Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 16

16:1 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־שְׁמוּאֵ֗לשְׁמוּאֵלשמואל עַדעַדעד־־־מָתַי֙מָתַימתי אַתָּה֙אַתָּהאתה מִתְאַבֵּ֣למִתְאַבֵּלמתאבל אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני מְאַסְתִּ֔יומְאַסְתִּיומאסתיו מִמְּלֹ֖ךְמִמְּלֹךְממלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מַלֵּ֨אמַלֵּאמלא קַרְנְךָ֜קַרְנְךָקרנך שֶׁ֗מֶןשֶׁמֶןשמן וְלֵ֤ךְוְלֵךְולך אֶֽשְׁלָחֲךָ֙אֶשְׁלָחֲךָאשלחך אֶלאֶלאל־־־יִשַׁ֣ייִשַׁיישי בֵּֽיתבֵּיתבית־־־הַלַּחְמִ֔יהַלַּחְמִיהלחמי כִּֽיכִּיכי־־־רָאִ֧יתִירָאִיתִיראיתי בְּבָנָ֛יובְּבָנָיובבניו לִ֖ילִילי מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך׃׃׃ 16:2 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵל֙שְׁמוּאֵלשמואל אֵ֣יךְאֵיךְאיך אֵלֵ֔ךְאֵלֵךְאלך וְשָׁמַ֥עוְשָׁמַעושמע שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול וַהֲרָגָ֑נִיוַהֲרָגָנִיוהרגני ססס וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה עֶגְלַ֤תעֶגְלַתעגלת בָּקָר֙בָּקָרבקר תִּקַּ֣חתִּקַּחתקח בְּיָדֶ֔ךָבְּיָדֶךָבידך וְאָ֣מַרְתָּ֔וְאָמַרְתָּואמרת לִזְבֹּ֥חַלִזְבֹּחַלזבח לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה בָּֽאתִיבָּאתִיבאתי׃׃׃ 16:3 וְקָרָ֥אתָוְקָרָאתָוקראת לְיִשַׁ֖ילְיִשַׁילישי בַּזָּ֑בַחבַּזָּבַחבזבח וְאָֽנֹכִ֗יוְאָנֹכִיואנכי אוֹדִֽיעֲךָ֙אוֹדִיעֲךָאודיעך אֵ֣תאֵתאת אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־תַּעֲשֶׂ֔התַּעֲשֶׂהתעשה וּמָשַׁחְתָּ֣וּמָשַׁחְתָּומשחת לִ֔ילִילי אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֹמַ֖ראֹמַראמר אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 16:4 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש שְׁמוּאֵ֗לשְׁמוּאֵלשמואל אֵ֚תאֵתאת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא בֵּ֣יתבֵּיתבית לָ֑חֶםלָחֶםלחם וַיֶּחֶרְד֞וּוַיֶּחֶרְדוּויחרדו זִקְנֵ֤יזִקְנֵיזקני הָעִיר֙הָעִירהעיר לִקְרָאת֔וֹלִקְרָאתוֹלקראתו וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁלֹ֥םשָׁלֹםשלם בּוֹאֶֽךָבּוֹאֶךָבואך׃׃׃ 16:5 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ שָׁל֗וֹםשָׁלוֹםשלום לִזְבֹּ֤חַלִזְבֹּחַלזבח לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה בָּ֔אתִיבָּאתִיבאתי הִֽתְקַדְּשׁ֔וּהִתְקַדְּשׁוּהתקדשו וּבָאתֶ֥םוּבָאתֶםובאתם אִתִּ֖יאִתִּיאתי בַּזָּ֑בַחבַּזָּבַחבזבח וַיְקַדֵּ֤שׁוַיְקַדֵּשׁויקדש אֶתאֶתאת־־־יִשַׁי֙יִשַׁיישי וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֔יובָּנָיובניו וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא לָהֶ֖םלָהֶםלהם לַזָּֽבַחלַזָּבַחלזבח׃׃׃ 16:6 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי בְּבוֹאָ֔םבְּבוֹאָםבבואם וַיַּ֖רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־אֱלִיאָ֑באֱלִיאָבאליאב וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַ֛ךְאַךְאך נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד יְהוָ֖היְהוָהיהוה מְשִׁיחֽוֹמְשִׁיחוֹמשיחו׃׃׃ 16:7 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־שְׁמוּאֵ֗לשְׁמוּאֵלשמואל אַלאַלאל־־־תַּבֵּ֧טתַּבֵּטתבט אֶלאֶלאל־־־מַרְאֵ֛הוּמַרְאֵהוּמראהו וְאֶלוְאֶלואל־־־גְּבֹ֥הַּגְּבֹהַּגבה קוֹמָת֖וֹקוֹמָתוֹקומתו כִּ֣יכִּיכי מְאַסְתִּ֑יהוּמְאַסְתִּיהוּמאסתיהו כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ לֹ֗אלֹאלא אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יִרְאֶה֙יִרְאֶהיראה הָאָדָ֔םהָאָדָםהאדם כִּ֤יכִּיכי הָֽאָדָם֙הָאָדָםהאדם יִרְאֶ֣היִרְאֶהיראה לַעֵינַ֔יִםלַעֵינַיִםלעינים וַיהוָ֖הוַיהוָהויהוה יִרְאֶ֥היִרְאֶהיראה לַלֵּבָֽבלַלֵּבָבללבב׃׃׃ 16:8 וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא יִשַׁי֙יִשַׁיישי אֶלאֶלאל־־־אֲבִ֣ינָדָ֔באֲבִינָדָבאבינדב וַיַּעֲבִרֵ֖הוּוַיַּעֲבִרֵהוּויעברהו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני שְׁמוּאֵ֑לשְׁמוּאֵלשמואל וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גַּםגַּםגם־־־בָּזֶ֖הבָּזֶהבזה לֹֽאלֹאלא־־־בָחַ֥רבָחַרבחר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 16:9 וַיַּעֲבֵ֥רוַיַּעֲבֵרויעבר יִשַׁ֖ייִשַׁיישי שַׁמָּ֑השַׁמָּהשמה וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גַּםגַּםגם־־־בָּזֶ֖הבָּזֶהבזה לֹאלֹאלא־־־בָחַ֥רבָחַרבחר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 16:10 וַיַּעֲבֵ֥רוַיַּעֲבֵרויעבר יִשַׁ֛ייִשַׁיישי שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת בָּנָ֖יובָּנָיובניו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני שְׁמוּאֵ֑לשְׁמוּאֵלשמואל וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵל֙שְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־יִשַׁ֔ייִשַׁיישי לֹאלֹאלא־־־בָחַ֥רבָחַרבחר יְהוָ֖היְהוָהיהוה בָּאֵֽלֶּהבָּאֵלֶּהבאלה׃׃׃ 16:11 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵ֣לשְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־יִשַׁי֮יִשַׁיישי הֲתַ֣מּוּהֲתַמּוּהתמו הַנְּעָרִים֒הַנְּעָרִיםהנערים וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ע֚וֹדעוֹדעוד שָׁאַ֣רשָׁאַרשאר הַקָּטָ֔ןהַקָּטָןהקטן וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה רֹעֶ֖הרֹעֶהרעה בַּצֹּ֑אןבַּצֹּאןבצאן וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁמוּאֵ֤לשְׁמוּאֵלשמואל אֶלאֶלאל־־־יִשַׁי֙יִשַׁיישי שִׁלְחָ֣השִׁלְחָהשלחה וְקָחֶ֔נּוּוְקָחֶנּוּוקחנו כִּ֥יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־נָסֹ֖בנָסֹבנסב עַדעַדעד־־־בֹּא֥וֹבֹּאוֹבאו פֹֽהפֹהפה׃׃׃ 16:12 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח וַיְבִיאֵ֙הוּ֙וַיְבִיאֵהוּויביאהו וְה֣וּאוְהוּאוהוא אַדְמוֹנִ֔יאַדְמוֹנִיאדמוני עִםעִםעם־־־יְפֵ֥היְפֵהיפה עֵינַ֖יִםעֵינַיִםעינים וְט֣וֹבוְטוֹבוטוב רֹ֑אִירֹאִיראי פפפ
וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה ק֥וּםקוּםקום מְשָׁחֵ֖הוּמְשָׁחֵהוּמשחהו כִּֽיכִּיכי־־־זֶ֥הזֶהזה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 16:13 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח שְׁמוּאֵ֜לשְׁמוּאֵלשמואל אֶתאֶתאת־־־קֶ֣רֶןקֶרֶןקרן הַשֶּׁ֗מֶןהַשֶּׁמֶןהשמן וַיִּמְשַׁ֣חוַיִּמְשַׁחוימשח אֹתוֹ֮אֹתוֹאתו בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב אֶחָיו֒אֶחָיואחיו וַתִּצְלַ֤חוַתִּצְלַחותצלח רֽוּחַרוּחַרוח־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד מֵהַיּ֥וֹםמֵהַיּוֹםמהיום הַה֖וּאהַהוּאההוא וָמָ֑עְלָהוָמָעְלָהומעלה וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הָרָמָֽתָההָרָמָתָההרמתה׃׃׃ ססס 16:14 וְר֧וּחַוְרוּחַורוח יְהוָ֛היְהוָהיהוה סָ֖רָהסָרָהסרה מֵעִ֣םמֵעִםמעם שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וּבִֽעֲתַ֥תּוּוּבִעֲתַתּוּובעתתו רֽוּחַרוּחַרוח־־־רָעָ֖הרָעָהרעה מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 16:15 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו עַבְדֵֽיעַבְדֵיעבדי־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול אֵלָ֑יואֵלָיואליו הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֧אנָאנא רֽוּחַרוּחַרוח־־־אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים רָעָ֖הרָעָהרעה מְבַעִתֶּֽךָמְבַעִתֶּךָמבעתך׃׃׃ 16:16 יֹאמַריֹאמַריאמר־־־נָ֤אנָאנא אֲדֹנֵ֙נוּ֙אֲדֹנֵנוּאדננו עֲבָדֶ֣יךָעֲבָדֶיךָעבדיך לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך יְבַקְשׁ֕וּיְבַקְשׁוּיבקשו אִ֕ישׁאִישׁאיש יֹדֵ֖עַיֹדֵעַידע מְנַגֵּ֣ןמְנַגֵּןמנגן בַּכִּנּ֑וֹרבַּכִּנּוֹרבכנור וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה בִּֽהְי֨וֹתבִּהְיוֹתבהיות עָלֶ֤יךָעָלֶיךָעליך רֽוּחַרוּחַרוח־־־אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים רָעָ֔הרָעָהרעה וְנִגֵּ֥ןוְנִגֵּןונגן בְּיָד֖וֹבְּיָדוֹבידו וְט֥וֹבוְטוֹבוטוב לָֽךְלָךְלך׃׃׃ פפפ
16:17 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־עֲבָדָ֑יועֲבָדָיועבדיו רְאוּרְאוּראו־־־נָ֣אנָאנא לִ֗ילִילי אִ֚ישׁאִישׁאיש מֵיטִ֣יבמֵיטִיבמיטיב לְנַגֵּ֔ןלְנַגֵּןלנגן וַהֲבִיאוֹתֶ֖םוַהֲבִיאוֹתֶםוהביאותם אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 16:18 וַיַּעַן֩וַיַּעַןויען אֶחָ֨דאֶחָדאחד מֵהַנְּעָרִ֜יםמֵהַנְּעָרִיםמהנערים וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֨ההִנֵּההנה רָאִ֜יתִירָאִיתִיראיתי בֵּ֣ןבֵּןבן לְיִשַׁי֮לְיִשַׁילישי בֵּ֣יתבֵּיתבית הַלַּחְמִי֒הַלַּחְמִיהלחמי יֹדֵ֣עַיֹדֵעַידע נַ֠גֵּןנַגֵּןנגן וְגִבּ֨וֹרוְגִבּוֹרוגבור חַ֜יִלחַיִלחיל וְאִ֧ישׁוְאִישׁואיש מִלְחָמָ֛המִלְחָמָהמלחמה וּנְב֥וֹןוּנְבוֹןונבון דָּבָ֖רדָּבָרדבר וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש תֹּ֑אַרתֹּאַרתאר וַיהוָ֖הוַיהוָהויהוה עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 16:19 וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול מַלְאָכִ֖יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־יִשָׁ֑ייִשָׁיישי וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁלְחָ֥השִׁלְחָהשלחה אֵלַ֛יאֵלַיאלי אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֥דדָּוִדדוד בִּנְךָ֖בִּנְךָבנך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בַּצֹּֽאןבַּצֹּאןבצאן׃׃׃ 16:20 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח יִשַׁ֜ייִשַׁיישי חֲמ֥וֹרחֲמוֹרחמור לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם וְנֹ֣אדוְנֹאדונאד יַ֔יִןיַיִןיין וּגְדִ֥יוּגְדִיוגדי עִזִּ֖יםעִזִּיםעזים אֶחָ֑דאֶחָדאחד וַיִּשְׁלַ֛חוַיִּשְׁלַחוישלח בְּיַדבְּיַדביד־־־דָּוִ֥דדָּוִדדוד בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו אֶלאֶלאל־־־שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 16:21 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא דָוִד֙דָוִדדוד אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וַֽיַּעֲמֹ֖דוַיַּעֲמֹדויעמד לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וַיֶּאֱהָבֵ֣הֽוּוַיֶּאֱהָבֵהוּויאהבהו מְאֹ֔דמְאֹדמאד וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֖וֹלוֹלו נֹשֵׂ֥אנֹשֵׂאנשא כֵלִֽיםכֵלִיםכלים׃׃׃ 16:22 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־יִשַׁ֖ייִשַׁיישי לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר יַעֲמָדיַעֲמָדיעמד־־־נָ֤אנָאנא דָוִד֙דָוִדדוד לְפָנַ֔ילְפָנַילפני כִּֽיכִּיכי־־־מָ֥צָאמָצָאמצא חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינָֽיבְּעֵינָיבעיני׃׃׃ 16:23 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה בִּֽהְי֤וֹתבִּהְיוֹתבהיות רֽוּחַרוּחַרוח־־־אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וְלָקַ֥חוְלָקַחולקח דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הַכִּנּ֖וֹרהַכִּנּוֹרהכנור וְנִגֵּ֣ןוְנִגֵּןונגן בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו וְרָוַ֤חוְרָוַחורוח לְשָׁאוּל֙לְשָׁאוּללשאול וְט֣וֹבוְטוֹבוטוב ל֔וֹלוֹלו וְסָ֥רָהוְסָרָהוסרה מֵעָלָ֖יומֵעָלָיומעליו ר֥וּחַרוּחַרוח הָרָעָֽההָרָעָההרעה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain