Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 4

4:1 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 4:2 וְאֵ֥לֶּהוְאֵלֶּהואלה הַשָּׂרִ֖יםהַשָּׂרִיםהשרים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֑וֹלוֹלו עֲזַרְיָ֥הוּעֲזַרְיָהוּעזריהו בֶןבֶןבן־־־צָד֖וֹקצָדוֹקצדוק הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ ססס 4:3 אֱלִיחֹ֧רֶףאֱלִיחֹרֶףאליחרף וַאֲחִיָּ֛הוַאֲחִיָּהואחיה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני שִׁישָׁ֖אשִׁישָׁאשישא סֹפְרִ֑יםסֹפְרִיםספרים יְהוֹשָׁפָ֥טיְהוֹשָׁפָטיהושפט בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיל֖וּדאֲחִילוּדאחילוד הַמַּזְכִּֽירהַמַּזְכִּירהמזכיר׃׃׃ 4:4 וּבְנָיָ֥הוּוּבְנָיָהוּובניהו בֶןבֶןבן־־־יְהוֹיָדָ֖עיְהוֹיָדָעיהוידע עַלעַלעל־־־הַצָּבָ֑אהַצָּבָאהצבא וְצָד֥וֹקוְצָדוֹקוצדוק וְאֶבְיָתָ֖רוְאֶבְיָתָרואביתר כֹּהֲנִֽיםכֹּהֲנִיםכהנים׃׃׃ ססס 4:5 וַעֲזַרְיָ֥הוּוַעֲזַרְיָהוּועזריהו בֶןבֶןבן־־־נָתָ֖ןנָתָןנתן עַלעַלעל־־־הַנִּצָּבִ֑יםהַנִּצָּבִיםהנצבים וְזָב֧וּדוְזָבוּדוזבוד בֶּןבֶּןבן־־־נָתָ֛ןנָתָןנתן כֹּהֵ֖ןכֹּהֵןכהן רֵעֶ֥הרֵעֶהרעה הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 4:6 וַאֲחִישָׁ֖רוַאֲחִישָׁרואחישר עַלעַלעל־־־הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וַאֲדֹנִירָ֥םוַאֲדֹנִירָםואדנירם בֶּןבֶּןבן־־־עַבְדָּ֖אעַבְדָּאעבדא עַלעַלעל־־־הַמַּֽסהַמַּסהמס׃׃׃ ססס 4:7 וְלִשְׁלֹמֹ֞הוְלִשְׁלֹמֹהולשלמה שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֤רעָשָׂרעשר נִצָּבִים֙נִצָּבִיםנצבים עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְכִלְכְּל֥וּוְכִלְכְּלוּוכלכלו אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו חֹ֧דֶשׁחֹדֶשׁחדש בַּשָּׁנָ֛הבַּשָּׁנָהבשנה יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה עַלעַלעל־־־[אֶחָד כ][אֶחָד כ][אחד כ] (הָאֶחָ֖ד ק)(הָאֶחָד ק)(האחד ק) לְכַלְכֵּֽללְכַלְכֵּללכלכל׃׃׃ ססס 4:8 וְאֵ֣לֶּהוְאֵלֶּהואלה שְׁמוֹתָ֔םשְׁמוֹתָםשמותם בֶּןבֶּןבן־־־ח֖וּרחוּרחור בְּהַ֥רבְּהַרבהר אֶפְרָֽיִםאֶפְרָיִםאפרים׃׃׃ ססס 4:9 בֶּןבֶּןבן־־־דֶּ֛קֶרדֶּקֶרדקר בְּמָקַ֥ץבְּמָקַץבמקץ וּבְשַֽׁעַלְבִ֖יםוּבְשַׁעַלְבִיםובשעלבים וּבֵ֣יתוּבֵיתובית שָׁ֑מֶשׁשָׁמֶשׁשמש וְאֵיל֖וֹןוְאֵילוֹןואילון בֵּ֥יתבֵּיתבית חָנָֽןחָנָןחנן׃׃׃ ססס 4:10 בֶּןבֶּןבן־־־חֶ֖סֶדחֶסֶדחסד בָּֽאֲרֻבּ֑וֹתבָּאֲרֻבּוֹתבארבות ל֥וֹלוֹלו שֹׂכֹ֖השֹׂכֹהשכה וְכָלוְכָלוכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ חֵֽפֶרחֵפֶרחפר׃׃׃ ססס 4:11 בֶּןבֶּןבן־־־אֲבִֽינָדָ֖באֲבִינָדָבאבינדב כָּלכָּלכל־־־נָ֣פַתנָפַתנפת דֹּ֑ארדֹּארדאר טָפַת֙טָפַתטפת בַּתבַּתבת־־־שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה הָ֥יְתָההָיְתָההיתה לּ֖וֹלּוֹלו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ ססס 4:12 בַּֽעֲנָא֙בַּעֲנָאבענא בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיל֔וּדאֲחִילוּדאחילוד תַּעְנַ֖ךְתַּעְנַךְתענך וּמְגִדּ֑וֹוּמְגִדּוֹומגדו וְכָלוְכָלוכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית שְׁאָ֡ןשְׁאָןשאן אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר אֵ֨צֶלאֵצֶלאצל צָרְתַ֜נָהצָרְתַנָהצרתנה מִתַּ֣חַתמִתַּחַתמתחת לְיִזְרְעֶ֗אללְיִזְרְעֶאלליזרעאל מִבֵּ֤יתמִבֵּיתמבית שְׁאָן֙שְׁאָןשאן עַ֚דעַדעד אָבֵ֣לאָבֵלאבל מְחוֹלָ֔המְחוֹלָהמחולה עַ֖דעַדעד מֵעֵ֥בֶרמֵעֵבֶרמעבר לְיָקְמֳעָֽםלְיָקְמֳעָםליקמעם׃׃׃ ססס 4:13 בֶּןבֶּןבן־־־גֶּ֖בֶרגֶּבֶרגבר בְּרָמֹ֣תבְּרָמֹתברמת גִּלְעָ֑דגִּלְעָדגלעד ל֡וֹלוֹלו חַוֺּת֩חַוֺּתחות יָאִ֨יריָאִיריאיר בֶּןבֶּןבן־־־מְנַשֶּׁ֜המְנַשֶּׁהמנשה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּגִּלְעָ֗דבַּגִּלְעָדבגלעד ל֚וֹלוֹלו חֶ֤בֶלחֶבֶלחבל אַרְגֹּב֙אַרְגֹּבארגב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּבָּשָׁ֔ןבַּבָּשָׁןבבשן שִׁשִּׁים֙שִׁשִּׁיםששים עָרִ֣יםעָרִיםערים גְּדֹל֔וֹתגְּדֹלוֹתגדלות חוֹמָ֖החוֹמָהחומה וּבְרִ֥יחַוּבְרִיחַובריח נְחֹֽשֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת׃׃׃ ססס 4:14 אֲחִֽינָדָ֥באֲחִינָדָבאחינדב בֶּןבֶּןבן־־־עִדֹּ֖אעִדֹּאעדא מַחֲנָֽיְמָהמַחֲנָיְמָהמחנימה׃׃׃ 4:15 אֲחִימַ֖עַץאֲחִימַעַץאחימעץ בְּנַפְתָּלִ֑יבְּנַפְתָּלִיבנפתלי גַּםגַּםגם־־־ה֗וּאהוּאהוא לָקַ֛חלָקַחלקח אֶתאֶתאת־־־בָּשְׂמַ֥תבָּשְׂמַתבשמת בַּתבַּתבת־־־שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 4:16 בַּֽעֲנָא֙בַּעֲנָאבענא בֶּןבֶּןבן־־־חוּשָׁ֔יחוּשָׁיחושי בְּאָשֵׁ֖רבְּאָשֵׁרבאשר וּבְעָלֽוֹתוּבְעָלוֹתובעלות׃׃׃ ססס 4:17 יְהוֹשָׁפָ֥טיְהוֹשָׁפָטיהושפט בֶּןבֶּןבן־־־פָּר֖וּחַפָּרוּחַפרוח בְּיִשָׂשכָֽרבְּיִשָׂשכָרביששכר׃׃׃ ססס 4:18 שִׁמְעִ֥ישִׁמְעִישמעי בֶןבֶןבן־־־אֵלָ֖אאֵלָאאלא בְּבִנְיָמִֽןבְּבִנְיָמִןבבנימן׃׃׃ ססס 4:19 גֶּ֥בֶרגֶּבֶרגבר בֶּןבֶּןבן־־־אֻרִ֖יאֻרִיארי בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ גִּלְעָ֑דגִּלְעָדגלעד אֶ֜רֶץאֶרֶץארץ סִיח֣וֹןסִיחוֹןסיחון ׀׀׀ מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הָאֱמֹרִ֗יהָאֱמֹרִיהאמרי וְעֹג֙וְעֹגועג מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַבָּשָׁ֔ןהַבָּשָׁןהבשן וּנְצִ֥יבוּנְצִיבונציב אֶחָ֖דאֶחָדאחד אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 4:20 יְהוּדָ֤היְהוּדָהיהודה וְיִשְׂרָאֵל֙וְיִשְׂרָאֵלוישראל רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים כַּח֥וֹלכַּחוֹלכחול אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עַלעַלעל־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים לָרֹ֑בלָרֹבלרב אֹכְלִ֥יםאֹכְלִיםאכלים וְשֹׁתִ֖יםוְשֹׁתִיםושתים וּשְׂמֵחִֽיםוּשְׂמֵחִיםושמחים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain