Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 19

19:1 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־יוֹנָתָ֤ןיוֹנָתָןיונתן בְּנוֹ֙בְּנוֹבנו וְאֶלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו לְהָמִ֖יתלְהָמִיתלהמית אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד וִיהֽוֹנָתָן֙וִיהוֹנָתָןויהונתן בֶּןבֶּןבן־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול חָפֵ֥ץחָפֵץחפץ בְּדָוִ֖דבְּדָוִדבדוד מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 19:2 וַיַּגֵּ֤דוַיַּגֵּדויגד יְהוֹנָתָן֙יְהוֹנָתָןיהונתן לְדָוִ֣דלְדָוִדלדוד לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר מְבַקֵּ֛שׁמְבַקֵּשׁמבקש שָׁא֥וּלשָׁאוּלשאול אָבִ֖יאָבִיאבי לַהֲמִיתֶ֑ךָלַהֲמִיתֶךָלהמיתך וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה הִשָּֽׁמֶרהִשָּׁמֶרהשמר־־־נָ֣אנָאנא בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וְיָשַׁבְתָּ֥וְיָשַׁבְתָּוישבת בַסֵּ֖תֶרבַסֵּתֶרבסתר וְנַחְבֵּֽאתָוְנַחְבֵּאתָונחבאת׃׃׃ 19:3 וַאֲנִ֨יוַאֲנִיואני אֵצֵ֜אאֵצֵאאצא וְעָמַדְתִּ֣יוְעָמַדְתִּיועמדתי לְיַדלְיַדליד־־־אָבִ֗יאָבִיאבי בַּשָּׂדֶה֙בַּשָּׂדֶהבשדה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אַתָּ֣האַתָּהאתה שָׁ֔םשָׁםשם וַאֲנִ֕יוַאֲנִיואני אֲדַבֵּ֥ראֲדַבֵּראדבר בְּךָ֖בְּךָבך אֶלאֶלאל־־־אָבִ֑יאָבִיאבי וְרָאִ֥יתִיוְרָאִיתִיוראיתי מָ֖המָהמה וְהִגַּ֥דְתִּיוְהִגַּדְתִּיוהגדתי לָֽךְלָךְלך׃׃׃ ססס 19:4 וַיְדַבֵּ֨רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוֹנָתָ֤ןיְהוֹנָתָןיהונתן בְּדָוִד֙בְּדָוִדבדוד ט֔וֹבטוֹבטוב אֶלאֶלאל־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול אָבִ֑יואָבִיואביו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵ֠לָיואֵלָיואליו אַלאַלאל־־־יֶחֱטָ֨איֶחֱטָאיחטא הַמֶּ֜לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּעַבְדּ֣וֹבְּעַבְדּוֹבעבדו בְדָוִ֗דבְדָוִדבדוד כִּ֣יכִּיכי ל֤וֹאלוֹאלוא חָטָא֙חָטָאחטא לָ֔ךְלָךְלך וְכִ֥יוְכִיוכי מַעֲשָׂ֖יומַעֲשָׂיומעשיו טוֹבטוֹבטוב־־־לְךָ֥לְךָלך מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 19:5 וַיָּשֶׂם֩וַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־נַפְשׁ֨וֹנַפְשׁוֹנפשו בְכַפּ֜וֹבְכַפּוֹבכפו וַיַּ֣ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־הַפְּלִשְׁתִּ֗יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש יְהוָ֜היְהוָהיהוה תְּשׁוּעָ֤התְּשׁוּעָהתשועה גְדוֹלָה֙גְדוֹלָהגדולה לְכָללְכָללכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל רָאִ֖יתָרָאִיתָראית וַתִּשְׂמָ֑חוַתִּשְׂמָחותשמח וְלָ֤מָּהוְלָמָּהולמה תֶֽחֱטָא֙תֶחֱטָאתחטא בְּדָ֣םבְּדָםבדם נָקִ֔ינָקִינקי לְהָמִ֥יתלְהָמִיתלהמית אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד חִנָּֽםחִנָּםחנם׃׃׃ 19:6 וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יְהוֹנָתָ֑ןיְהוֹנָתָןיהונתן וַיִּשָּׁבַ֣עוַיִּשָּׁבַעוישבע שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול חַיחַיחי־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 19:7 וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא יְהוֹנָתָן֙יְהוֹנָתָןיהונתן לְדָוִ֔דלְדָוִדלדוד וַיַּגֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־לוֹ֙לוֹלו יְה֣וֹנָתָ֔ןיְהוֹנָתָןיהונתן אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיָּבֵ֨אוַיָּבֵאויבא יְהוֹנָתָ֤ןיְהוֹנָתָןיהונתן אֶתאֶתאת־־־דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי לְפָנָ֖יולְפָנָיולפניו כְּאֶתְמ֥וֹלכְּאֶתְמוֹלכאתמול שִׁלְשֽׁוֹםשִׁלְשׁוֹםשלשום׃׃׃ ססס 19:8 וַתּ֥וֹסֶףוַתּוֹסֶףותוסף הַמִּלְחָמָ֖ההַמִּלְחָמָההמלחמה לִֽהְי֑וֹתלִהְיוֹתלהיות וַיֵּצֵ֨אוַיֵּצֵאויצא דָוִ֜דדָוִדדוד וַיִּלָּ֣חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם בַּפְּלִשְׁתִּ֗יםבַּפְּלִשְׁתִּיםבפלשתים וַיַּ֤ךְוַיַּךְויך בָּהֶם֙בָּהֶםבהם מַכָּ֣המַכָּהמכה גְדוֹלָ֔הגְדוֹלָהגדולה וַיָּנֻ֖סוּוַיָּנֻסוּוינסו מִפָּנָֽיומִפָּנָיומפניו׃׃׃ 19:9 וַתְּהִי֩וַתְּהִיותהי ר֨וּחַרוּחַרוח יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ רָעָה֙רָעָהרעה אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וְהוּא֙וְהוּאוהוא בְּבֵית֣וֹבְּבֵיתוֹבביתו יוֹשֵׁ֔ביוֹשֵׁביושב וַחֲנִית֖וֹוַחֲנִיתוֹוחניתו בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו וְדָוִ֖דוְדָוִדודוד מְנַגֵּ֥ןמְנַגֵּןמנגן בְּיָֽדבְּיָדביד׃׃׃ 19:10 וַיְבַקֵּ֨שׁוַיְבַקֵּשׁויבקש שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול לְהַכּ֤וֹתלְהַכּוֹתלהכות בַּֽחֲנִית֙בַּחֲנִיתבחנית בְּדָוִ֣דבְּדָוִדבדוד וּבַקִּ֔ירוּבַקִּירובקיר וַיִּפְטַר֙וַיִּפְטַרויפטר מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲנִ֖יתהַחֲנִיתהחנית בַּקִּ֑ירבַּקִּירבקיר וְדָוִ֛דוְדָוִדודוד נָ֥סנָסנס וַיִּמָּלֵ֖טוַיִּמָּלֵטוימלט בַּלַּ֥יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ פפפ
19:11 וַיִּשְׁלַח֩וַיִּשְׁלַחוישלח שָׁא֨וּלשָׁאוּלשאול מַלְאָכִ֜יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית דָּוִד֙דָּוִדדוד לְשָׁמְר֔וֹלְשָׁמְרוֹלשמרו וְלַהֲמִית֖וֹוְלַהֲמִיתוֹולהמיתו בַּבֹּ֑קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַתַּגֵּ֣דוַתַּגֵּדותגד לְדָוִ֗דלְדָוִדלדוד מִיכַ֤למִיכַלמיכל אִשְׁתּוֹ֙אִשְׁתּוֹאשתו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־אֵ֨ינְךָ֜אֵינְךָאינך מְמַלֵּ֤טמְמַלֵּטממלט אֶֽתאֶתאת־־־נַפְשְׁךָ֙נַפְשְׁךָנפשך הַלַּ֔יְלָההַלַּיְלָההלילה מָחָ֖רמָחָרמחר אַתָּ֥האַתָּהאתה מוּמָֽתמוּמָתמומת׃׃׃ 19:12 וַתֹּ֧רֶדוַתֹּרֶדותרד מִיכַ֛למִיכַלמיכל אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד בְּעַ֣דבְּעַדבעד הַחַלּ֑וֹןהַחַלּוֹןהחלון וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַיִּבְרַ֖חוַיִּבְרַחויברח וַיִּמָּלֵֽטוַיִּמָּלֵטוימלט׃׃׃ 19:13 וַתִּקַּ֨חוַתִּקַּחותקח מִיכַ֜למִיכַלמיכל אֶתאֶתאת־־־הַתְּרָפִ֗יםהַתְּרָפִיםהתרפים וַתָּ֙שֶׂם֙וַתָּשֶׂםותשם אֶלאֶלאל־־־הַמִּטָּ֔ההַמִּטָּההמטה וְאֵת֙וְאֵתואת כְּבִ֣ירכְּבִירכביר הָֽעִזִּ֔יםהָעִזִּיםהעזים שָׂ֖מָהשָׂמָהשמה מְרַֽאֲשֹׁתָ֑יומְרַאֲשֹׁתָיומראשתיו וַתְּכַ֖סוַתְּכַסותכס בַּבָּֽגֶדבַּבָּגֶדבבגד׃׃׃ ססס 19:14 וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול מַלְאָכִ֖יםמַלְאָכִיםמלאכים לָקַ֣חַתלָקַחַתלקחת אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַתֹּ֖אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר חֹלֶ֥החֹלֶהחלה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ פפפ
19:15 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶתאֶתאת־־־הַמַּלְאָכִ֔יםהַמַּלְאָכִיםהמלאכים לִרְא֥וֹתלִרְאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הַעֲל֨וּהַעֲלוּהעלו אֹת֧וֹאֹתוֹאתו בַמִּטָּ֛הבַמִּטָּהבמטה אֵלַ֖יאֵלַיאלי לַהֲמִתֽוֹלַהֲמִתוֹלהמתו׃׃׃ 19:16 וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו הַמַּלְאָכִ֔יםהַמַּלְאָכִיםהמלאכים וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה הַתְּרָפִ֖יםהַתְּרָפִיםהתרפים אֶלאֶלאל־־־הַמִּטָּ֑ההַמִּטָּההמטה וּכְבִ֥ירוּכְבִירוכביר הָעִזִּ֖יםהָעִזִּיםהעזים מְרַאֲשֹׁתָֽיומְרַאֲשֹׁתָיומראשתיו׃׃׃ 19:17 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־מִיכַ֗למִיכַלמיכל לָ֤מָּהלָמָּהלמה כָּ֙כָה֙כָּכָהככה רִמִּיתִ֔נִירִמִּיתִנִירמיתני וַתְּשַׁלְּחִ֥יוַתְּשַׁלְּחִיותשלחי אֶתאֶתאת־־־אֹיְבִ֖יאֹיְבִיאיבי וַיִּמָּלֵ֑טוַיִּמָּלֵטוימלט וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר מִיכַל֙מִיכַלמיכל אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול הוּאהוּאהוא־־־אָמַ֥ראָמַראמר אֵלַ֛יאֵלַיאלי שַׁלְּחִ֖נִישַׁלְּחִנִישלחני לָמָ֥הלָמָהלמה אֲמִיתֵֽךְאֲמִיתֵךְאמיתך׃׃׃ 19:18 וְדָוִ֨דוְדָוִדודוד בָּרַ֜חבָּרַחברח וַיִּמָּלֵ֗טוַיִּמָּלֵטוימלט וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־שְׁמוּאֵל֙שְׁמוּאֵלשמואל הָרָמָ֔תָההָרָמָתָההרמתה וַיַּ֨גֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־ל֔וֹלוֹלו אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָֽשָׂהעָשָׂהעשה־־־ל֖וֹלוֹלו שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הוּא֙הוּאהוא וּשְׁמוּאֵ֔לוּשְׁמוּאֵלושמואל וַיֵּשְׁב֖וּוַיֵּשְׁבוּוישבו [בְּנֹוִית כ][בְּנֹוִית כ][בנוית כ] (בְּנָֽיוֹת ק)(בְּנָיוֹת ק)(בניות ק)׃׃׃ 19:19 וַיֻּגַּ֥דוַיֻּגַּדויגד לְשָׁא֖וּללְשָׁאוּללשאול לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֣ההִנֵּההנה דָוִ֔דדָוִדדוד [בְּנֹוִית כ][בְּנֹוִית כ][בנוית כ] (בְּנָי֖וֹת ק)(בְּנָיוֹת ק)(בניות ק) בָּרָמָֽהבָּרָמָהברמה׃׃׃ 19:20 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח שָׁא֣וּלשָׁאוּלשאול מַלְאָכִים֮מַלְאָכִיםמלאכים לָקַ֣חַתלָקַחַתלקחת אֶתאֶתאת־־־דָּוִד֒דָּוִדדוד וַיַּ֗רְאוַיַּרְאוירא אֶֽתאֶתאת־־־לַהֲקַ֤תלַהֲקַתלהקת הַנְּבִיאִים֙הַנְּבִיאִיםהנביאים נִבְּאִ֔יםנִבְּאִיםנבאים וּשְׁמוּאֵ֕לוּשְׁמוּאֵלושמואל עֹמֵ֥דעֹמֵדעמד נִצָּ֖בנִצָּבנצב עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וַתְּהִ֞יוַתְּהִיותהי עַֽלעַלעל־־־מַלְאֲכֵ֤ימַלְאֲכֵימלאכי שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול ר֣וּחַרוּחַרוח אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים וַיִּֽתְנַבְּא֖וּוַיִּתְנַבְּאוּויתנבאו גַּםגַּםגם־־־הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 19:21 וַיַּגִּ֣דוּוַיַּגִּדוּויגדו לְשָׁא֗וּללְשָׁאוּללשאול וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח מַלְאָכִ֣יםמַלְאָכִיםמלאכים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים וַיִּֽתְנַבְּא֖וּוַיִּתְנַבְּאוּויתנבאו גַּםגַּםגם־־־הֵ֑מָּההֵמָּההמה וַיֹּ֣סֶףוַיֹּסֶףויסף שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול וַיִּשְׁלַח֙וַיִּשְׁלַחוישלח מַלְאָכִ֣יםמַלְאָכִיםמלאכים שְׁלִשִׁ֔יםשְׁלִשִׁיםשלשים וַיִּֽתְנַבְּא֖וּוַיִּתְנַבְּאוּויתנבאו גַּםגַּםגם־־־הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 19:22 וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך גַּםגַּםגם־־־ה֜וּאהוּאהוא הָרָמָ֗תָההָרָמָתָההרמתה וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא עַדעַדעד־־־בּ֤וֹרבּוֹרבור הַגָּדוֹל֙הַגָּדוֹלהגדול אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּשֶּׂ֔כוּבַּשֶּׂכוּבשכו וַיִּשְׁאַ֣לוַיִּשְׁאַלוישאל וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵיפֹ֥האֵיפֹהאיפה שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל וְדָוִ֑דוְדָוִדודוד וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֖ההִנֵּההנה [בְּנֹוִית כ][בְּנֹוִית כ][בנוית כ] (בְּנָי֥וֹת ק)(בְּנָיוֹת ק)(בניות ק) בָּרָמָֽהבָּרָמָהברמה׃׃׃ 19:23 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שָׁ֔םשָׁםשם אֶלאֶלאל־־־[נֹוִית כ][נֹוִית כ][נוית כ] (נָי֖וֹת ק)(נָיוֹת ק)(ניות ק) בָּרָמָ֑הבָּרָמָהברמה וַתְּהִי֩וַתְּהִיותהי עָלָ֨יועָלָיועליו גַּםגַּםגם־־־ה֜וּאהוּאהוא ר֣וּחַרוּחַרוח אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך הָלוֹךְ֙הָלוֹךְהלוך וַיִּתְנַבֵּ֔אוַיִּתְנַבֵּאויתנבא עַדעַדעד־־־בֹּא֖וֹבֹּאוֹבאו [בְּנֹוִית כ][בְּנֹוִית כ][בנוית כ] (בְּנָי֥וֹת ק)(בְּנָיוֹת ק)(בניות ק) בָּרָמָֽהבָּרָמָהברמה׃׃׃ 19:24 וַיִּפְשַׁ֨טוַיִּפְשַׁטויפשט גַּםגַּםגם־־־ה֜וּאהוּאהוא בְּגָדָ֗יובְּגָדָיובגדיו וַיִּתְנַבֵּ֤אוַיִּתְנַבֵּאויתנבא גַםגַםגם־־־הוּא֙הוּאהוא לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל וַיִּפֹּ֣לוַיִּפֹּלויפל עָרֹ֔םעָרֹםערם כָּלכָּלכל־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַה֖וּאהַהוּאההוא וְכָלוְכָלוכל־־־הַלָּ֑יְלָההַלָּיְלָההלילה עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן יֹֽאמְר֔וּיֹאמְרוּיאמרו הֲגַ֥םהֲגַםהגם שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול בַּנְּבִיאִֽםבַּנְּבִיאִםבנביאם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain