Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 11

11:1 וַיַּ֗עַלוַיַּעַלויעל נָחָשׁ֙נָחָשׁנחש הָֽעַמּוֹנִ֔יהָעַמּוֹנִיהעמוני וַיִּ֖חַןוַיִּחַןויחן עַלעַלעל־־־יָבֵ֣שׁיָבֵשׁיבש גִּלְעָ֑דגִּלְעָדגלעד וַיֹּ֨אמְר֜וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כָּלכָּלכל־־־אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי יָבֵישׁ֙יָבֵישׁיביש אֶלאֶלאל־־־נָחָ֔שׁנָחָשׁנחש כְּרָתכְּרָתכרת־־־לָ֥נוּלָנוּלנו בְרִ֖יתבְרִיתברית וְנַעַבְדֶֽךָּוְנַעַבְדֶךָּונעבדך׃׃׃ 11:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם נָחָשׁ֙נָחָשׁנחש הָעַמּוֹנִ֔יהָעַמּוֹנִיהעמוני בְּזֹאת֙בְּזֹאתבזאת אֶכְרֹ֣תאֶכְרֹתאכרת לָכֶ֔םלָכֶםלכם בִּנְק֥וֹרבִּנְקוֹרבנקור לָכֶ֖םלָכֶםלכם כָּלכָּלכל־־־עֵ֣יןעֵיןעין יָמִ֑יןיָמִיןימין וְשַׂמְתִּ֥יהָוְשַׂמְתִּיהָושמתיה חֶרְפָּ֖החֶרְפָּהחרפה עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 11:3 וַיֹּאמְר֨וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֜יואֵלָיואליו זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני יָבֵ֗ישׁיָבֵישׁיביש הֶ֤רֶףהֶרֶףהרף לָ֙נוּ֙לָנוּלנו שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֔יםיָמִיםימים וְנִשְׁלְחָה֙וְנִשְׁלְחָהונשלחה מַלְאָכִ֔יםמַלְאָכִיםמלאכים בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל גְּב֣וּלגְּבוּלגבול יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְאִםוְאִםואם־־־אֵ֥יןאֵיןאין מוֹשִׁ֛יעַמוֹשִׁיעַמושיע אֹתָ֖נוּאֹתָנוּאתנו וְיָצָ֥אנוּוְיָצָאנוּויצאנו אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 11:4 וַיָּבֹ֤אוּוַיָּבֹאוּויבאו הַמַּלְאָכִים֙הַמַּלְאָכִיםהמלאכים גִּבְעַ֣תגִּבְעַתגבעת שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וַיְדַבְּר֥וּוַיְדַבְּרוּוידברו הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני הָעָ֑םהָעָםהעם וַיִּשְׂא֧וּוַיִּשְׂאוּוישאו כָלכָלכל־־־הָעָ֛םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־קוֹלָ֖םקוֹלָםקולם וַיִּבְכּֽוּוַיִּבְכּוּויבכו׃׃׃ 11:5 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול בָּ֣אבָּאבא אַחֲרֵ֤יאַחֲרֵיאחרי הַבָּקָר֙הַבָּקָרהבקר מִןמִןמן־־־הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול מַהמַהמה־־־לָּעָ֖םלָּעָםלעם כִּ֣יכִּיכי יִבְכּ֑וּיִבְכּוּיבכו וַיְסַ֨פְּרוּוַיְסַפְּרוּויספרו־־־ל֔וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי יָבֵֽישׁיָבֵישׁיביש׃׃׃ 11:6 וַתִּצְלַ֤חוַתִּצְלַחותצלח רֽוּחַרוּחַרוח־־־אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים עַלעַלעל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול [בְּשָׁמְעֹו כ][בְּשָׁמְעֹו כ][בשמעו כ] (כְּשָׁמְע֖וֹ ק)(כְּשָׁמְעוֹ ק)(כשמעו ק) אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיִּ֥חַרוַיִּחַרויחר אַפּ֖וֹאַפּוֹאפו מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 11:7 וַיִּקַּח֩וַיִּקַּחויקח צֶ֨מֶדצֶמֶדצמד בָּקָ֜רבָּקָרבקר וַֽיְנַתְּחֵ֗הוּוַיְנַתְּחֵהוּוינתחהו וַיְשַׁלַּ֞חוַיְשַׁלַּחוישלח בְּכָלבְּכָלבכל־־־גְּב֣וּלגְּבוּלגבול יִשְׂרָאֵל֮יִשְׂרָאֵלישראל בְּיַ֣דבְּיַדביד הַמַּלְאָכִ֣יםהַמַּלְאָכִיםהמלאכים ׀׀׀ לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר אֵינֶ֨נּוּאֵינֶנּוּאיננו יֹצֵ֜איֹצֵאיצא אַחֲרֵ֤יאַחֲרֵיאחרי שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול וְאַחַ֣רוְאַחַרואחר שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל כֹּ֥הכֹּהכה יֵעָשֶׂ֖היֵעָשֶׂהיעשה לִבְקָר֑וֹלִבְקָרוֹלבקרו וַיִּפֹּ֤לוַיִּפֹּלויפל פַּֽחַדפַּחַדפחד־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וַיֵּצְא֖וּוַיֵּצְאוּויצאו כְּאִ֥ישׁכְּאִישׁכאיש אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 11:8 וַֽיִּפְקְדֵ֖םוַיִּפְקְדֵםויפקדם בְּבָ֑זֶקבְּבָזֶקבבזק וַיִּהְי֤וּוַיִּהְיוּויהיו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל שְׁלֹ֣שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה שְׁלֹשִׁ֥יםשְׁלֹשִׁיםשלשים אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 11:9 וַיֹּאמְר֞וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לַמַּלְאָכִ֣יםלַמַּלְאָכִיםלמלאכים הַבָּאִ֗יםהַבָּאִיםהבאים כֹּ֤הכֹּהכה תֹֽאמְרוּן֙תֹאמְרוּןתאמרון לְאִישׁ֙לְאִישׁלאיש יָבֵ֣ישׁיָבֵישׁיביש גִּלְעָ֔דגִּלְעָדגלעד מָחָ֛רמָחָרמחר תִּהְיֶֽהתִּהְיֶהתהיה־־־לָכֶ֥םלָכֶםלכם תְּשׁוּעָ֖התְּשׁוּעָהתשועה [בְּחֹם כ][בְּחֹם כ][בחם כ] (כְּחֹ֣ם ק)(כְּחֹם ק)(כחם ק) הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו הַמַּלְאָכִ֗יםהַמַּלְאָכִיםהמלאכים וַיַּגִּ֛ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לְאַנְשֵׁ֥ילְאַנְשֵׁילאנשי יָבֵ֖ישׁיָבֵישׁיביש וַיִּשְׂמָֽחוּוַיִּשְׂמָחוּוישמחו׃׃׃ 11:10 וַֽיֹּאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי יָבֵ֔ישׁיָבֵישׁיביש מָחָ֖רמָחָרמחר נֵצֵ֣אנֵצֵאנצא אֲלֵיכֶ֑םאֲלֵיכֶםאליכם וַעֲשִׂיתֶ֣םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם לָּ֔נוּלָּנוּלנו כְּכָלכְּכָלככל־־־הַטּ֖וֹבהַטּוֹבהטוב בְּעֵינֵיכֶֽםבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם׃׃׃ ססס 11:11 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי מִֽמָּחֳרָ֗תמִמָּחֳרָתממחרת וַיָּ֨שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־הָעָם֮הָעָםהעם שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה רָאשִׁים֒רָאשִׁיםראשים וַיָּבֹ֤אוּוַיָּבֹאוּויבאו בְתוֹךְבְתוֹךְבתוך־־־הַֽמַּחֲנֶה֙הַמַּחֲנֶההמחנה בְּאַשְׁמֹ֣רֶתבְּאַשְׁמֹרֶתבאשמרת הַבֹּ֔קֶרהַבֹּקֶרהבקר וַיַּכּ֥וּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־עַמּ֖וֹןעַמּוֹןעמון עַדעַדעד־־־חֹ֣םחֹםחם הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי הַנִּשְׁאָרִים֙הַנִּשְׁאָרִיםהנשארים וַיָּפֻ֔צוּוַיָּפֻצוּויפצו וְלֹ֥אוְלֹאולא נִשְׁאֲרוּנִשְׁאֲרוּנשארו־־־בָ֖םבָםבם שְׁנַ֥יִםשְׁנַיִםשנים יָֽחַדיָחַדיחד׃׃׃ 11:12 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָעָם֙הָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל מִ֣ימִימי הָאֹמֵ֔רהָאֹמֵרהאמר שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול יִמְלֹ֣ךְיִמְלֹךְימלך עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו תְּנ֥וּתְּנוּתנו הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וּנְמִיתֵֽםוּנְמִיתֵםונמיתם׃׃׃ 11:13 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול לֹֽאלֹאלא־־־יוּמַ֥תיוּמַתיומת אִ֖ישׁאִישׁאיש בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כִּ֥יכִּיכי הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום עָשָֽׂהעָשָׂהעשה־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה תְּשׁוּעָ֖התְּשׁוּעָהתשועה בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ ססס 11:14 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵל֙שְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם לְכ֖וּלְכוּלכו וְנֵלְכָ֣הוְנֵלְכָהונלכה הַגִּלְגָּ֑להַגִּלְגָּלהגלגל וּנְחַדֵּ֥שׁוּנְחַדֵּשׁונחדש שָׁ֖םשָׁםשם הַמְּלוּכָֽההַמְּלוּכָההמלוכה׃׃׃ 11:15 וַיֵּלְכ֨וּוַיֵּלְכוּוילכו כָלכָלכל־־־הָעָ֜םהָעָםהעם הַגִּלְגָּ֗להַגִּלְגָּלהגלגל וַיַּמְלִכוּ֩וַיַּמְלִכוּוימלכו שָׁ֨םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני יְהוָה֙יְהוָהיהוה בַּגִּלְגָּ֔לבַּגִּלְגָּלבגלגל וַיִּזְבְּחוּוַיִּזְבְּחוּויזבחו־־־שָׁ֛םשָׁםשם זְבָחִ֥יםזְבָחִיםזבחים שְׁלָמִ֖יםשְׁלָמִיםשלמים לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיִּשְׂמַ֨חוַיִּשְׂמַחוישמח שָׁ֥םשָׁםשם שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול וְכָלוְכָלוכל־־־אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עַדעַדעד־־־מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain