Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 5

5:2 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי לֶֽחֶםלֶחֶםלחם־־־שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה לְי֣וֹםלְיוֹםליום אֶחָ֑דאֶחָדאחד שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים כֹּר֙כֹּרכר סֹ֔לֶתסֹלֶתסלת וְשִׁשִּׁ֥יםוְשִׁשִּׁיםוששים כֹּ֖רכֹּרכר קָֽמַחקָמַחקמח׃׃׃ 5:3 עֲשָׂרָ֨העֲשָׂרָהעשרה בָקָ֜רבָקָרבקר בְּרִאִ֗יםבְּרִאִיםבראים וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים בָּקָ֛רבָּקָרבקר רְעִ֖ירְעִירעי וּמֵ֣אָהוּמֵאָהומאה צֹ֑אןצֹאןצאן לְ֠בַדלְבַדלבד מֵֽאַיָּ֤למֵאַיָּלמאיל וּצְבִי֙וּצְבִיוצבי וְיַחְמ֔וּרוְיַחְמוּרויחמור וּבַרְבֻּרִ֖יםוּבַרְבֻּרִיםוברברים אֲבוּסִֽיםאֲבוּסִיםאבוסים׃׃׃ 5:4 כִּיכִּיכי־־־ה֞וּאהוּאהוא רֹדֶ֣הרֹדֶהרדה ׀׀׀ בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֵ֣בֶרעֵבֶרעבר הַנָּהָ֗רהַנָּהָרהנהר מִתִּפְסַח֙מִתִּפְסַחמתפסח וְעַדוְעַדועד־־־עַזָּ֔העַזָּהעזה בְּכָלבְּכָלבכל־־־מַלְכֵ֖ימַלְכֵימלכי עֵ֣בֶרעֵבֶרעבר הַנָּהָ֑רהַנָּהָרהנהר וְשָׁל֗וֹםוְשָׁלוֹםושלום הָ֥יָההָיָההיה ל֛וֹלוֹלו מִכָּלמִכָּלמכל־־־עֲבָרָ֖יועֲבָרָיועבריו מִסָּבִֽיבמִסָּבִיבמסביב׃׃׃ 5:5 וַיֵּשֶׁב֩וַיֵּשֶׁבוישב יְהוּדָ֨היְהוּדָהיהודה וְיִשְׂרָאֵ֜לוְיִשְׂרָאֵלוישראל לָבֶ֗טַחלָבֶטַחלבטח אִ֣ישׁאִישׁאיש תַּ֤חַתתַּחַתתחת גַּפְנוֹ֙גַּפְנוֹגפנו וְתַ֣חַתוְתַחַתותחת תְּאֵֽנָת֔וֹתְּאֵנָתוֹתאנתו מִדָּ֖ןמִדָּןמדן וְעַדוְעַדועד־־־בְּאֵ֣רבְּאֵרבאר שָׁ֑בַעשָׁבַעשבע כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֥ייְמֵיימי שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ ססס 5:6 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי לִשְׁלֹמֹ֗הלִשְׁלֹמֹהלשלמה אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף אֻרְוֺ֥תאֻרְוֺתארות סוּסִ֖יםסוּסִיםסוסים לְמֶרְכָּב֑וֹלְמֶרְכָּבוֹלמרכבו וּשְׁנֵיםוּשְׁנֵיםושנים־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף פָּרָשִֽׁיםפָּרָשִׁיםפרשים׃׃׃ 5:7 וְכִלְכְּלוּ֩וְכִלְכְּלוּוכלכלו הַנִּצָּבִ֨יםהַנִּצָּבִיםהנצבים הָאֵ֜לֶּההָאֵלֶּההאלה אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה וְאֵ֧תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַקָּרֵ֛בהַקָּרֵבהקרב אֶלאֶלאל־־־שֻׁלְחַ֥ןשֻׁלְחַןשלחן הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך־־־שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה אִ֣ישׁאִישׁאיש חָדְשׁ֑וֹחָדְשׁוֹחדשו לֹ֥אלֹאלא יְעַדְּר֖וּיְעַדְּרוּיעדרו דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 5:8 וְהַשְּׂעֹרִ֣יםוְהַשְּׂעֹרִיםוהשערים וְהַתֶּ֔בֶןוְהַתֶּבֶןוהתבן לַסּוּסִ֖יםלַסּוּסִיםלסוסים וְלָרָ֑כֶשׁוְלָרָכֶשׁולרכש יָבִ֗אוּיָבִאוּיבאו אֶלאֶלאל־־־הַמָּקוֹם֙הַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־שָּׁ֔םשָּׁםשם אִ֖ישׁאִישׁאיש כְּמִשְׁפָּטֽוֹכְּמִשְׁפָּטוֹכמשפטו׃׃׃ ססס 5:9 וַיִּתֵּן֩וַיִּתֵּןויתן אֱלֹהִ֨יםאֱלֹהִיםאלהים חָכְמָ֧החָכְמָהחכמה לִשְׁלֹמֹ֛הלִשְׁלֹמֹהלשלמה וּתְבוּנָ֖הוּתְבוּנָהותבונה הַרְבֵּ֣ההַרְבֵּההרבה מְאֹ֑דמְאֹדמאד וְרֹ֣חַבוְרֹחַבורחב לֵ֔בלֵבלב כַּח֕וֹלכַּחוֹלכחול אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־שְׂפַ֥תשְׂפַתשפת הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 5:10 וַתֵּ֙רֶב֙וַתֵּרֶבותרב חָכְמַ֣תחָכְמַתחכמת שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה מֵֽחָכְמַ֖תמֵחָכְמַתמחכמת כָּלכָּלכל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־קֶ֑דֶםקֶדֶםקדם וּמִכֹּ֖לוּמִכֹּלומכל חָכְמַ֥תחָכְמַתחכמת מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 5:11 וַיֶּחְכַּם֮וַיֶּחְכַּםויחכם מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָֽאָדָם֒הָאָדָםהאדם מֵאֵיתָ֣ןמֵאֵיתָןמאיתן הָאֶזְרָחִ֗יהָאֶזְרָחִיהאזרחי וְהֵימָ֧ןוְהֵימָןוהימן וְכַלְכֹּ֛לוְכַלְכֹּלוכלכל וְדַרְדַּ֖עוְדַרְדַּעודרדע בְּנֵ֣יבְּנֵיבני מָח֑וֹלמָחוֹלמחול וַיְהִֽיוַיְהִיויהי־־־שְׁמ֥וֹשְׁמוֹשמו בְכָֽלבְכָלבכל־־־הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 5:12 וַיְדַבֵּ֕רוַיְדַבֵּרוידבר שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים מָשָׁ֑למָשָׁלמשל וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי שִׁיר֖וֹשִׁירוֹשירו חֲמִשָּׁ֥החֲמִשָּׁהחמשה וָאָֽלֶףוָאָלֶףואלף׃׃׃ 5:13 וַיְדַבֵּר֮וַיְדַבֵּרוידבר עַלעַלעל־־־הָֽעֵצִים֒הָעֵצִיםהעצים מִןמִןמן־־־הָאֶ֙רֶז֙הָאֶרֶזהארז אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּלְּבָנ֔וֹןבַּלְּבָנוֹןבלבנון וְעַד֙וְעַדועד הָאֵז֔וֹבהָאֵזוֹבהאזוב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֹצֵ֖איֹצֵאיצא בַּקִּ֑ירבַּקִּירבקיר וַיְדַבֵּר֙וַיְדַבֵּרוידבר עַלעַלעל־־־הַבְּהֵמָ֣ההַבְּהֵמָההבהמה וְעַלוְעַלועל־־־הָע֔וֹףהָעוֹףהעוף וְעַלוְעַלועל־־־הָרֶ֖מֶשׂהָרֶמֶשׂהרמש וְעַלוְעַלועל־־־הַדָּגִֽיםהַדָּגִיםהדגים׃׃׃ 5:14 וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָ֣עַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים לִשְׁמֹ֕עַלִשְׁמֹעַלשמע אֵ֖תאֵתאת חָכְמַ֣תחָכְמַתחכמת שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה מֵאֵת֙מֵאֵתמאת כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו אֶתאֶתאת־־־חָכְמָתֽוֹחָכְמָתוֹחכמתו׃׃׃ ססס 5:15 וַ֠יִּשְׁלַחוַיִּשְׁלַחוישלח חִירָ֨םחִירָםחירם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־צ֤וֹרצוֹרצור אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו אֶלאֶלאל־־־שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה כִּ֣יכִּיכי שָׁמַ֔עשָׁמַעשמע כִּ֥יכִּיכי אֹת֛וֹאֹתוֹאתו מָשְׁח֥וּמָשְׁחוּמשחו לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך תַּ֣חַתתַּחַתתחת אָבִ֑יהוּאָבִיהוּאביהו כִּ֣יכִּיכי אֹהֵ֗באֹהֵבאהב הָיָ֥ההָיָההיה חִירָ֛םחִירָםחירם לְדָוִ֖דלְדָוִדלדוד כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ ססס 5:16 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה אֶלאֶלאל־־־חִירָ֖םחִירָםחירם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 5:17 אַתָּ֨האַתָּהאתה יָדַ֜עְתָּיָדַעְתָּידעת אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֣דדָּוִדדוד אָבִ֗יאָבִיאבי כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יָכֹל֙יָכֹליכל לִבְנ֣וֹתלִבְנוֹתלבנות בַּ֗יִתבַּיִתבית לְשֵׁם֙לְשֵׁםלשם יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֔יואֱלֹהָיואלהיו מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני הַמִּלְחָמָ֖ההַמִּלְחָמָההמלחמה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר סְבָבֻ֑הוּסְבָבֻהוּסבבהו עַ֤דעַדעד תֵּתתֵּתתת־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֹתָ֔םאֹתָםאתם תַּ֖חַתתַּחַתתחת כַּפּ֥וֹתכַּפּוֹתכפות [רַגְלֹו כ][רַגְלֹו כ][רגלו כ] (רַגְלָֽי ק)(רַגְלָי ק)(רגלי ק)׃׃׃ 5:18 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה הֵנִ֨יחַהֵנִיחַהניח יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהַ֛יאֱלֹהַיאלהי לִ֖ילִילי מִסָּבִ֑יבמִסָּבִיבמסביב אֵ֣יןאֵיןאין שָׂטָ֔ןשָׂטָןשטן וְאֵ֖יןוְאֵיןואין פֶּ֥גַעפֶּגַעפגע רָֽערָערע׃׃׃ 5:19 וְהִנְנִ֣יוְהִנְנִיוהנני אֹמֵ֔ראֹמֵראמר לִבְנ֣וֹתלִבְנוֹתלבנות בַּ֔יִתבַּיִתבית לְשֵׁ֖םלְשֵׁםלשם יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יאֱלֹהָיאלהי כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר ׀׀׀ דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֤דדָּוִדדוד אָבִי֙אָבִיאבי לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בִּנְךָ֗בִּנְךָבנך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֶתֵּ֤ןאֶתֵּןאתן תַּחְתֶּ֙יךָ֙תַּחְתֶּיךָתחתיך עַלעַלעל־־־כִּסְאֶ֔ךָכִּסְאֶךָכסאך הֽוּאהוּאהוא־־־יִבְנֶ֥היִבְנֶהיבנה הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית לִשְׁמִֽילִשְׁמִילשמי׃׃׃ 5:20 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה צַוֵּה֩צַוֵּהצוה וְיִכְרְתוּוְיִכְרְתוּויכרתו־־־לִ֨ילִילי אֲרָזִ֜יםאֲרָזִיםארזים מִןמִןמן־־־הַלְּבָנ֗וֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון וַֽעֲבָדַי֙וַעֲבָדַיועבדי יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו עִםעִםעם־־־עֲבָדֶ֔יךָעֲבָדֶיךָעבדיך וּשְׂכַ֤רוּשְׂכַרושכר עֲבָדֶ֙יךָ֙עֲבָדֶיךָעבדיך אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן לְךָ֔לְךָלך כְּכֹ֖לכְּכֹלככל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֹּאמֵ֑רתֹּאמֵרתאמר כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אַתָּ֣האַתָּהאתה יָדַ֗עְתָּיָדַעְתָּידעת כִּ֣יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין בָּ֛נוּבָּנוּבנו אִ֛ישׁאִישׁאיש יֹדֵ֥עַיֹדֵעַידע לִכְרָתלִכְרָתלכרת־־־עֵצִ֖יםעֵצִיםעצים כַּצִּדֹנִֽיםכַּצִּדֹנִיםכצדנים׃׃׃ 5:21 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי כִּשְׁמֹ֧עַכִּשְׁמֹעַכשמע חִירָ֛םחִירָםחירם אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה וַיִּשְׂמַ֣חוַיִּשְׂמַחוישמח מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בָּר֤וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָה֙יְהוָהיהוה הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֤ןנָתַןנתן לְדָוִד֙לְדָוִדלדוד בֵּ֣ןבֵּןבן חָכָ֔םחָכָםחכם עַלעַלעל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הָרָ֖בהָרָבהרב הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 5:22 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח חִירָם֙חִירָםחירם אֶלאֶלאל־־־שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר שָׁמַ֕עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁלַ֖חְתָּשָׁלַחְתָּשלחת אֵלָ֑יאֵלָיאלי אֲנִ֤יאֲנִיאני אֶֽעֱשֶׂה֙אֶעֱשֶׂהאעשה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חֶפְצְךָ֔חֶפְצְךָחפצך בַּעֲצֵ֥יבַּעֲצֵיבעצי אֲרָזִ֖יםאֲרָזִיםארזים וּבַעֲצֵ֥יוּבַעֲצֵיובעצי בְרוֹשִֽׁיםבְרוֹשִׁיםברושים׃׃׃ 5:23 עֲ֠בָדַיעֲבָדַיעבדי יֹרִ֨דוּיֹרִדוּירדו מִןמִןמן־־־הַלְּבָנ֜וֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון יָ֗מָּהיָמָּהימה וַ֠אֲנִיוַאֲנִיואני אֲשִׂימֵ֨םאֲשִׂימֵםאשימם דֹּבְר֤וֹתדֹּבְרוֹתדברות בַּיָּם֙בַּיָּםבים עַֽדעַדעד־־־הַמָּק֞וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תִּשְׁלַ֥חתִּשְׁלַחתשלח אֵלַ֛יאֵלַיאלי וְנִפַּצְתִּ֥יםוְנִפַּצְתִּיםונפצתים שָׁ֖םשָׁםשם וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה תִשָּׂ֑אתִשָּׂאתשא וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה תַּעֲשֶׂ֣התַּעֲשֶׂהתעשה אֶתאֶתאת־־־חֶפְצִ֔יחֶפְצִיחפצי לָתֵ֖תלָתֵתלתת לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם בֵּיתִֽיבֵּיתִיביתי׃׃׃ 5:24 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי חִיר֜וֹםחִירוֹםחירום נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן לִשְׁלֹמֹ֗הלִשְׁלֹמֹהלשלמה עֲצֵ֧יעֲצֵיעצי אֲרָזִ֛יםאֲרָזִיםארזים וַעֲצֵ֥יוַעֲצֵיועצי בְרוֹשִׁ֖יםבְרוֹשִׁיםברושים כָּלכָּלכל־־־חֶפְצֽוֹחֶפְצוֹחפצו׃׃׃ 5:25 וּשְׁלֹמֹה֩וּשְׁלֹמֹהושלמה נָתַ֨ןנָתַןנתן לְחִירָ֜םלְחִירָםלחירם עֶשְׂרִים֩עֶשְׂרִיםעשרים אֶ֨לֶףאֶלֶףאלף כֹּ֤רכֹּרכר חִטִּים֙חִטִּיםחטים מַכֹּ֣לֶתמַכֹּלֶתמכלת לְבֵית֔וֹלְבֵיתוֹלביתו וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים כֹּ֖רכֹּרכר שֶׁ֣מֶןשֶׁמֶןשמן כָּתִ֑יתכָּתִיתכתית כֹּֽהכֹּהכה־־־יִתֵּ֧ןיִתֵּןיתן שְׁלֹמֹ֛השְׁלֹמֹהשלמה לְחִירָ֖םלְחִירָםלחירם שָׁנָ֥השָׁנָהשנה בְשָׁנָֽהבְשָׁנָהבשנה׃׃׃ פפפ
5:26 וַיהוָ֗הוַיהוָהויהוה נָתַ֤ןנָתַןנתן חָכְמָה֙חָכְמָהחכמה לִשְׁלֹמֹ֔הלִשְׁלֹמֹהלשלמה כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּרדִּבֶּרדבר־־־ל֑וֹלוֹלו וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי שָׁלֹ֗םשָׁלֹםשלם בֵּ֤יןבֵּיןבין חִירָם֙חִירָםחירם וּבֵ֣יןוּבֵיןובין שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה וַיִּכְרְת֥וּוַיִּכְרְתוּויכרתו בְרִ֖יתבְרִיתברית שְׁנֵיהֶֽםשְׁנֵיהֶםשניהם׃׃׃ 5:27 וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל הַמֶּ֧לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֛השְׁלֹמֹהשלמה מַ֖סמַסמס מִכָּלמִכָּלמכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי הַמַּ֔סהַמַּסהמס שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 5:28 וַיִּשְׁלָחֵ֣םוַיִּשְׁלָחֵםוישלחם לְבָנ֗וֹנָהלְבָנוֹנָהלבנונה עֲשֶׂ֨רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת אֲלָפִ֤יםאֲלָפִיםאלפים בַּחֹ֙דֶשׁ֙בַּחֹדֶשׁבחדש חֲלִיפ֔וֹתחֲלִיפוֹתחליפות חֹ֚דֶשׁחֹדֶשׁחדש יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו בַלְּבָנ֔וֹןבַלְּבָנוֹןבלבנון שְׁנַ֥יִםשְׁנַיִםשנים חֳדָשִׁ֖יםחֳדָשִׁיםחדשים בְּבֵית֑וֹבְּבֵיתוֹבביתו וַאֲדֹנִירָ֖םוַאֲדֹנִירָםואדנירם עַלעַלעל־־־הַמַּֽסהַמַּסהמס׃׃׃ ססס 5:29 וַיְהִ֧יוַיְהִיויהי לִשְׁלֹמֹ֛הלִשְׁלֹמֹהלשלמה שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף נֹשֵׂ֣אנֹשֵׂאנשא סַבָּ֑לסַבָּלסבל וּשְׁמֹנִ֥יםוּשְׁמֹנִיםושמנים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף חֹצֵ֥בחֹצֵבחצב בָּהָֽרבָּהָרבהר׃׃׃ 5:30 לְ֠בַדלְבַדלבד מִשָּׂרֵ֨ימִשָּׂרֵימשרי הַנִּצָּבִ֤יםהַנִּצָּבִיםהנצבים לִשְׁלֹמֹה֙לִשְׁלֹמֹהלשלמה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַמְּלָאכָ֔ההַמְּלָאכָההמלאכה שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וּשְׁלֹ֣שׁוּשְׁלֹשׁושלש מֵא֑וֹתמֵאוֹתמאות הָרֹדִ֣יםהָרֹדִיםהרדים בָּעָ֔םבָּעָםבעם הָעֹשִׂ֖יםהָעֹשִׂיםהעשים בַּמְּלָאכָֽהבַּמְּלָאכָהבמלאכה׃׃׃ 5:31 וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו הַמֶּ֡לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיַּסִּעוּ֩וַיַּסִּעוּויסעו אֲבָנִ֨יםאֲבָנִיםאבנים גְּדֹל֜וֹתגְּדֹלוֹתגדלות אֲבָנִ֧יםאֲבָנִיםאבנים יְקָר֛וֹתיְקָרוֹתיקרות לְיַסֵּ֥דלְיַסֵּדליסד הַבָּ֖יִתהַבָּיִתהבית אַבְנֵ֥יאַבְנֵיאבני גָזִֽיתגָזִיתגזית׃׃׃ 5:32 וַֽיִּפְסְל֞וּוַיִּפְסְלוּויפסלו בֹּנֵ֧יבֹּנֵיבני שְׁלֹמֹ֛השְׁלֹמֹהשלמה וּבֹנֵ֥יוּבֹנֵיובני חִיר֖וֹםחִירוֹםחירום וְהַגִּבְלִ֑יםוְהַגִּבְלִיםוהגבלים וַיָּכִ֛ינוּוַיָּכִינוּויכינו הָעֵצִ֥יםהָעֵצִיםהעצים וְהָאֲבָנִ֖יםוְהָאֲבָנִיםוהאבנים לִבְנ֥וֹתלִבְנוֹתלבנות הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain