Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 14

14:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹנָתָ֤ןיוֹנָתָןיונתן בֶּןבֶּןבן־־־שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֙עַר֙הַנַּעַרהנער נֹשֵׂ֣אנֹשֵׂאנשא כֵלָ֔יוכֵלָיוכליו לְכָ֗הלְכָהלכה וְנַעְבְּרָה֙וְנַעְבְּרָהונעברה אֶלאֶלאל־־־מַצַּ֣במַצַּבמצב פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר מֵעֵ֣בֶרמֵעֵבֶרמעבר הַלָּ֑זהַלָּזהלז וּלְאָבִ֖יווּלְאָבִיוולאביו לֹ֥אלֹאלא הִגִּֽידהִגִּידהגיד׃׃׃ 14:2 וְשָׁא֗וּלוְשָׁאוּלושאול יוֹשֵׁב֙יוֹשֵׁביושב בִּקְצֵ֣הבִּקְצֵהבקצה הַגִּבְעָ֔ההַגִּבְעָההגבעה תַּ֥חַתתַּחַתתחת הָרִמּ֖וֹןהָרִמּוֹןהרמון אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּמִגְר֑וֹןבְּמִגְרוֹןבמגרון וְהָעָם֙וְהָעָםוהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו כְּשֵׁ֥שׁכְּשֵׁשׁכשש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 14:3 וַאֲחִיָּ֣הוַאֲחִיָּהואחיה בֶןבֶןבן־־־אֲחִט֡וּבאֲחִטוּבאחטוב אֲחִ֡יאֲחִיאחי אִיכָב֣וֹדאִיכָבוֹדאיכבוד ׀׀׀ בֶּןבֶּןבן־־־פִּינְחָ֨ספִּינְחָספינחס בֶּןבֶּןבן־־־עֵלִ֜יעֵלִיעלי כֹּהֵ֧ןכֹּהֵןכהן ׀׀׀ יְהוָ֛היְהוָהיהוה בְּשִׁל֖וֹבְּשִׁלוֹבשלו נֹשֵׂ֣אנֹשֵׂאנשא אֵפ֑וֹדאֵפוֹדאפוד וְהָעָם֙וְהָעָםוהעם לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עיָדַעידע כִּ֥יכִּיכי הָלַ֖ךְהָלַךְהלך יוֹנָתָֽןיוֹנָתָןיונתן׃׃׃ 14:4 וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַֽמַּעְבְּר֗וֹתהַמַּעְבְּרוֹתהמעברות אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר בִּקֵּ֤שׁבִּקֵּשׁבקש יֽוֹנָתָן֙יוֹנָתָןיונתן לַֽעֲבֹר֙לַעֲבֹרלעבר עַלעַלעל־־־מַצַּ֣במַצַּבמצב פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים שֵׁןשֵׁןשן־־־הַסֶּ֤לַעהַסֶּלַעהסלע מֵהָעֵ֙בֶר֙מֵהָעֵבֶרמהעבר מִזֶּ֔המִזֶּהמזה וְשֵׁןוְשֵׁןושן־־־הַסֶּ֥לַעהַסֶּלַעהסלע מֵהָעֵ֖בֶרמֵהָעֵבֶרמהעבר מִזֶּ֑המִזֶּהמזה וְשֵׁ֤םוְשֵׁםושם הָֽאֶחָד֙הָאֶחָדהאחד בּוֹצֵ֔ץבּוֹצֵץבוצץ וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם הָאֶחָ֖דהָאֶחָדהאחד סֶֽנֶּהסֶנֶּהסנה׃׃׃ 14:5 הַשֵּׁ֧ןהַשֵּׁןהשן הָאֶחָ֛דהָאֶחָדהאחד מָצ֥וּקמָצוּקמצוק מִצָּפ֖וֹןמִצָּפוֹןמצפון מ֣וּלמוּלמול מִכְמָ֑שׂמִכְמָשׂמכמש וְהָאֶחָ֥דוְהָאֶחָדוהאחד מִנֶּ֖גֶבמִנֶּגֶבמנגב מ֥וּלמוּלמול גָּֽבַעגָּבַעגבע׃׃׃ ססס 14:6 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹנָתָ֜ןיְהוֹנָתָןיהונתן אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֣עַרהַנַּעַרהנער ׀׀׀ נֹשֵׂ֣אנֹשֵׂאנשא כֵלָ֗יוכֵלָיוכליו לְכָה֙לְכָהלכה וְנַעְבְּרָ֗הוְנַעְבְּרָהונעברה אֶלאֶלאל־־־מַצַּב֙מַצַּבמצב הָעֲרֵלִ֣יםהָעֲרֵלִיםהערלים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אוּלַ֛יאוּלַיאולי יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה יְהוָ֖היְהוָהיהוה לָ֑נוּלָנוּלנו כִּ֣יכִּיכי אֵ֤יןאֵיןאין לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה מַעְצ֔וֹרמַעְצוֹרמעצור לְהוֹשִׁ֥יעַלְהוֹשִׁיעַלהושיע בְּרַ֖בבְּרַבברב א֥וֹאוֹאו בִמְעָֽטבִמְעָטבמעט׃׃׃ 14:7 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו נֹשֵׂ֣אנֹשֵׂאנשא כֵלָ֔יוכֵלָיוכליו עֲשֵׂ֖העֲשֵׂהעשה כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּלְבָבֶ֑ךָבִּלְבָבֶךָבלבבך נְטֵ֣הנְטֵהנטה לָ֔ךְלָךְלך הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני עִמְּךָ֖עִמְּךָעמך כִּלְבָבֶֽךָכִּלְבָבֶךָכלבבך׃׃׃ ססס 14:8 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר יְה֣וֹנָתָ֔ןיְהוֹנָתָןיהונתן הִנֵּ֛ההִנֵּההנה אֲנַ֥חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו עֹבְרִ֖יםעֹבְרִיםעברים אֶלאֶלאל־־־הָאֲנָשִׁ֑יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וְנִגְלִ֖ינוּוְנִגְלִינוּונגלינו אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 14:9 אִםאִםאם־־־כֹּ֤הכֹּהכה יֹֽאמְרוּ֙יֹאמְרוּיאמרו אֵלֵ֔ינוּאֵלֵינוּאלינו דֹּ֕מּוּדֹּמּוּדמו עַדעַדעד־־־הַגִּיעֵ֖נוּהַגִּיעֵנוּהגיענו אֲלֵיכֶ֑םאֲלֵיכֶםאליכם וְעָמַ֣דְנוּוְעָמַדְנוּועמדנו תַחְתֵּ֔ינוּתַחְתֵּינוּתחתינו וְלֹ֥אוְלֹאולא נַעֲלֶ֖הנַעֲלֶהנעלה אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 14:10 וְאִםוְאִםואם־־־כֹּ֨הכֹּהכה יֹאמְר֜וּיֹאמְרוּיאמרו עֲל֤וּעֲלוּעלו עָלֵ֙ינוּ֙עָלֵינוּעלינו וְעָלִ֔ינוּוְעָלִינוּועלינו כִּֽיכִּיכי־־־נְתָנָ֥םנְתָנָםנתנם יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיָדֵ֑נוּבְּיָדֵנוּבידנו וְזֶהוְזֶהוזה־־־לָּ֖נוּלָּנוּלנו הָאֽוֹתהָאוֹתהאות׃׃׃ 14:11 וַיִּגָּל֣וּוַיִּגָּלוּויגלו שְׁנֵיהֶ֔םשְׁנֵיהֶםשניהם אֶלאֶלאל־־־מַצַּ֖במַצַּבמצב פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו פְלִשְׁתִּ֔יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים הִנֵּ֤ההִנֵּההנה עִבְרִים֙עִבְרִיםעברים יֹֽצְאִ֔יםיֹצְאִיםיצאים מִןמִןמן־־־הַחֹרִ֖יםהַחֹרִיםהחרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִתְחַבְּאוּהִתְחַבְּאוּהתחבאו־־־שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 14:12 וַיַּעֲנוּ֩וַיַּעֲנוּויענו אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי הַמַּצָּבָ֜ההַמַּצָּבָההמצבה אֶתאֶתאת־־־יוֹנָתָ֣ןיוֹנָתָןיונתן ׀׀׀ וְאֶתוְאֶתואת־־־נֹשֵׂ֣אנֹשֵׂאנשא כֵלָ֗יוכֵלָיוכליו וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו עֲל֣וּעֲלוּעלו אֵלֵ֔ינוּאֵלֵינוּאלינו וְנוֹדִ֥יעָהוְנוֹדִיעָהונודיעה אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם דָּבָ֑רדָּבָרדבר פפפ
וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹנָתָ֜ןיוֹנָתָןיונתן אֶלאֶלאל־־־נֹשֵׂ֤אנֹשֵׂאנשא כֵלָיו֙כֵלָיוכליו עֲלֵ֣העֲלֵהעלה אַחֲרַ֔יאַחֲרַיאחרי כִּֽיכִּיכי־־־נְתָנָ֥םנְתָנָםנתנם יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַ֥דבְּיַדביד יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 14:13 וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל יוֹנָתָ֗ןיוֹנָתָןיונתן עַלעַלעל־־־יָדָיו֙יָדָיוידיו וְעַלוְעַלועל־־־רַגְלָ֔יורַגְלָיורגליו וְנֹשֵׂ֥אוְנֹשֵׂאונשא כֵלָ֖יוכֵלָיוכליו אַחֲרָ֑יואַחֲרָיואחריו וַֽיִּפְּלוּ֙וַיִּפְּלוּויפלו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יוֹנָתָ֔ןיוֹנָתָןיונתן וְנֹשֵׂ֥אוְנֹשֵׂאונשא כֵלָ֖יוכֵלָיוכליו מְמוֹתֵ֥תמְמוֹתֵתממותת אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 14:14 וַתְּהִ֞יוַתְּהִיותהי הַמַּכָּ֣ההַמַּכָּההמכה הָרִאשֹׁנָ֗ההָרִאשֹׁנָההראשנה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הִכָּ֧ההִכָּההכה יוֹנָתָ֛ןיוֹנָתָןיונתן וְנֹשֵׂ֥אוְנֹשֵׂאונשא כֵלָ֖יוכֵלָיוכליו כְּעֶשְׂרִ֣יםכְּעֶשְׂרִיםכעשרים אִ֑ישׁאִישׁאיש כְּבַחֲצִ֥יכְּבַחֲצִיכבחצי מַעֲנָ֖המַעֲנָהמענה צֶ֥מֶדצֶמֶדצמד שָׂדֶֽהשָׂדֶהשדה׃׃׃ 14:15 וַתְּהִי֩וַתְּהִיותהי חֲרָדָ֨החֲרָדָהחרדה בַמַּחֲנֶ֤הבַמַּחֲנֶהבמחנה בַשָּׂדֶה֙בַשָּׂדֶהבשדה וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם הַמַּצָּב֙הַמַּצָּבהמצב וְהַמַּשְׁחִ֔יתוְהַמַּשְׁחִיתוהמשחית חָרְד֖וּחָרְדוּחרדו גַּםגַּםגם־־־הֵ֑מָּההֵמָּההמה וַתִּרְגַּ֣זוַתִּרְגַּזותרגז הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וַתְּהִ֖יוַתְּהִיותהי לְחֶרְדַּ֥תלְחֶרְדַּתלחרדת אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 14:16 וַיִּרְא֤וּוַיִּרְאוּויראו הַצֹּפִים֙הַצֹּפִיםהצפים לְשָׁא֔וּללְשָׁאוּללשאול בְּגִבְעַ֖תבְּגִבְעַתבגבעת בִּנְיָמִ֑ןבִּנְיָמִןבנימן וְהִנֵּ֧הוְהִנֵּהוהנה הֶהָמ֛וֹןהֶהָמוֹןההמון נָמ֖וֹגנָמוֹגנמוג וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַהֲלֹֽםוַהֲלֹםוהלם׃׃׃ פפפ
14:17 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול לָעָם֙לָעָםלעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו פִּקְדוּפִּקְדוּפקדו־־־נָ֣אנָאנא וּרְא֔וּוּרְאוּוראו מִ֖ימִימי הָלַ֣ךְהָלַךְהלך מֵעִמָּ֑נוּמֵעִמָּנוּמעמנו וַֽיִּפְקְד֔וּוַיִּפְקְדוּויפקדו וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה אֵ֥יןאֵיןאין יוֹנָתָ֖ןיוֹנָתָןיונתן וְנֹשֵׂ֥אוְנֹשֵׂאונשא כֵלָֽיוכֵלָיוכליו׃׃׃ 14:18 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול לַֽאֲחִיָּ֔הלַאֲחִיָּהלאחיה הַגִּ֖ישָׁההַגִּישָׁההגישה אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים כִּֽיכִּיכי־־־הָיָ֞ההָיָההיה אֲר֧וֹןאֲרוֹןארון הָאֱלֹהִ֛יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 14:19 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי עַ֣דעַדעד דִּבֶּ֤רדִּבֶּרדבר שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְהֶהָמ֗וֹןוְהֶהָמוֹןוההמון אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בְּמַחֲנֵ֣הבְּמַחֲנֵהבמחנה פְלִשְׁתִּ֔יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הָל֖וֹךְהָלוֹךְהלוך וָרָ֑בוָרָבורב פפפ
וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן אֱסֹ֥ףאֱסֹףאסף יָדֶֽךָיָדֶךָידך׃׃׃ 14:20 וַיִּזָּעֵ֣קוַיִּזָּעֵקויזעק שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָם֙הָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַדעַדעד־־־הַמִּלְחָמָ֑ההַמִּלְחָמָההמלחמה וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה הָיְתָ֜ההָיְתָההיתה חֶ֤רֶבחֶרֶבחרב אִישׁ֙אִישׁאיש בְּרֵעֵ֔הוּבְּרֵעֵהוּברעהו מְהוּמָ֖המְהוּמָהמהומה גְּדוֹלָ֥הגְּדוֹלָהגדולה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 14:21 וְהָעִבְרִ֗יםוְהָעִבְרִיםוהעברים הָי֤וּהָיוּהיו לַפְּלִשְׁתִּים֙לַפְּלִשְׁתִּיםלפלשתים כְּאֶתְמ֣וֹלכְּאֶתְמוֹלכאתמול שִׁלְשׁ֔וֹםשִׁלְשׁוֹםשלשום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָל֥וּעָלוּעלו עִמָּ֛םעִמָּםעמם בַּֽמַּחֲנֶ֖הבַּמַּחֲנֶהבמחנה סָבִ֑יבסָבִיבסביב וְגַםוְגַםוגם־־־הֵ֗מָּההֵמָּההמה לִֽהְיוֹת֙לִהְיוֹתלהיות עִםעִםעם־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עִםעִםעם־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול וְיוֹנָתָֽןוְיוֹנָתָןויונתן׃׃׃ 14:22 וְכֹל֩וְכֹלוכל אִ֨ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל הַמִּֽתְחַבְּאִ֤יםהַמִּתְחַבְּאִיםהמתחבאים בְּהַרבְּהַרבהר־־־אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים שָֽׁמְע֔וּשָׁמְעוּשמעו כִּֽיכִּיכי־־־נָ֖סוּנָסוּנסו פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַֽיַּדְבְּק֥וּוַיַּדְבְּקוּוידבקו גַםגַםגם־־־הֵ֛מָּההֵמָּההמה אַחֲרֵיהֶ֖םאַחֲרֵיהֶםאחריהם בַּמִּלְחָמָֽהבַּמִּלְחָמָהבמלחמה׃׃׃ 14:23 וַיּ֧וֹשַׁעוַיּוֹשַׁעויושע יְהוָ֛היְהוָהיהוה בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְהַ֨מִּלְחָמָ֔הוְהַמִּלְחָמָהוהמלחמה עָבְרָ֖העָבְרָהעברה אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 14:24 וְאִֽישׁוְאִישׁואיש־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל נִגַּ֖שׂנִגַּשׂנגש בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וַיֹּאֶל֩וַיֹּאֶלויאל שָׁא֨וּלשָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־הָעָ֜םהָעָםהעם לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר אָר֣וּראָרוּרארור הָ֠אִישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֹ֨אכַליֹאכַליאכל לֶ֜חֶםלֶחֶםלחם עַדעַדעד־־־הָעֶ֗רֶבהָעֶרֶבהערב וְנִקַּמְתִּי֙וְנִקַּמְתִּיונקמתי מֵאֹ֣יְבַ֔ימֵאֹיְבַימאיבי וְלֹֽאוְלֹאולא טָעַ֥םטָעַםטעם כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ ססס 14:25 וְכָלוְכָלוכל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ בָּ֣אוּבָּאוּבאו בַיָּ֑עַרבַיָּעַרביער וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַ֖שׁדְבַשׁדבש עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 14:26 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא הָעָם֙הָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־הַיַּ֔עַרהַיַּעַרהיער וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה הֵ֣לֶךְהֵלֶךְהלך דְּבָ֑שׁדְּבָשׁדבש וְאֵיןוְאֵיןואין־־־מַשִּׂ֤יגמַשִּׂיגמשיג יָדוֹ֙יָדוֹידו אֶלאֶלאל־־־פִּ֔יופִּיופיו כִּֽיכִּיכי־־־יָרֵ֥איָרֵאירא הָעָ֖םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־הַשְּׁבֻעָֽההַשְּׁבֻעָההשבעה׃׃׃ 14:27 וְיוֹנָתָ֣ןוְיוֹנָתָןויונתן לֹֽאלֹאלא־־־שָׁמַ֗עשָׁמַעשמע בְּהַשְׁבִּ֣יעַבְּהַשְׁבִּיעַבהשביע אָבִיו֮אָבִיואביו אֶתאֶתאת־־־הָעָם֒הָעָםהעם וַיִּשְׁלַ֗חוַיִּשְׁלַחוישלח אֶתאֶתאת־־־קְצֵ֤הקְצֵהקצה הַמַּטֶּה֙הַמַּטֶּההמטה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו וַיִּטְבֹּ֥לוַיִּטְבֹּלויטבל אוֹתָ֖הּאוֹתָהּאותה בְּיַעְרַ֣תבְּיַעְרַתביערת הַדְּבָ֑שׁהַדְּבָשׁהדבש וַיָּ֤שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב יָדוֹ֙יָדוֹידו אֶלאֶלאל־־־פִּ֔יופִּיופיו [וַתָּרֹאנָה כ][וַתָּרֹאנָה כ][ותראנה כ] (וַתָּאֹ֖רְנָה ק)(וַתָּאֹרְנָה ק)(ותארנה ק) עֵינָֽיועֵינָיועיניו׃׃׃ 14:28 וַיַּעַן֩וַיַּעַןויען אִ֨ישׁאִישׁאיש מֵֽהָעָ֜םמֵהָעָםמהעם וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַשְׁבֵּעַ֩הַשְׁבֵּעַהשבע הִשְׁבִּ֨יעַהִשְׁבִּיעַהשביע אָבִ֤יךָאָבִיךָאביך אֶתאֶתאת־־־הָעָם֙הָעָםהעם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אָר֥וּראָרוּרארור הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֹ֥אכַליֹאכַליאכל לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וַיָּ֖עַףוַיָּעַףויעף הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 14:29 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר יֽוֹנָתָ֔ןיוֹנָתָןיונתן עָכַ֥רעָכַרעכר אָבִ֖יאָבִיאבי אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ רְאוּרְאוּראו־־־נָא֙נָאנא כִּֽיכִּיכי־־־אֹ֣רוּאֹרוּארו עֵינַ֔יעֵינַיעיני כִּ֣יכִּיכי טָעַ֔מְתִּיטָעַמְתִּיטעמתי מְעַ֖טמְעַטמעט דְּבַ֥שׁדְּבַשׁדבש הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 14:30 אַ֗ףאַףאף כִּ֡יכִּיכי לוּא֩לוּאלוא אָכֹ֨לאָכֹלאכל אָכַ֤לאָכַלאכל הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום הָעָ֔םהָעָםהעם מִשְּׁלַ֥למִשְּׁלַלמשלל אֹיְבָ֖יואֹיְבָיואיביו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מָצָ֑אמָצָאמצא כִּ֥יכִּיכי עַתָּ֛העַתָּהעתה לֹֽאלֹאלא־־־רָבְתָ֥הרָבְתָהרבתה מַכָּ֖המַכָּהמכה בַּפְּלִשְׁתִּֽיםבַּפְּלִשְׁתִּיםבפלשתים׃׃׃ 14:31 וַיַּכּ֞וּוַיַּכּוּויכו בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַהוּא֙הַהוּאההוא בַּפְּלִשְׁתִּ֔יםבַּפְּלִשְׁתִּיםבפלשתים מִמִּכְמָ֖שׂמִמִּכְמָשׂממכמש אַיָּלֹ֑נָהאַיָּלֹנָהאילנה וַיָּ֥עַףוַיָּעַףויעף הָעָ֖םהָעָםהעם מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 14:32 [וַיַּעַשׂ כ][וַיַּעַשׂ כ][ויעש כ] (וַיַּ֤עַט ק)(וַיַּעַט ק)(ויעט ק) הָעָם֙הָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־[שָׁלָל כ][שָׁלָל כ][שלל כ] (הַשָּׁלָ֔ל ק)(הַשָּׁלָל ק)(השלל ק) וַיִּקְח֨וּוַיִּקְחוּויקחו צֹ֧אןצֹאןצאן וּבָקָ֛רוּבָקָרובקר וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני בָקָ֖רבָקָרבקר וַיִּשְׁחֲטוּוַיִּשְׁחֲטוּוישחטו־־־אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה וַיֹּ֥אכַלוַיֹּאכַלויאכל הָעָ֖םהָעָםהעם עַלעַלעל־־־הַדָּֽםהַדָּםהדם׃׃׃ 14:33 וַיַּגִּ֤ידוּוַיַּגִּידוּויגידו לְשָׁאוּל֙לְשָׁאוּללשאול לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֥ההִנֵּההנה הָעָ֛םהָעָםהעם חֹטִ֥איםחֹטִאיםחטאים לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה לֶאֱכֹ֣ללֶאֱכֹללאכל עַלעַלעל־־־הַדָּ֑םהַדָּםהדם וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בְּגַדְתֶּ֔םבְּגַדְתֶּםבגדתם גֹּֽלּוּגֹּלּוּגלו־־־אֵלַ֥יאֵלַיאלי הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום אֶ֥בֶןאֶבֶןאבן גְּדוֹלָֽהגְּדוֹלָהגדולה׃׃׃ 14:34 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול פֻּ֣צוּפֻּצוּפצו בָעָ֡םבָעָםבעם וַאֲמַרְתֶּ֣םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם לָהֶ֡םלָהֶםלהם הַגִּ֣ישׁוּהַגִּישׁוּהגישו אֵלַי֩אֵלַיאלי אִ֨ישׁאִישׁאיש שׁוֹר֜וֹשׁוֹרוֹשורו וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש שְׂיֵ֗הוּשְׂיֵהוּשיהו וּשְׁחַטְתֶּ֤םוּשְׁחַטְתֶּםושחטתם בָּזֶה֙בָּזֶהבזה וַאֲכַלְתֶּ֔םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תֶחֶטְא֥וּתֶחֶטְאוּתחטאו לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה לֶאֱכֹ֣ללֶאֱכֹללאכל אֶלאֶלאל־־־הַדָּ֑םהַדָּםהדם וַיַּגִּ֨שׁוּוַיַּגִּשׁוּויגשו כָלכָלכל־־־הָעָ֜םהָעָםהעם אִ֣ישׁאִישׁאיש שׁוֹר֧וֹשׁוֹרוֹשורו בְיָד֛וֹבְיָדוֹבידו הַלַּ֖יְלָההַלַּיְלָההלילה וַיִּשְׁחֲטוּוַיִּשְׁחֲטוּוישחטו־־־שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 14:35 וַיִּ֧בֶןוַיִּבֶןויבן שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול מִזְבֵּ֖חַמִזְבֵּחַמזבח לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה אֹת֣וֹאֹתוֹאתו הֵחֵ֔להֵחֵלהחל לִבְנ֥וֹתלִבְנוֹתלבנות מִזְבֵּ֖חַמִזְבֵּחַמזבח לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ פפפ
14:36 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֡וּלשָׁאוּלשאול נֵרְדָ֣הנֵרְדָהנרדה אַחֲרֵי֩אַחֲרֵיאחרי פְלִשְׁתִּ֨יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים ׀׀׀ לַ֜יְלָהלַיְלָהלילה וְֽנָבֹ֥זָהוְנָבֹזָהונבזה בָהֶ֣םבָהֶםבהם ׀׀׀ עַדעַדעד־־־א֣וֹראוֹראור הַבֹּ֗קֶרהַבֹּקֶרהבקר וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נַשְׁאֵ֤רנַשְׁאֵרנשאר בָּהֶם֙בָּהֶםבהם אִ֔ישׁאִישׁאיש וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כָּלכָּלכל־־־הַטּ֥וֹבהַטּוֹבהטוב בְּעֵינֶ֖יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך עֲשֵׂ֑העֲשֵׂהעשה ססס וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן נִקְרְבָ֥הנִקְרְבָהנקרבה הֲלֹ֖םהֲלֹםהלם אֶלאֶלאל־־־הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 14:37 וַיִּשְׁאַ֤לוַיִּשְׁאַלוישאל שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול בֵּֽאלֹהִ֔יםבֵּאלֹהִיםבאלהים הַֽאֵרֵד֙הַאֵרֵדהארד אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי פְלִשְׁתִּ֔יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים הֲתִתְּנֵ֖םהֲתִתְּנֵםהתתנם בְּיַ֣דבְּיַדביד יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹ֥אוְלֹאולא עָנָ֖הוּעָנָהוּענהו בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 14:38 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול גֹּ֣שֽׁוּגֹּשׁוּגשו הֲלֹ֔םהֲלֹםהלם כֹּ֖לכֹּלכל פִּנּ֣וֹתפִּנּוֹתפנות הָעָ֑םהָעָםהעם וּדְע֣וּוּדְעוּודעו וּרְא֔וּוּרְאוּוראו בַּמָּ֗הבַּמָּהבמה הָֽיְתָ֛ההָיְתָההיתה הַחַטָּ֥אתהַחַטָּאתהחטאת הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 14:39 כִּ֣יכִּיכי חַיחַיחי־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה הַמּוֹשִׁ֙יעַ֙הַמּוֹשִׁיעַהמושיע אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֧יכִּיכי אִםאִםאם־־־יֶשְׁנ֛וֹיֶשְׁנוֹישנו בְּיוֹנָתָ֥ןבְּיוֹנָתָןביונתן בְּנִ֖יבְּנִיבני כִּ֣יכִּיכי מ֣וֹתמוֹתמות יָמ֑וּתיָמוּתימות וְאֵ֥יןוְאֵיןואין עֹנֵ֖הוּעֹנֵהוּענהו מִכָּלמִכָּלמכל־־־הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 14:40 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אַתֶּם֙אַתֶּםאתם תִּֽהְיוּ֙תִּהְיוּתהיו לְעֵ֣בֶרלְעֵבֶרלעבר אֶחָ֔דאֶחָדאחד וַֽאֲנִי֙וַאֲנִיואני וְיוֹנָתָ֣ןוְיוֹנָתָןויונתן בְּנִ֔יבְּנִיבני נִהְיֶ֖הנִהְיֶהנהיה לְעֵ֣בֶרלְעֵבֶרלעבר אֶחָ֑דאֶחָדאחד וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הָעָם֙הָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול הַטּ֥וֹבהַטּוֹבהטוב בְּעֵינֶ֖יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך עֲשֵֽׂהעֲשֵׂהעשה׃׃׃ ססס 14:41 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הָ֣בָההָבָההבה תָמִ֑יםתָמִיםתמים וַיִּלָּכֵ֧דוַיִּלָּכֵדוילכד יוֹנָתָ֛ןיוֹנָתָןיונתן וְשָׁא֖וּלוְשָׁאוּלושאול וְהָעָ֥םוְהָעָםוהעם יָצָֽאוּיָצָאוּיצאו׃׃׃ 14:42 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול הַפִּ֕ילוּהַפִּילוּהפילו בֵּינִ֕יבֵּינִיביני וּבֵ֖יןוּבֵיןובין יוֹנָתָ֣ןיוֹנָתָןיונתן בְּנִ֑יבְּנִיבני וַיִּלָּכֵ֖דוַיִּלָּכֵדוילכד יוֹנָתָֽןיוֹנָתָןיונתן׃׃׃ 14:43 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־י֣וֹנָתָ֔ןיוֹנָתָןיונתן הַגִּ֥ידָההַגִּידָההגידה לִּ֖ילִּילי מֶ֣המֶהמה עָשִׂ֑יתָהעָשִׂיתָהעשיתה וַיַּגֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־ל֣וֹלוֹלו יוֹנָתָ֗ןיוֹנָתָןיונתן וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר טָעֹ֨םטָעֹםטעם טָעַ֜מְתִּיטָעַמְתִּיטעמתי בִּקְצֵ֨הבִּקְצֵהבקצה הַמַּטֶּ֧ההַמַּטֶּההמטה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּיָדִ֛יבְּיָדִיבידי מְעַ֥טמְעַטמעט דְּבַ֖שׁדְּבַשׁדבש הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני אָמֽוּתאָמוּתאמות׃׃׃ 14:44 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול כֹּֽהכֹּהכה־־־יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וְכֹ֣הוְכֹהוכה יוֹסִ֑ףיוֹסִףיוסף כִּֽיכִּיכי־־־מ֥וֹתמוֹתמות תָּמ֖וּתתָּמוּתתמות יוֹנָתָֽןיוֹנָתָןיונתן׃׃׃ 14:45 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָעָ֜םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול הֲ‍ֽיוֹנָתָ֤ןהֲ‍יוֹנָתָןה‍יונתן ׀׀׀ יָמוּת֙יָמוּתימות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָ֠שָׂהעָשָׂהעשה הַיְשׁוּעָ֨ההַיְשׁוּעָההישועה הַגְּדוֹלָ֣ההַגְּדוֹלָההגדולה הַזֹּאת֮הַזֹּאתהזאת בְּיִשְׂרָאֵל֒בְּיִשְׂרָאֵלבישראל חָלִ֗ילָהחָלִילָהחלילה חַיחַיחי־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־יִפֹּ֞ליִפֹּליפל מִשַּׂעֲרַ֤תמִשַּׂעֲרַתמשערת רֹאשׁוֹ֙רֹאשׁוֹראשו אַ֔רְצָהאַרְצָהארצה כִּֽיכִּיכי־־־עִםעִםעם־־־אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים עָשָׂ֖העָשָׂהעשה הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיִּפְדּ֥וּוַיִּפְדּוּויפדו הָעָ֛םהָעָםהעם אֶתאֶתאת־־־יוֹנָתָ֖ןיוֹנָתָןיונתן וְלֹאוְלֹאולא־־־מֵֽתמֵתמת׃׃׃ ססס 14:46 וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול מֵאַחֲרֵ֖ימֵאַחֲרֵימאחרי פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וּפְלִשְׁתִּ֖יםוּפְלִשְׁתִּיםופלשתים הָלְכ֥וּהָלְכוּהלכו לִמְקוֹמָֽםלִמְקוֹמָםלמקומם׃׃׃ 14:47 וְשָׁא֛וּלוְשָׁאוּלושאול לָכַ֥דלָכַדלכד הַמְּלוּכָ֖ההַמְּלוּכָההמלוכה עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּלָּ֣חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם סָבִ֣יבסָבִיבסביב ׀׀׀ בְּֽכָלבְּכָלבכל־־־אֹיְבָ֡יואֹיְבָיואיביו בְּמוֹאָ֣בבְּמוֹאָבבמואב ׀׀׀ וּבִבְנֵיוּבִבְנֵיובבני־־־עַמּ֨וֹןעַמּוֹןעמון וּבֶאֱד֜וֹםוּבֶאֱדוֹםובאדום וּבְמַלְכֵ֤יוּבְמַלְכֵיובמלכי צוֹבָה֙צוֹבָהצובה וּבַפְּלִשְׁתִּ֔יםוּבַפְּלִשְׁתִּיםובפלשתים וּבְכֹ֥לוּבְכֹלובכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִפְנֶ֖היִפְנֶהיפנה יַרְשִֽׁיעַיַרְשִׁיעַירשיע׃׃׃ 14:48 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש חַ֔יִלחַיִלחיל וַיַּ֖ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־עֲמָלֵ֑קעֲמָלֵקעמלק וַיַּצֵּ֥לוַיַּצֵּלויצל אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מִיַּ֥דמִיַּדמיד שֹׁסֵֽהוּשֹׁסֵהוּשסהו׃׃׃ ססס 14:49 וַיִּֽהְיוּ֙וַיִּהְיוּויהיו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול יוֹנָתָ֥ןיוֹנָתָןיונתן וְיִשְׁוִ֖יוְיִשְׁוִיוישוי וּמַלְכִּיוּמַלְכִּיומלכי־־־שׁ֑וּעַשׁוּעַשוע וְשֵׁם֙וְשֵׁםושם שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי בְנֹתָ֔יובְנֹתָיובנתיו שֵׁ֤םשֵׁםשם הַבְּכִירָה֙הַבְּכִירָההבכירה מֵרַ֔במֵרַבמרב וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם הַקְּטַנָּ֖ההַקְּטַנָּההקטנה מִיכַֽלמִיכַלמיכל׃׃׃ 14:50 וְשֵׁם֙וְשֵׁםושם אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול אֲחִינֹ֖עַםאֲחִינֹעַםאחינעם בַּתבַּתבת־־־אֲחִימָ֑עַץאֲחִימָעַץאחימעץ וְשֵׁ֤םוְשֵׁםושם שַׂרשַׂרשר־־־צְבָאוֹ֙צְבָאוֹצבאו אֲבִינֵ֔ראֲבִינֵראבינר בֶּןבֶּןבן־־־נֵ֖רנֵרנר דּ֥וֹדדּוֹדדוד שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 14:51 וְקִ֧ישׁוְקִישׁוקיש אֲבִֽיאֲבִיאבי־־־שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול וְנֵ֥רוְנֵרונר אֲבִֽיאֲבִיאבי־־־אַבְנֵ֖ראַבְנֵראבנר בֶּןבֶּןבן־־־אֲבִיאֵֽלאֲבִיאֵלאביאל׃׃׃ ססס 14:52 וַתְּהִ֤יוַתְּהִיותהי הַמִּלְחָמָה֙הַמִּלְחָמָההמלחמה חֲזָקָ֣החֲזָקָהחזקה עַלעַלעל־־־פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וְרָאָ֨הוְרָאָהוראה שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול כָּלכָּלכל־־־אִ֤ישׁאִישׁאיש גִּבּוֹר֙גִּבּוֹרגבור וְכָלוְכָלוכל־־־בֶּןבֶּןבן־־־חַ֔יִלחַיִלחיל וַיַּאַסְפֵ֖הוּוַיַּאַסְפֵהוּויאספהו אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain