Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 2

2:1 וַתִּתְפַּלֵּ֤לוַתִּתְפַּלֵּלותתפלל חַנָּה֙חַנָּהחנה וַתֹּאמַ֔רוַתֹּאמַרותאמר עָלַ֤ץעָלַץעלץ לִבִּי֙לִבִּילבי בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה רָ֥מָהרָמָהרמה קַרְנִ֖יקַרְנִיקרני בַּֽיהוָ֑הבַּיהוָהביהוה רָ֤חַברָחַברחב פִּי֙פִּיפי עַלעַלעל־־־א֣וֹיְבַ֔יאוֹיְבַיאויבי כִּ֥יכִּיכי שָׂמַ֖חְתִּישָׂמַחְתִּישמחתי בִּישׁוּעָתֶֽךָבִּישׁוּעָתֶךָבישועתך׃׃׃ 2:2 אֵיןאֵיןאין־־־קָד֥וֹשׁקָדוֹשׁקדוש כַּיהוָ֖הכַּיהוָהכיהוה כִּ֣יכִּיכי אֵ֣יןאֵיןאין בִּלְתֶּ֑ךָבִּלְתֶּךָבלתך וְאֵ֥יןוְאֵיןואין צ֖וּרצוּרצור כֵּאלֹהֵֽינוּכֵּאלֹהֵינוּכאלהינו׃׃׃ 2:3 אַלאַלאל־־־תַּרְבּ֤וּתַּרְבּוּתרבו תְדַבְּרוּ֙תְדַבְּרוּתדברו גְּבֹהָ֣הגְּבֹהָהגבהה גְבֹהָ֔הגְבֹהָהגבהה יֵצֵ֥איֵצֵאיצא עָתָ֖קעָתָקעתק מִפִּיכֶ֑םמִפִּיכֶםמפיכם כִּ֣יכִּיכי אֵ֤לאֵלאל דֵּעוֹת֙דֵּעוֹתדעות יְהוָ֔היְהוָהיהוה [וְלֹא כ][וְלֹא כ][ולא כ] (וְל֥וֹ ק)(וְלוֹ ק)(ולו ק) נִתְכְּנ֖וּנִתְכְּנוּנתכנו עֲלִלֽוֹתעֲלִלוֹתעללות׃׃׃ 2:4 קֶ֥שֶׁתקֶשֶׁתקשת גִּבֹּרִ֖יםגִּבֹּרִיםגברים חַתִּ֑יםחַתִּיםחתים וְנִכְשָׁלִ֖יםוְנִכְשָׁלִיםונכשלים אָ֥זְרוּאָזְרוּאזרו חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ 2:5 שְׂבֵעִ֤יםשְׂבֵעִיםשבעים בַּלֶּ֙חֶם֙בַּלֶּחֶםבלחם נִשְׂכָּ֔רוּנִשְׂכָּרוּנשכרו וּרְעֵבִ֖יםוּרְעֵבִיםורעבים חָדֵ֑לּוּחָדֵלּוּחדלו עַדעַדעד־־־עֲקָרָה֙עֲקָרָהעקרה יָלְדָ֣היָלְדָהילדה שִׁבְעָ֔השִׁבְעָהשבעה וְרַבַּ֥תוְרַבַּתורבת בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים אֻמְלָֽלָהאֻמְלָלָהאמללה׃׃׃ 2:6 יְהוָ֖היְהוָהיהוה מֵמִ֣יתמֵמִיתממית וּמְחַיֶּ֑הוּמְחַיֶּהומחיה מוֹרִ֥ידמוֹרִידמוריד שְׁא֖וֹלשְׁאוֹלשאול וַיָּֽעַלוַיָּעַלויעל׃׃׃ 2:7 יְהוָ֖היְהוָהיהוה מוֹרִ֣ישׁמוֹרִישׁמוריש וּמַעֲשִׁ֑ירוּמַעֲשִׁירומעשיר מַשְׁפִּ֖ילמַשְׁפִּילמשפיל אַףאַףאף־־־מְרוֹמֵֽםמְרוֹמֵםמרומם׃׃׃ 2:8 מֵקִ֨יםמֵקִיםמקים מֵעָפָ֜רמֵעָפָרמעפר דָּ֗לדָּלדל מֵֽאַשְׁפֹּת֙מֵאַשְׁפֹּתמאשפת יָרִ֣יםיָרִיםירים אֶבְי֔וֹןאֶבְיוֹןאביון לְהוֹשִׁיב֙לְהוֹשִׁיבלהושיב עִםעִםעם־־־נְדִיבִ֔יםנְדִיבִיםנדיבים וְכִסֵּ֥אוְכִסֵּאוכסא כָב֖וֹדכָבוֹדכבוד יַנְחִלֵ֑םיַנְחִלֵםינחלם כִּ֤יכִּיכי לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה מְצֻ֣קֵימְצֻקֵימצקי אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ וַיָּ֥שֶׁתוַיָּשֶׁתוישת עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם תֵּבֵֽלתֵּבֵלתבל׃׃׃ 2:9 רַגְלֵ֤ירַגְלֵירגלי [חֲסִידֹו כ][חֲסִידֹו כ][חסידו כ] (חֲסִידָיו֙ ק)(חֲסִידָיו ק)(חסידיו ק) יִשְׁמֹ֔ריִשְׁמֹרישמר וּרְשָׁעִ֖יםוּרְשָׁעִיםורשעים בַּחֹ֣שֶׁךְבַּחֹשֶׁךְבחשך יִדָּ֑מּוּיִדָּמּוּידמו כִּֽיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא בְכֹ֖חַבְכֹחַבכח יִגְבַּריִגְבַּריגבר־־־אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 2:10 יְהוָ֞היְהוָהיהוה יֵחַ֣תּוּיֵחַתּוּיחתו [מְרִיבֹו כ][מְרִיבֹו כ][מריבו כ] (מְרִיבָ֗יו ק)(מְרִיבָיו ק)(מריביו ק) [עָלֹו כ][עָלֹו כ][עלו כ] (עָלָיו֙ ק)(עָלָיו ק)(עליו ק) בַּשָּׁמַ֣יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים יַרְעֵ֔םיַרְעֵםירעם יְהוָ֖היְהוָהיהוה יָדִ֣יןיָדִיןידין אַפְסֵיאַפְסֵיאפסי־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְיִתֶּןוְיִתֶּןויתן־־־עֹ֣זעֹזעז לְמַלְכּ֔וֹלְמַלְכּוֹלמלכו וְיָרֵ֖םוְיָרֵםוירם קֶ֥רֶןקֶרֶןקרן מְשִׁיחֽוֹמְשִׁיחוֹמשיחו׃׃׃ פפפ
2:11 וַיֵּ֧לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֶלְקָנָ֛האֶלְקָנָהאלקנה הָרָמָ֖תָההָרָמָתָההרמתה עַלעַלעל־־־בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו וְהַנַּ֗עַרוְהַנַּעַרוהנער הָיָ֤ההָיָההיה מְשָׁרֵת֙מְשָׁרֵתמשרת אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֖יפְּנֵיפני עֵלִ֥יעֵלִיעלי הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ 2:12 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני עֵלִ֖יעֵלִיעלי בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בְלִיָּ֑עַלבְלִיָּעַלבליעל לֹ֥אלֹאלא יָדְע֖וּיָדְעוּידעו אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:13 וּמִשְׁפַּ֥טוּמִשְׁפַּטומשפט הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים אֶתאֶתאת־־־הָעָ֑םהָעָםהעם כָּלכָּלכל־־־אִ֞ישׁאִישׁאיש זֹבֵ֣חַזֹבֵחַזבח זֶ֗בַחזֶבַחזבח וּבָ֨אוּבָאובא נַ֤עַרנַעַרנער הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן כְּבַשֵּׁ֣לכְּבַשֵּׁלכבשל הַבָּשָׂ֔רהַבָּשָׂרהבשר וְהַמַּזְלֵ֛גוְהַמַּזְלֵגוהמזלג שְׁלֹ֥שׁשְׁלֹשׁשלש־־־הַשִּׁנַּ֖יִםהַשִּׁנַּיִםהשנים בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 2:14 וְהִכָּ֨הוְהִכָּהוהכה בַכִּיּ֜וֹרבַכִּיּוֹרבכיור א֣וֹאוֹאו בַדּ֗וּדבַדּוּדבדוד א֤וֹאוֹאו בַקַּלַּ֙חַת֙בַקַּלַּחַתבקלחת א֣וֹאוֹאו בַפָּר֔וּרבַפָּרוּרבפרור כֹּ֚לכֹּלכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יַעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה הַמַּזְלֵ֔גהַמַּזְלֵגהמזלג יִקַּ֥חיִקַּחיקח הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן בּ֑וֹבּוֹבו כָּ֚כָהכָּכָהככה יַעֲשׂ֣וּיַעֲשׂוּיעשו לְכָללְכָללכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הַבָּאִ֥יםהַבָּאִיםהבאים שָׁ֖םשָׁםשם בְּשִׁלֹֽהבְּשִׁלֹהבשלה׃׃׃ 2:15 גַּם֮גַּםגם בְּטֶרֶם֮בְּטֶרֶםבטרם יַקְטִר֣וּןיַקְטִרוּןיקטרון אֶתאֶתאת־־־הַחֵלֶב֒הַחֵלֶבהחלב וּבָ֣אוּבָאובא ׀׀׀ נַ֣עַרנַעַרנער הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן וְאָמַר֙וְאָמַרואמר לָאִ֣ישׁלָאִישׁלאיש הַזֹּבֵ֔חַהַזֹּבֵחַהזבח תְּנָ֣התְּנָהתנה בָשָׂ֔רבָשָׂרבשר לִצְל֖וֹתלִצְלוֹתלצלות לַכֹּהֵ֑ןלַכֹּהֵןלכהן וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִקַּ֧חיִקַּחיקח מִמְּךָ֛מִמְּךָממך בָּשָׂ֥רבָּשָׂרבשר מְבֻשָּׁ֖למְבֻשָּׁלמבשל כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־חָֽיחָיחי׃׃׃ 2:16 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו הָאִ֗ישׁהָאִישׁהאיש קַטֵּ֨רקַטֵּרקטר יַקְטִיר֤וּןיַקְטִירוּןיקטירון כַּיּוֹם֙כַּיּוֹםכיום הַחֵ֔לֶבהַחֵלֶבהחלב וְקַ֨חוְקַחוקח־־־לְךָ֔לְךָלך כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר תְּאַוֶּ֖התְּאַוֶּהתאוה נַפְשֶׁ֑ךָנַפְשֶׁךָנפשך וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר ׀׀׀ [לֹו כ][לֹו כ][לו כ] (לֹא֙ ק)(לֹא ק)(לא ק) כִּ֚יכִּיכי עַתָּ֣העַתָּהעתה תִתֵּ֔ןתִתֵּןתתן וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֖אלֹאלא לָקַ֥חְתִּילָקַחְתִּילקחתי בְחָזְקָֽהבְחָזְקָהבחזקה׃׃׃ 2:17 וַתְּהִ֨יוַתְּהִיותהי חַטַּ֧אתחַטַּאתחטאת הַנְּעָרִ֛יםהַנְּעָרִיםהנערים גְּדוֹלָ֥הגְּדוֹלָהגדולה מְאֹ֖דמְאֹדמאד אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֤יכִּיכי נִֽאֲצוּ֙נִאֲצוּנאצו הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֵ֖תאֵתאת מִנְחַ֥תמִנְחַתמנחת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:18 וּשְׁמוּאֵ֕לוּשְׁמוּאֵלושמואל מְשָׁרֵ֖תמְשָׁרֵתמשרת אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה נַ֕עַרנַעַרנער חָג֖וּרחָגוּרחגור אֵפ֥וֹדאֵפוֹדאפוד בָּֽדבָּדבד׃׃׃ 2:19 וּמְעִ֤ילוּמְעִילומעיל קָטֹן֙קָטֹןקטן תַּעֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה־־־לּ֣וֹלּוֹלו אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו וְהַעַלְתָ֥הוְהַעַלְתָהוהעלתה ל֖וֹלוֹלו מִיָּמִ֣יםמִיָּמִיםמימים ׀׀׀ יָמִ֑ימָהיָמִימָהימימה בַּֽעֲלוֹתָהּ֙בַּעֲלוֹתָהּבעלותה אֶתאֶתאת־־־אִישָׁ֔הּאִישָׁהּאישה לִזְבֹּ֖חַלִזְבֹּחַלזבח אֶתאֶתאת־־־זֶ֥בַחזֶבַחזבח הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 2:20 וּבֵרַ֨ךְוּבֵרַךְוברך עֵלִ֜יעֵלִיעלי אֶתאֶתאת־־־אֶלְקָנָ֣האֶלְקָנָהאלקנה וְאֶתוְאֶתואת־־־אִשְׁתּ֗וֹאִשְׁתּוֹאשתו וְאָמַר֙וְאָמַרואמר יָשֵׂם֩יָשֵׂםישם יְהוָ֨היְהוָהיהוה לְךָ֥לְךָלך זֶ֙רַע֙זֶרַעזרע מִןמִןמן־־־הָאִשָּׁ֣ההָאִשָּׁההאשה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת תַּ֚חַתתַּחַתתחת הַשְּׁאֵלָ֔ההַשְּׁאֵלָההשאלה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁאַ֖לשָׁאַלשאל לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְהָלְכ֖וּוְהָלְכוּוהלכו לִמְקֹמֽוֹלִמְקֹמוֹלמקמו׃׃׃ 2:21 כִּֽיכִּיכי־־־פָקַ֤דפָקַדפקד יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־חַנָּ֔החַנָּהחנה וַתַּ֛הַרוַתַּהַרותהר וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד שְׁלֹשָֽׁהשְׁלֹשָׁהשלשה־־־בָנִ֖יםבָנִיםבנים וּשְׁתֵּ֣יוּשְׁתֵּיושתי בָנ֑וֹתבָנוֹתבנות וַיִּגְדַּ֛לוַיִּגְדַּלויגדל הַנַּ֥עַרהַנַּעַרהנער שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל עִםעִםעם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 2:22 וְעֵלִ֖יוְעֵלִיועלי זָקֵ֣ןזָקֵןזקן מְאֹ֑דמְאֹדמאד וְשָׁמַ֗עוְשָׁמַעושמע אֵת֩אֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יַעֲשׂ֤וּןיַעֲשׂוּןיעשון בָּנָיו֙בָּנָיובניו לְכָללְכָללכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֵ֤תוְאֵתואת אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יִשְׁכְּבוּן֙יִשְׁכְּבוּןישכבון אֶתאֶתאת־־־הַנָּשִׁ֔יםהַנָּשִׁיםהנשים הַצֹּ֣בְא֔וֹתהַצֹּבְאוֹתהצבאות פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 2:23 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֔םלָהֶםלהם לָ֥מָּהלָמָּהלמה תַעֲשׂ֖וּןתַעֲשׂוּןתעשון כַּדְּבָרִ֣יםכַּדְּבָרִיםכדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי שֹׁמֵ֙עַ֙שֹׁמֵעַשמע אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵיכֶ֣םדִּבְרֵיכֶםדבריכם רָעִ֔יםרָעִיםרעים מֵאֵ֖תמֵאֵתמאת כָּלכָּלכל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ 2:24 אַ֖לאַלאל בָּנָ֑יבָּנָיבני כִּ֠יכִּיכי לֽוֹאלוֹאלוא־־־טוֹבָ֤הטוֹבָהטובה הַשְּׁמֻעָה֙הַשְּׁמֻעָההשמעה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי שֹׁמֵ֔עַשֹׁמֵעַשמע מַעֲבִרִ֖יםמַעֲבִרִיםמעברים עַםעַםעם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 2:25 אִםאִםאם־־־יֶחֱטָ֨איֶחֱטָאיחטא אִ֤ישׁאִישׁאיש לְאִישׁ֙לְאִישׁלאיש וּפִֽלְל֣וֹוּפִלְלוֹופללו אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים וְאִ֤םוְאִםואם לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה יֶֽחֱטָאיֶחֱטָאיחטא־־־אִ֔ישׁאִישׁאיש מִ֖ימִימי יִתְפַּלֶּליִתְפַּלֶּליתפלל־־־ל֑וֹלוֹלו וְלֹ֤אוְלֹאולא יִשְׁמְעוּ֙יִשְׁמְעוּישמעו לְק֣וֹללְקוֹללקול אֲבִיהֶ֔םאֲבִיהֶםאביהם כִּֽיכִּיכי־־־חָפֵ֥ץחָפֵץחפץ יְהוָ֖היְהוָהיהוה לַהֲמִיתָֽםלַהֲמִיתָםלהמיתם׃׃׃ 2:26 וְהַנַּ֣עַרוְהַנַּעַרוהנער שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל הֹלֵ֥ךְהֹלֵךְהלך וְגָדֵ֖לוְגָדֵלוגדל וָט֑וֹבוָטוֹבוטוב גַּ֚םגַּםגם עִםעִםעם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְגַ֖םוְגַםוגם עִםעִםעם־־־אֲנָשִֽׁיםאֲנָשִׁיםאנשים׃׃׃ ססס 2:27 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אִישׁאִישׁאיש־־־אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־עֵלִ֑יעֵלִיעלי וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הֲנִגְלֹ֤ההֲנִגְלֹההנגלה נִגְלֵ֙יתִי֙נִגְלֵיתִינגליתי אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך בִּֽהְיוֹתָ֥םבִּהְיוֹתָםבהיותם בְּמִצְרַ֖יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית פַּרְעֹֽהפַּרְעֹהפרעה׃׃׃ 2:28 וּבָחֹ֣רוּבָחֹרובחר אֹ֠תוֹאֹתוֹאתו מִכָּלמִכָּלמכל־־־שִׁבְטֵ֨ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל לִי֙לִילי לְכֹהֵ֔ןלְכֹהֵןלכהן לַעֲל֣וֹתלַעֲלוֹתלעלות עַֽלעַלעל־־־מִזְבְּחִ֗ימִזְבְּחִימזבחי לְהַקְטִ֥ירלְהַקְטִירלהקטיר קְטֹ֛רֶתקְטֹרֶתקטרת לָשֵׂ֥אתלָשֵׂאתלשאת אֵפ֖וֹדאֵפוֹדאפוד לְפָנָ֑ילְפָנָילפני וָֽאֶתְּנָה֙וָאֶתְּנָהואתנה לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אִשֵּׁ֖יאִשֵּׁיאשי בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 2:29 לָ֣מָּהלָמָּהלמה תִבְעֲט֗וּתִבְעֲטוּתבעטו בְּזִבְחִי֙בְּזִבְחִיבזבחי וּבְמִנְחָתִ֔יוּבְמִנְחָתִיובמנחתי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּ֖יתִיצִוִּיתִיצויתי מָע֑וֹןמָעוֹןמעון וַתְּכַבֵּ֤דוַתְּכַבֵּדותכבד אֶתאֶתאת־־־בָּנֶ֙יךָ֙בָּנֶיךָבניך מִמֶּ֔נִּימִמֶּנִּיממני לְהַבְרִֽיאֲכֶ֗םלְהַבְרִיאֲכֶםלהבריאכם מֵרֵאשִׁ֛יתמֵרֵאשִׁיתמראשית כָּלכָּלכל־־־מִנְחַ֥תמִנְחַתמנחת יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְעַמִּֽילְעַמִּילעמי׃׃׃ 2:30 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל אָמ֣וֹראָמוֹראמור אָמַ֔רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי בֵּֽיתְךָ֙בֵּיתְךָביתך וּבֵ֣יתוּבֵיתובית אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך יִתְהַלְּכ֥וּיִתְהַלְּכוּיתהלכו לְפָנַ֖ילְפָנַילפני עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וְעַתָּ֤הוְעַתָּהועתה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה חָלִ֣ילָהחָלִילָהחלילה לִּ֔ילִּילי כִּֽיכִּיכי־־־מְכַבְּדַ֥ימְכַבְּדַימכבדי אֲכַבֵּ֖דאֲכַבֵּדאכבד וּבֹזַ֥יוּבֹזַיובזי יֵקָֽלּוּיֵקָלּוּיקלו׃׃׃ 2:31 הִנֵּה֙הִנֵּההנה יָמִ֣יםיָמִיםימים בָּאִ֔יםבָּאִיםבאים וְגָֽדַעְתִּי֙וְגָדַעְתִּיוגדעתי אֶתאֶתאת־־־זְרֹ֣עֲךָ֔זְרֹעֲךָזרעך וְאֶתוְאֶתואת־־־זְרֹ֖עַזְרֹעַזרע בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך מִֽהְי֥וֹתמִהְיוֹתמהיות זָקֵ֖ןזָקֵןזקן בְּבֵיתֶֽךָבְּבֵיתֶךָבביתך׃׃׃ 2:32 וְהִבַּטְתָּ֙וְהִבַּטְתָּוהבטת צַ֣רצַרצר מָע֔וֹןמָעוֹןמעון בְּכֹ֥לבְּכֹלבכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֵיטִ֖יביֵיטִיבייטיב אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה זָקֵ֛ןזָקֵןזקן בְּבֵיתְךָ֖בְּבֵיתְךָבביתך כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 2:33 וְאִ֗ישׁוְאִישׁואיש לֹֽאלֹאלא־־־אַכְרִ֤יתאַכְרִיתאכרית לְךָ֙לְךָלך מֵעִ֣םמֵעִםמעם מִזְבְּחִ֔ימִזְבְּחִימזבחי לְכַלּ֥וֹתלְכַלּוֹתלכלות אֶתאֶתאת־־־עֵינֶ֖יךָעֵינֶיךָעיניך וְלַאֲדִ֣יבוְלַאֲדִיבולאדיב אֶתאֶתאת־־־נַפְשֶׁ֑ךָנַפְשֶׁךָנפשך וְכָלוְכָלוכל־־־מַרְבִּ֥יתמַרְבִּיתמרבית בֵּיתְךָ֖בֵּיתְךָביתך יָמ֥וּתוּיָמוּתוּימותו אֲנָשִֽׁיםאֲנָשִׁיםאנשים׃׃׃ 2:34 וְזֶהוְזֶהוזה־־־לְּךָ֣לְּךָלך הָא֗וֹתהָאוֹתהאות אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יָבֹא֙יָבֹאיבא אֶלאֶלאל־־־שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני בָנֶ֔יךָבָנֶיךָבניך אֶלאֶלאל־־־חָפְנִ֖יחָפְנִיחפני וּפִֽינְחָ֑סוּפִינְחָסופינחס בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אֶחָ֖דאֶחָדאחד יָמ֥וּתוּיָמוּתוּימותו שְׁנֵיהֶֽםשְׁנֵיהֶםשניהם׃׃׃ 2:35 וַהֲקִימֹתִ֥יוַהֲקִימֹתִיוהקימתי לִי֙לִילי כֹּהֵ֣ןכֹּהֵןכהן נֶאֱמָ֔ןנֶאֱמָןנאמן כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר בִּלְבָבִ֥יבִּלְבָבִיבלבבי וּבְנַפְשִׁ֖יוּבְנַפְשִׁיובנפשי יַעֲשֶׂ֑היַעֲשֶׂהיעשה וּבָנִ֤יתִיוּבָנִיתִיובניתי לוֹ֙לוֹלו בַּ֣יִתבַּיִתבית נֶאֱמָ֔ןנֶאֱמָןנאמן וְהִתְהַלֵּ֥ךְוְהִתְהַלֵּךְוהתהלך לִפְנֵֽילִפְנֵילפני־־־מְשִׁיחִ֖ימְשִׁיחִימשיחי כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 2:36 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כָּלכָּלכל־־־הַנּוֹתָר֙הַנּוֹתָרהנותר בְּבֵ֣יתְךָ֔בְּבֵיתְךָבביתך יָבוֹא֙יָבוֹאיבוא לְהִשְׁתַּחֲוֺ֣תלְהִשְׁתַּחֲוֺתלהשתחות ל֔וֹלוֹלו לַאֲג֥וֹרַתלַאֲגוֹרַתלאגורת כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף וְכִכַּרוְכִכַּרוככר־־־לָ֑חֶםלָחֶםלחם וְאָמַ֗רוְאָמַרואמר סְפָחֵ֥נִיסְפָחֵנִיספחני נָ֛אנָאנא אֶלאֶלאל־־־אַחַ֥תאַחַתאחת הַכְּהֻנּ֖וֹתהַכְּהֻנּוֹתהכהנות לֶאֱכֹ֥ללֶאֱכֹללאכל פַּתפַּתפת־־־לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain