶבורכב כָּרֶ֗כֶבכָּרֶכֶבכרכב וְנִֽלָּחֲמָ֤הוְנִלָּחֲמָהונלחמה אוֹתָם֙אוֹתָםאותם בַּמִּישׁ֔וֹרבַּמִּישׁוֹרבמישור אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא נֶחֱזַ֖קנֶחֱזַקנחזק מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע לְקֹלָ֖םלְקֹלָםלקלם וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃ פפפ
20:26 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי לִתְשׁוּבַ֣תלִתְשׁוּבַתלתשובת הַשָּׁנָ֔ההַשָּׁנָההשנה וַיִּפְקֹ֥דוַיִּפְקֹדויפקד בֶּןבֶּןבן־־־הֲדַ֖דהֲדַדהדד אֶתאֶתאת־־־אֲרָ֑םאֲרָםארם וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל אֲפֵ֔קָהאֲפֵקָהאפקה לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עִםעִםעם־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 20:27 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הָתְפָּקְדוּ֙הָתְפָּקְדוּהתפקדו וְכָלְכְּל֔וּוְכָלְכְּלוּוכלכלו וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו לִקְרָאתָ֑םלִקְרָאתָםלקראתם וַיַּחֲנ֨וּוַיַּחֲנוּויחנו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל נֶגְדָּ֗םנֶגְדָּםנגדם כִּשְׁנֵי֙כִּשְׁנֵיכשני חֲשִׂפֵ֣יחֲשִׂפֵיחשפי עִזִּ֔יםעִזִּיםעזים וַאֲרָ֖םוַאֲרָםוארם מִלְא֥וּמִלְאוּמלאו אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 20:28 וַיִּגַּ֞שׁוַיִּגַּשׁויגש אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיֹּאמֶר֮וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה יַ֠עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָמְר֤וּאָמְרוּאמרו אֲרָם֙אֲרָםארם אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי הָרִים֙הָרִיםהרים יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי עֲמָקִ֖יםעֲמָקִיםעמקים ה֑וּאהוּאהוא וְ֠נָתַתִּיוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הֶהָמ֨וֹןהֶהָמוֹןההמון הַגָּ֤דוֹלהַגָּדוֹלהגדול הַזֶּה֙הַזֶּההזה בְּיָדֶ֔ךָבְּיָדֶךָבידך וִֽידַעְתֶּ֖םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:29 וַֽיַּחֲנ֧וּוַיַּחֲנוּויחנו אֵ֦לֶּהאֵלֶּהאלה נֹ֥כַחנֹכַחנכח אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֗יהַשְּׁבִיעִיהשביעי וַתִּקְרַב֙וַתִּקְרַבותקרב הַמִּלְחָמָ֔ההַמִּלְחָמָההמלחמה וַיַּכּ֨וּוַיַּכּוּויכו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֧ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־אֲרָ֛םאֲרָםארם מֵאָהמֵאָהמאה־־־אֶ֥לֶףאֶלֶףאלף רַגְלִ֖ירַגְלִירגלי בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 20:30 וַיָּנֻ֨סוּוַיָּנֻסוּוינסו הַנּוֹתָרִ֥יםהַנּוֹתָרִיםהנותרים ׀׀׀ אֲפֵקָה֮אֲפֵקָהאפקה אֶלאֶלאל־־־הָעִיר֒הָעִירהעיר וַתִּפֹּל֙וַתִּפֹּלותפל הַחוֹמָ֔ההַחוֹמָההחומה עַלעַלעל־־־עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְשִׁבְעָ֥הוְשִׁבְעָהושבעה אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף אִ֖ישׁאִישׁאיש הַנּוֹתָרִ֑יםהַנּוֹתָרִיםהנותרים וּבֶןוּבֶןובן־־־הֲדַ֣דהֲדַדהדד נָ֔סנָסנס וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר חֶ֥דֶרחֶדֶרחדר בְּחָֽדֶרבְּחָדֶרבחדר׃׃׃ ססס 20:31 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָיו֮אֵלָיואליו עֲבָדָיו֒עֲבָדָיועבדיו הִנֵּֽההִנֵּההנה־־־נָ֣אנָאנא שָׁמַ֔עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו כִּ֗יכִּיכי מַלְכֵי֙מַלְכֵימלכי בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּֽיכִּיכי־־־מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי חֶ֖סֶדחֶסֶדחסד הֵ֑םהֵםהם נָשִׂ֣ימָהנָשִׂימָהנשימה נָּא֩נָּאנא שַׂקִּ֨יםשַׂקִּיםשקים בְּמָתְנֵ֜ינוּבְּמָתְנֵינוּבמתנינו וַחֲבָלִ֣יםוַחֲבָלִיםוחבלים בְּרֹאשֵׁ֗נוּבְּרֹאשֵׁנוּבראשנו וְנֵצֵא֙וְנֵצֵאונצא אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אוּלַ֖יאוּלַיאולי יְחַיֶּ֥היְחַיֶּהיחיה אֶתאֶתאת־־־נַפְשֶֽׁךָנַפְשֶׁךָנפשך׃׃׃ 20:32 וַיַּחְגְּרוּ֩וַיַּחְגְּרוּויחגרו שַׂקִּ֨יםשַׂקִּיםשקים בְּמָתְנֵיהֶ֜םבְּמָתְנֵיהֶםבמתניהם וַחֲבָלִ֣יםוַחֲבָלִיםוחבלים בְּרָאשֵׁיהֶ֗םבְּרָאשֵׁיהֶםבראשיהם וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו עַבְדְּךָ֧עַבְדְּךָעבדך בֶןבֶןבן־־־הֲדַ֛דהֲדַדהדד אָמַ֖ראָמַראמר תְּחִֽיתְּחִיתחי־־־נָ֣אנָאנא נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַעוֹדֶ֥נּוּהַעוֹדֶנּוּהעודנו חַ֖יחַיחי אָחִ֥יאָחִיאחי הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 20:33 וְהָאֲנָשִׁים֩וְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים יְנַחֲשׁ֨וּיְנַחֲשׁוּינחשו וַֽיְמַהֲר֜וּוַיְמַהֲרוּוימהרו וַיַּחְלְט֣וּוַיַּחְלְטוּויחלטו הֲמִמֶּ֗נּוּהֲמִמֶּנּוּהממנו וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אָחִ֣יךָאָחִיךָאחיך בֶןבֶןבן־־־הֲדַ֔דהֲדַדהדד וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בֹּ֣אוּבֹּאוּבאו קָחֻ֑הוּקָחֻהוּקחהו וַיֵּצֵ֤אוַיֵּצֵאויצא אֵלָיו֙אֵלָיואליו בֶּןבֶּןבן־־־הֲדַ֔דהֲדַדהדד וַֽיַּעֲלֵ֖הוּוַיַּעֲלֵהוּויעלהו עַלעַלעל־־־הַמֶּרְכָּבָֽההַמֶּרְכָּבָההמרכבה׃׃׃ 20:34 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֡יואֵלָיואליו הֶעָרִ֣יםהֶעָרִיםהערים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לָֽקַחלָקַחלקח־־־אָבִי֩אָבִיאבי מֵאֵ֨תמֵאֵתמאת אָבִ֜יךָאָבִיךָאביך אָשִׁ֗יבאָשִׁיבאשיב וְ֠חוּצוֹתוְחוּצוֹתוחוצות תָּשִׂ֨יםתָּשִׂיםתשים לְךָ֤לְךָלך בְדַמֶּ֙שֶׂק֙בְדַמֶּשֶׂקבדמשק כַּאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־שָׂ֤םשָׂםשם אָבִי֙אָבִיאבי בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןבְּשֹׁמְרוֹןבשמרון וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני בַּבְּרִ֣יתבַּבְּרִיתבברית אֲשַׁלְּחֶ֑ךָּאֲשַׁלְּחֶךָּאשלחך וַיִּכְרָתוַיִּכְרָתויכרת־־־ל֥וֹלוֹלו בְרִ֖יתבְרִיתברית וַֽיְשַׁלְּחֵֽהוּוַיְשַׁלְּחֵהוּוישלחהו׃׃׃ ססס 20:35 וְאִ֨ישׁוְאִישׁואיש אֶחָ֜דאֶחָדאחד מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני הַנְּבִיאִ֗יםהַנְּבִיאִיםהנביאים אָמַ֧ראָמַראמר אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֛הוּרֵעֵהוּרעהו בִּדְבַ֥רבִּדְבַרבדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה הַכֵּ֣ינִיהַכֵּינִיהכיני נָ֑אנָאנא וַיְמָאֵ֥ןוַיְמָאֵןוימאן הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש לְהַכֹּתֽוֹלְהַכֹּתוֹלהכתו׃׃׃ 20:36 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו יַ֚עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־שָׁמַ֙עְתָּ֙שָׁמַעְתָּשמעת בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנְּךָ֤הִנְּךָהנך הוֹלֵךְ֙הוֹלֵךְהולך מֵֽאִתִּ֔ימֵאִתִּימאתי וְהִכְּךָ֖וְהִכְּךָוהכך הָאַרְיֵ֑ההָאַרְיֵההאריה וַיֵּ֙לֶךְ֙וַיֵּלֶךְוילך מֵֽאֶצְל֔וֹמֵאֶצְלוֹמאצלו וַיִּמְצָאֵ֥הוּוַיִּמְצָאֵהוּוימצאהו הָאַרְיֵ֖ההָאַרְיֵההאריה וַיַּכֵּֽהוּוַיַּכֵּהוּויכהו׃׃׃ 20:37 וַיִּמְצָא֙וַיִּמְצָאוימצא אִ֣ישׁאִישׁאיש אַחֵ֔ראַחֵראחר וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַכֵּ֣ינִיהַכֵּינִיהכיני נָ֑אנָאנא וַיַּכֵּ֥הוּוַיַּכֵּהוּויכהו הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש הַכֵּ֥ההַכֵּההכה וּפָצֹֽעַוּפָצֹעַופצע׃׃׃ 20:38 וַיֵּ֙לֶךְ֙וַיֵּלֶךְוילך הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא וַיַּעֲמֹ֥דוַיַּעֲמֹדויעמד לַמֶּ֖לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־הַדָּ֑רֶךְהַדָּרֶךְהדרך וַיִּתְחַפֵּ֥שׂוַיִּתְחַפֵּשׂויתחפש בָּאֲפֵ֖רבָּאֲפֵרבאפר עַלעַלעל־־־עֵינָֽיועֵינָיועיניו׃׃׃ 20:39 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך עֹבֵ֔רעֹבֵרעבר וְה֖וּאוְהוּאוהוא צָעַ֣קצָעַקצעק אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עַבְדְּךָ֣עַבְדְּךָעבדך ׀׀׀ יָצָ֣איָצָאיצא בְקֶֽרֶבבְקֶרֶבבקרב־־־הַמִּלְחָמָ֗ההַמִּלְחָמָההמלחמה וְהִנֵּֽהוְהִנֵּהוהנה־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש סָ֜רסָרסר וַיָּבֵ֧אוַיָּבֵאויבא אֵלַ֣יאֵלַיאלי אִ֗ישׁאִישׁאיש וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר שְׁמֹר֙שְׁמֹרשמר אֶתאֶתאת־־־הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אִםאִםאם־־־הִפָּקֵד֙הִפָּקֵדהפקד יִפָּקֵ֔דיִפָּקֵדיפקד וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה נַפְשְׁךָ֙נַפְשְׁךָנפשך תַּ֣חַתתַּחַתתחת נַפְשׁ֔וֹנַפְשׁוֹנפשו א֥וֹאוֹאו כִכַּרכִכַּרככר־־־כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף תִּשְׁקֽוֹלתִּשְׁקוֹלתשקול׃׃׃ 20:40 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי עַבְדְּךָ֗עַבְדְּךָעבדך עֹשֵׂ֥העֹשֵׂהעשה הֵ֛נָּההֵנָּההנה וָהֵ֖נָּהוָהֵנָּהוהנה וְה֣וּאוְהוּאוהוא אֵינֶ֑נּוּאֵינֶנּוּאיננו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֧יואֵלָיואליו מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל כֵּ֥ןכֵּןכן מִשְׁפָּטֶ֖ךָמִשְׁפָּטֶךָמשפטך אַתָּ֥האַתָּהאתה חָרָֽצְתָּחָרָצְתָּחרצת׃׃׃ 20:41 וַיְמַהֵ֕רוַיְמַהֵרוימהר וַיָּ֙סַר֙וַיָּסַרויסר אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֲפֵ֔רהָאֲפֵרהאפר [מֵעַל כ][מֵעַל כ][מעל כ] (מֵעֲלֵ֖י ק)(מֵעֲלֵי ק)(מעלי ק) עֵינָ֑יועֵינָיועיניו וַיַּכֵּ֤רוַיַּכֵּרויכר אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֥יכִּיכי מֵֽהַנְּבִאִ֖יםמֵהַנְּבִאִיםמהנבאים הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 20:42 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה יַ֛עַןיַעַןיען שִׁלַּ֥חְתָּשִׁלַּחְתָּשלחת אֶתאֶתאת־־־אִישׁאִישׁאיש־־־חֶרְמִ֖יחֶרְמִיחרמי מִיָּ֑דמִיָּדמיד וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה נַפְשְׁךָ֙נַפְשְׁךָנפשך תַּ֣חַתתַּחַתתחת נַפְשׁ֔וֹנַפְשׁוֹנפשו וְעַמְּךָ֖וְעַמְּךָועמך תַּ֥חַתתַּחַתתחת עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ 20:43 וַיֵּ֧לֶךְוַיֵּלֶךְוילך מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל עַלעַלעל־־־בֵּית֖וֹבֵּיתוֹביתו סַ֣רסַרסר וְזָעֵ֑ףוְזָעֵףוזעף וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא שֹׁמְרֽוֹנָהשֹׁמְרוֹנָהשמרונה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain