Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 1

1:1 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי אִ֨ישׁאִישׁאיש אֶחָ֜דאֶחָדאחד מִןמִןמן־־־הָרָמָתַ֛יִםהָרָמָתַיִםהרמתים צוֹפִ֖יםצוֹפִיםצופים מֵהַ֣רמֵהַרמהר אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים וּשְׁמ֡וֹוּשְׁמוֹושמו אֶ֠לְקָנָהאֶלְקָנָהאלקנה בֶּןבֶּןבן־־־יְרֹחָ֧םיְרֹחָםירחם בֶּןבֶּןבן־־־אֱלִיה֛וּאאֱלִיהוּאאליהוא בֶּןבֶּןבן־־־תֹּ֥חוּתֹּחוּתחו בֶןבֶןבן־־־צ֖וּףצוּףצוף אֶפְרָתִֽיאֶפְרָתִיאפרתי׃׃׃ 1:2 וְלוֹ֙וְלוֹולו שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי נָשִׁ֔יםנָשִׁיםנשים שֵׁ֤םשֵׁםשם אַחַת֙אַחַתאחת חַנָּ֔החַנָּהחנה וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם הַשֵּׁנִ֖יתהַשֵּׁנִיתהשנית פְּנִנָּ֑הפְּנִנָּהפננה וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי לִפְנִנָּה֙לִפְנִנָּהלפננה יְלָדִ֔יםיְלָדִיםילדים וּלְחַנָּ֖הוּלְחַנָּהולחנה אֵ֥יןאֵיןאין יְלָדִֽיםיְלָדִיםילדים׃׃׃ 1:3 וְעָלָה֩וְעָלָהועלה הָאִ֨ישׁהָאִישׁהאיש הַה֤וּאהַהוּאההוא מֵֽעִירוֹ֙מֵעִירוֹמעירו מִיָּמִ֣יםמִיָּמִיםמימים ׀׀׀ יָמִ֔ימָהיָמִימָהימימה לְהִֽשְׁתַּחֲוֺ֧תלְהִשְׁתַּחֲוֺתלהשתחות וְלִזְבֹּ֛חַוְלִזְבֹּחַולזבח לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות בְּשִׁלֹ֑הבְּשִׁלֹהבשלה וְשָׁ֞םוְשָׁםושם שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני בְנֵֽיבְנֵיבני־־־עֵלִ֗יעֵלִיעלי חָפְנִי֙חָפְנִיחפני וּפִ֣נְחָ֔סוּפִנְחָסופנחס כֹּהֲנִ֖יםכֹּהֲנִיםכהנים לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 1:4 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וַיִּזְבַּ֖חוַיִּזְבַּחויזבח אֶלְקָנָ֑האֶלְקָנָהאלקנה וְנָתַ֞ןוְנָתַןונתן לִפְנִנָּ֣הלִפְנִנָּהלפננה אִשְׁתּ֗וֹאִשְׁתּוֹאשתו וּֽלְכָלוּלְכָלולכל־־־בָּנֶ֛יהָבָּנֶיהָבניה וּבְנוֹתֶ֖יהָוּבְנוֹתֶיהָובנותיה מָנֽוֹתמָנוֹתמנות׃׃׃ 1:5 וּלְחַנָּ֕הוּלְחַנָּהולחנה יִתֵּ֛ןיִתֵּןיתן מָנָ֥המָנָהמנה אַחַ֖תאַחַתאחת אַפָּ֑יִםאַפָּיִםאפים כִּ֤יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־חַנָּה֙חַנָּהחנה אָהֵ֔באָהֵבאהב וַֽיהוָ֖הוַיהוָהויהוה סָגַ֥רסָגַרסגר רַחְמָֽהּרַחְמָהּרחמה׃׃׃ 1:6 וְכִֽעֲסַ֤תָּהוְכִעֲסַתָּהוכעסתה צָֽרָתָהּ֙צָרָתָהּצרתה גַּםגַּםגם־־־כַּ֔עַסכַּעַסכעס בַּעֲב֖וּרבַּעֲבוּרבעבור הַרְּעִמָ֑הּהַרְּעִמָהּהרעמה כִּֽיכִּיכי־־־סָגַ֥רסָגַרסגר יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּעַ֥דבְּעַדבעד רַחְמָֽהּרַחְמָהּרחמה׃׃׃ 1:7 וְכֵ֨ןוְכֵןוכן יַעֲשֶׂ֜היַעֲשֶׂהיעשה שָׁנָ֣השָׁנָהשנה בְשָׁנָ֗הבְשָׁנָהבשנה מִדֵּ֤ימִדֵּימדי עֲלֹתָהּ֙עֲלֹתָהּעלתה בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית יְהוָ֔היְהוָהיהוה כֵּ֖ןכֵּןכן תַּכְעִסֶ֑נָּהתַּכְעִסֶנָּהתכעסנה וַתִּבְכֶּ֖הוַתִּבְכֶּהותבכה וְלֹ֥אוְלֹאולא תֹאכַֽלתֹאכַלתאכל׃׃׃ 1:8 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָ֜הּלָהּלה אֶלְקָנָ֣האֶלְקָנָהאלקנה אִישָׁ֗הּאִישָׁהּאישה חַנָּה֙חַנָּהחנה לָ֣מֶהלָמֶהלמה תִבְכִּ֗יתִבְכִּיתבכי וְלָ֙מֶה֙וְלָמֶהולמה לֹ֣אלֹאלא תֹֽאכְלִ֔יתֹאכְלִיתאכלי וְלָ֖מֶהוְלָמֶהולמה יֵרַ֣עיֵרַעירע לְבָבֵ֑ךְלְבָבֵךְלבבך הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי ט֣וֹבטוֹבטוב לָ֔ךְלָךְלך מֵעֲשָׂרָ֖המֵעֲשָׂרָהמעשרה בָּנִֽיםבָּנִיםבנים׃׃׃ 1:9 וַתָּ֣קָםוַתָּקָםותקם חַנָּ֔החַנָּהחנה אַחֲרֵ֛יאַחֲרֵיאחרי אָכְלָ֥האָכְלָהאכלה בְשִׁלֹ֖הבְשִׁלֹהבשלה וְאַחֲרֵ֣יוְאַחֲרֵיואחרי שָׁתֹ֑השָׁתֹהשתה וְעֵלִ֣יוְעֵלִיועלי הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן יֹשֵׁב֙יֹשֵׁבישב עַלעַלעל־־־הַכִּסֵּ֔אהַכִּסֵּאהכסא עַלעַלעל־־־מְזוּזַ֖תמְזוּזַתמזוזת הֵיכַ֥להֵיכַלהיכל יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:10 וְהִ֖יאוְהִיאוהיא מָ֣רַתמָרַתמרת נָ֑פֶשׁנָפֶשׁנפש וַתִּתְפַּלֵּ֥לוַתִּתְפַּלֵּלותתפלל עַלעַלעל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וּבָכֹ֥הוּבָכֹהובכה תִבְכֶּֽהתִבְכֶּהתבכה׃׃׃ 1:11 וַתִּדֹּ֨רוַתִּדֹּרותדר נֶ֜דֶרנֶדֶרנדר וַתֹּאמַ֗רוַתֹּאמַרותאמר יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אִםאִםאם־־־רָאֹ֥הרָאֹהראה תִרְאֶ֣התִרְאֶהתראה ׀׀׀ בָּעֳנִ֣יבָּעֳנִיבעני אֲמָתֶ֗ךָאֲמָתֶךָאמתך וּזְכַרְתַּ֙נִי֙וּזְכַרְתַּנִיוזכרתני וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִשְׁכַּ֣חתִשְׁכַּחתשכח אֶתאֶתאת־־־אֲמָתֶ֔ךָאֲמָתֶךָאמתך וְנָתַתָּ֥הוְנָתַתָּהונתתה לַאֲמָתְךָ֖לַאֲמָתְךָלאמתך זֶ֣רַעזֶרַעזרע אֲנָשִׁ֑יםאֲנָשִׁיםאנשים וּנְתַתִּ֤יווּנְתַתִּיוונתתיו לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֣ייְמֵיימי חַיָּ֔יוחַיָּיוחייו וּמוֹרָ֖הוּמוֹרָהומורה לֹאלֹאלא־־־יַעֲלֶ֥היַעֲלֶהיעלה עַלעַלעל־־־רֹאשֽׁוֹרֹאשׁוֹראשו׃׃׃ 1:12 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כִּ֣יכִּיכי הִרְבְּתָ֔ההִרְבְּתָההרבתה לְהִתְפַּלֵּ֖ללְהִתְפַּלֵּללהתפלל לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְעֵלִ֖יוְעֵלִיועלי שֹׁמֵ֥רשֹׁמֵרשמר אֶתאֶתאת־־־פִּֽיהָפִּיהָפיה׃׃׃ 1:13 וְחַנָּ֗הוְחַנָּהוחנה הִ֚יאהִיאהיא מְדַבֶּ֣רֶתמְדַבֶּרֶתמדברת עַלעַלעל־־־לִבָּ֔הּלִבָּהּלבה רַ֚קרַקרק שְׂפָתֶ֣יהָשְׂפָתֶיהָשפתיה נָּע֔וֹתנָּעוֹתנעות וְקוֹלָ֖הּוְקוֹלָהּוקולה לֹ֣אלֹאלא יִשָּׁמֵ֑עַיִשָּׁמֵעַישמע וַיַּחְשְׁבֶ֥הָוַיַּחְשְׁבֶהָויחשבה עֵלִ֖יעֵלִיעלי לְשִׁכֹּרָֽהלְשִׁכֹּרָהלשכרה׃׃׃ 1:14 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֙יהָ֙אֵלֶיהָאליה עֵלִ֔יעֵלִיעלי עַדעַדעד־־־מָתַ֖ימָתַימתי תִּשְׁתַּכָּרִ֑יןתִּשְׁתַּכָּרִיןתשתכרין הָסִ֥ירִיהָסִירִיהסירי אֶתאֶתאת־־־יֵינֵ֖ךְיֵינֵךְיינך מֵעָלָֽיִךְמֵעָלָיִךְמעליך׃׃׃ 1:15 וַתַּ֨עַןוַתַּעַןותען חַנָּ֤החַנָּהחנה וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר לֹ֣אלֹאלא אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני אִשָּׁ֤האִשָּׁהאשה קְשַׁתקְשַׁתקשת־־־ר֙וּחַ֙רוּחַרוח אָנֹ֔כִיאָנֹכִיאנכי וְיַ֥יִןוְיַיִןויין וְשֵׁכָ֖רוְשֵׁכָרושכר לֹ֣אלֹאלא שָׁתִ֑יתִישָׁתִיתִישתיתי וָאֶשְׁפֹּ֥ךְוָאֶשְׁפֹּךְואשפך אֶתאֶתאת־־־נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:16 אַלאַלאל־־־תִּתֵּן֙תִּתֵּןתתן אֶתאֶתאת־־־אֲמָ֣תְךָ֔אֲמָתְךָאמתך לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני בַּתבַּתבת־־־בְּלִיָּ֑עַלבְּלִיָּעַלבליעל כִּֽיכִּיכי־־־מֵרֹ֥במֵרֹבמרב שִׂיחִ֛ישִׂיחִישיחי וְכַעְסִ֖יוְכַעְסִיוכעסי דִּבַּ֥רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי עַדעַדעד־־־הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ 1:17 וַיַּ֧עַןוַיַּעַןויען עֵלִ֛יעֵלִיעלי וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְכִ֣ילְכִילכי לְשָׁל֑וֹםלְשָׁלוֹםלשלום וֵאלֹהֵ֣יוֵאלֹהֵיואלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל יִתֵּן֙יִתֵּןיתן אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣לָתֵ֔ךְשֵׁלָתֵךְשלתך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁאַ֖לְתְּשָׁאַלְתְּשאלת מֵעִמּֽוֹמֵעִמּוֹמעמו׃׃׃ 1:18 וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר תִּמְצָ֧אתִּמְצָאתמצא שִׁפְחָתְךָ֛שִׁפְחָתְךָשפחתך חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינֶ֑יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך וַתֵּ֨לֶךְוַתֵּלֶךְותלך הָאִשָּׁ֤ההָאִשָּׁההאשה לְדַרְכָּהּ֙לְדַרְכָּהּלדרכה וַתֹּאכַ֔לוַתֹּאכַלותאכל וּפָנֶ֥יהָוּפָנֶיהָופניה לֹאלֹאלא־־־הָיוּהָיוּהיו־־־לָ֖הּלָהּלה עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 1:19 וַיַּשְׁכִּ֣מוּוַיַּשְׁכִּמוּוישכמו בַבֹּ֗קֶרבַבֹּקֶרבבקר וַיִּֽשְׁתַּחֲווּ֙וַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיָּשֻׁ֛בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־בֵּיתָ֖םבֵּיתָםביתם הָרָמָ֑תָההָרָמָתָההרמתה וַיֵּ֤דַעוַיֵּדַעוידע אֶלְקָנָה֙אֶלְקָנָהאלקנה אֶתאֶתאת־־־חַנָּ֣החַנָּהחנה אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו וַיִּֽזְכְּרֶ֖הָוַיִּזְכְּרֶהָויזכרה יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:20 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי לִתְקֻפ֣וֹתלִתְקֻפוֹתלתקפות הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים וַתַּ֥הַרוַתַּהַרותהר חַנָּ֖החַנָּהחנה וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֑ןבֵּןבן וַתִּקְרָ֤אוַתִּקְרָאותקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמוֹ֙שְׁמוֹשמו שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל כִּ֥יכִּיכי מֵיְהוָ֖המֵיְהוָהמיהוה שְׁאִלְתִּֽיושְׁאִלְתִּיושאלתיו׃׃׃ 1:21 וַיַּ֛עַלוַיַּעַלויעל הָאִ֥ישׁהָאִישׁהאיש אֶלְקָנָ֖האֶלְקָנָהאלקנה וְכָלוְכָלוכל־־־בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו לִזְבֹּ֧חַלִזְבֹּחַלזבח לַֽיהוָ֛הלַיהוָהליהוה אֶתאֶתאת־־־זֶ֥בַחזֶבַחזבח הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים וְאֶתוְאֶתואת־־־נִדְרֽוֹנִדְרוֹנדרו׃׃׃ 1:22 וְחַנָּ֖הוְחַנָּהוחנה לֹ֣אלֹאלא עָלָ֑תָהעָלָתָהעלתה כִּֽיכִּיכי־־־אָמְרָ֣האָמְרָהאמרה לְאִישָׁ֗הּלְאִישָׁהּלאישה עַ֣דעַדעד יִגָּמֵ֤ליִגָּמֵליגמל הַנַּ֙עַר֙הַנַּעַרהנער וַהֲבִאֹתִ֗יווַהֲבִאֹתִיווהבאתיו וְנִרְאָה֙וְנִרְאָהונראה אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְיָ֥שַׁבוְיָשַׁבוישב שָׁ֖םשָׁםשם עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 1:23 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהּ֩לָהּלה אֶלְקָנָ֨האֶלְקָנָהאלקנה אִישָׁ֜הּאִישָׁהּאישה עֲשִׂ֧יעֲשִׂיעשי הַטּ֣וֹבהַטּוֹבהטוב בְּעֵינַ֗יִךְבְּעֵינַיִךְבעיניך שְׁבִי֙שְׁבִישבי עַדעַדעד־־־גָּמְלֵ֣ךְגָּמְלֵךְגמלך אֹת֔וֹאֹתוֹאתו אַ֛ךְאַךְאך יָקֵ֥םיָקֵםיקם יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־דְּבָר֑וֹדְּבָרוֹדברו וַתֵּ֤שֶׁבוַתֵּשֶׁבותשב הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה וַתֵּ֣ינֶקוַתֵּינֶקותינק אֶתאֶתאת־־־בְּנָ֔הּבְּנָהּבנה עַדעַדעד־־־גָּמְלָ֖הּגָּמְלָהּגמלה אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 1:24 וַתַּעֲלֵ֨הוּוַתַּעֲלֵהוּותעלהו עִמָּ֜הּעִמָּהּעמה כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר גְּמָלַ֗תּוּגְּמָלַתּוּגמלתו בְּפָרִ֤יםבְּפָרִיםבפרים שְׁלֹשָׁה֙שְׁלֹשָׁהשלשה וְאֵיפָ֨הוְאֵיפָהואיפה אַחַ֥תאַחַתאחת קֶ֙מַח֙קֶמַחקמח וְנֵ֣בֶלוְנֵבֶלונבל יַ֔יִןיַיִןיין וַתְּבִאֵ֥הוּוַתְּבִאֵהוּותבאהו בֵיתבֵיתבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה שִׁל֑וֹשִׁלוֹשלו וְהַנַּ֖עַרוְהַנַּעַרוהנער נָֽעַרנָעַרנער׃׃׃ 1:25 וַֽיִּשְׁחֲט֖וּוַיִּשְׁחֲטוּוישחטו אֶתאֶתאת־־־הַפָּ֑רהַפָּרהפר וַיָּבִ֥יאוּוַיָּבִיאוּויביאו אֶתאֶתאת־־־הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער אֶלאֶלאל־־־עֵלִֽיעֵלִיעלי׃׃׃ 1:26 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר בִּ֣יבִּיבי אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני חֵ֥יחֵיחי נַפְשְׁךָ֖נַפְשְׁךָנפשך אֲדֹנִ֑יאֲדֹנִיאדני אֲנִ֣יאֲנִיאני הָאִשָּׁ֗ההָאִשָּׁההאשה הַנִּצֶּ֤בֶתהַנִּצֶּבֶתהנצבת עִמְּכָה֙עִמְּכָהעמכה בָּזֶ֔הבָּזֶהבזה לְהִתְפַּלֵּ֖ללְהִתְפַּלֵּללהתפלל אֶלאֶלאל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:27 אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֥עַרהַנַּעַרהנער הַזֶּ֖ההַזֶּההזה הִתְפַּלָּ֑לְתִּיהִתְפַּלָּלְתִּיהתפללתי וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן יְהוָ֥היְהוָהיהוה לִי֙לִילי אֶתאֶתאת־־־שְׁאֵ֣לָתִ֔ישְׁאֵלָתִישאלתי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁאַ֖לְתִּישָׁאַלְתִּישאלתי מֵעִמּֽוֹמֵעִמּוֹמעמו׃׃׃ 1:28 וְגַ֣םוְגַםוגם אָנֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי הִשְׁאִלְתִּ֙הוּ֙הִשְׁאִלְתִּהוּהשאלתהו לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִים֙הַיָּמִיםהימים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָ֔ההָיָההיה ה֥וּאהוּאהוא שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וַיִּשְׁתַּ֥חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו שָׁ֖םשָׁםשם לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain