Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Kings 9

9:2 וַיֵּרָ֧אוַיֵּרָאוירא יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה שֵׁנִ֑יתשֵׁנִיתשנית כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר נִרְאָ֥הנִרְאָהנראה אֵלָ֖יואֵלָיואליו בְּגִבְעֽוֹןבְּגִבְעוֹןבגבעון׃׃׃ 9:3 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלָ֗יואֵלָיואליו שָׁ֠מַעְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי אֶתאֶתאת־־־תְּפִלָּתְךָ֣תְּפִלָּתְךָתפלתך וְאֶתוְאֶתואת־־־תְּחִנָּתְךָ֮תְּחִנָּתְךָתחנתך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִתְחַנַּ֣נְתָּההִתְחַנַּנְתָּההתחננתה לְפָנַי֒לְפָנַילפני הִקְדַּ֗שְׁתִּיהִקְדַּשְׁתִּיהקדשתי אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֤יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּנִ֔תָהבָּנִתָהבנתה לָשֽׂוּםלָשׂוּםלשום־־־שְׁמִ֥ישְׁמִישמי שָׁ֖םשָׁםשם עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וְהָי֨וּוְהָיוּוהיו עֵינַ֧יעֵינַיעיני וְלִבִּ֛יוְלִבִּיולבי שָׁ֖םשָׁםשם כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 9:4 וְאַתָּ֞הוְאַתָּהואתה אִםאִםאם־־־תֵּלֵ֣ךְתֵּלֵךְתלך לְפָנַ֗ילְפָנַילפני כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר הָלַ֜ךְהָלַךְהלך דָּוִ֤דדָּוִדדוד אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך בְּתָםבְּתָםבתם־־־לֵבָ֣בלֵבָבלבב וּבְיֹ֔שֶׁרוּבְיֹשֶׁרובישר לַעֲשׂ֕וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כְּכֹ֖לכְּכֹלככל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּיתִ֑יךָצִוִּיתִיךָצויתיך חֻקַּ֥יחֻקַּיחקי וּמִשְׁפָּטַ֖יוּמִשְׁפָּטַיומשפטי תִּשְׁמֹֽרתִּשְׁמֹרתשמר׃׃׃ 9:5 וַהֲקִ֨מֹתִ֜יוַהֲקִמֹתִיוהקמתי אֶתאֶתאת־־־כִּסֵּ֧אכִּסֵּאכסא מַֽמְלַכְתְּךָ֛מַמְלַכְתְּךָממלכתך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְעֹלָ֑םלְעֹלָםלעלם כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבַּ֗רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי עַלעַלעל־־־דָּוִ֤דדָּוִדדוד אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹֽאלֹאלא־־־יִכָּרֵ֤תיִכָּרֵתיכרת לְךָ֙לְךָלך אִ֔ישׁאִישׁאיש מֵעַ֖למֵעַלמעל כִּסֵּ֥אכִּסֵּאכסא יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 9:6 אִםאִםאם־־־שׁ֨וֹבשׁוֹבשוב תְּשֻׁב֜וּןתְּשֻׁבוּןתשבון אַתֶּ֤םאַתֶּםאתם וּבְנֵיכֶם֙וּבְנֵיכֶםובניכם מֵֽאַחֲרַ֔ימֵאַחֲרַימאחרי וְלֹ֤אוְלֹאולא תִשְׁמְרוּ֙תִשְׁמְרוּתשמרו מִצְוֺתַ֣ימִצְוֺתַימצותי חֻקֹּתַ֔יחֻקֹּתַיחקתי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לִפְנֵיכֶ֑םלִפְנֵיכֶםלפניכם וַהֲלַכְתֶּ֗םוַהֲלַכְתֶּםוהלכתם וַעֲבַדְתֶּם֙וַעֲבַדְתֶּםועבדתם אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶ֖םוְהִשְׁתַּחֲוִיתֶםוהשתחויתם לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 9:7 וְהִכְרַתִּ֣יוְהִכְרַתִּיוהכרתי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל מֵעַ֨למֵעַלמעל פְּנֵ֤יפְּנֵיפני הָאֲדָמָה֙הָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לָהֶ֔םלָהֶםלהם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבַּ֙יִת֙הַבַּיִתהבית אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִקְדַּ֣שְׁתִּיהִקְדַּשְׁתִּיהקדשתי לִשְׁמִ֔ילִשְׁמִילשמי אֲשַׁלַּ֖חאֲשַׁלַּחאשלח מֵעַ֣למֵעַלמעל פָּנָ֑יפָּנָיפני וְהָיָ֧הוְהָיָהוהיה יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל לְמָשָׁ֥ללְמָשָׁללמשל וְלִשְׁנִינָ֖הוְלִשְׁנִינָהולשנינה בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָעַמִּֽיםהָעַמִּיםהעמים׃׃׃ 9:8 וְהַבַּ֤יִתוְהַבַּיִתוהבית הַזֶּה֙הַזֶּההזה יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה עֶלְי֔וֹןעֶלְיוֹןעליון כָּלכָּלכל־־־עֹבֵ֥רעֹבֵרעבר עָלָ֖יועָלָיועליו יִשֹּׁ֣םיִשֹּׁםישם וְשָׁרָ֑קוְשָׁרָקושרק וְאָמְר֗וּוְאָמְרוּואמרו עַלעַלעל־־־מֶ֨המֶהמה עָשָׂ֤העָשָׂהעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה כָּ֔כָהכָּכָהככה לָאָ֥רֶץלָאָרֶץלארץ הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת וְלַבַּ֥יִתוְלַבַּיִתולבית הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 9:9 וְאָמְר֗וּוְאָמְרוּואמרו עַל֩עַלעל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָזְב֜וּעָזְבוּעזבו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֗םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הוֹצִ֣יאהוֹצִיאהוציא אֶתאֶתאת־־־אֲבֹתָם֮אֲבֹתָםאבתם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַיִם֒מִצְרַיִםמצרים וַֽיַּחֲזִ֙קוּ֙וַיַּחֲזִקוּויחזקו בֵּאלֹהִ֣יםבֵּאלֹהִיםבאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים [וַיִּשְׁתַּחוּ כ][וַיִּשְׁתַּחוּ כ][וישתחו כ] (וַיִּשְׁתַּחֲו֥וּ ק)(וַיִּשְׁתַּחֲווּ ק)(וישתחוו ק) לָהֶ֖םלָהֶםלהם וַיַּעַבְדֻ֑םוַיַּעַבְדֻםויעבדם עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן הֵבִ֤יאהֵבִיאהביא יְהוָה֙יְהוָהיהוה עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָרָעָ֖ההָרָעָההרעה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ פפפ
9:10 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי מִקְצֵה֙מִקְצֵהמקצה עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּנָ֥הבָּנָהבנה שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני הַבָּתִּ֑יםהַבָּתִּיםהבתים אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 9:11 חִירָ֣םחִירָםחירם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־צֹ֠רצֹרצר נִשָּׂ֨אנִשָּׂאנשא אֶתאֶתאת־־־שְׁלֹמֹ֜השְׁלֹמֹהשלמה בַּעֲצֵי֩בַּעֲצֵיבעצי אֲרָזִ֨יםאֲרָזִיםארזים וּבַעֲצֵ֧יוּבַעֲצֵיובעצי בְרוֹשִׁ֛יםבְרוֹשִׁיםברושים וּבַזָּהָ֖בוּבַזָּהָבובזהב לְכָללְכָללכל־־־חֶפְצ֑וֹחֶפְצוֹחפצו אָ֡זאָזאז יִתֵּן֩יִתֵּןיתן הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֤השְׁלֹמֹהשלמה לְחִירָם֙לְחִירָםלחירם עֶשְׂרִ֣יםעֶשְׂרִיםעשרים עִ֔ירעִירעיר בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ הַגָּלִֽילהַגָּלִילהגליל׃׃׃ 9:12 וַיֵּצֵ֤אוַיֵּצֵאויצא חִירָם֙חִירָםחירם מִצֹּ֔רמִצֹּרמצר לִרְאוֹת֙לִרְאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־הֶ֣עָרִ֔יםהֶעָרִיםהערים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַןנָתַןנתן־־־ל֖וֹלוֹלו שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה וְלֹ֥אוְלֹאולא יָשְׁר֖וּיָשְׁרוּישרו בְּעֵינָֽיובְּעֵינָיובעיניו׃׃׃ 9:13 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מָ֚המָהמה הֶעָרִ֣יםהֶעָרִיםהערים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥תָּהנָתַתָּהנתתה לִּ֖ילִּילי אָחִ֑יאָחִיאחי וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא לָהֶם֙לָהֶםלהם אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כָּב֔וּלכָּבוּלכבול עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ
9:14 וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח חִירָ֖םחִירָםחירם לַמֶּ֑לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך מֵאָ֥המֵאָהמאה וְעֶשְׂרִ֖יםוְעֶשְׂרִיםועשרים כִּכַּ֥רכִּכַּרככר זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 9:15 וְזֶ֨הוְזֶהוזה דְבַרדְבַרדבר־־־הַמַּ֜סהַמַּסהמס אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־הֶעֱלָ֣ההֶעֱלָההעלה ׀׀׀ הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה לִבְנוֹת֩לִבְנוֹתלבנות אֶתאֶתאת־־־בֵּ֨יתבֵּיתבית יְהוָ֤היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּיתוֹ֙בֵּיתוֹביתו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּלּ֔וֹאהַמִּלּוֹאהמלוא וְאֵ֖תוְאֵתואת חוֹמַ֣תחוֹמַתחומת יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְאֶתוְאֶתואת־־־חָצֹ֥רחָצֹרחצר וְאֶתוְאֶתואת־־־מְגִדּ֖וֹמְגִדּוֹמגדו וְאֶתוְאֶתואת־־־גָּֽזֶרגָּזֶרגזר׃׃׃ 9:16 פַּרְעֹ֨הפַּרְעֹהפרעה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֜יִםמִצְרַיִםמצרים עָלָ֗העָלָהעלה וַיִּלְכֹּ֤דוַיִּלְכֹּדוילכד אֶתאֶתאת־־־גֶּ֙זֶר֙גֶּזֶרגזר וַיִּשְׂרְפָ֣הּוַיִּשְׂרְפָהּוישרפה בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽכְּנַעֲנִ֛יהַכְּנַעֲנִיהכנעני הַיֹּשֵׁ֥בהַיֹּשֵׁבהישב בָּעִ֖ירבָּעִירבעיר הָרָ֑גהָרָגהרג וַֽיִּתְּנָהּ֙וַיִּתְּנָהּויתנה שִׁלֻּחִ֔יםשִׁלֻּחִיםשלחים לְבִתּ֖וֹלְבִתּוֹלבתו אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 9:17 וַיִּ֤בֶןוַיִּבֶןויבן שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה אֶתאֶתאת־־־גָּ֔זֶרגָּזֶרגזר וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית חֹרֹ֖ןחֹרֹןחרן תַּחְתּֽוֹןתַּחְתּוֹןתחתון׃׃׃ 9:18 וְאֶֽתוְאֶתואת־־־בַּעֲלָ֛תבַּעֲלָתבעלת וְאֶתוְאֶתואת־־־[תָּמָר כ][תָּמָר כ][תמר כ] (תַּדְמֹ֥ר ק)(תַּדְמֹר ק)(תדמר ק) בַּמִּדְבָּ֖רבַּמִּדְבָּרבמדבר בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 9:19 וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־עָרֵ֤יעָרֵיערי הַֽמִּסְכְּנוֹת֙הַמִּסְכְּנוֹתהמסכנות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָי֣וּהָיוּהיו לִשְׁלֹמֹ֔הלִשְׁלֹמֹהלשלמה וְאֵת֙וְאֵתואת עָרֵ֣יעָרֵיערי הָרֶ֔כֶבהָרֶכֶבהרכב וְאֵ֖תוְאֵתואת עָרֵ֣יעָרֵיערי הַפָּרָשִׁ֑יםהַפָּרָשִׁיםהפרשים וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ חֵ֣שֶׁקחֵשֶׁקחשק שְׁלֹמֹ֗השְׁלֹמֹהשלמה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר חָשַׁק֙חָשַׁקחשק לִבְנ֤וֹתלִבְנוֹתלבנות בִּירוּשָׁלִַ֙ם֙בִּירוּשָׁלִַםבירושלם וּבַלְּבָנ֔וֹןוּבַלְּבָנוֹןובלבנון וּבְכֹ֖לוּבְכֹלובכל אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מֶמְשַׁלְתּֽוֹמֶמְשַׁלְתּוֹממשלתו׃׃׃ 9:20 כָּלכָּלכל־־־הָ֠עָםהָעָםהעם הַנּוֹתָ֨רהַנּוֹתָרהנותר מִןמִןמן־־־הָאֱמֹרִ֜יהָאֱמֹרִיהאמרי הַחִתִּ֤יהַחִתִּיהחתי הַפְּרִזִּי֙הַפְּרִזִּיהפרזי הַחִוִּ֣יהַחִוִּיהחוי וְהַיְבוּסִ֔יוְהַיְבוּסִיוהיבוסי אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 9:21 בְּנֵיהֶ֗םבְּנֵיהֶםבניהם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נֹתְר֤וּנֹתְרוּנתרו אַחֲרֵיהֶם֙אַחֲרֵיהֶםאחריהם בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָכְל֛וּיָכְלוּיכלו בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְהַֽחֲרִימָ֑םלְהַחֲרִימָםלהחרימם וַיַּעֲלֵ֤םוַיַּעֲלֵםויעלם שְׁלֹמֹה֙שְׁלֹמֹהשלמה לְמַסלְמַסלמס־־־עֹבֵ֔דעֹבֵדעבד עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 9:22 וּמִבְּנֵי֙וּמִבְּנֵיומבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לֹֽאלֹאלא־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן שְׁלֹמֹ֖השְׁלֹמֹהשלמה עָ֑בֶדעָבֶדעבד כִּיכִּיכי־־־הֵ֞םהֵםהם אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֗ההַמִּלְחָמָההמלחמה וַעֲבָדָיו֙וַעֲבָדָיוועבדיו וְשָׂרָ֣יווְשָׂרָיוושריו וְשָׁלִשָׁ֔יווְשָׁלִשָׁיוושלשיו וְשָׂרֵ֥יוְשָׂרֵיושרי רִכְבּ֖וֹרִכְבּוֹרכבו וּפָרָשָֽׁיווּפָרָשָׁיוופרשיו׃׃׃ ססס 9:23 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה ׀׀׀ שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי הַנִּצָּבִ֗יםהַנִּצָּבִיםהנצבים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַמְּלָאכָה֙הַמְּלָאכָההמלאכה לִשְׁלֹמֹ֔הלִשְׁלֹמֹהלשלמה חֲמִשִּׁ֖יםחֲמִשִּׁיםחמשים וַחֲמֵ֣שׁוַחֲמֵשׁוחמש מֵא֑וֹתמֵאוֹתמאות הָרֹדִ֣יםהָרֹדִיםהרדים בָּעָ֔םבָּעָםבעם הָעֹשִׂ֖יםהָעֹשִׂיםהעשים בַּמְּלָאכָֽהבַּמְּלָאכָהבמלאכה׃׃׃ 9:24 אַ֣ךְאַךְאך בַּתבַּתבת־־־פַּרְעֹ֗הפַּרְעֹהפרעה עָֽלְתָה֙עָלְתָהעלתה מֵעִ֣ירמֵעִירמעיר דָּוִ֔דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־בֵּיתָ֖הּבֵּיתָהּביתה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּֽנָהבָּנָהבנה־־־לָ֑הּלָהּלה אָ֖זאָזאז בָּנָ֥הבָּנָהבנה אֶתאֶתאת־־־הַמִּלּֽוֹאהַמִּלּוֹאהמלוא׃׃׃ 9:25 וְהֶעֱלָ֣הוְהֶעֱלָהוהעלה שְׁלֹמֹ֡השְׁלֹמֹהשלמה שָׁלֹשׁ֩שָׁלֹשׁשלש פְּעָמִ֨יםפְּעָמִיםפעמים בַּשָּׁנָ֜הבַּשָּׁנָהבשנה עֹל֣וֹתעֹלוֹתעלות וּשְׁלָמִ֗יםוּשְׁלָמִיםושלמים עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּנָ֣הבָּנָהבנה לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וְהַקְטֵ֣ירוְהַקְטֵירוהקטיר אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְשִׁלַּ֖םוְשִׁלַּםושלם אֶתאֶתאת־־־הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 9:26 וָאֳנִ֡יוָאֳנִיואני עָשָׂה֩עָשָׂהעשה הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹ֜השְׁלֹמֹהשלמה בְּעֶצְיֽוֹןבְּעֶצְיוֹןבעציון־־־גֶּ֨בֶרגֶּבֶרגבר אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אֶתאֶתאת־־־אֵל֛וֹתאֵלוֹתאלות עַלעַלעל־־־שְׂפַ֥תשְׂפַתשפת יַםיַםים־־־ס֖וּףסוּףסוף בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ אֱדֽוֹםאֱדוֹםאדום׃׃׃ 9:27 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח חִירָ֤םחִירָםחירם בָּֽאֳנִי֙בָּאֳנִיבאני אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי אֳנִיּ֔וֹתאֳנִיּוֹתאניות יֹדְעֵ֖ייֹדְעֵיידעי הַיָּ֑םהַיָּםהים עִ֖םעִםעם עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ 9:28 וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו אוֹפִ֔ירָהאוֹפִירָהאופירה וַיִּקְח֤וּוַיִּקְחוּויקחו מִשָּׁם֙מִשָּׁםמשם זָהָ֔בזָהָבזהב אַרְבַּעאַרְבַּעארבע־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות וְעֶשְׂרִ֖יםוְעֶשְׂרִיםועשרים כִּכָּ֑רכִּכָּרככר וַיָּבִ֖אוּוַיָּבִאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁלֹמֹֽהשְׁלֹמֹהשלמה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain