Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 15

15:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵל֙שְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול אֹתִ֨יאֹתִיאתי שָׁלַ֤חשָׁלַחשלח יְהוָה֙יְהוָהיהוה לִמְשָׁחֳךָ֣לִמְשָׁחֳךָלמשחך לְמֶ֔לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־עַמּ֖וֹעַמּוֹעמו עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה שְׁמַ֔עשְׁמַעשמע לְק֖וֹללְקוֹללקול דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 15:2 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות פָּקַ֕דְתִּיפָּקַדְתִּיפקדתי אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה עֲמָלֵ֖קעֲמָלֵקעמלק לְיִשְׂרָאֵ֑ללְיִשְׂרָאֵללישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׂ֥םשָׂםשם לוֹ֙לוֹלו בַּדֶּ֔רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך בַּעֲלֹת֖וֹבַּעֲלֹתוֹבעלתו מִמִּצְרָֽיִםמִמִּצְרָיִםממצרים׃׃׃ 15:3 עַתָּה֩עַתָּהעתה לֵ֨ךְלֵךְלך וְהִכִּֽיתָ֜הוְהִכִּיתָהוהכיתה אֶתאֶתאת־־־עֲמָלֵ֗קעֲמָלֵקעמלק וְהַֽחֲרַמְתֶּם֙וְהַחֲרַמְתֶּםוהחרמתם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֔וֹלוֹלו וְלֹ֥אוְלֹאולא תַחְמֹ֖לתַחְמֹלתחמל עָלָ֑יועָלָיועליו וְהֵמַתָּ֞הוְהֵמַתָּהוהמתה מֵאִ֣ישׁמֵאִישׁמאיש עַדעַדעד־־־אִשָּׁ֗האִשָּׁהאשה מֵֽעֹלֵל֙מֵעֹלֵלמעלל וְעַדוְעַדועד־־־יוֹנֵ֔קיוֹנֵקיונק מִשּׁ֣וֹרמִשּׁוֹרמשור וְעַדוְעַדועד־־־שֶׂ֔השֶׂהשה מִגָּמָ֖למִגָּמָלמגמל וְעַדוְעַדועד־־־חֲמֽוֹרחֲמוֹרחמור׃׃׃ ססס 15:4 וַיְשַׁמַּ֤עוַיְשַׁמַּעוישמע שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וַֽיִּפְקְדֵם֙וַיִּפְקְדֵםויפקדם בַּטְּלָאִ֔יםבַּטְּלָאִיםבטלאים מָאתַ֥יִםמָאתַיִםמאתים אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף רַגְלִ֑ירַגְלִירגלי וַעֲשֶׂ֥רֶתוַעֲשֶׂרֶתועשרת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים אֶתאֶתאת־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 15:5 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול עַדעַדעד־־־עִ֣ירעִירעיר עֲמָלֵ֑קעֲמָלֵקעמלק וַיָּ֖רֶבוַיָּרֶבוירב בַּנָּֽחַלבַּנָּחַלבנחל׃׃׃ 15:6 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול אֶֽלאֶלאל־־־הַקֵּינִ֡יהַקֵּינִיהקיני לְכוּ֩לְכוּלכו סֻּ֨רוּסֻּרוּסרו רְד֜וּרְדוּרדו מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך עֲמָלֵקִ֗יעֲמָלֵקִיעמלקי פֶּןפֶּןפן־־־אֹֽסִפְךָ֙אֹסִפְךָאספך עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וְאַתָּ֞הוְאַתָּהואתה עָשִׂ֤יתָהעָשִׂיתָהעשיתה חֶ֙סֶד֙חֶסֶדחסד עִםעִםעם־־־כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בַּעֲלוֹתָ֖םבַּעֲלוֹתָםבעלותם מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וַיָּ֥סַרוַיָּסַרויסר קֵינִ֖יקֵינִיקיני מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך עֲמָלֵֽקעֲמָלֵקעמלק׃׃׃ 15:7 וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־עֲמָלֵ֑קעֲמָלֵקעמלק מֵֽחֲוִילָה֙מֵחֲוִילָהמחוילה בּוֹאֲךָ֣בּוֹאֲךָבואך שׁ֔וּרשׁוּרשור אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 15:8 וַיִּתְפֹּ֛שׂוַיִּתְפֹּשׂויתפש אֶתאֶתאת־־־אֲגַ֥גאֲגַגאגג מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־עֲמָלֵ֖קעֲמָלֵקעמלק חָ֑יחָיחי וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם הֶחֱרִ֥יםהֶחֱרִיםהחרים לְפִילְפִילפי־־־חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 15:9 וַיַּחְמֹל֩וַיַּחְמֹלויחמל שָׁא֨וּלשָׁאוּלשאול וְהָעָ֜םוְהָעָםוהעם עַלעַלעל־־־אֲגָ֗גאֲגָגאגג וְעַלוְעַלועל־־־מֵיטַ֣במֵיטַבמיטב הַצֹּאן֩הַצֹּאןהצאן וְהַבָּקָ֨רוְהַבָּקָרוהבקר וְהַמִּשְׁנִ֤יםוְהַמִּשְׁנִיםוהמשנים וְעַלוְעַלועל־־־הַכָּרִים֙הַכָּרִיםהכרים וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־הַטּ֔וֹבהַטּוֹבהטוב וְלֹ֥אוְלֹאולא אָב֖וּאָבוּאבו הַחֲרִימָ֑םהַחֲרִימָםהחרימם וְכָלוְכָלוכל־־־הַמְּלָאכָ֛ההַמְּלָאכָההמלאכה נְמִבְזָ֥הנְמִבְזָהנמבזה וְנָמֵ֖סוְנָמֵסונמס אֹתָ֥הּאֹתָהּאתה הֶחֱרִֽימוּהֶחֱרִימוּהחרימו׃׃׃ פפפ
15:10 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 15:11 נִחַ֗מְתִּינִחַמְתִּינחמתי כִּֽיכִּיכי־־־הִמְלַ֤כְתִּיהִמְלַכְתִּיהמלכתי אֶתאֶתאת־־־שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול לְמֶ֔לֶךְלְמֶלֶךְלמלך כִּֽיכִּיכי־־־שָׁב֙שָׁבשב מֵאַֽחֲרַ֔ימֵאַחֲרַימאחרי וְאֶתוְאֶתואת־־־דְּבָרַ֖ידְּבָרַידברי לֹ֣אלֹאלא הֵקִ֑יםהֵקִיםהקים וַיִּ֙חַר֙וַיִּחַרויחר לִשְׁמוּאֵ֔ללִשְׁמוּאֵללשמואל וַיִּזְעַ֥קוַיִּזְעַקויזעק אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה כָּלכָּלכל־־־הַלָּֽיְלָההַלָּיְלָההלילה׃׃׃ 15:12 וַיַּשְׁכֵּ֧םוַיַּשְׁכֵּםוישכם שְׁמוּאֵ֛לשְׁמוּאֵלשמואל לִקְרַ֥אתלִקְרַאתלקראת שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול בַּבֹּ֑קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיֻּגַּ֨דוַיֻּגַּדויגד לִשְׁמוּאֵ֜ללִשְׁמוּאֵללשמואל לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר בָּֽאבָּאבא־־־שָׁא֤וּלשָׁאוּלשאול הַכַּרְמֶ֙לָה֙הַכַּרְמֶלָההכרמלה וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה מַצִּ֥יבמַצִּיבמציב לוֹ֙לוֹלו יָ֔דיָדיד וַיִּסֹּב֙וַיִּסֹּבויסב וַֽיַּעֲבֹ֔רוַיַּעֲבֹרויעבר וַיֵּ֖רֶדוַיֵּרֶדוירד הַגִּלְגָּֽלהַגִּלְגָּלהגלגל׃׃׃ 15:13 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֣וֹלוֹלו שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול בָּר֤וּךְבָּרוּךְברוך אַתָּה֙אַתָּהאתה לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה הֲקִימֹ֖תִיהֲקִימֹתִיהקימתי אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 15:14 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל וּמֶ֛הוּמֶהומה קֽוֹלקוֹלקול־־־הַצֹּ֥אןהַצֹּאןהצאן הַזֶּ֖ההַזֶּההזה בְּאָזְנָ֑יבְּאָזְנָיבאזני וְק֣וֹלוְקוֹלוקול הַבָּקָ֔רהַבָּקָרהבקר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי שֹׁמֵֽעַשֹׁמֵעַשמע׃׃׃ 15:15 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול מֵעֲמָלֵקִ֣ימֵעֲמָלֵקִימעמלקי הֱבִיא֗וּםהֱבִיאוּםהביאום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר חָמַ֤לחָמַלחמל הָעָם֙הָעָםהעם עַלעַלעל־־־מֵיטַ֤במֵיטַבמיטב הַצֹּאן֙הַצֹּאןהצאן וְהַבָּקָ֔רוְהַבָּקָרוהבקר לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען זְבֹ֖חַזְבֹחַזבח לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֑יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיּוֹתֵ֖רהַיּוֹתֵרהיותר הֶחֱרַֽמְנוּהֶחֱרַמְנוּהחרמנו׃׃׃ ססס 15:16 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵל֙שְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול הֶ֚רֶףהֶרֶףהרף וְאַגִּ֣ידָהוְאַגִּידָהואגידה לְּךָ֔לְּךָלך אֵת֩אֵתאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֵלַ֖יאֵלַיאלי הַלָּ֑יְלָההַלָּיְלָההלילה [וַיֹּאמְרוּ כ][וַיֹּאמְרוּ כ][ויאמרו כ] (וַיֹּ֥אמֶר ק)(וַיֹּאמֶר ק)(ויאמר ק) ל֖וֹלוֹלו דַּבֵּֽרדַּבֵּרדבר׃׃׃ ססס 15:17 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל הֲל֗וֹאהֲלוֹאהלוא אִםאִםאם־־־קָטֹ֤ןקָטֹןקטן אַתָּה֙אַתָּהאתה בְּעֵינֶ֔יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך רֹ֛אשׁרֹאשׁראש שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אָ֑תָּהאָתָּהאתה וַיִּמְשָׁחֲךָ֧וַיִּמְשָׁחֲךָוימשחך יְהוָ֛היְהוָהיהוה לְמֶ֖לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 15:18 וַיִּשְׁלָחֲךָ֥וַיִּשְׁלָחֲךָוישלחך יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּדָ֑רֶךְבְּדָרֶךְבדרך וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֵ֣ךְלֵךְלך וְהַחֲרַמְתָּ֞הוְהַחֲרַמְתָּהוהחרמתה אֶתאֶתאת־־־הַֽחַטָּאִים֙הַחַטָּאִיםהחטאים אֶתאֶתאת־־־עֲמָלֵ֔קעֲמָלֵקעמלק וְנִלְחַמְתָּ֣וְנִלְחַמְתָּונלחמת ב֔וֹבוֹבו עַ֥דעַדעד כַּלּוֹתָ֖םכַּלּוֹתָםכלותם אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 15:19 וְלָ֥מָּהוְלָמָּהולמה לֹאלֹאלא־־־שָׁמַ֖עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַתַּ֙עַט֙וַתַּעַטותעט אֶלאֶלאל־־־הַשָּׁלָ֔להַשָּׁלָלהשלל וַתַּ֥עַשׂוַתַּעַשׂותעש הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 15:20 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־שְׁמוּאֵ֗לשְׁמוּאֵלשמואל אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר שָׁמַ֙עְתִּי֙שָׁמַעְתִּישמעתי בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֔היְהוָהיהוה וָאֵלֵ֕ךְוָאֵלֵךְואלך בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שְׁלָחַ֣נִישְׁלָחַנִישלחני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וָאָבִ֗יאוָאָבִיאואביא אֶתאֶתאת־־־אֲגַג֙אֲגַגאגג מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך עֲמָלֵ֔קעֲמָלֵקעמלק וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲמָלֵ֖קעֲמָלֵקעמלק הֶחֱרַֽמְתִּיהֶחֱרַמְתִּיהחרמתי׃׃׃ 15:21 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח הָעָ֧םהָעָםהעם מֵהַשָּׁלָ֛למֵהַשָּׁלָלמהשלל צֹ֥אןצֹאןצאן וּבָקָ֖רוּבָקָרובקר רֵאשִׁ֣יתרֵאשִׁיתראשית הַחֵ֑רֶםהַחֵרֶםהחרם לִזְבֹּ֛חַלִזְבֹּחַלזבח לַֽיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בַּגִּלְגָּֽלבַּגִּלְגָּלבגלגל׃׃׃ 15:22 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵ֗לשְׁמוּאֵלשמואל הַחֵ֤פֶץהַחֵפֶץהחפץ לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה בְּעֹל֣וֹתבְּעֹלוֹתבעלות וּזְבָחִ֔יםוּזְבָחִיםוזבחים כִּשְׁמֹ֖עַכִּשְׁמֹעַכשמע בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יְהוָ֑היְהוָהיהוה הִנֵּ֤ההִנֵּההנה שְׁמֹ֙עַ֙שְׁמֹעַשמע מִזֶּ֣בַחמִזֶּבַחמזבח ט֔וֹבטוֹבטוב לְהַקְשִׁ֖יבלְהַקְשִׁיבלהקשיב מֵחֵ֥לֶבמֵחֵלֶבמחלב אֵילִֽיםאֵילִיםאילים׃׃׃ 15:23 כִּ֤יכִּיכי חַטַּאתחַטַּאתחטאת־־־קֶ֙סֶם֙קֶסֶםקסם מֶ֔רִימֶרִימרי וְאָ֥וֶןוְאָוֶןואון וּתְרָפִ֖יםוּתְרָפִיםותרפים הַפְצַ֑רהַפְצַרהפצר יַ֗עַןיַעַןיען מָאַ֙סְתָּ֙מָאַסְתָּמאסת אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֣רדְּבַרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיִּמְאָסְךָ֖וַיִּמְאָסְךָוימאסך מִמֶּֽלֶךְמִמֶּלֶךְממלך׃׃׃ ססס 15:24 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֤וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־שְׁמוּאֵל֙שְׁמוּאֵלשמואל חָטָ֔אתִיחָטָאתִיחטאתי כִּֽיכִּיכי־־־עָבַ֥רְתִּיעָבַרְתִּיעברתי אֶתאֶתאת־־־פִּֽיפִּיפי־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְאֶתוְאֶתואת־־־דְּבָרֶ֑יךָדְּבָרֶיךָדבריך כִּ֤יכִּיכי יָרֵ֙אתִי֙יָרֵאתִייראתי אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וָאֶשְׁמַ֖עוָאֶשְׁמַעואשמע בְּקוֹלָֽםבְּקוֹלָםבקולם׃׃׃ 15:25 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה שָׂ֥אשָׂאשא נָ֖אנָאנא אֶתאֶתאת־־־חַטָּאתִ֑יחַטָּאתִיחטאתי וְשׁ֣וּבוְשׁוּבושוב עִמִּ֔יעִמִּיעמי וְאֶֽשְׁתַּחֲוֶ֖הוְאֶשְׁתַּחֲוֶהואשתחוה לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 15:26 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵל֙שְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול לֹ֥אלֹאלא אָשׁ֖וּבאָשׁוּבאשוב עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך כִּ֤יכִּיכי מָאַ֙סְתָּה֙מָאַסְתָּהמאסתה אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֣רדְּבַרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיִּמְאָסְךָ֣וַיִּמְאָסְךָוימאסך יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִהְי֥וֹתמִהְיוֹתמהיות מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 15:27 וַיִּסֹּ֥בוַיִּסֹּבויסב שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל לָלֶ֑כֶתלָלֶכֶתללכת וַיַּחֲזֵ֥קוַיַּחֲזֵקויחזק בִּכְנַףבִּכְנַףבכנף־־־מְעִיל֖וֹמְעִילוֹמעילו וַיִּקָּרַֽעוַיִּקָּרַעויקרע׃׃׃ 15:28 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל קָרַ֨עקָרַעקרע יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶֽתאֶתאת־־־מַמְלְכ֧וּתמַמְלְכוּתממלכות יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל מֵעָלֶ֖יךָמֵעָלֶיךָמעליך הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וּנְתָנָ֕הּוּנְתָנָהּונתנה לְרֵעֲךָ֖לְרֵעֲךָלרעך הַטּ֥וֹבהַטּוֹבהטוב מִמֶּֽךָּמִמֶּךָּממך׃׃׃ 15:29 וְגַם֙וְגַםוגם נֵ֣צַחנֵצַחנצח יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֥אלֹאלא יְשַׁקֵּ֖ריְשַׁקֵּרישקר וְלֹ֣אוְלֹאולא יִנָּחֵ֑םיִנָּחֵםינחם כִּ֣יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא אָדָ֛םאָדָםאדם ה֖וּאהוּאהוא לְהִנָּחֵֽםלְהִנָּחֵםלהנחם׃׃׃ 15:30 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חָטָ֔אתִיחָטָאתִיחטאתי עַתָּ֗העַתָּהעתה כַּבְּדֵ֥נִיכַּבְּדֵנִיכבדני נָ֛אנָאנא נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד זִקְנֵֽיזִקְנֵיזקני־־־עַמִּ֖יעַמִּיעמי וְנֶ֣גֶדוְנֶגֶדונגד יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְשׁ֣וּבוְשׁוּבושוב עִמִּ֔יעִמִּיעמי וְהִֽשְׁתַּחֲוֵ֖יתִיוְהִשְׁתַּחֲוֵיתִיוהשתחויתי לַֽיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ 15:31 וַיָּ֥שָׁבוַיָּשָׁבוישב שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וַיִּשְׁתַּ֥חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ ססס 15:32 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵ֗לשְׁמוּאֵלשמואל הַגִּ֤ישׁוּהַגִּישׁוּהגישו אֵלַי֙אֵלַיאלי אֶתאֶתאת־־־אֲגַג֙אֲגַגאגג מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך עֲמָלֵ֔קעֲמָלֵקעמלק וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֵלָ֔יואֵלָיואליו אֲגַ֖גאֲגַגאגג מַעֲדַנֹּ֑תמַעֲדַנֹּתמעדנת וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲגָ֔גאֲגָגאגג אָכֵ֖ןאָכֵןאכן סָ֥רסָרסר מַרמַרמר־־־הַמָּֽוֶתהַמָּוֶתהמות׃׃׃ ססס 15:33 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר שִׁכְּלָ֤השִׁכְּלָהשכלה נָשִׁים֙נָשִׁיםנשים חַרְבֶּ֔ךָחַרְבֶּךָחרבך כֵּןכֵּןכן־־־תִּשְׁכַּ֥לתִּשְׁכַּלתשכל מִנָּשִׁ֖יםמִנָּשִׁיםמנשים אִמֶּ֑ךָאִמֶּךָאמך וַיְשַׁסֵּ֨ףוַיְשַׁסֵּףוישסף שְׁמוּאֵ֧לשְׁמוּאֵלשמואל אֶתאֶתאת־־־אֲגָ֛גאֲגָגאגג לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה בַּגִּלְגָּֽלבַּגִּלְגָּלבגלגל׃׃׃ ססס 15:34 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל הָרָמָ֑תָההָרָמָתָההרמתה וְשָׁא֛וּלוְשָׁאוּלושאול עָלָ֥העָלָהעלה אֶלאֶלאל־־־בֵּית֖וֹבֵּיתוֹביתו גִּבְעַ֥תגִּבְעַתגבעת שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 15:35 וְלֹאוְלֹאולא־־־יָסַ֨ףיָסַףיסף שְׁמוּאֵ֜לשְׁמוּאֵלשמואל לִרְא֤וֹתלִרְאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול עַדעַדעד־־־י֣וֹםיוֹםיום מוֹת֔וֹמוֹתוֹמותו כִּֽיכִּיכי־־־הִתְאַבֵּ֥להִתְאַבֵּלהתאבל שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וַיהוָ֣הוַיהוָהויהוה נִחָ֔םנִחָםנחם כִּֽיכִּיכי־־־הִמְלִ֥יךְהִמְלִיךְהמליך אֶתאֶתאת־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain