Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 13

13:1 בֶּןבֶּןבן־־־שָׁנָ֖השָׁנָהשנה שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול בְּמָלְכ֑וֹבְּמָלְכוֹבמלכו וּשְׁתֵּ֣יוּשְׁתֵּיושתי שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים מָלַ֖ךְמָלַךְמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 13:2 וַיִּבְחַרוַיִּבְחַרויבחר־־־ל֨וֹלוֹלו שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִים֮אֲלָפִיםאלפים מִיִּשְׂרָאֵל֒מִיִּשְׂרָאֵלמישראל וַיִּהְי֨וּוַיִּהְיוּויהיו עִםעִםעם־־־שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול אַלְפַּ֗יִםאַלְפַּיִםאלפים בְּמִכְמָשׂ֙בְּמִכְמָשׂבמכמש וּבְהַ֣רוּבְהַרובהר בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֔לאֵלאל וְאֶ֗לֶףוְאֶלֶףואלף הָיוּ֙הָיוּהיו עִםעִםעם־־־י֣וֹנָתָ֔ןיוֹנָתָןיונתן בְּגִבְעַ֖תבְּגִבְעַתבגבעת בִּנְיָמִ֑יןבִּנְיָמִיןבנימין וְיֶ֣תֶרוְיֶתֶרויתר הָעָ֔םהָעָםהעם שִׁלַּ֖חשִׁלַּחשלח אִ֥ישׁאִישׁאיש לְאֹהָלָֽיולְאֹהָלָיולאהליו׃׃׃ 13:3 וַיַּ֣ךְוַיַּךְויך יוֹנָתָ֗ןיוֹנָתָןיונתן אֵ֣תאֵתאת נְצִ֤יבנְצִיבנציב פְּלִשְׁתִּים֙פְּלִשְׁתִּיםפלשתים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּגֶ֔בַעבְּגֶבַעבגבע וַֽיִּשְׁמְע֖וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְשָׁאוּל֩וְשָׁאוּלושאול תָּקַ֨עתָּקַעתקע בַּשּׁוֹפָ֤רבַּשּׁוֹפָרבשופר בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יִשְׁמְע֖וּיִשְׁמְעוּישמעו הָעִבְרִֽיםהָעִבְרִיםהעברים׃׃׃ 13:4 וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֞ליִשְׂרָאֵלישראל שָׁמְע֣וּשָׁמְעוּשמעו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הִכָּ֤ההִכָּההכה שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־נְצִ֣יבנְצִיבנציב פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְגַםוְגַםוגם־־־נִבְאַשׁנִבְאַשׁנבאש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בַּפְּלִשְׁתִּ֑יםבַּפְּלִשְׁתִּיםבפלשתים וַיִּצָּעֲק֥וּוַיִּצָּעֲקוּויצעקו הָעָ֛םהָעָםהעם אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול הַגִּלְגָּֽלהַגִּלְגָּלהגלגל׃׃׃ 13:5 וּפְלִשְׁתִּ֞יםוּפְלִשְׁתִּיםופלשתים נֶאֶסְפ֣וּנֶאֶסְפוּנאספו ׀׀׀ לְהִלָּחֵ֣םלְהִלָּחֵםלהלחם עִםעִםעם־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל שְׁלֹשִׁ֨יםשְׁלֹשִׁיםשלשים אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף רֶ֙כֶב֙רֶכֶברכב וְשֵׁ֤שֶׁתוְשֵׁשֶׁתוששת אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים פָּרָשִׁ֔יםפָּרָשִׁיםפרשים וְעָ֕םוְעָםועם כַּח֛וֹלכַּחוֹלכחול אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־שְׂפַֽתשְׂפַתשפת־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים לָרֹ֑בלָרֹבלרב וַֽיַּעֲלוּ֙וַיַּעֲלוּויעלו וַיַּחֲנ֣וּוַיַּחֲנוּויחנו בְמִכְמָ֔שׂבְמִכְמָשׂבמכמש קִדְמַ֖תקִדְמַתקדמת בֵּ֥יתבֵּיתבית אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 13:6 וְאִ֨ישׁוְאִישׁואיש יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל רָאוּ֙רָאוּראו כִּ֣יכִּיכי צַרצַרצר־־־ל֔וֹלוֹלו כִּ֥יכִּיכי נִגַּ֖שׂנִגַּשׂנגש הָעָ֑םהָעָםהעם וַיִּֽתְחַבְּא֣וּוַיִּתְחַבְּאוּויתחבאו הָעָ֗םהָעָםהעם בַּמְּעָר֤וֹתבַּמְּעָרוֹתבמערות וּבַֽחֲוָחִים֙וּבַחֲוָחִיםובחוחים וּבַסְּלָעִ֔יםוּבַסְּלָעִיםובסלעים וּבַצְּרִחִ֖יםוּבַצְּרִחִיםובצרחים וּבַבֹּרֽוֹתוּבַבֹּרוֹתובברות׃׃׃ 13:7 וְעִבְרִ֗יםוְעִבְרִיםועברים עָֽבְרוּ֙עָבְרוּעברו אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ גָּ֖דגָּדגד וְגִלְעָ֑דוְגִלְעָדוגלעד וְשָׁאוּל֙וְשָׁאוּלושאול עוֹדֶ֣נּוּעוֹדֶנּוּעודנו בַגִּלְגָּ֔לבַגִּלְגָּלבגלגל וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם חָרְד֥וּחָרְדוּחרדו אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 13:8 [וַיִּיחֶל כ][וַיִּיחֶל כ][וייחל כ] (וַיּ֣וֹחֶל ק)(וַיּוֹחֶל ק)(ויוחל ק) ׀׀׀ שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֗יםיָמִיםימים לַמּוֹעֵד֙לַמּוֹעֵדלמועד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל וְלֹאוְלֹאולא־־־בָ֥אבָאבא שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל הַגִּלְגָּ֑להַגִּלְגָּלהגלגל וַיָּ֥פֶץוַיָּפֶץויפץ הָעָ֖םהָעָםהעם מֵעָלָֽיומֵעָלָיומעליו׃׃׃ 13:9 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול הַגִּ֣שׁוּהַגִּשׁוּהגשו אֵלַ֔יאֵלַיאלי הָעֹלָ֖ההָעֹלָההעלה וְהַשְּׁלָמִ֑יםוְהַשְּׁלָמִיםוהשלמים וַיַּ֖עַלוַיַּעַלויעל הָעֹלָֽההָעֹלָההעלה׃׃׃ 13:10 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כְּכַלֹּתוֹ֙כְּכַלֹּתוֹככלתו לְהַעֲל֣וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות הָעֹלָ֔ההָעֹלָההעלה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל בָּ֑אבָּאבא וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול לִקְרָאת֖וֹלִקְרָאתוֹלקראתו לְבָרֲכֽוֹלְבָרֲכוֹלברכו׃׃׃ 13:11 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל מֶ֣המֶהמה עָשִׂ֑יתָעָשִׂיתָעשית וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֡וּלשָׁאוּלשאול כִּֽיכִּיכי־־־רָאִיתִי֩רָאִיתִיראיתי כִֽיכִיכי־־־נָפַ֨ץנָפַץנפץ הָעָ֜םהָעָםהעם מֵעָלַ֗ימֵעָלַימעלי וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה לֹאלֹאלא־־־בָ֙אתָ֙בָאתָבאת לְמוֹעֵ֣דלְמוֹעֵדלמועד הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים וּפְלִשְׁתִּ֖יםוּפְלִשְׁתִּיםופלשתים נֶאֱסָפִ֥יםנֶאֱסָפִיםנאספים מִכְמָֽשׂמִכְמָשׂמכמש׃׃׃ 13:12 וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר עַ֠תָּהעַתָּהעתה יֵרְד֨וּיֵרְדוּירדו פְלִשְׁתִּ֤יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים אֵלַי֙אֵלַיאלי הַגִּלְגָּ֔להַגִּלְגָּלהגלגל וּפְנֵ֥יוּפְנֵיופני יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֹ֣אלֹאלא חִלִּ֑יתִיחִלִּיתִיחליתי וָֽאֶתְאַפַּ֔קוָאֶתְאַפַּקואתאפק וָאַעֲלֶ֖הוָאַעֲלֶהואעלה הָעֹלָֽההָעֹלָההעלה׃׃׃ ססס 13:13 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵ֛לשְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול נִסְכָּ֑לְתָּנִסְכָּלְתָּנסכלת לֹ֣אלֹאלא שָׁמַ֗רְתָּשָׁמַרְתָּשמרת אֶתאֶתאת־־־מִצְוַ֞תמִצְוַתמצות יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוָּ֔ךְצִוָּךְצוך כִּ֣יכִּיכי עַתָּ֗העַתָּהעתה הֵכִ֨יןהֵכִיןהכין יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מַֽמְלַכְתְּךָ֛מַמְלַכְתְּךָממלכתך אֶלאֶלאל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 13:14 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה מַמְלַכְתְּךָ֣מַמְלַכְתְּךָממלכתך לֹאלֹאלא־־־תָק֑וּםתָקוּםתקום בִּקֵּשׁ֩בִּקֵּשׁבקש יְהוָ֨היְהוָהיהוה ל֜וֹלוֹלו אִ֣ישׁאִישׁאיש כִּלְבָב֗וֹכִּלְבָבוֹכלבבו וַיְצַוֵּ֨הוּוַיְצַוֵּהוּויצוהו יְהוָ֤היְהוָהיהוה לְנָגִיד֙לְנָגִידלנגיד עַלעַלעל־־־עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו כִּ֚יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא שָׁמַ֔רְתָּשָׁמַרְתָּשמרת אֵ֥תאֵתאת אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־צִוְּךָ֖צִוְּךָצוך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
13:15 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם שְׁמוּאֵ֗לשְׁמוּאֵלשמואל וַיַּ֛עַלוַיַּעַלויעל מִןמִןמן־־־הַגִּלְגָּ֖להַגִּלְגָּלהגלגל גִּבְעַ֣תגִּבְעַתגבעת בִּנְיָמִ֑ןבִּנְיָמִןבנימן וַיִּפְקֹ֣דוַיִּפְקֹדויפקד שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־הָעָם֙הָעָםהעם הַנִּמְצְאִ֣יםהַנִּמְצְאִיםהנמצאים עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו כְּשֵׁ֥שׁכְּשֵׁשׁכשש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 13:16 וְשָׁא֞וּלוְשָׁאוּלושאול וְיוֹנָתָ֣ןוְיוֹנָתָןויונתן בְּנ֗וֹבְּנוֹבנו וְהָעָם֙וְהָעָםוהעם הַנִּמְצָ֣אהַנִּמְצָאהנמצא עִמָּ֔םעִמָּםעמם יֹשְׁבִ֖יםיֹשְׁבִיםישבים בְּגֶ֣בַעבְּגֶבַעבגבע בִּנְיָמִ֑ןבִּנְיָמִןבנימן וּפְלִשְׁתִּ֖יםוּפְלִשְׁתִּיםופלשתים חָנ֥וּחָנוּחנו בְמִכְמָֽשׂבְמִכְמָשׂבמכמש׃׃׃ 13:17 וַיֵּצֵ֧אוַיֵּצֵאויצא הַמַּשְׁחִ֛יתהַמַּשְׁחִיתהמשחית מִמַּחֲנֵ֥המִמַּחֲנֵהממחנה פְלִשְׁתִּ֖יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה רָאשִׁ֑יםרָאשִׁיםראשים הָרֹ֨אשׁהָרֹאשׁהראש אֶחָ֥דאֶחָדאחד יִפְנֶ֛היִפְנֶהיפנה אֶלאֶלאל־־־דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך עָפְרָ֖העָפְרָהעפרה אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ שׁוּעָֽלשׁוּעָלשועל׃׃׃ 13:18 וְהָרֹ֤אשׁוְהָרֹאשׁוהראש אֶחָד֙אֶחָדאחד יִפְנֶ֔היִפְנֶהיפנה דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך בֵּ֣יתבֵּיתבית חֹר֑וֹןחֹרוֹןחרון וְהָרֹ֨אשׁוְהָרֹאשׁוהראש אֶחָ֤דאֶחָדאחד יִפְנֶה֙יִפְנֶהיפנה דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַגְּב֔וּלהַגְּבוּלהגבול הַנִּשְׁקָ֛ףהַנִּשְׁקָףהנשקף עַלעַלעל־־־גֵּ֥יגֵּיגי הַצְּבֹעִ֖יםהַצְּבֹעִיםהצבעים הַמִּדְבָּֽרָההַמִּדְבָּרָההמדברה׃׃׃ ססס 13:19 וְחָרָשׁ֙וְחָרָשׁוחרש לֹ֣אלֹאלא יִמָּצֵ֔איִמָּצֵאימצא בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּֽיכִּיכי־־־[אָמַר כ][אָמַר כ][אמר כ] (אָמְר֣וּ ק)(אָמְרוּ ק)(אמרו ק) פְלִשְׁתִּ֔יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים פֶּ֚ןפֶּןפן יַעֲשׂ֣וּיַעֲשׂוּיעשו הָעִבְרִ֔יםהָעִבְרִיםהעברים חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב א֥וֹאוֹאו חֲנִֽיתחֲנִיתחנית׃׃׃ 13:20 וַיֵּרְד֥וּוַיֵּרְדוּוירדו כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הַפְּלִשְׁתִּ֑יםהַפְּלִשְׁתִּיםהפלשתים לִ֠לְטוֹשׁלִלְטוֹשׁללטוש אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־מַחֲרַשְׁתּ֤וֹמַחֲרַשְׁתּוֹמחרשתו וְאֶתוְאֶתואת־־־אֵתוֹ֙אֵתוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־קַרְדֻּמּ֔וֹקַרְדֻּמּוֹקרדמו וְאֵ֖תוְאֵתואת מַחֲרֵשָׁתֽוֹמַחֲרֵשָׁתוֹמחרשתו׃׃׃ 13:21 וְֽהָיְתָ֞הוְהָיְתָהוהיתה הַפְּצִ֣ירָההַפְּצִירָההפצירה פִ֗יםפִיםפים לַמַּֽחֲרֵשֹׁת֙לַמַּחֲרֵשֹׁתלמחרשת וְלָ֣אֵתִ֔יםוְלָאֵתִיםולאתים וְלִשְׁלֹ֥שׁוְלִשְׁלֹשׁולשלש קִלְּשׁ֖וֹןקִלְּשׁוֹןקלשון וּלְהַקַּרְדֻּמִּ֑יםוּלְהַקַּרְדֻּמִּיםולהקרדמים וּלְהַצִּ֖יבוּלְהַצִּיבולהציב הַדָּרְבָֽןהַדָּרְבָןהדרבן׃׃׃ 13:22 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום מִלְחֶ֔מֶתמִלְחֶמֶתמלחמת וְלֹ֨אוְלֹאולא נִמְצָ֜אנִמְצָאנמצא חֶ֤רֶבחֶרֶבחרב וַחֲנִית֙וַחֲנִיתוחנית בְּיַ֣דבְּיַדביד כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֶתאֶתאת־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול וְאֶתוְאֶתואת־־־יוֹנָתָ֑ןיוֹנָתָןיונתן וַתִּמָּצֵ֣אוַתִּמָּצֵאותמצא לְשָׁא֔וּללְשָׁאוּללשאול וּלְיוֹנָתָ֖ןוּלְיוֹנָתָןוליונתן בְּנֽוֹבְּנוֹבנו׃׃׃ 13:23 וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא מַצַּ֣במַצַּבמצב פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים אֶֽלאֶלאל־־־מַעֲבַ֖רמַעֲבַרמעבר מִכְמָֽשׂמִכְמָשׂמכמש׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain