Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 18

18:1 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כְּכַלֹּתוֹ֙כְּכַלֹּתוֹככלתו לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וְנֶ֙פֶשׁ֙וְנֶפֶשׁונפש יְה֣וֹנָתָ֔ןיְהוֹנָתָןיהונתן נִקְשְׁרָ֖הנִקְשְׁרָהנקשרה בְּנֶ֣פֶשׁבְּנֶפֶשׁבנפש דָּוִ֑דדָּוִדדוד [וַיֶּאֱהָבֹו כ][וַיֶּאֱהָבֹו כ][ויאהבו כ] (וַיֶּאֱהָבֵ֥הוּ ק)(וַיֶּאֱהָבֵהוּ ק)(ויאהבהו ק) יְהוֹנָתָ֖ןיְהוֹנָתָןיהונתן כְּנַפְשֽׁוֹכְּנַפְשׁוֹכנפשו׃׃׃ 18:2 וַיִּקָּחֵ֥הוּוַיִּקָּחֵהוּויקחהו שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וְלֹ֣אוְלֹאולא נְתָנ֔וֹנְתָנוֹנתנו לָשׁ֖וּבלָשׁוּבלשוב בֵּ֥יתבֵּיתבית אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 18:3 וַיִּכְרֹ֧תוַיִּכְרֹתויכרת יְהוֹנָתָ֛ןיְהוֹנָתָןיהונתן וְדָוִ֖דוְדָוִדודוד בְּרִ֑יתבְּרִיתברית בְּאַהֲבָת֥וֹבְּאַהֲבָתוֹבאהבתו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו כְּנַפְשֽׁוֹכְּנַפְשׁוֹכנפשו׃׃׃ 18:4 וַיִּתְפַּשֵּׁ֣טוַיִּתְפַּשֵּׁטויתפשט יְהוֹנָתָ֗ןיְהוֹנָתָןיהונתן אֶֽתאֶתאת־־־הַמְּעִיל֙הַמְּעִילהמעיל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָלָ֔יועָלָיועליו וַֽיִּתְּנֵ֖הוּוַיִּתְּנֵהוּויתנהו לְדָוִ֑דלְדָוִדלדוד וּמַדָּ֕יווּמַדָּיוומדיו וְעַדוְעַדועד־־־חַרְבּ֥וֹחַרְבּוֹחרבו וְעַדוְעַדועד־־־קַשְׁתּ֖וֹקַשְׁתּוֹקשתו וְעַדוְעַדועד־־־חֲגֹרֽוֹחֲגֹרוֹחגרו׃׃׃ 18:5 וַיֵּצֵ֨אוַיֵּצֵאויצא דָוִ֜דדָוִדדוד בְּכֹל֩בְּכֹלבכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִשְׁלָחֶ֤נּוּיִשְׁלָחֶנּוּישלחנו שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול יַשְׂכִּ֔יליַשְׂכִּילישכיל וַיְשִׂמֵ֣הוּוַיְשִׂמֵהוּוישמהו שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול עַ֖לעַלעל אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הַמִּלְחָמָ֑ההַמִּלְחָמָההמלחמה וַיִּיטַב֙וַיִּיטַבוייטב בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני כָלכָלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וְגַ֕םוְגַםוגם בְּעֵינֵ֖יבְּעֵינֵיבעיני עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ פפפ
18:6 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי בְּבוֹאָ֗םבְּבוֹאָםבבואם בְּשׁ֤וּבבְּשׁוּבבשוב דָּוִד֙דָּוִדדוד מֵהַכּ֣וֹתמֵהַכּוֹתמהכות אֶתאֶתאת־־־הַפְּלִשְׁתִּ֔יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי וַתֵּצֶ֨אנָהוַתֵּצֶאנָהותצאנה הַנָּשִׁ֜יםהַנָּשִׁיםהנשים מִכָּלמִכָּלמכל־־־עָרֵ֤יעָרֵיערי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל [לָשׁוּר כ][לָשׁוּר כ][לשור כ] (לָשִׁ֣יר ק)(לָשִׁיר ק)(לשיר ק) וְהַמְּחֹל֔וֹתוְהַמְּחֹלוֹתוהמחלות לִקְרַ֖אתלִקְרַאתלקראת שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּתֻפִּ֥יםבְּתֻפִּיםבתפים בְּשִׂמְחָ֖הבְּשִׂמְחָהבשמחה וּבְשָׁלִשִֽׁיםוּבְשָׁלִשִׁיםובשלשים׃׃׃ 18:7 וַֽתַּעֲנֶ֛ינָהוַתַּעֲנֶינָהותענינה הַנָּשִׁ֥יםהַנָּשִׁיםהנשים הַֽמְשַׂחֲק֖וֹתהַמְשַׂחֲקוֹתהמשחקות וַתֹּאמַ֑רְןָוַתֹּאמַרְןָותאמרן הִכָּ֤ההִכָּההכה שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול [בְּאַלְפֹּו כ][בְּאַלְפֹּו כ][באלפו כ] (בַּאֲלָפָ֔יו ק)(בַּאֲלָפָיו ק)(באלפיו ק) וְדָוִ֖דוְדָוִדודוד בְּרִבְבֹתָֽיובְּרִבְבֹתָיוברבבתיו׃׃׃ 18:8 וַיִּ֨חַרוַיִּחַרויחר לְשָׁא֜וּללְשָׁאוּללשאול מְאֹ֗דמְאֹדמאד וַיֵּ֤רַעוַיֵּרַעוירע בְּעֵינָיו֙בְּעֵינָיובעיניו הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נָתְנ֤וּנָתְנוּנתנו לְדָוִד֙לְדָוִדלדוד רְבָב֔וֹתרְבָבוֹתרבבות וְלִ֥יוְלִיולי נָתְנ֖וּנָתְנוּנתנו הָאֲלָפִ֑יםהָאֲלָפִיםהאלפים וְע֥וֹדוְעוֹדועוד ל֖וֹלוֹלו אַ֥ךְאַךְאך הַמְּלוּכָֽההַמְּלוּכָההמלוכה׃׃׃ 18:9 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול [עָוֹן כ][עָוֹן כ][עון כ] (עוֹיֵ֣ן ק)(עוֹיֵן ק)(עוין ק) אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד מֵהַיּ֥וֹםמֵהַיּוֹםמהיום הַה֖וּאהַהוּאההוא וָהָֽלְאָהוָהָלְאָהוהלאה׃׃׃ ססס 18:10 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי מִֽמָּחֳרָ֗תמִמָּחֳרָתממחרת וַתִּצְלַ֣חוַתִּצְלַחותצלח רוּחַ֩רוּחַרוח אֱלֹהִ֨יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ רָעָ֤הרָעָהרעה ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול וַיִּתְנַבֵּ֣אוַיִּתְנַבֵּאויתנבא בְתוֹךְבְתוֹךְבתוך־־־הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית וְדָוִ֛דוְדָוִדודוד מְנַגֵּ֥ןמְנַגֵּןמנגן בְּיָד֖וֹבְּיָדוֹבידו כְּי֣וֹםכְּיוֹםכיום ׀׀׀ בְּי֑וֹםבְּיוֹםביום וְהַחֲנִ֖יתוְהַחֲנִיתוהחנית בְּיַדבְּיַדביד־־־שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 18:11 וַיָּ֤טֶלוַיָּטֶלויטל שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲנִ֔יתהַחֲנִיתהחנית וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַכֶּ֥האַכֶּהאכה בְדָוִ֖דבְדָוִדבדוד וּבַקִּ֑ירוּבַקִּירובקיר וַיִּסֹּ֥בוַיִּסֹּבויסב דָּוִ֛דדָּוִדדוד מִפָּנָ֖יומִפָּנָיומפניו פַּעֲמָֽיִםפַּעֲמָיִםפעמים׃׃׃ 18:12 וַיִּרָ֥אוַיִּרָאוירא שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול מִלִּפְנֵ֣ימִלִּפְנֵימלפני דָוִ֑דדָוִדדוד כִּֽיכִּיכי־־־הָיָ֤ההָיָההיה יְהוָה֙יְהוָהיהוה עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וּמֵעִ֥םוּמֵעִםומעם שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול סָֽרסָרסר׃׃׃ 18:13 וַיְסִרֵ֤הוּוַיְסִרֵהוּויסרהו שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול מֵֽעִמּ֔וֹמֵעִמּוֹמעמו וַיְשִׂמֵ֥הוּוַיְשִׂמֵהוּוישמהו ל֖וֹלוֹלו שַׂרשַׂרשר־־־אָ֑לֶףאָלֶףאלף וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ פפפ
18:17 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֗דדָּוִדדוד הִנֵּה֩הִנֵּההנה בִתִּ֨יבִתִּיבתי הַגְּדוֹלָ֤ההַגְּדוֹלָההגדולה מֵרַב֙מֵרַבמרב אֹתָהּ֙אֹתָהּאתה אֶתֶּןאֶתֶּןאתן־־־לְךָ֣לְךָלך לְאִשָּׁ֔הלְאִשָּׁהלאשה אַ֚ךְאַךְאך הֱיֵההֱיֵההיה־־־לִּ֣ילִּילי לְבֶןלְבֶןלבן־־־חַ֔יִלחַיִלחיל וְהִלָּחֵ֖םוְהִלָּחֵםוהלחם מִלְחֲמ֣וֹתמִלְחֲמוֹתמלחמות יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְשָׁא֣וּלוְשָׁאוּלושאול אָמַ֗ראָמַראמר אַלאַלאל־־־תְּהִ֤יתְּהִיתהי יָדִי֙יָדִיידי בּ֔וֹבּוֹבו וּתְהִיוּתְהִיותהי־־־ב֖וֹבוֹבו יַדיַדיד־־־פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ ססס 18:18 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול מִ֤ימִימי אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי וּמִ֣יוּמִיומי חַיַּ֔יחַיַּיחיי מִשְׁפַּ֥חַתמִשְׁפַּחַתמשפחת אָבִ֖יאָבִיאבי בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל כִּֽיכִּיכי־־־אֶהְיֶ֥האֶהְיֶהאהיה חָתָ֖ןחָתָןחתן לַמֶּֽלֶךְלַמֶּלֶךְלמלך׃׃׃ 18:19 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּעֵ֥תבְּעֵתבעת תֵּ֛תתֵּתתת אֶתאֶתאת־־־מֵרַ֥במֵרַבמרב בַּתבַּתבת־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול לְדָוִ֑דלְדָוִדלדוד וְהִ֧יאוְהִיאוהיא נִתְּנָ֛הנִתְּנָהנתנה לְעַדְרִיאֵ֥ללְעַדְרִיאֵללעדריאל הַמְּחֹלָתִ֖יהַמְּחֹלָתִיהמחלתי לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 18:20 וַתֶּאֱהַ֛בוַתֶּאֱהַבותאהב מִיכַ֥למִיכַלמיכל בַּתבַּתבת־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיַּגִּ֣דוּוַיַּגִּדוּויגדו לְשָׁא֔וּללְשָׁאוּללשאול וַיִּשַׁ֥רוַיִּשַׁרוישר הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר בְּעֵינָֽיובְּעֵינָיובעיניו׃׃׃ 18:21 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול אֶתְּנֶ֤נָּהאֶתְּנֶנָּהאתננה לּוֹ֙לּוֹלו וּתְהִיוּתְהִיותהי־־־ל֣וֹלוֹלו לְמוֹקֵ֔שׁלְמוֹקֵשׁלמוקש וּתְהִיוּתְהִיותהי־־־ב֖וֹבוֹבו יַדיַדיד־־־פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד בִּשְׁתַּ֛יִםבִּשְׁתַּיִםבשתים תִּתְחַתֵּ֥ןתִּתְחַתֵּןתתחתן בִּ֖יבִּיבי הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 18:22 וַיְצַ֨ווַיְצַוויצו שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָ֗ועֲבָדָועבדו דַּבְּר֨וּדַּבְּרוּדברו אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֤דדָּוִדדוד בַּלָּט֙בַּלָּטבלט לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֨ההִנֵּההנה חָפֵ֤ץחָפֵץחפץ בְּךָ֙בְּךָבך הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְכָלוְכָלוכל־־־עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו אֲהֵב֑וּךָאֲהֵבוּךָאהבוך וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה הִתְחַתֵּ֥ןהִתְחַתֵּןהתחתן בַּמֶּֽלֶךְבַּמֶּלֶךְבמלך׃׃׃ 18:23 וַֽיְדַבְּר֞וּוַיְדַבְּרוּוידברו עַבְדֵ֤יעַבְדֵיעבדי שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני דָוִ֔דדָוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֗דדָּוִדדוד הַֽנְקַלָּ֤ההַנְקַלָּההנקלה בְעֵֽינֵיכֶם֙בְעֵינֵיכֶםבעיניכם הִתְחַתֵּ֣ןהִתְחַתֵּןהתחתן בַּמֶּ֔לֶךְבַּמֶּלֶךְבמלך וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי אִֽישׁאִישׁאיש־־־רָ֥שׁרָשׁרש וְנִקְלֶֽהוְנִקְלֶהונקלה׃׃׃ 18:24 וַיַּגִּ֜דוּוַיַּגִּדוּויגדו עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול ל֖וֹלוֹלו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כַּדְּבָרִ֥יםכַּדְּבָרִיםכדברים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ פפפ
18:25 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול כֹּֽהכֹּהכה־־־תֹאמְר֣וּתֹאמְרוּתאמרו לְדָוִ֗דלְדָוִדלדוד אֵֽיןאֵיןאין־־־חֵ֤פֶץחֵפֶץחפץ לַמֶּ֙לֶךְ֙לַמֶּלֶךְלמלך בְּמֹ֔הַרבְּמֹהַרבמהר כִּ֗יכִּיכי בְּמֵאָה֙בְּמֵאָהבמאה עָרְל֣וֹתעָרְלוֹתערלות פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים לְהִנָּקֵ֖םלְהִנָּקֵםלהנקם בְּאֹיְבֵ֣יבְּאֹיְבֵיבאיבי הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְשָׁא֣וּלוְשָׁאוּלושאול חָשַׁ֔בחָשַׁבחשב לְהַפִּ֥יללְהַפִּיללהפיל אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד בְּיַדבְּיַדביד־־־פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 18:26 וַיַּגִּ֨דוּוַיַּגִּדוּויגדו עֲבָדָ֤יועֲבָדָיועבדיו לְדָוִד֙לְדָוִדלדוד אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיִּשַׁ֤רוַיִּשַׁרוישר הַדָּבָר֙הַדָּבָרהדבר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני דָוִ֔דדָוִדדוד לְהִתְחַתֵּ֖ןלְהִתְחַתֵּןלהתחתן בַּמֶּ֑לֶךְבַּמֶּלֶךְבמלך וְלֹ֥אוְלֹאולא מָלְא֖וּמָלְאוּמלאו הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 18:27 וַיָּ֨קָםוַיָּקָםויקם דָּוִ֜דדָּוִדדוד וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך ׀׀׀ ה֣וּאהוּאהוא וַאֲנָשָׁ֗יווַאֲנָשָׁיוואנשיו וַיַּ֣ךְוַיַּךְויך בַּפְּלִשְׁתִּים֮בַּפְּלִשְׁתִּיםבפלשתים מָאתַ֣יִםמָאתַיִםמאתים אִישׁ֒אִישׁאיש וַיָּבֵ֤אוַיָּבֵאויבא דָוִד֙דָוִדדוד אֶתאֶתאת־־־עָרְלֹ֣תֵיהֶ֔םעָרְלֹתֵיהֶםערלתיהם וַיְמַלְא֣וּםוַיְמַלְאוּםוימלאום לַמֶּ֔לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך לְהִתְחַתֵּ֖ןלְהִתְחַתֵּןלהתחתן בַּמֶּ֑לֶךְבַּמֶּלֶךְבמלך וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־ל֥וֹלוֹלו שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־מִיכַ֥למִיכַלמיכל בִּתּ֖וֹבִּתּוֹבתו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ ססס 18:28 וַיַּ֤רְאוַיַּרְאוירא שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול וַיֵּ֔דַעוַיֵּדַעוידע כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה עִםעִםעם־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד וּמִיכַ֥לוּמִיכַלומיכל בַּתבַּתבת־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול אֲהֵבַֽתְהוּאֲהֵבַתְהוּאהבתהו׃׃׃ 18:29 וַיֹּ֣אסֶףוַיֹּאסֶףויאסף שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול לֵרֹ֛אלֵרֹאלרא מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני דָוִ֖דדָוִדדוד ע֑וֹדעוֹדעוד וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול אֹיֵ֥באֹיֵבאיב אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ ססס 18:30 וַיֵּצְא֖וּוַיֵּצְאוּויצאו שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי פְלִשְׁתִּ֑יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ מִדֵּ֣ימִדֵּימדי צֵאתָ֗םצֵאתָםצאתם שָׂכַ֤לשָׂכַלשכל דָּוִד֙דָּוִדדוד מִכֹּל֙מִכֹּלמכל עַבְדֵ֣יעַבְדֵיעבדי שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וַיִּיקַ֥רוַיִּיקַרוייקר שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain