Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 17

17:1 וַיַּאַסְפ֨וּוַיַּאַסְפוּויאספו פְלִשְׁתִּ֤יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים אֶתאֶתאת־־־מַֽחֲנֵיהֶם֙מַחֲנֵיהֶםמחניהם לַמִּלְחָמָ֔הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וַיֵּאָ֣סְפ֔וּוַיֵּאָסְפוּויאספו שֹׂכֹ֖השֹׂכֹהשכה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לִיהוּדָ֑הלִיהוּדָהליהודה וַֽיַּחֲנ֛וּוַיַּחֲנוּויחנו בֵּיןבֵּיןבין־־־שׂוֹכֹ֥השׂוֹכֹהשוכה וּבֵיןוּבֵיןובין־־־עֲזֵקָ֖העֲזֵקָהעזקה בְּאֶ֥פֶסבְּאֶפֶסבאפס דַּמִּֽיםדַּמִּיםדמים׃׃׃ 17:2 וְשָׁא֤וּלוְשָׁאוּלושאול וְאִֽישׁוְאִישׁואיש־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל נֶאֶסְפ֔וּנֶאֶסְפוּנאספו וַֽיַּחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו בְּעֵ֣מֶקבְּעֵמֶקבעמק הָאֵלָ֑ההָאֵלָההאלה וַיַּעַרְכ֥וּוַיַּעַרְכוּויערכו מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה לִקְרַ֥אתלִקְרַאתלקראת פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 17:3 וּפְלִשְׁתִּ֞יםוּפְלִשְׁתִּיםופלשתים עֹמְדִ֤יםעֹמְדִיםעמדים אֶלאֶלאל־־־הָהָר֙הָהָרההר מִזֶּ֔המִזֶּהמזה וְיִשְׂרָאֵ֛לוְיִשְׂרָאֵלוישראל עֹמְדִ֥יםעֹמְדִיםעמדים אֶלאֶלאל־־־הָהָ֖רהָהָרההר מִזֶּ֑המִזֶּהמזה וְהַגַּ֖יְאוְהַגַּיְאוהגיא בֵּינֵיהֶֽםבֵּינֵיהֶםביניהם׃׃׃ 17:4 וַיֵּצֵ֤אוַיֵּצֵאויצא אִֽישׁאִישׁאיש־־־הַבֵּנַ֙יִם֙הַבֵּנַיִםהבנים מִמַּחֲנ֣וֹתמִמַּחֲנוֹתממחנות פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים גָּלְיָ֥תגָּלְיָתגלית שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו מִגַּ֑תמִגַּתמגת גָּבְה֕וֹגָּבְהוֹגבהו שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש אַמּ֖וֹתאַמּוֹתאמות וָזָֽרֶתוָזָרֶתוזרת׃׃׃ 17:5 וְכ֤וֹבַעוְכוֹבַעוכובע נְחֹ֙שֶׁת֙נְחֹשֶׁתנחשת עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֔וֹרֹאשׁוֹראשו וְשִׁרְי֥וֹןוְשִׁרְיוֹןושריון קַשְׂקַשִּׂ֖יםקַשְׂקַשִּׂיםקשקשים ה֣וּאהוּאהוא לָב֑וּשׁלָבוּשׁלבוש וּמִשְׁקַל֙וּמִשְׁקַלומשקל הַשִּׁרְי֔וֹןהַשִּׁרְיוֹןהשריון חֲמֵשֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת־־־אֲלָפִ֥יםאֲלָפִיםאלפים שְׁקָלִ֖יםשְׁקָלִיםשקלים נְחֹֽשֶֽׁתנְחֹשֶׁתנחשת׃׃׃ 17:6 וּמִצְחַ֥תוּמִצְחַתומצחת נְחֹ֖שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת עַלעַלעל־־־רַגְלָ֑יורַגְלָיורגליו וְכִיד֥וֹןוְכִידוֹןוכידון נְחֹ֖שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת בֵּ֥יןבֵּיןבין כְּתֵפָֽיוכְּתֵפָיוכתפיו׃׃׃ 17:7 [וְחָץ כ][וְחָץ כ][וחץ כ] (וְעֵ֣ץ ק)(וְעֵץ ק)(ועץ ק) חֲנִית֗וֹחֲנִיתוֹחניתו כִּמְנוֹר֙כִּמְנוֹרכמנור אֹֽרְגִ֔יםאֹרְגִיםארגים וְלַהֶ֣בֶתוְלַהֶבֶתולהבת חֲנִית֔וֹחֲנִיתוֹחניתו שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות שְׁקָלִ֖יםשְׁקָלִיםשקלים בַּרְזֶ֑לבַּרְזֶלברזל וְנֹשֵׂ֥אוְנֹשֵׂאונשא הַצִּנָּ֖ההַצִּנָּההצנה הֹלֵ֥ךְהֹלֵךְהלך לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 17:8 וַֽיַּעֲמֹ֗דוַיַּעֲמֹדויעמד וַיִּקְרָא֙וַיִּקְרָאויקרא אֶלאֶלאל־־־מַעַרְכֹ֣תמַעַרְכֹתמערכת יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֔םלָהֶםלהם לָ֥מָּהלָמָּהלמה תֵצְא֖וּתֵצְאוּתצאו לַעֲרֹ֣ךְלַעֲרֹךְלערך מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה הֲל֧וֹאהֲלוֹאהלוא אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי הַפְּלִשְׁתִּ֗יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי וְאַתֶּם֙וְאַתֶּםואתם עֲבָדִ֣יםעֲבָדִיםעבדים לְשָׁא֔וּללְשָׁאוּללשאול בְּרוּבְּרוּברו־־־לָכֶ֥םלָכֶםלכם אִ֖ישׁאִישׁאיש וְיֵרֵ֥דוְיֵרֵדוירד אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 17:9 אִםאִםאם־־־יוּכַ֞ליוּכַליוכל לְהִלָּחֵ֤םלְהִלָּחֵםלהלחם אִתִּי֙אִתִּיאתי וְהִכָּ֔נִיוְהִכָּנִיוהכני וְהָיִ֥ינוּוְהָיִינוּוהיינו לָכֶ֖םלָכֶםלכם לַעֲבָדִ֑יםלַעֲבָדִיםלעבדים וְאִםוְאִםואם־־־אֲנִ֤יאֲנִיאני אֽוּכַלאוּכַלאוכל־־־לוֹ֙לוֹלו וְהִכִּיתִ֔יווְהִכִּיתִיווהכיתיו וִהְיִ֤יתֶםוִהְיִיתֶםוהייתם לָ֙נוּ֙לָנוּלנו לַעֲבָדִ֔יםלַעֲבָדִיםלעבדים וַעֲבַדְתֶּ֖םוַעֲבַדְתֶּםועבדתם אֹתָֽנוּאֹתָנוּאתנו׃׃׃ 17:10 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הַפְּלִשְׁתִּ֔יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי אֲנִ֗יאֲנִיאני חֵרַ֛פְתִּיחֵרַפְתִּיחרפתי אֶתאֶתאת־־־מַעַרְכ֥וֹתמַעַרְכוֹתמערכות יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה תְּנוּתְּנוּתנו־־־לִ֣ילִילי אִ֔ישׁאִישׁאיש וְנִֽלָּחֲמָ֖הוְנִלָּחֲמָהונלחמה יָֽחַדיָחַדיחד׃׃׃ 17:11 וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַפְּלִשְׁתִּ֖יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיֵּחַ֥תּוּוַיֵּחַתּוּויחתו וַיִּֽרְא֖וּוַיִּרְאוּויראו מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ פפפ
17:12 וְדָוִד֩וְדָוִדודוד בֶּןבֶּןבן־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש אֶפְרָתִ֜יאֶפְרָתִיאפרתי הַזֶּ֗ההַזֶּההזה מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וּשְׁמ֣וֹוּשְׁמוֹושמו יִשַׁ֔ייִשַׁיישי וְל֖וֹוְלוֹולו שְׁמֹנָ֣השְׁמֹנָהשמנה בָנִ֑יםבָנִיםבנים וְהָאִישׁ֙וְהָאִישׁוהאיש בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול זָקֵ֖ןזָקֵןזקן בָּ֥אבָּאבא בַאֲנָשִֽׁיםבַאֲנָשִׁיםבאנשים׃׃׃ 17:13 וַיֵּ֨לְכ֜וּוַיֵּלְכוּוילכו שְׁלֹ֤שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשַׁי֙יִשַׁיישי הַגְּדֹלִ֔יםהַגְּדֹלִיםהגדלים הָלְכ֥וּהָלְכוּהלכו אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וְשֵׁ֣םוְשֵׁםושם ׀׀׀ שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת בָּנָ֗יובָּנָיובניו אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הָלְכוּ֙הָלְכוּהלכו בַּמִּלְחָמָ֔הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה אֱלִיאָ֣באֱלִיאָבאליאב הַבְּכ֗וֹרהַבְּכוֹרהבכור וּמִשְׁנֵ֙הוּ֙וּמִשְׁנֵהוּומשנהו אֲבִ֣ינָדָ֔באֲבִינָדָבאבינדב וְהַשְּׁלִשִׁ֖יוְהַשְּׁלִשִׁיוהשלשי שַׁמָּֽהשַׁמָּהשמה׃׃׃ 17:14 וְדָוִ֖דוְדָוִדודוד ה֣וּאהוּאהוא הַקָּטָ֑ןהַקָּטָןהקטן וּשְׁלֹשָׁה֙וּשְׁלֹשָׁהושלשה הַגְּדֹלִ֔יםהַגְּדֹלִיםהגדלים הָלְכ֖וּהָלְכוּהלכו אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ ססס 17:15 וְדָוִ֛דוְדָוִדודוד הֹלֵ֥ךְהֹלֵךְהלך וָשָׁ֖בוָשָׁבושב מֵעַ֣למֵעַלמעל שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול לִרְע֛וֹתלִרְעוֹתלרעות אֶתאֶתאת־־־צֹ֥אןצֹאןצאן אָבִ֖יואָבִיואביו בֵּֽיתבֵּיתבית־־־לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 17:16 וַיִּגַּ֥שׁוַיִּגַּשׁויגש הַפְּלִשְׁתִּ֖יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי הַשְׁכֵּ֣םהַשְׁכֵּםהשכם וְהַעֲרֵ֑בוְהַעֲרֵבוהערב וַיִּתְיַצֵּ֖בוַיִּתְיַצֵּבויתיצב אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים יֽוֹםיוֹםיום׃׃׃ פפפ
17:17 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִשַׁ֜ייִשַׁיישי לְדָוִ֣דלְדָוִדלדוד בְּנ֗וֹבְּנוֹבנו קַחקַחקח־־־נָ֤אנָאנא לְאַחֶ֙יךָ֙לְאַחֶיךָלאחיך אֵיפַ֤תאֵיפַתאיפת הַקָּלִיא֙הַקָּלִיאהקליא הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וַעֲשָׂרָ֥הוַעֲשָׂרָהועשרה לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְהָרֵ֥ץוְהָרֵץוהרץ הַֽמַּחֲנֶ֖ההַמַּחֲנֶההמחנה לְאַחֶֽיךָלְאַחֶיךָלאחיך׃׃׃ 17:18 וְ֠אֵתוְאֵתואת עֲשֶׂ֜רֶתעֲשֶׂרֶתעשרת חֲרִצֵ֤יחֲרִצֵיחרצי הֶֽחָלָב֙הֶחָלָבהחלב הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה תָּבִ֖יאתָּבִיאתביא לְשַׂרלְשַׂרלשר־־־הָאָ֑לֶףהָאָלֶףהאלף וְאֶתוְאֶתואת־־־אַחֶ֙יךָ֙אַחֶיךָאחיך תִּפְקֹ֣דתִּפְקֹדתפקד לְשָׁל֔וֹםלְשָׁלוֹםלשלום וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲרֻבָּתָ֖םעֲרֻבָּתָםערבתם תִּקָּֽחתִּקָּחתקח׃׃׃ 17:19 וְשָׁא֤וּלוְשָׁאוּלושאול וְהֵ֙מָּה֙וְהֵמָּהוהמה וְכָלוְכָלוכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּעֵ֖מֶקבְּעֵמֶקבעמק הָֽאֵלָ֑ההָאֵלָההאלה נִלְחָמִ֖יםנִלְחָמִיםנלחמים עִםעִםעם־־־פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 17:20 וַיַּשְׁכֵּ֨םוַיַּשְׁכֵּםוישכם דָּוִ֜דדָּוִדדוד בַּבֹּ֗קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיִּטֹּ֤שׁוַיִּטֹּשׁויטש אֶתאֶתאת־־־הַצֹּאן֙הַצֹּאןהצאן עַלעַלעל־־־שֹׁמֵ֔רשֹׁמֵרשמר וַיִּשָּׂ֣אוַיִּשָּׂאוישא וַיֵּ֔לֶךְוַיֵּלֶךְוילך כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֖הוּצִוָּהוּצוהו יִשָׁ֑ייִשָׁיישי וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא הַמַּעְגָּ֔לָההַמַּעְגָּלָההמעגלה וְהַחַ֗יִלוְהַחַיִלוהחיל הַיֹּצֵא֙הַיֹּצֵאהיצא אֶלאֶלאל־־־הַמַּ֣עֲרָכָ֔ההַמַּעֲרָכָההמערכה וְהֵרֵ֖עוּוְהֵרֵעוּוהרעו בַּמִּלְחָמָֽהבַּמִּלְחָמָהבמלחמה׃׃׃ 17:21 וַתַּעֲרֹ֤ךְוַתַּעֲרֹךְותערך יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וּפְלִשְׁתִּ֔יםוּפְלִשְׁתִּיםופלשתים מַעֲרָכָ֖המַעֲרָכָהמערכה לִקְרַ֥אתלִקְרַאתלקראת מַעֲרָכָֽהמַעֲרָכָהמערכה׃׃׃ 17:22 וַיִּטֹּשׁ֩וַיִּטֹּשׁויטש דָּוִ֨דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הַכֵּלִ֜יםהַכֵּלִיםהכלים מֵעָלָ֗יומֵעָלָיומעליו עַלעַלעל־־־יַד֙יַדיד שׁוֹמֵ֣רשׁוֹמֵרשומר הַכֵּלִ֔יםהַכֵּלִיםהכלים וַיָּ֖רָץוַיָּרָץוירץ הַמַּעֲרָכָ֑ההַמַּעֲרָכָההמערכה וַיָּבֹ֕אוַיָּבֹאויבא וַיִּשְׁאַ֥לוַיִּשְׁאַלוישאל לְאֶחָ֖יולְאֶחָיולאחיו לְשָׁלֽוֹםלְשָׁלוֹםלשלום׃׃׃ 17:23 וְה֣וּאוְהוּאוהוא ׀׀׀ מְדַבֵּ֣רמְדַבֵּרמדבר עִמָּ֗םעִמָּםעמם וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה אִ֣ישׁאִישׁאיש הַבֵּנַ֡יִםהַבֵּנַיִםהבנים עוֹלֶ֞העוֹלֶהעולה גָּלְיָת֩גָּלְיָתגלית הַפְּלִשְׁתִּ֨יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי שְׁמ֤וֹשְׁמוֹשמו מִגַּת֙מִגַּתמגת [מִמַּעֲרֹות כ][מִמַּעֲרֹות כ][ממערות כ] (מִמַּעַרְכ֣וֹת ק)(מִמַּעַרְכוֹת ק)(ממערכות ק) פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיְדַבֵּ֖רוַיְדַבֵּרוידבר כַּדְּבָרִ֣יםכַּדְּבָרִיםכדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיִּשְׁמַ֖עוַיִּשְׁמַעוישמע דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 17:24 וְכֹל֙וְכֹלוכל אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בִּרְאוֹתָ֖םבִּרְאוֹתָםבראותם אֶתאֶתאת־־־הָאִ֑ישׁהָאִישׁהאיש וַיָּנֻ֙סוּ֙וַיָּנֻסוּוינסו מִפָּנָ֔יומִפָּנָיומפניו וַיִּֽירְא֖וּוַיִּירְאוּוייראו מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 17:25 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הַרְּאִיתֶם֙הַרְּאִיתֶםהראיתם הָאִ֤ישׁהָאִישׁהאיש הָֽעֹלֶה֙הָעֹלֶההעלה הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כִּ֛יכִּיכי לְחָרֵ֥ףלְחָרֵףלחרף אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עֹלֶ֑העֹלֶהעלה וְֽ֠הָיָהוְהָיָהוהיה הָאִ֨ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַכֶּ֜נּוּיַכֶּנּוּיכנו יַעְשְׁרֶ֥נּוּיַעְשְׁרֶנּוּיעשרנו הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך ׀׀׀ עֹ֣שֶׁרעֹשֶׁרעשר גָּד֗וֹלגָּדוֹלגדול וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּתּוֹ֙בִּתּוֹבתו יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־ל֔וֹלוֹלו וְאֵת֙וְאֵתואת בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֔יואָבִיואביו יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה חָפְשִׁ֖יחָפְשִׁיחפשי בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 17:26 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֗דדָּוִדדוד אֶֽלאֶלאל־־־הָאֲנָשִׁ֞יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָעֹמְדִ֣יםהָעֹמְדִיםהעמדים עִמּוֹ֮עִמּוֹעמו לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר מַהמַהמה־־־יֵּעָשֶׂ֗היֵּעָשֶׂהיעשה לָאִישׁ֙לָאִישׁלאיש אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יַכֶּה֙יַכֶּהיכה אֶתאֶתאת־־־הַפְּלִשְׁתִּ֣יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי הַלָּ֔זהַלָּזהלז וְהֵסִ֥ירוְהֵסִירוהסיר חֶרְפָּ֖החֶרְפָּהחרפה מֵעַ֣למֵעַלמעל יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֣יכִּיכי מִ֗ימִימי הַפְּלִשְׁתִּ֤יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי הֶֽעָרֵל֙הֶעָרֵלהערל הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כִּ֣יכִּיכי חֵרֵ֔ףחֵרֵףחרף מַעַרְכ֖וֹתמַעַרְכוֹתמערכות אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 17:27 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו הָעָ֔םהָעָםהעם כַּדָּבָ֥רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּ֖ההַזֶּההזה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כֹּ֣הכֹּהכה יֵעָשֶׂ֔היֵעָשֶׂהיעשה לָאִ֖ישׁלָאִישׁלאיש אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַכֶּֽנּוּיַכֶּנּוּיכנו׃׃׃ 17:28 וַיִּשְׁמַ֤עוַיִּשְׁמַעוישמע אֱלִיאָב֙אֱלִיאָבאליאב אָחִ֣יואָחִיואחיו הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול בְּדַבְּר֖וֹבְּדַבְּרוֹבדברו אֶלאֶלאל־־־הָאֲנָשִׁ֑יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַף֩אַףאף אֱלִיאָ֨באֱלִיאָבאליאב בְּדָוִ֜דבְּדָוִדבדוד וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ לָמָּהלָמָּהלמה־־־זֶּ֣הזֶּהזה יָרַ֗דְתָּיָרַדְתָּירדת וְעַלוְעַלועל־־־מִ֨ימִימי נָטַ֜שְׁתָּנָטַשְׁתָּנטשת מְעַ֨טמְעַטמעט הַצֹּ֤אןהַצֹּאןהצאן הָהֵ֙נָּה֙הָהֵנָּהההנה בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר אֲנִ֧יאֲנִיאני יָדַ֣עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אֶתאֶתאת־־־זְדֹנְךָ֗זְדֹנְךָזדנך וְאֵת֙וְאֵתואת רֹ֣עַרֹעַרע לְבָבֶ֔ךָלְבָבֶךָלבבך כִּ֗יכִּיכי לְמַ֛עַןלְמַעַןלמען רְא֥וֹתרְאוֹתראות הַמִּלְחָמָ֖ההַמִּלְחָמָההמלחמה יָרָֽדְתָּיָרָדְתָּירדת׃׃׃ 17:29 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֔דדָּוִדדוד מֶ֥המֶהמה עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי עָ֑תָּהעָתָּהעתה הֲל֖וֹאהֲלוֹאהלוא דָּבָ֥רדָּבָרדבר הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 17:30 וַיִּסֹּ֤בוַיִּסֹּבויסב מֵֽאֶצְלוֹ֙מֵאֶצְלוֹמאצלו אֶלאֶלאל־־־מ֣וּלמוּלמול אַחֵ֔ראַחֵראחר וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כַּדָּבָ֣רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיְשִׁבֻ֤הוּוַיְשִׁבֻהוּוישבהו הָעָם֙הָעָםהעם דָּבָ֔רדָּבָרדבר כַּדָּבָ֖רכַּדָּבָרכדבר הָרִאשֽׁוֹןהָרִאשׁוֹןהראשון׃׃׃ 17:31 וַיְּשָּֽׁמְעוּ֙וַיְּשָּׁמְעוּוישמעו הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיַּגִּ֥דוּוַיַּגִּדוּויגדו לִפְנֵֽילִפְנֵילפני־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול וַיִּקָּחֵֽהוּוַיִּקָּחֵהוּויקחהו׃׃׃ 17:32 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול אַלאַלאל־־־יִפֹּ֥ליִפֹּליפל לֵבלֵבלב־־־אָדָ֖םאָדָםאדם עָלָ֑יועָלָיועליו עַבְדְּךָ֣עַבְדְּךָעבדך יֵלֵ֔ךְיֵלֵךְילך וְנִלְחַ֖םוְנִלְחַםונלחם עִםעִםעם־־־הַפְּלִשְׁתִּ֥יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 17:33 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֗דדָּוִדדוד לֹ֤אלֹאלא תוּכַל֙תוּכַלתוכל לָלֶ֙כֶת֙לָלֶכֶתללכת אֶלאֶלאל־־־הַפְּלִשְׁתִּ֣יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי הַזֶּ֔ההַזֶּההזה לְהִלָּחֵ֖םלְהִלָּחֵםלהלחם עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו כִּֽיכִּיכי־־־נַ֣עַרנַעַרנער אַ֔תָּהאַתָּהאתה וְה֛וּאוְהוּאוהוא אִ֥ישׁאִישׁאיש מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה מִנְּעֻרָֽיומִנְּעֻרָיומנעריו׃׃׃ ססס 17:34 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול רֹעֶ֨הרֹעֶהרעה הָיָ֧ההָיָההיה עַבְדְּךָ֛עַבְדְּךָעבדך לְאָבִ֖יולְאָבִיולאביו בַּצֹּ֑אןבַּצֹּאןבצאן וּבָ֤אוּבָאובא הָֽאֲרִי֙הָאֲרִיהארי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַדּ֔וֹבהַדּוֹבהדוב וְנָשָׂ֥אוְנָשָׂאונשא שֶׂ֖השֶׂהשה מֵהָעֵֽדֶרמֵהָעֵדֶרמהעדר׃׃׃ 17:35 וְיָצָ֧אתִיוְיָצָאתִיויצאתי אַחֲרָ֛יואַחֲרָיואחריו וְהִכִּתִ֖יווְהִכִּתִיווהכתיו וְהִצַּ֣לְתִּיוְהִצַּלְתִּיוהצלתי מִפִּ֑יומִפִּיומפיו וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם עָלַ֔יעָלַיעלי וְהֶחֱזַ֙קְתִּי֙וְהֶחֱזַקְתִּיוהחזקתי בִּזְקָנ֔וֹבִּזְקָנוֹבזקנו וְהִכִּתִ֖יווְהִכִּתִיווהכתיו וַהֲמִיתִּֽיווַהֲמִיתִּיווהמיתיו׃׃׃ 17:36 גַּ֧םגַּםגם אֶֽתאֶתאת־־־הָאֲרִ֛יהָאֲרִיהארי גַּםגַּםגם־־־הַדּ֖וֹבהַדּוֹבהדוב הִכָּ֣ההִכָּההכה עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך וְֽ֠הָיָהוְהָיָהוהיה הַפְּלִשְׁתִּ֨יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי הֶעָרֵ֤להֶעָרֵלהערל הַזֶּה֙הַזֶּההזה כְּאַחַ֣דכְּאַחַדכאחד מֵהֶ֔םמֵהֶםמהם כִּ֣יכִּיכי חֵרֵ֔ףחֵרֵףחרף מַעַרְכֹ֖תמַעַרְכֹתמערכת אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ ססס 17:37 וַיֹּאמֶר֮וַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֒דָּוִדדוד יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הִצִּלַ֜נִיהִצִּלַנִיהצלני מִיַּ֤דמִיַּדמיד הָֽאֲרִי֙הָאֲרִיהארי וּמִיַּ֣דוּמִיַּדומיד הַדֹּ֔בהַדֹּבהדב ה֣וּאהוּאהוא יַצִּילֵ֔נִייַצִּילֵנִייצילני מִיַּ֥דמִיַּדמיד הַפְּלִשְׁתִּ֖יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי הַזֶּ֑ההַזֶּההזה ססס וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֤וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־דָּוִד֙דָּוִדדוד לֵ֔ךְלֵךְלך וַֽיהוָ֖הוַיהוָהויהוה יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 17:38 וַיַּלְבֵּ֨שׁוַיַּלְבֵּשׁוילבש שָׁא֤וּלשָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־דָּוִד֙דָּוִדדוד מַדָּ֔יומַדָּיומדיו וְנָתַ֛ןוְנָתַןונתן ק֥וֹבַעקוֹבַעקובע נְחֹ֖שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו וַיַּלְבֵּ֥שׁוַיַּלְבֵּשׁוילבש אֹת֖וֹאֹתוֹאתו שִׁרְיֽוֹןשִׁרְיוֹןשריון׃׃׃ 17:39 וַיַּחְגֹּ֣רוַיַּחְגֹּרויחגר דָּוִ֣דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־חַ֠רְבּוֹחַרְבּוֹחרבו מֵעַ֨למֵעַלמעל לְמַדָּ֜יולְמַדָּיולמדיו וַיֹּ֣אֶלוַיֹּאֶלויאל לָלֶכֶת֮לָלֶכֶתללכת כִּ֣יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־נִסָּה֒נִסָּהנסה וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול לֹ֥אלֹאלא אוּכַ֛לאוּכַלאוכל לָלֶ֥כֶתלָלֶכֶתללכת בָּאֵ֖לֶּהבָּאֵלֶּהבאלה כִּ֣יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא נִסִּ֑יתִינִסִּיתִינסיתי וַיְסִרֵ֥םוַיְסִרֵםויסרם דָּוִ֖דדָּוִדדוד מֵעָלָֽיומֵעָלָיומעליו׃׃׃ 17:40 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח מַקְל֜וֹמַקְלוֹמקלו בְּיָד֗וֹבְּיָדוֹבידו וַיִּבְחַרוַיִּבְחַרויבחר־־־ל֣וֹלוֹלו חֲמִשָּׁ֣החֲמִשָּׁהחמשה חַלֻּקֵֽיחַלֻּקֵיחלקי־־־אֲבָנִ֣יםאֲבָנִיםאבנים ׀׀׀ מִןמִןמן־־־הַנַּ֡חַלהַנַּחַלהנחל וַיָּ֣שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֹ֠תָםאֹתָםאתם בִּכְלִ֨יבִּכְלִיבכלי הָרֹעִ֧יםהָרֹעִיםהרעים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֛וֹלוֹלו וּבַיַּלְק֖וּטוּבַיַּלְקוּטובילקוט וְקַלְּע֣וֹוְקַלְּעוֹוקלעו בְיָד֑וֹבְיָדוֹבידו וַיִּגַּ֖שׁוַיִּגַּשׁויגש אֶלאֶלאל־־־הַפְּלִשְׁתִּֽיהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי׃׃׃ 17:41 וַיֵּ֙לֶךְ֙וַיֵּלֶךְוילך הַפְּלִשְׁתִּ֔יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי הֹלֵ֥ךְהֹלֵךְהלך וְקָרֵ֖בוְקָרֵבוקרב אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד וְהָאִ֛ישׁוְהָאִישׁוהאיש נֹשֵׂ֥אנֹשֵׂאנשא הַצִּנָּ֖ההַצִּנָּההצנה לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 17:42 וַיַּבֵּ֧טוַיַּבֵּטויבט הַפְּלִשְׁתִּ֛יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי וַיִּרְאֶ֥הוַיִּרְאֶהויראה אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד וַיִּבְזֵ֑הוּוַיִּבְזֵהוּויבזהו כִּֽיכִּיכי־־־הָיָ֣ההָיָההיה נַ֔עַרנַעַרנער וְאַדְמֹנִ֖יוְאַדְמֹנִיואדמני עִםעִםעם־־־יְפֵ֥היְפֵהיפה מַרְאֶֽהמַרְאֶהמראה׃׃׃ 17:43 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַפְּלִשְׁתִּי֙הַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד הֲכֶ֣לֶבהֲכֶלֶבהכלב אָנֹ֔כִיאָנֹכִיאנכי כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה בָֽאבָאבא־־־אֵלַ֖יאֵלַיאלי בַּמַּקְל֑וֹתבַּמַּקְלוֹתבמקלות וַיְקַלֵּ֧לוַיְקַלֵּלויקלל הַפְּלִשְׁתִּ֛יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד בֵּאלֹהָֽיובֵּאלֹהָיובאלהיו׃׃׃ 17:44 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַפְּלִשְׁתִּ֖יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד לְכָ֣הלְכָהלכה אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְאֶתְּנָה֙וְאֶתְּנָהואתנה אֶתאֶתאת־־־בְּשָׂ֣רְךָ֔בְּשָׂרְךָבשרך לְע֥וֹףלְעוֹףלעוף הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּלְבֶהֱמַ֥תוּלְבֶהֱמַתולבהמת הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ ססס 17:45 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־הַפְּלִשְׁתִּ֔יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי אַתָּה֙אַתָּהאתה בָּ֣אבָּאבא אֵלַ֔יאֵלַיאלי בְּחֶ֖רֶבבְּחֶרֶבבחרב וּבַחֲנִ֣יתוּבַחֲנִיתובחנית וּבְכִיד֑וֹןוּבְכִידוֹןובכידון וְאָנֹכִ֣יוְאָנֹכִיואנכי בָֽאבָאבא־־־אֵלֶ֗יךָאֵלֶיךָאליך בְּשֵׁם֙בְּשֵׁםבשם יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֛יאֱלֹהֵיאלהי מַעַרְכ֥וֹתמַעַרְכוֹתמערכות יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חֵרַֽפְתָּחֵרַפְתָּחרפת׃׃׃ 17:46 הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֡ההַזֶּההזה יְסַגֶּרְךָ֩יְסַגֶּרְךָיסגרך יְהוָ֨היְהוָהיהוה בְּיָדִ֜יבְּיָדִיבידי וְהִכִּיתִ֗ךָוְהִכִּיתִךָוהכיתך וַהֲסִרֹתִ֤יוַהֲסִרֹתִיוהסרתי אֶתאֶתאת־־־רֹֽאשְׁךָ֙רֹאשְׁךָראשך מֵעָלֶ֔יךָמֵעָלֶיךָמעליך וְנָ֨תַתִּ֜יוְנָתַתִּיונתתי פֶּ֣גֶרפֶּגֶרפגר מַחֲנֵ֤המַחֲנֵהמחנה פְלִשְׁתִּים֙פְלִשְׁתִּיםפלשתים הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה לְע֥וֹףלְעוֹףלעוף הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּלְחַיַּ֣תוּלְחַיַּתולחית הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְיֵֽדְעוּ֙וְיֵדְעוּוידעו כָּלכָּלכל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֛יכִּיכי יֵ֥שׁיֵשׁיש אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לְיִשְׂרָאֵֽללְיִשְׂרָאֵללישראל׃׃׃ 17:47 וְיֵֽדְעוּ֙וְיֵדְעוּוידעו כָּלכָּלכל־־־הַקָּהָ֣להַקָּהָלהקהל הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כִּֽיכִּיכי־־־לֹ֛אלֹאלא בְּחֶ֥רֶבבְּחֶרֶבבחרב וּבַחֲנִ֖יתוּבַחֲנִיתובחנית יְהוֹשִׁ֣יעַיְהוֹשִׁיעַיהושיע יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֤יכִּיכי לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה הַמִּלְחָמָ֔ההַמִּלְחָמָההמלחמה וְנָתַ֥ןוְנָתַןונתן אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בְּיָדֵֽנוּבְּיָדֵנוּבידנו׃׃׃ 17:48 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־קָ֣םקָםקם הַפְּלִשְׁתִּ֔יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַיִּקְרַ֖בוַיִּקְרַבויקרב לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיְמַהֵ֣רוַיְמַהֵרוימהר דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיָּ֥רָץוַיָּרָץוירץ הַמַּעֲרָכָ֖ההַמַּעֲרָכָההמערכה לִקְרַ֥אתלִקְרַאתלקראת הַפְּלִשְׁתִּֽיהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי׃׃׃ 17:49 וַיִּשְׁלַח֩וַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִ֨דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־יָד֜וֹיָדוֹידו אֶלאֶלאל־־־הַכֶּ֗לִיהַכֶּלִיהכלי וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח מִשָּׁ֥םמִשָּׁםמשם אֶ֙בֶן֙אֶבֶןאבן וַיְקַלַּ֔עוַיְקַלַּעויקלע וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־הַפְּלִשְׁתִּ֖יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי אֶלאֶלאל־־־מִצְח֑וֹמִצְחוֹמצחו וַתִּטְבַּ֤עוַתִּטְבַּעותטבע הָאֶ֙בֶן֙הָאֶבֶןהאבן בְּמִצְח֔וֹבְּמִצְחוֹבמצחו וַיִּפֹּ֥לוַיִּפֹּלויפל עַלעַלעל־־־פָּנָ֖יופָּנָיופניו אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 17:50 וַיֶּחֱזַ֨קוַיֶּחֱזַקויחזק דָּוִ֤דדָּוִדדוד מִןמִןמן־־־הַפְּלִשְׁתִּי֙הַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי בַּקֶּ֣לַעבַּקֶּלַעבקלע וּבָאֶ֔בֶןוּבָאֶבֶןובאבן וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־הַפְּלִשְׁתִּ֖יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי וַיְמִיתֵ֑הוּוַיְמִיתֵהוּוימיתהו וְחֶ֖רֶבוְחֶרֶבוחרב אֵ֥יןאֵיןאין בְּיַדבְּיַדביד־־־דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 17:51 וַיָּ֣רָץוַיָּרָץוירץ דָּ֠וִדדָּוִדדוד וַיַּעֲמֹ֨דוַיַּעֲמֹדויעמד אֶלאֶלאל־־־הַפְּלִשְׁתִּ֜יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־חַ֠רְבּוֹחַרְבּוֹחרבו וַֽיִּשְׁלְפָ֤הּוַיִּשְׁלְפָהּוישלפה מִתַּעְרָהּ֙מִתַּעְרָהּמתערה וַיְמֹ֣תְתֵ֔הוּוַיְמֹתְתֵהוּוימתתהו וַיִּכְרָתוַיִּכְרָתויכרת־־־בָּ֖הּבָּהּבה אֶתאֶתאת־־־רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו וַיִּרְא֧וּוַיִּרְאוּויראו הַפְּלִשְׁתִּ֛יםהַפְּלִשְׁתִּיםהפלשתים כִּֽיכִּיכי־־־מֵ֥תמֵתמת גִּבּוֹרָ֖םגִּבּוֹרָםגבורם וַיָּנֻֽסוּוַיָּנֻסוּוינסו׃׃׃ 17:52 וַיָּקֻ֣מוּוַיָּקֻמוּויקמו אַנְשֵׁי֩אַנְשֵׁיאנשי יִשְׂרָאֵ֨ליִשְׂרָאֵלישראל וִיהוּדָ֜הוִיהוּדָהויהודה וַיָּרִ֗עוּוַיָּרִעוּוירעו וַֽיִּרְדְּפוּ֙וַיִּרְדְּפוּוירדפו אֶתאֶתאת־־־הַפְּלִשְׁתִּ֔יםהַפְּלִשְׁתִּיםהפלשתים עַדעַדעד־־־בּוֹאֲךָ֣בּוֹאֲךָבואך גַ֔יְאגַיְאגיא וְעַ֖דוְעַדועד שַׁעֲרֵ֣ישַׁעֲרֵישערי עֶקְר֑וֹןעֶקְרוֹןעקרון וַֽיִּפְּל֞וּוַיִּפְּלוּויפלו חַֽלְלֵ֤יחַלְלֵיחללי פְלִשְׁתִּים֙פְלִשְׁתִּיםפלשתים בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך שַׁעֲרַ֔יִםשַׁעֲרַיִםשערים וְעַדוְעַדועד־־־גַּ֖תגַּתגת וְעַדוְעַדועד־־־עֶקְרֽוֹןעֶקְרוֹןעקרון׃׃׃ 17:53 וַיָּשֻׁ֙בוּ֙וַיָּשֻׁבוּוישבו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִדְּלֹ֖קמִדְּלֹקמדלק אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי פְלִשְׁתִּ֑יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַיָּשֹׁ֖סּוּוַיָּשֹׁסּוּוישסו אֶתאֶתאת־־־מַחֲנֵיהֶֽםמַחֲנֵיהֶםמחניהם׃׃׃ 17:54 וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הַפְּלִשְׁתִּ֔יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי וַיְבִאֵ֖הוּוַיְבִאֵהוּויבאהו יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְאֶתוְאֶתואת־־־כֵּלָ֖יוכֵּלָיוכליו שָׂ֥םשָׂםשם בְּאָהֳלֽוֹבְּאָהֳלוֹבאהלו׃׃׃ ססס 17:55 וְכִרְא֨וֹתוְכִרְאוֹתוכראות שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֗דדָּוִדדוד יֹצֵא֙יֹצֵאיצא לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת הַפְּלִשְׁתִּ֔יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי אָמַ֗ראָמַראמר אֶלאֶלאל־־־אַבְנֵר֙אַבְנֵראבנר שַׂ֣רשַׂרשר הַצָּבָ֔אהַצָּבָאהצבא בֶּןבֶּןבן־־־מִימִימי־־־זֶ֥הזֶהזה הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער אַבְנֵ֑ראַבְנֵראבנר וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְנֵ֔ראַבְנֵראבנר חֵֽיחֵיחי־־־נַפְשְׁךָ֥נַפְשְׁךָנפשך הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אִםאִםאם־־־יָדָֽעְתִּייָדָעְתִּיידעתי׃׃׃ 17:56 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך שְׁאַ֣לשְׁאַלשאל אַתָּ֔האַתָּהאתה בֶּןבֶּןבן־־־מִימִימי־־־זֶ֖הזֶהזה הָעָֽלֶםהָעָלֶםהעלם׃׃׃ ססס 17:57 וּכְשׁ֣וּבוּכְשׁוּבוכשוב דָּוִ֗דדָּוִדדוד מֵֽהַכּוֹת֙מֵהַכּוֹתמהכות אֶתאֶתאת־־־הַפְּלִשְׁתִּ֔יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו אַבְנֵ֔ראַבְנֵראבנר וַיְבִאֵ֖הוּוַיְבִאֵהוּויבאהו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וְרֹ֥אשׁוְרֹאשׁוראש הַפְּלִשְׁתִּ֖יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 17:58 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול בֶּןבֶּןבן־־־מִ֥ימִימי אַתָּ֖האַתָּהאתה הַנָּ֑עַרהַנָּעַרהנער וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֔דדָּוִדדוד בֶּֽןבֶּןבן־־־עַבְדְּךָ֥עַבְדְּךָעבדך יִשַׁ֖ייִשַׁיישי בֵּ֥יתבֵּיתבית הַלַּחְמִֽיהַלַּחְמִיהלחמי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain