Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 10

10:1 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח שְׁמוּאֵ֜לשְׁמוּאֵלשמואל אֶתאֶתאת־־־פַּ֥ךְפַּךְפך הַשֶּׁ֛מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן וַיִּצֹ֥קוַיִּצֹקויצק עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֖וֹרֹאשׁוֹראשו וַיִּשָּׁקֵ֑הוּוַיִּשָּׁקֵהוּוישקהו וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲל֗וֹאהֲלוֹאהלוא כִּֽיכִּיכי־־־מְשָׁחֲךָ֧מְשָׁחֲךָמשחך יְהוָ֛היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־נַחֲלָת֖וֹנַחֲלָתוֹנחלתו לְנָגִֽידלְנָגִידלנגיד׃׃׃ 10:2 בְּלֶכְתְּךָ֤בְּלֶכְתְּךָבלכתך הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום מֵעִמָּדִ֔ימֵעִמָּדִימעמדי וּמָצָאתָ֩וּמָצָאתָומצאת שְׁנֵ֨ישְׁנֵישני אֲנָשִׁ֜יםאֲנָשִׁיםאנשים עִםעִםעם־־־קְבֻרַ֥תקְבֻרַתקברת רָחֵ֛לרָחֵלרחל בִּגְב֥וּלבִּגְבוּלבגבול בִּנְיָמִ֖ןבִּנְיָמִןבנימן בְּצֶלְצַ֑חבְּצֶלְצַחבצלצח וְאָמְר֣וּוְאָמְרוּואמרו אֵלֶ֗יךָאֵלֶיךָאליך נִמְצְא֤וּנִמְצְאוּנמצאו הָאֲתֹנוֹת֙הָאֲתֹנוֹתהאתנות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָלַ֣כְתָּהָלַכְתָּהלכת לְבַקֵּ֔שׁלְבַקֵּשׁלבקש וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה נָטַ֤שׁנָטַשׁנטש אָבִ֙יךָ֙אָבִיךָאביך אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי הָאֲתֹנ֔וֹתהָאֲתֹנוֹתהאתנות וְדָאַ֤גוְדָאַגודאג לָכֶם֙לָכֶםלכם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר מָ֥המָהמה אֶעֱשֶׂ֖האֶעֱשֶׂהאעשה לִבְנִֽילִבְנִילבני׃׃׃ 10:3 וְחָלַפְתָּ֨וְחָלַפְתָּוחלפת מִשָּׁ֜םמִשָּׁםמשם וָהָ֗לְאָהוָהָלְאָהוהלאה וּבָ֙אתָ֙וּבָאתָובאת עַדעַדעד־־־אֵל֣וֹןאֵלוֹןאלון תָּב֔וֹרתָּבוֹרתבור וּמְצָא֤וּךָוּמְצָאוּךָומצאוך שָּׁם֙שָּׁםשם שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים עֹלִ֥יםעֹלִיםעלים אֶלאֶלאל־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֑לאֵלאל אֶחָ֞דאֶחָדאחד נֹשֵׂ֣אנֹשֵׂאנשא ׀׀׀ שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה גְדָיִ֗יםגְדָיִיםגדיים וְאֶחָד֙וְאֶחָדואחד נֹשֵׂ֗אנֹשֵׂאנשא שְׁלֹ֙שֶׁת֙שְׁלֹשֶׁתשלשת כִּכְּר֣וֹתכִּכְּרוֹתככרות לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם וְאֶחָ֥דוְאֶחָדואחד נֹשֵׂ֖אנֹשֵׂאנשא נֵֽבֶלנֵבֶלנבל־־־יָֽיִןיָיִןיין׃׃׃ 10:4 וְשָׁאֲל֥וּוְשָׁאֲלוּושאלו לְךָ֖לְךָלך לְשָׁל֑וֹםלְשָׁלוֹםלשלום וְנָתְנ֤וּוְנָתְנוּונתנו לְךָ֙לְךָלך שְׁתֵּישְׁתֵּישתי־־־לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם וְלָקַחְתָּ֖וְלָקַחְתָּולקחת מִיָּדָֽםמִיָּדָםמידם׃׃׃ 10:5 אַ֣חַראַחַראחר כֵּ֗ןכֵּןכן תָּבוֹא֙תָּבוֹאתבוא גִּבְעַ֣תגִּבְעַתגבעת הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁ֖םשָׁםשם נְצִבֵ֣ינְצִבֵינצבי פְלִשְׁתִּ֑יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וִיהִי֩וִיהִיויהי כְבֹאֲךָ֨כְבֹאֲךָכבאך שָׁ֜םשָׁםשם הָעִ֗ירהָעִירהעיר וּפָגַעְתָּ֞וּפָגַעְתָּופגעת חֶ֤בֶלחֶבֶלחבל נְבִיאִים֙נְבִיאִיםנביאים יֹרְדִ֣יםיֹרְדִיםירדים מֵֽהַבָּמָ֔המֵהַבָּמָהמהבמה וְלִפְנֵיהֶ֞םוְלִפְנֵיהֶםולפניהם נֵ֤בֶלנֵבֶלנבל וְתֹף֙וְתֹףותף וְחָלִ֣ילוְחָלִילוחליל וְכִנּ֔וֹרוְכִנּוֹרוכנור וְהֵ֖מָּהוְהֵמָּהוהמה מִֽתְנַבְּאִֽיםמִתְנַבְּאִיםמתנבאים׃׃׃ 10:6 וְצָלְחָ֤הוְצָלְחָהוצלחה עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך ר֣וּחַרוּחַרוח יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהִתְנַבִּ֖יתָוְהִתְנַבִּיתָוהתנבית עִמָּ֑םעִמָּםעמם וְנֶהְפַּכְתָּ֖וְנֶהְפַּכְתָּונהפכת לְאִ֥ישׁלְאִישׁלאיש אַחֵֽראַחֵראחר׃׃׃ 10:7 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כִּ֥יכִּיכי [תְבֹאֶינָה כ][תְבֹאֶינָה כ][תבאינה כ] (תָבֹ֛אנָה ק)(תָבֹאנָה ק)(תבאנה ק) הָאֹת֥וֹתהָאֹתוֹתהאתות הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה לָ֑ךְלָךְלך עֲשֵׂ֤העֲשֵׂהעשה לְךָ֙לְךָלך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּמְצָ֣אתִּמְצָאתמצא יָדֶ֔ךָיָדֶךָידך כִּ֥יכִּיכי הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 10:8 וְיָרַדְתָּ֣וְיָרַדְתָּוירדת לְפָנַי֮לְפָנַילפני הַגִּלְגָּל֒הַגִּלְגָּלהגלגל וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי יֹרֵ֣דיֹרֵדירד אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך לְהַעֲל֣וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות עֹל֔וֹתעֹלוֹתעלות לִזְבֹּ֖חַלִזְבֹּחַלזבח זִבְחֵ֣יזִבְחֵיזבחי שְׁלָמִ֑יםשְׁלָמִיםשלמים שִׁבְעַ֨תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֤יםיָמִיםימים תּוֹחֵל֙תּוֹחֵלתוחל עַדעַדעד־־־בּוֹאִ֣יבּוֹאִיבואי אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וְהוֹדַעְתִּ֣יוְהוֹדַעְתִּיוהודעתי לְךָ֔לְךָלך אֵ֖תאֵתאת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּעֲשֶֽׂהתַּעֲשֶׂהתעשה׃׃׃ 10:9 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כְּהַפְנֹת֤וֹכְּהַפְנֹתוֹכהפנתו שִׁכְמוֹ֙שִׁכְמוֹשכמו לָלֶ֙כֶת֙לָלֶכֶתללכת מֵעִ֣םמֵעִםמעם שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל וַיַּהֲפָךְוַיַּהֲפָךְויהפך־־־ל֥וֹלוֹלו אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לֵ֣בלֵבלב אַחֵ֑ראַחֵראחר וַיָּבֹ֛אוּוַיָּבֹאוּויבאו כָּלכָּלכל־־־הָאֹת֥וֹתהָאֹתוֹתהאתות הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ ססס 10:10 וַיָּבֹ֤אוּוַיָּבֹאוּויבאו שָׁם֙שָׁםשם הַגִּבְעָ֔תָההַגִּבְעָתָההגבעתה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה חֶֽבֶלחֶבֶלחבל־־־נְבִאִ֖יםנְבִאִיםנבאים לִקְרָאת֑וֹלִקְרָאתוֹלקראתו וַתִּצְלַ֤חוַתִּצְלַחותצלח עָלָיו֙עָלָיועליו ר֣וּחַרוּחַרוח אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים וַיִּתְנַבֵּ֖אוַיִּתְנַבֵּאויתנבא בְּתוֹכָֽםבְּתוֹכָםבתוכם׃׃׃ 10:11 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כָּלכָּלכל־־־יֽוֹדְעוֹ֙יוֹדְעוֹיודעו מֵאִתְּמ֣וֹלמֵאִתְּמוֹלמאתמול שִׁלְשׁ֔וֹםשִׁלְשׁוֹםשלשום וַיִּרְא֕וּוַיִּרְאוּויראו וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה עִםעִםעם־־־נְבִאִ֖יםנְבִאִיםנבאים נִבָּ֑אנִבָּאנבא וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָעָ֜םהָעָםהעם אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֗הוּרֵעֵהוּרעהו מַהמַהמה־־־זֶּה֙זֶּהזה הָיָ֣ההָיָההיה לְבֶןלְבֶןלבן־־־קִ֔ישׁקִישׁקיש הֲגַ֥םהֲגַםהגם שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול בַּנְּבִיאִֽיםבַּנְּבִיאִיםבנביאים׃׃׃ 10:12 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען אִ֥ישׁאִישׁאיש מִשָּׁ֛םמִשָּׁםמשם וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר וּמִ֣יוּמִיומי אֲבִיהֶ֑םאֲבִיהֶםאביהם עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן הָיְתָ֣ההָיְתָההיתה לְמָשָׁ֔ללְמָשָׁללמשל הֲגַ֥םהֲגַםהגם שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול בַּנְּבִאִֽיםבַּנְּבִאִיםבנבאים׃׃׃ 10:13 וַיְכַל֙וַיְכַלויכל מֵֽהִתְנַבּ֔וֹתמֵהִתְנַבּוֹתמהתנבות וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא הַבָּמָֽההַבָּמָההבמה׃׃׃ 10:14 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר דּ֨וֹדדּוֹדדוד שָׁא֥וּלשָׁאוּלשאול אֵלָ֛יואֵלָיואליו וְאֶֽלוְאֶלואל־־־נַעֲר֖וֹנַעֲרוֹנערו אָ֣ןאָןאן הֲלַכְתֶּ֑םהֲלַכְתֶּםהלכתם וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְבַקֵּשׁ֙לְבַקֵּשׁלבקש אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֲתֹנ֔וֹתהָאֲתֹנוֹתהאתנות וַנִּרְאֶ֣הוַנִּרְאֶהונראה כִיכִיכי־־־אַ֔יִןאַיִןאין וַנָּב֖וֹאוַנָּבוֹאונבוא אֶלאֶלאל־־־שְׁמוּאֵֽלשְׁמוּאֵלשמואל׃׃׃ 10:15 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דּ֣וֹדדּוֹדדוד שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול הַגִּֽידָההַגִּידָההגידה־־־נָּ֣אנָּאנא לִ֔ילִילי מָֽהמָהמה־־־אָמַ֥ראָמַראמר לָכֶ֖םלָכֶםלכם שְׁמוּאֵֽלשְׁמוּאֵלשמואל׃׃׃ 10:16 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־דּוֹד֔וֹדּוֹדוֹדודו הַגֵּ֤דהַגֵּדהגד הִגִּיד֙הִגִּידהגיד לָ֔נוּלָנוּלנו כִּ֥יכִּיכי נִמְצְא֖וּנִמְצְאוּנמצאו הָאֲתֹנ֑וֹתהָאֲתֹנוֹתהאתנות וְאֶתוְאֶתואת־־־דְּבַ֤רדְּבַרדבר הַמְּלוּכָה֙הַמְּלוּכָההמלוכה לֹֽאלֹאלא־־־הִגִּ֣ידהִגִּידהגיד ל֔וֹלוֹלו אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר אָמַ֥ראָמַראמר שְׁמוּאֵֽלשְׁמוּאֵלשמואל׃׃׃ פפפ
כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי הֶעֱלֵ֥יתִיהֶעֱלֵיתִיהעליתי אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וָאַצִּ֤ילוָאַצִּילואציל אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם מִיַּ֣דמִיַּדמיד מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וּמִיַּד֙וּמִיַּדומיד כָּלכָּלכל־־־הַמַּמְלָכ֔וֹתהַמַּמְלָכוֹתהממלכות הַלֹּחֲצִ֖יםהַלֹּחֲצִיםהלחצים אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 10:19 וְאַתֶּ֨םוְאַתֶּםואתם הַיּ֜וֹםהַיּוֹםהיום מְאַסְתֶּ֣םמְאַסְתֶּםמאסתם אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵיכֶ֗םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ה֣וּאהוּאהוא מוֹשִׁ֣יעַמוֹשִׁיעַמושיע לָכֶם֮לָכֶםלכם מִכָּלמִכָּלמכל־־־רָעוֹתֵיכֶ֣םרָעוֹתֵיכֶםרעותיכם וְצָרֹֽתֵיכֶם֒וְצָרֹתֵיכֶםוצרתיכם וַתֹּ֣אמְרוּוַתֹּאמְרוּותאמרו ל֔וֹלוֹלו כִּיכִּיכי־־־מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך תָּשִׂ֣יםתָּשִׂיםתשים עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הִֽתְיַצְּבוּ֙הִתְיַצְּבוּהתיצבו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְשִׁבְטֵיכֶ֖םלְשִׁבְטֵיכֶםלשבטיכם וּלְאַלְפֵיכֶֽםוּלְאַלְפֵיכֶםולאלפיכם׃׃׃ 10:20 וַיַּקְרֵ֣בוַיַּקְרֵבויקרב שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּלָּכֵ֖דוַיִּלָּכֵדוילכד שֵׁ֥בֶטשֵׁבֶטשבט בִּנְיָמִֽןבִּנְיָמִןבנימן׃׃׃ 10:21 וַיַּקְרֵ֞בוַיַּקְרֵבויקרב אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֤בֶטשֵׁבֶטשבט בִּנְיָמִן֙בִּנְיָמִןבנימן [לְמִשְׁפַּחְתֹּו כ][לְמִשְׁפַּחְתֹּו כ][למשפחתו כ] (לְמִשְׁפְּחֹתָ֔יו ק)(לְמִשְׁפְּחֹתָיו ק)(למשפחתיו ק) וַתִּלָּכֵ֖דוַתִּלָּכֵדותלכד מִשְׁפַּ֣חַתמִשְׁפַּחַתמשפחת הַמַּטְרִ֑יהַמַּטְרִיהמטרי וַיִּלָּכֵד֙וַיִּלָּכֵדוילכד שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול בֶּןבֶּןבן־־־קִ֔ישׁקִישׁקיש וַיְבַקְשֻׁ֖הוּוַיְבַקְשֻׁהוּויבקשהו וְלֹ֥אוְלֹאולא נִמְצָֽאנִמְצָאנמצא׃׃׃ 10:22 וַיִּשְׁאֲלוּוַיִּשְׁאֲלוּוישאלו־־־עוֹד֙עוֹדעוד בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה הֲבָ֥אהֲבָאהבא ע֖וֹדעוֹדעוד הֲלֹ֣םהֲלֹםהלם אִ֑ישׁאִישׁאיש ססס וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנֵּההִנֵּההנה־־־ה֥וּאהוּאהוא נֶחְבָּ֖אנֶחְבָּאנחבא אֶלאֶלאל־־־הַכֵּלִֽיםהַכֵּלִיםהכלים׃׃׃ 10:23 וַיָּרֻ֙צוּ֙וַיָּרֻצוּוירצו וַיִּקָּחֻ֣הוּוַיִּקָּחֻהוּויקחהו מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם וַיִּתְיַצֵּ֖בוַיִּתְיַצֵּבויתיצב בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעָ֑םהָעָםהעם וַיִּגְבַּהּ֙וַיִּגְבַּהּויגבה מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם מִשִּׁכְמ֖וֹמִשִּׁכְמוֹמשכמו וָמָֽעְלָהוָמָעְלָהומעלה׃׃׃ 10:24 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵ֜לשְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם הַרְּאִיתֶם֙הַרְּאִיתֶםהראיתם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּֽחַרבָּחַרבחר־־־בּ֣וֹבּוֹבו יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֛יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין כָּמֹ֖הוּכָּמֹהוּכמהו בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וַיָּרִ֧עוּוַיָּרִעוּוירעו כָלכָלכל־־־הָעָ֛םהָעָםהעם וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו יְחִ֥ייְחִייחי הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ פפפ
10:25 וַיְדַבֵּ֨רוַיְדַבֵּרוידבר שְׁמוּאֵ֜לשְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־הָעָ֗םהָעָםהעם אֵ֚תאֵתאת מִשְׁפַּ֣טמִשְׁפַּטמשפט הַמְּלֻכָ֔ההַמְּלֻכָההמלכה וַיִּכְתֹּ֣בוַיִּכְתֹּבויכתב בַּסֵּ֔פֶרבַּסֵּפֶרבספר וַיַּנַּ֖חוַיַּנַּחוינח לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיְשַׁלַּ֧חוַיְשַׁלַּחוישלח שְׁמוּאֵ֛לשְׁמוּאֵלשמואל אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אִ֥ישׁאִישׁאיש לְבֵיתֽוֹלְבֵיתוֹלביתו׃׃׃ 10:26 וְגַ֨םוְגַםוגם־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול הָלַ֥ךְהָלַךְהלך לְבֵית֖וֹלְבֵיתוֹלביתו גִּבְעָ֑תָהגִּבְעָתָהגבעתה וַיֵּלְכ֣וּוַיֵּלְכוּוילכו עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו הַחַ֕יִלהַחַיִלהחיל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָגַ֥ענָגַענגע אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים בְּלִבָּֽםבְּלִבָּםבלבם׃׃׃ 10:27 וּבְנֵ֧יוּבְנֵיובני בְלִיַּ֣עַלבְלִיַּעַלבליעל אָמְר֗וּאָמְרוּאמרו מַהמַהמה־־־יֹּשִׁעֵ֙נוּ֙יֹּשִׁעֵנוּישענו זֶ֔הזֶהזה וַיִּבְזֻ֕הוּוַיִּבְזֻהוּויבזהו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הֵבִ֥יאוּהֵבִיאוּהביאו ל֖וֹלוֹלו מִנְחָ֑המִנְחָהמנחה וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי כְּמַחֲרִֽישׁכְּמַחֲרִישׁכמחריש׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain