Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 7

7:1 וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּיתוֹ֙בֵּיתוֹביתו בָּנָ֣הבָּנָהבנה שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֑השָׁנָהשנה וַיְכַ֖לוַיְכַלויכל אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־בֵּיתֽוֹבֵּיתוֹביתו׃׃׃ 7:2 וַיִּ֜בֶןוַיִּבֶןויבן אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית ׀׀׀ יַ֣עַריַעַריער הַלְּבָנ֗וֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון מֵאָ֨המֵאָהמאה אַמָּ֤האַמָּהאמה אָרְכּוֹ֙אָרְכּוֹארכו וַחֲמִשִּׁ֤יםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים אַמָּה֙אַמָּהאמה רָחְבּ֔וֹרָחְבּוֹרחבו וּשְׁלֹשִׁ֥יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים אַמָּ֖האַמָּהאמה קוֹמָת֑וֹקוֹמָתוֹקומתו עַ֗לעַלעל אַרְבָּעָה֙אַרְבָּעָהארבעה טוּרֵי֙טוּרֵיטורי עַמּוּדֵ֣יעַמּוּדֵיעמודי אֲרָזִ֔יםאֲרָזִיםארזים וּכְרֻת֥וֹתוּכְרֻתוֹתוכרתות אֲרָזִ֖יםאֲרָזִיםארזים עַלעַלעל־־־הָעַמּוּדִֽיםהָעַמּוּדִיםהעמודים׃׃׃ 7:3 וְסָפֻ֣ןוְסָפֻןוספן בָּאֶ֗רֶזבָּאֶרֶזבארז מִמַּ֙עַל֙מִמַּעַלממעל עַלעַלעל־־־הַצְּלָעֹת֙הַצְּלָעֹתהצלעת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הָֽעַמּוּדִ֔יםהָעַמּוּדִיםהעמודים אַרְבָּעִ֖יםאַרְבָּעִיםארבעים וַחֲמִשָּׁ֑הוַחֲמִשָּׁהוחמשה חֲמִשָּׁ֥החֲמִשָּׁהחמשה עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר הַטּֽוּרהַטּוּרהטור׃׃׃ 7:4 וּשְׁקֻפִ֖יםוּשְׁקֻפִיםושקפים שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה טוּרִ֑יםטוּרִיםטורים וּמֶחֱזָ֥הוּמֶחֱזָהומחזה אֶלאֶלאל־־־מֶחֱזָ֖המֶחֱזָהמחזה שָׁלֹ֥שׁשָׁלֹשׁשלש פְּעָמִֽיםפְּעָמִיםפעמים׃׃׃ 7:5 וְכָלוְכָלוכל־־־הַפְּתָחִ֥יםהַפְּתָחִיםהפתחים וְהַמְּזוּז֖וֹתוְהַמְּזוּזוֹתוהמזוזות רְבֻעִ֣יםרְבֻעִיםרבעים שָׁ֑קֶףשָׁקֶףשקף וּמ֧וּלוּמוּלומול מֶחֱזָ֛המֶחֱזָהמחזה אֶלאֶלאל־־־מֶחֱזָ֖המֶחֱזָהמחזה שָׁלֹ֥שׁשָׁלֹשׁשלש פְּעָמִֽיםפְּעָמִיםפעמים׃׃׃ 7:6 וְאֵ֨תוְאֵתואת אוּלָ֤םאוּלָםאולם הָֽעַמּוּדִים֙הָעַמּוּדִיםהעמודים עָשָׂ֔העָשָׂהעשה חֲמִשִּׁ֤יםחֲמִשִּׁיםחמשים אַמָּה֙אַמָּהאמה אָרְכּ֔וֹאָרְכּוֹארכו וּשְׁלֹשִׁ֥יםוּשְׁלֹשִׁיםושלשים אַמָּ֖האַמָּהאמה רָחְבּ֑וֹרָחְבּוֹרחבו וְאוּלָם֙וְאוּלָםואולם עַלעַלעל־־־פְּנֵיהֶ֔םפְּנֵיהֶםפניהם וְעַמֻּדִ֥יםוְעַמֻּדִיםועמדים וְעָ֖בוְעָבועב עַלעַלעל־־־פְּנֵיהֶֽםפְּנֵיהֶםפניהם׃׃׃ 7:7 וְאוּלָ֤םוְאוּלָםואולם הַכִּסֵּא֙הַכִּסֵּאהכסא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִשְׁפָּטיִשְׁפָּטישפט־־־שָׁ֔םשָׁםשם אֻלָ֥םאֻלָםאלם הַמִּשְׁפָּ֖טהַמִּשְׁפָּטהמשפט עָשָׂ֑העָשָׂהעשה וְסָפ֣וּןוְסָפוּןוספון בָּאֶ֔רֶזבָּאֶרֶזבארז מֵהַקַּרְקַ֖עמֵהַקַּרְקַעמהקרקע עַדעַדעד־־־הַקַּרְקָֽעהַקַּרְקָעהקרקע׃׃׃ 7:8 וּבֵיתוֹ֩וּבֵיתוֹוביתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֵ֨שֶׁביֵשֶׁבישב שָׁ֜םשָׁםשם חָצֵ֣רחָצֵרחצר הָאַחֶ֗רֶתהָאַחֶרֶתהאחרת מִבֵּית֙מִבֵּיתמבית לָֽאוּלָ֔םלָאוּלָםלאולם כַּמַּֽעֲשֶׂ֥הכַּמַּעֲשֶׂהכמעשה הַזֶּ֖ההַזֶּההזה הָיָ֑ההָיָההיה וּבַ֜יִתוּבַיִתובית יַעֲשֶׂ֤היַעֲשֶׂהיעשה לְבַתלְבַתלבת־־־פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לָקַ֣חלָקַחלקח שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה כָּאוּלָ֖םכָּאוּלָםכאולם הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 7:9 כָּלכָּלכל־־־אֵ֜לֶּהאֵלֶּהאלה אֲבָנִ֤יםאֲבָנִיםאבנים יְקָרֹת֙יְקָרֹתיקרת כְּמִדֹּ֣תכְּמִדֹּתכמדת גָּזִ֔יתגָּזִיתגזית מְגֹרָר֥וֹתמְגֹרָרוֹתמגררות בַּמְּגֵרָ֖הבַּמְּגֵרָהבמגרה מִבַּ֣יִתמִבַּיִתמבית וּמִח֑וּץוּמִחוּץומחוץ וּמִמַּסָּד֙וּמִמַּסָּדוממסד עַדעַדעד־־־הַטְּפָח֔וֹתהַטְּפָחוֹתהטפחות וּמִח֖וּץוּמִחוּץומחוץ עַדעַדעד־־־הֶחָצֵ֥רהֶחָצֵרהחצר הַגְּדוֹלָֽההַגְּדוֹלָההגדולה׃׃׃ 7:10 וּמְיֻסָּ֕דוּמְיֻסָּדומיסד אֲבָנִ֥יםאֲבָנִיםאבנים יְקָר֖וֹתיְקָרוֹתיקרות אֲבָנִ֣יםאֲבָנִיםאבנים גְּדֹל֑וֹתגְּדֹלוֹתגדלות אַבְנֵי֙אַבְנֵיאבני עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר אַמּ֔וֹתאַמּוֹתאמות וְאַבְנֵ֖יוְאַבְנֵיואבני שְׁמֹנֶ֥השְׁמֹנֶהשמנה אַמּֽוֹתאַמּוֹתאמות׃׃׃ 7:11 וּמִלְמַ֗עְלָהוּמִלְמַעְלָהומלמעלה אֲבָנִ֧יםאֲבָנִיםאבנים יְקָר֛וֹתיְקָרוֹתיקרות כְּמִדּ֥וֹתכְּמִדּוֹתכמדות גָּזִ֖יתגָּזִיתגזית וָאָֽרֶזוָאָרֶזוארז׃׃׃ 7:12 וְחָצֵ֨רוְחָצֵרוחצר הַגְּדוֹלָ֜ההַגְּדוֹלָההגדולה סָבִ֗יבסָבִיבסביב שְׁלֹשָׁה֙שְׁלֹשָׁהשלשה טוּרִ֣יםטוּרִיםטורים גָּזִ֔יתגָּזִיתגזית וְט֖וּרוְטוּרוטור כְּרֻתֹ֣תכְּרֻתֹתכרתת אֲרָזִ֑יםאֲרָזִיםארזים וְלַחֲצַ֧רוְלַחֲצַרולחצר בֵּיתבֵּיתבית־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה הַפְּנִימִ֖יתהַפְּנִימִיתהפנימית וּלְאֻלָ֥םוּלְאֻלָםולאלם הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ פפפ
7:13 וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־חִירָ֖םחִירָםחירם מִצֹּֽרמִצֹּרמצר׃׃׃ 7:14 בֶּןבֶּןבן־־־אִשָּׁה֩אִשָּׁהאשה אַלְמָנָ֨האַלְמָנָהאלמנה ה֜וּאהוּאהוא מִמַּטֵּ֣המִמַּטֵּהממטה נַפְתָּלִ֗ינַפְתָּלִינפתלי וְאָבִ֣יווְאָבִיוואביו אִישׁאִישׁאיש־־־צֹרִי֮צֹרִיצרי חֹרֵ֣שׁחֹרֵשׁחרש נְחֹשֶׁת֒נְחֹשֶׁתנחשת וַ֠יִּמָּלֵאוַיִּמָּלֵאוימלא אֶתאֶתאת־־־הַחָכְמָ֤ההַחָכְמָההחכמה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַתְּבוּנָה֙הַתְּבוּנָההתבונה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַדַּ֔עַתהַדַּעַתהדעת לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כָּלכָּלכל־־־מְלָאכָ֖המְלָאכָהמלאכה בַּנְּחֹ֑שֶׁתבַּנְּחֹשֶׁתבנחשת וַיָּבוֹא֙וַיָּבוֹאויבוא אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה וַיַּ֖עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מְלַאכְתּֽוֹמְלַאכְתּוֹמלאכתו׃׃׃ 7:15 וַיָּ֛צַרוַיָּצַרויצר אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני הָעַמּוּדִ֖יםהָעַמּוּדִיםהעמודים נְחֹ֑שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת שְׁמֹנֶ֨השְׁמֹנֶהשמנה עֶשְׂרֵ֜העֶשְׂרֵהעשרה אַמָּ֗האַמָּהאמה קוֹמַת֙קוֹמַתקומת הָעַמּ֣וּדהָעַמּוּדהעמוד הָאֶחָ֔דהָאֶחָדהאחד וְחוּט֙וְחוּטוחוט שְׁתֵּיםשְׁתֵּיםשתים־־־עֶשְׂרֵ֣העֶשְׂרֵהעשרה אַמָּ֔האַמָּהאמה יָסֹ֖ביָסֹביסב אֶתאֶתאת־־־הָעַמּ֥וּדהָעַמּוּדהעמוד הַשֵּׁנִֽיהַשֵּׁנִיהשני׃׃׃ 7:16 וּשְׁתֵּ֨יוּשְׁתֵּיושתי כֹתָרֹ֜תכֹתָרֹתכתרת עָשָׂ֗העָשָׂהעשה לָתֵ֛תלָתֵתלתת עַלעַלעל־־־רָאשֵׁ֥ירָאשֵׁיראשי הָֽעַמּוּדִ֖יםהָעַמּוּדִיםהעמודים מֻצַ֣קמֻצַקמצק נְחֹ֑שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת חָמֵ֣שׁחָמֵשׁחמש אַמּ֗וֹתאַמּוֹתאמות קוֹמַת֙קוֹמַתקומת הַכֹּתֶ֣רֶתהַכֹּתֶרֶתהכתרת הָאֶחָ֔תהָאֶחָתהאחת וְחָמֵ֣שׁוְחָמֵשׁוחמש אַמּ֔וֹתאַמּוֹתאמות קוֹמַ֖תקוֹמַתקומת הַכֹּתֶ֥רֶתהַכֹּתֶרֶתהכתרת הַשֵּׁנִֽיתהַשֵּׁנִיתהשנית׃׃׃ 7:17 שְׂבָכִ֞יםשְׂבָכִיםשבכים מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה שְׂבָכָ֗השְׂבָכָהשבכה גְּדִלִים֙גְּדִלִיםגדלים מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה שַׁרְשְׁר֔וֹתשַׁרְשְׁרוֹתשרשרות לַכֹּ֣תָרֹ֔תלַכֹּתָרֹתלכתרת אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הָעַמּוּדִ֑יםהָעַמּוּדִיםהעמודים שִׁבְעָה֙שִׁבְעָהשבעה לַכֹּתֶ֣רֶתלַכֹּתֶרֶתלכתרת הָאֶחָ֔תהָאֶחָתהאחת וְשִׁבְעָ֖הוְשִׁבְעָהושבעה לַכֹּתֶ֥רֶתלַכֹּתֶרֶתלכתרת הַשֵּׁנִֽיתהַשֵּׁנִיתהשנית׃׃׃ 7:18 וַיַּ֖עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶתאֶתאת־־־הָעַמּוּדִ֑יםהָעַמּוּדִיםהעמודים וּשְׁנֵי֩וּשְׁנֵיושני טוּרִ֨יםטוּרִיםטורים סָבִ֜יבסָבִיבסביב עַלעַלעל־־־הַשְּׂבָכָ֣ההַשְּׂבָכָההשבכה הָאֶחָ֗תהָאֶחָתהאחת לְכַסּ֤וֹתלְכַסּוֹתלכסות אֶתאֶתאת־־־הַכֹּֽתָרֹת֙הַכֹּתָרֹתהכתרת אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הָֽרִמֹּנִ֔יםהָרִמֹּנִיםהרמנים וְכֵ֣ןוְכֵןוכן עָשָׂ֔העָשָׂהעשה לַכֹּתֶ֖רֶתלַכֹּתֶרֶתלכתרת הַשֵּׁנִֽיתהַשֵּׁנִיתהשנית׃׃׃ 7:19 וְכֹֽתָרֹ֗תוְכֹתָרֹתוכתרת אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הָעַמּוּדִ֔יםהָעַמּוּדִיםהעמודים מַעֲשֵׂ֖המַעֲשֵׂהמעשה שׁוּשַׁ֣ןשׁוּשַׁןשושן בָּֽאוּלָ֑םבָּאוּלָםבאולם אַרְבַּ֖עאַרְבַּעארבע אַמּֽוֹתאַמּוֹתאמות׃׃׃ 7:20 וְכֹתָרֹ֗תוְכֹתָרֹתוכתרת עַלעַלעל־־־שְׁנֵי֙שְׁנֵישני הָֽעַמּוּדִ֔יםהָעַמּוּדִיםהעמודים גַּםגַּםגם־־־מִמַּ֙עַל֙מִמַּעַלממעל מִלְּעֻמַּ֣תמִלְּעֻמַּתמלעמת הַבֶּ֔טֶןהַבֶּטֶןהבטן אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לְעֵ֣בֶרלְעֵבֶרלעבר [שְׂבָכָה כ][שְׂבָכָה כ][שבכה כ] (הַשְּׂבָכָ֑ה ק)(הַשְּׂבָכָה ק)(השבכה ק) וְהָרִמּוֹנִ֤יםוְהָרִמּוֹנִיםוהרמונים מָאתַ֙יִם֙מָאתַיִםמאתים טֻרִ֣יםטֻרִיםטרים סָבִ֔יבסָבִיבסביב עַ֖לעַלעל הַכֹּתֶ֥רֶתהַכֹּתֶרֶתהכתרת הַשֵּׁנִֽיתהַשֵּׁנִיתהשנית׃׃׃ 7:21 וַיָּ֙קֶם֙וַיָּקֶםויקם אֶתאֶתאת־־־הָֽעַמֻּדִ֔יםהָעַמֻּדִיםהעמדים לְאֻלָ֖םלְאֻלָםלאלם הַֽהֵיכָ֑להַהֵיכָלההיכל וַיָּ֜קֶםוַיָּקֶםויקם אֶתאֶתאת־־־הָעַמּ֣וּדהָעַמּוּדהעמוד הַיְמָנִ֗יהַיְמָנִיהימני וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמוֹ֙שְׁמוֹשמו יָכִ֔יןיָכִיןיכין וַיָּ֙קֶם֙וַיָּקֶםויקם אֶתאֶתאת־־־הָעַמּ֣וּדהָעַמּוּדהעמוד הַשְּׂמָאלִ֔יהַשְּׂמָאלִיהשמאלי וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו בֹּֽעַזבֹּעַזבעז׃׃׃ 7:22 וְעַ֛לוְעַלועל רֹ֥אשׁרֹאשׁראש הָעַמּוּדִ֖יםהָעַמּוּדִיםהעמודים מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה שׁוֹשָׁ֑ןשׁוֹשָׁןשושן וַתִּתֹּ֖םוַתִּתֹּםותתם מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת הָעַמּוּדִֽיםהָעַמּוּדִיםהעמודים׃׃׃ 7:23 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶתאֶתאת־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים מוּצָ֑קמוּצָקמוצק עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר בָּ֠אַמָּהבָּאַמָּהבאמה מִשְּׂפָת֨וֹמִשְּׂפָתוֹמשפתו עַדעַדעד־־־שְׂפָת֜וֹשְׂפָתוֹשפתו עָגֹ֣לעָגֹלעגל ׀׀׀ סָבִ֗יבסָבִיבסביב וְחָמֵ֤שׁוְחָמֵשׁוחמש בָּֽאַמָּה֙בָּאַמָּהבאמה קוֹמָת֔וֹקוֹמָתוֹקומתו [וּקְוֵה כ][וּקְוֵה כ][וקוה כ] (וְקָו֙ ק)(וְקָו ק)(וקו ק) שְׁלֹשִׁ֣יםשְׁלֹשִׁיםשלשים בָּֽאַמָּ֔הבָּאַמָּהבאמה יָסֹ֥ביָסֹביסב אֹת֖וֹאֹתוֹאתו סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 7:24 וּפְקָעִים֩וּפְקָעִיםופקעים מִתַּ֨חַתמִתַּחַתמתחת לִשְׂפָת֤וֹלִשְׂפָתוֹלשפתו ׀׀׀ סָבִיב֙סָבִיבסביב סֹבְבִ֣יםסֹבְבִיםסבבים אֹת֔וֹאֹתוֹאתו עֶ֚שֶׂרעֶשֶׂרעשר בָּֽאַמָּ֔הבָּאַמָּהבאמה מַקִּפִ֥יםמַקִּפִיםמקפים אֶתאֶתאת־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים סָבִ֑יבסָבִיבסביב שְׁנֵ֤ישְׁנֵישני טוּרִים֙טוּרִיםטורים הַפְּקָעִ֔יםהַפְּקָעִיםהפקעים יְצֻקִ֖יםיְצֻקִיםיצקים בִּיצֻקָתֽוֹבִּיצֻקָתוֹביצקתו׃׃׃ 7:25 עֹמֵ֞דעֹמֵדעמד עַלעַלעל־־־שְׁנֵ֧ישְׁנֵישני עָשָׂ֣רעָשָׂרעשר בָּקָ֗רבָּקָרבקר שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה פֹנִ֣יםפֹנִיםפנים ׀׀׀ צָפ֡וֹנָהצָפוֹנָהצפונה וּשְׁלֹשָׁה֩וּשְׁלֹשָׁהושלשה פֹנִ֨יםפֹנִיםפנים ׀׀׀ יָ֜מָּהיָמָּהימה וּשְׁלֹשָׁ֣הוּשְׁלֹשָׁהושלשה ׀׀׀ פֹּנִ֣יםפֹּנִיםפנים נֶ֗גְבָּהנֶגְבָּהנגבה וּשְׁלֹשָׁה֙וּשְׁלֹשָׁהושלשה פֹּנִ֣יםפֹּנִיםפנים מִזְרָ֔חָהמִזְרָחָהמזרחה וְהַיָּ֥םוְהַיָּםוהים עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם מִלְמָ֑עְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה וְכָלוְכָלוכל־־־אֲחֹֽרֵיהֶ֖םאֲחֹרֵיהֶםאחריהם בָּֽיְתָהבָּיְתָהביתה׃׃׃ 7:26 וְעָבְי֣וֹוְעָבְיוֹועביו טֶ֔פַחטֶפַחטפח וּשְׂפָת֛וֹוּשְׂפָתוֹושפתו כְּמַעֲשֵׂ֥הכְּמַעֲשֵׂהכמעשה שְׂפַתשְׂפַתשפת־־־כּ֖וֹסכּוֹסכוס פֶּ֣רַחפֶּרַחפרח שׁוֹשָׁ֑ןשׁוֹשָׁןשושן אַלְפַּ֥יִםאַלְפַּיִםאלפים בַּ֖תבַּתבת יָכִֽיליָכִיליכיל׃׃׃ פפפ
7:27 וַיַּ֧עַשׂוַיַּעַשׂויעש אֶתאֶתאת־־־הַמְּכֹנ֛וֹתהַמְּכֹנוֹתהמכנות עֶ֖שֶׂרעֶשֶׂרעשר נְחֹ֑שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע בָּאַמָּ֗הבָּאַמָּהבאמה אֹ֚רֶךְאֹרֶךְארך הַמְּכוֹנָ֣ההַמְּכוֹנָההמכונה הָֽאֶחָ֔תהָאֶחָתהאחת וְאַרְבַּ֤עוְאַרְבַּעוארבע בָּֽאַמָּה֙בָּאַמָּהבאמה רָחְבָּ֔הּרָחְבָּהּרחבה וְשָׁלֹ֥שׁוְשָׁלֹשׁושלש בָּאַמָּ֖הבָּאַמָּהבאמה קוֹמָתָֽהּקוֹמָתָהּקומתה׃׃׃ 7:28 וְזֶ֛הוְזֶהוזה מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה הַמְּכוֹנָ֖ההַמְּכוֹנָההמכונה מִסְגְּרֹ֣תמִסְגְּרֹתמסגרת לָהֶ֑םלָהֶםלהם וּמִסְגְּרֹ֖תוּמִסְגְּרֹתומסגרת בֵּ֥יןבֵּיןבין הַשְׁלַבִּֽיםהַשְׁלַבִּיםהשלבים׃׃׃ 7:29 וְעַֽלוְעַלועל־־־הַמִּסְגְּר֞וֹתהַמִּסְגְּרוֹתהמסגרות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ בֵּ֣יןבֵּיןבין הַשְׁלַבִּ֗יםהַשְׁלַבִּיםהשלבים אֲרָי֤וֹתאֲרָיוֹתאריות ׀׀׀ בָּקָר֙בָּקָרבקר וּכְרוּבִ֔יםוּכְרוּבִיםוכרובים וְעַלוְעַלועל־־־הַשְׁלַבִּ֖יםהַשְׁלַבִּיםהשלבים כֵּ֣ןכֵּןכן מִמָּ֑עַלמִמָּעַלממעל וּמִתַּ֙חַת֙וּמִתַּחַתומתחת לַאֲרָי֣וֹתלַאֲרָיוֹתלאריות וְלַבָּקָ֔רוְלַבָּקָרולבקר לֹי֖וֹתלֹיוֹתליות מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה מוֹרָֽדמוֹרָדמורד׃׃׃ 7:30 וְאַרְבָּעָה֩וְאַרְבָּעָהוארבעה אוֹפַנֵּ֨יאוֹפַנֵּיאופני נְחֹ֜שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת לַמְּכוֹנָ֤הלַמְּכוֹנָהלמכונה הָֽאַחַת֙הָאַחַתהאחת וְסַרְנֵ֣יוְסַרְנֵיוסרני נְחֹ֔שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וְאַרְבָּעָ֥הוְאַרְבָּעָהוארבעה פַעֲמֹתָ֖יופַעֲמֹתָיופעמתיו כְּתֵפֹ֣תכְּתֵפֹתכתפת לָהֶ֑םלָהֶםלהם מִתַּ֤חַתמִתַּחַתמתחת לַכִּיֹּר֙לַכִּיֹּרלכיר הַכְּתֵפֹ֣תהַכְּתֵפֹתהכתפת יְצֻק֔וֹתיְצֻקוֹתיצקות מֵעֵ֥בֶרמֵעֵבֶרמעבר אִ֖ישׁאִישׁאיש לֹיֽוֹתלֹיוֹתליות׃׃׃ 7:31 וּ֠פִיהוּוּפִיהוּופיהו מִבֵּ֨יתמִבֵּיתמבית לַכֹּתֶ֤רֶתלַכֹּתֶרֶתלכתרת וָמַ֙עְלָה֙וָמַעְלָהומעלה בָּֽאַמָּ֔הבָּאַמָּהבאמה וּפִ֙יהָ֙וּפִיהָופיה עָגֹ֣לעָגֹלעגל מַעֲשֵׂהמַעֲשֵׂהמעשה־־־כֵ֔ןכֵןכן אַמָּ֖האַמָּהאמה וַחֲצִ֣יוַחֲצִיוחצי הָֽאַמָּ֑ההָאַמָּההאמה וְגַםוְגַםוגם־־־עַלעַלעל־־־פִּ֙יהָ֙פִּיהָפיה מִקְלָע֔וֹתמִקְלָעוֹתמקלעות וּמִסְגְּרֹתֵיהֶ֥םוּמִסְגְּרֹתֵיהֶםומסגרתיהם מְרֻבָּע֖וֹתמְרֻבָּעוֹתמרבעות לֹ֥אלֹאלא עֲגֻלּֽוֹתעֲגֻלּוֹתעגלות׃׃׃ 7:32 וְאַרְבַּ֣עַתוְאַרְבַּעַתוארבעת הָאֽוֹפַנִּ֗יםהָאוֹפַנִּיםהאופנים לְמִתַּ֙חַת֙לְמִתַּחַתלמתחת לַֽמִּסְגְּר֔וֹתלַמִּסְגְּרוֹתלמסגרות וִיד֥וֹתוִידוֹתוידות הָאֽוֹפַנִּ֖יםהָאוֹפַנִּיםהאופנים בַּמְּכוֹנָ֑הבַּמְּכוֹנָהבמכונה וְקוֹמַת֙וְקוֹמַתוקומת הָאוֹפַ֣ןהָאוֹפַןהאופן הָאֶחָ֔דהָאֶחָדהאחד אַמָּ֖האַמָּהאמה וַחֲצִ֥יוַחֲצִיוחצי הָאַמָּֽההָאַמָּההאמה׃׃׃ 7:33 וּמַֽעֲשֵׂה֙וּמַעֲשֵׂהומעשה הָא֣וֹפַנִּ֔יםהָאוֹפַנִּיםהאופנים כְּמַעֲשֵׂ֖הכְּמַעֲשֵׂהכמעשה אוֹפַ֣ןאוֹפַןאופן הַמֶּרְכָּבָ֑ההַמֶּרְכָּבָההמרכבה יְדוֹתָ֣םיְדוֹתָםידותם וְגַבֵּיהֶ֗םוְגַבֵּיהֶםוגביהם וְחִשֻּׁקֵיהֶ֛םוְחִשֻּׁקֵיהֶםוחשקיהם וְחִשֻּׁרֵיהֶ֖םוְחִשֻּׁרֵיהֶםוחשריהם הַכֹּ֥להַכֹּלהכל מוּצָֽקמוּצָקמוצק׃׃׃ 7:34 וְאַרְבַּ֣עוְאַרְבַּעוארבע כְּתֵפ֔וֹתכְּתֵפוֹתכתפות אֶ֚לאֶלאל אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע פִּנּ֔וֹתפִּנּוֹתפנות הַמְּכֹנָ֖ההַמְּכֹנָההמכנה הָֽאֶחָ֑תהָאֶחָתהאחת מִןמִןמן־־־הַמְּכֹנָ֖ההַמְּכֹנָההמכנה כְּתֵפֶֽיהָכְּתֵפֶיהָכתפיה׃׃׃ 7:35 וּבְרֹ֣אשׁוּבְרֹאשׁובראש הַמְּכוֹנָ֗ההַמְּכוֹנָההמכונה חֲצִ֧יחֲצִיחצי הָאַמָּ֛ההָאַמָּההאמה קוֹמָ֖הקוֹמָהקומה עָגֹ֣לעָגֹלעגל ׀׀׀ סָבִ֑יבסָבִיבסביב וְעַ֨לוְעַלועל רֹ֤אשׁרֹאשׁראש הַמְּכֹנָה֙הַמְּכֹנָההמכנה יְדֹתֶ֔יהָיְדֹתֶיהָידתיה וּמִסְגְּרֹתֶ֖יהָוּמִסְגְּרֹתֶיהָומסגרתיה מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ 7:36 וַיְפַתַּ֤חוַיְפַתַּחויפתח עַלעַלעל־־־הַלֻּחֹת֙הַלֻּחֹתהלחת יְדֹתֶ֔יהָיְדֹתֶיהָידתיה וְעַל֙וְעַלועל [וּמִסְגְּרֹתֶיהָ כ][וּמִסְגְּרֹתֶיהָ כ][ומסגרתיה כ] (מִסְגְּרֹתֶ֔יהָ ק)(מִסְגְּרֹתֶיהָ ק)(מסגרתיה ק) כְּרוּבִ֖יםכְּרוּבִיםכרובים אֲרָי֣וֹתאֲרָיוֹתאריות וְתִמֹרֹ֑תוְתִמֹרֹתותמרת כְּמַֽעַרכְּמַעַרכמער־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש וְלֹי֖וֹתוְלֹיוֹתוליות סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 7:37 כָּזֹ֣אתכָּזֹאתכזאת עָשָׂ֔העָשָׂהעשה אֵ֖תאֵתאת עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר הַמְּכֹנ֑וֹתהַמְּכֹנוֹתהמכנות מוּצָ֨קמוּצָקמוצק אֶחָ֜דאֶחָדאחד מִדָּ֥המִדָּהמדה אַחַ֛תאַחַתאחת קֶ֥צֶבקֶצֶבקצב אֶחָ֖דאֶחָדאחד לְכֻלָּֽהְנָהלְכֻלָּהְנָהלכלהנה׃׃׃ ססס 7:38 וַיַּ֛עַשׂוַיַּעַשׂויעש עֲשָׂרָ֥העֲשָׂרָהעשרה כִיֹּר֖וֹתכִיֹּרוֹתכירות נְחֹ֑שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת אַרְבָּעִ֨יםאַרְבָּעִיםארבעים בַּ֜תבַּתבת יָכִ֣יליָכִיליכיל ׀׀׀ הַכִּיּ֣וֹרהַכִּיּוֹרהכיור הָאֶחָ֗דהָאֶחָדהאחד אַרְבַּ֤עאַרְבַּעארבע בָּֽאַמָּה֙בָּאַמָּהבאמה הַכִּיּ֣וֹרהַכִּיּוֹרהכיור הָאֶחָ֔דהָאֶחָדהאחד כִּיּ֤וֹרכִּיּוֹרכיור אֶחָד֙אֶחָדאחד עַלעַלעל־־־הַמְּכוֹנָ֣ההַמְּכוֹנָההמכונה הָאַחַ֔תהָאַחַתהאחת לְעֶ֖שֶׂרלְעֶשֶׂרלעשר הַמְּכֹנֽוֹתהַמְּכֹנוֹתהמכנות׃׃׃ 7:39 וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־הַמְּכֹנ֔וֹתהַמְּכֹנוֹתהמכנות חָמֵ֞שׁחָמֵשׁחמש עַלעַלעל־־־כֶּ֤תֶףכֶּתֶףכתף הַבַּ֙יִת֙הַבַּיִתהבית מִיָּמִ֔יןמִיָּמִיןמימין וְחָמֵ֛שׁוְחָמֵשׁוחמש עַלעַלעל־־־כֶּ֥תֶףכֶּתֶףכתף הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית מִשְּׂמֹאל֑וֹמִשְּׂמֹאלוֹמשמאלו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיָּ֗םהַיָּםהים נָתַ֞ןנָתַןנתן מִכֶּ֨תֶףמִכֶּתֶףמכתף הַבַּ֧יִתהַבַּיִתהבית הַיְמָנִ֛יתהַיְמָנִיתהימנית קֵ֖דְמָהקֵדְמָהקדמה מִמּ֥וּלמִמּוּלממול נֶֽגֶבנֶגֶבנגב׃׃׃ ססס 7:40 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש חִיר֔וֹםחִירוֹםחירום אֶתאֶתאת־־־הַ֨כִּיֹּר֔וֹתהַכִּיֹּרוֹתהכירות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיָּעִ֖יםהַיָּעִיםהיעים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּזְרָק֑וֹתהַמִּזְרָקוֹתהמזרקות וַיְכַ֣לוַיְכַלויכל חִירָ֗םחִירָםחירם לַֽעֲשׂוֹת֙לַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמְּלָאכָ֔ההַמְּלָאכָההמלאכה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֛העָשָׂהעשה לַמֶּ֥לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 7:41 עַמֻּדִ֣יםעַמֻּדִיםעמדים שְׁנַ֔יִםשְׁנַיִםשנים וְגֻלֹּ֧תוְגֻלֹּתוגלת הַכֹּתָרֹ֛תהַכֹּתָרֹתהכתרת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עַלעַלעל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש הָֽעַמֻּדִ֖יםהָעַמֻּדִיםהעמדים שְׁתָּ֑יִםשְׁתָּיִםשתים וְהַשְּׂבָכ֣וֹתוְהַשְּׂבָכוֹתוהשבכות שְׁתַּ֔יִםשְׁתַּיִםשתים לְכַסּ֗וֹתלְכַסּוֹתלכסות אֶתאֶתאת־־־שְׁתֵּי֙שְׁתֵּישתי גֻּלֹּ֣תגֻּלֹּתגלת הַכֹּֽתָרֹ֔תהַכֹּתָרֹתהכתרת אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש הָעַמּוּדִֽיםהָעַמּוּדִיםהעמודים׃׃׃ 7:42 וְאֶתוְאֶתואת־־־הָרִמֹּנִ֛יםהָרִמֹּנִיםהרמנים אַרְבַּ֥עאַרְבַּעארבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות לִשְׁתֵּ֣ילִשְׁתֵּילשתי הַשְּׂבָכ֑וֹתהַשְּׂבָכוֹתהשבכות שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־טוּרִ֤יםטוּרִיםטורים רִמֹּנִים֙רִמֹּנִיםרמנים לַשְּׂבָכָ֣הלַשְּׂבָכָהלשבכה הָֽאֶחָ֔תהָאֶחָתהאחת לְכַסּ֗וֹתלְכַסּוֹתלכסות אֶתאֶתאת־־־שְׁתֵּי֙שְׁתֵּישתי גֻּלֹּ֣תגֻּלֹּתגלת הַכֹּֽתָרֹ֔תהַכֹּתָרֹתהכתרת אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָעַמּוּדִֽיםהָעַמּוּדִיםהעמודים׃׃׃ 7:43 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּכֹנ֖וֹתהַמְּכֹנוֹתהמכנות עָ֑שֶׂרעָשֶׂרעשר וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכִּיֹּרֹ֥תהַכִּיֹּרֹתהכירת עֲשָׂרָ֖העֲשָׂרָהעשרה עַלעַלעל־־־הַמְּכֹנֽוֹתהַמְּכֹנוֹתהמכנות׃׃׃ 7:44 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים הָאֶחָ֑דהָאֶחָדהאחד וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבָּקָ֥רהַבָּקָרהבקר שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר תַּ֥חַתתַּחַתתחת הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 7:45 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַסִּיר֨וֹתהַסִּירוֹתהסירות וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיָּעִ֜יםהַיָּעִיםהיעים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּזְרָק֗וֹתהַמִּזְרָקוֹתהמזרקות וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַכֵּלִ֣יםהַכֵּלִיםהכלים [הָאֹהֶל כ][הָאֹהֶל כ][האהל כ] (הָאֵ֔לֶּה ק)(הָאֵלֶּה ק)(האלה ק) אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֥העָשָׂהעשה חִירָ֛םחִירָםחירם לַמֶּ֥לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה נְחֹ֖שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת מְמֹרָֽטמְמֹרָטממרט׃׃׃ 7:46 בְּכִכַּ֤רבְּכִכַּרבככר הַיַּרְדֵּן֙הַיַּרְדֵּןהירדן יְצָקָ֣םיְצָקָםיצקם הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּמַעֲבֵ֖הבְּמַעֲבֵהבמעבה הָאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה בֵּ֥יןבֵּיןבין סֻכּ֖וֹתסֻכּוֹתסכות וּבֵ֥יןוּבֵיןובין צָרְתָֽןצָרְתָןצרתן׃׃׃ 7:47 וַיַּנַּ֤חוַיַּנַּחוינח שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַכֵּלִ֔יםהַכֵּלִיםהכלים מֵרֹ֖במֵרֹבמרב מְאֹ֣דמְאֹדמאד מְאֹ֑דמְאֹדמאד לֹ֥אלֹאלא נֶחְקַ֖רנֶחְקַרנחקר מִשְׁקַ֥למִשְׁקַלמשקל הַנְּחֹֽשֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת׃׃׃ 7:48 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש שְׁלֹמֹ֔השְׁלֹמֹהשלמה אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַכֵּלִ֔יםהַכֵּלִיםהכלים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֵ֚תאֵתאת מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח הַזָּהָ֔בהַזָּהָבהזהב וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשֻּׁלְחָ֗ןהַשֻּׁלְחָןהשלחן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָלָ֛יועָלָיועליו לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם הַפָּנִ֖יםהַפָּנִיםהפנים זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 7:49 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַ֠מְּנֹרוֹתהַמְּנֹרוֹתהמנרות חָמֵ֨שׁחָמֵשׁחמש מִיָּמִ֜יןמִיָּמִיןמימין וְחָמֵ֧שׁוְחָמֵשׁוחמש מִשְּׂמֹ֛אולמִשְּׂמֹאולמשמאול לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַדְּבִ֖ירהַדְּבִירהדביר זָהָ֣בזָהָבזהב סָג֑וּרסָגוּרסגור וְהַפֶּ֧רַחוְהַפֶּרַחוהפרח וְהַנֵּרֹ֛תוְהַנֵּרֹתוהנרת וְהַמֶּלְקַחַ֖יִםוְהַמֶּלְקַחַיִםוהמלקחים זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 7:50 וְ֠הַסִּפּוֹתוְהַסִּפּוֹתוהספות וְהַֽמְזַמְּר֧וֹתוְהַמְזַמְּרוֹתוהמזמרות וְהַמִּזְרָק֛וֹתוְהַמִּזְרָקוֹתוהמזרקות וְהַכַּפּ֥וֹתוְהַכַּפּוֹתוהכפות וְהַמַּחְתּ֖וֹתוְהַמַּחְתּוֹתוהמחתות זָהָ֣בזָהָבזהב סָג֑וּרסָגוּרסגור וְהַפֹּת֡וֹתוְהַפֹּתוֹתוהפתות לְדַלְתוֹת֩לְדַלְתוֹתלדלתות הַבַּ֨יִתהַבַּיִתהבית הַפְּנִימִ֜יהַפְּנִימִיהפנימי לְקֹ֣דֶשׁלְקֹדֶשׁלקדש הַקֳּדָשִׁ֗יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים לְדַלְתֵ֥ילְדַלְתֵילדלתי הַבַּ֛יִתהַבַּיִתהבית לַהֵיכָ֖ללַהֵיכָללהיכל זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain