Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 20

20:1 וַיִּבְרַ֣חוַיִּבְרַחויברח דָּוִ֔דדָּוִדדוד [מִנֹּוִות כ][מִנֹּוִות כ][מנוות כ] (מִנָּי֖וֹת ק)(מִנָּיוֹת ק)(מניות ק) בָּרָמָ֑הבָּרָמָהברמה וַיָּבֹ֞אוַיָּבֹאויבא וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוֹנָתָ֗ןיְהוֹנָתָןיהונתן מֶ֤המֶהמה עָשִׂ֙יתִי֙עָשִׂיתִיעשיתי מֶֽהמֶהמה־־־עֲוֺנִ֤יעֲוֺנִיעוני וּמֶֽהוּמֶהומה־־־חַטָּאתִי֙חַטָּאתִיחטאתי לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך כִּ֥יכִּיכי מְבַקֵּ֖שׁמְבַקֵּשׁמבקש אֶתאֶתאת־־־נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 20:2 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֣וֹלוֹלו חָלִילָה֮חָלִילָהחלילה לֹ֣אלֹאלא תָמוּת֒תָמוּתתמות הִנֵּ֡ההִנֵּההנה [לו כ עשה כ][לו כ עשה כ][לו כ עשה כ] (לֹֽא ק)(לֹא ק)(לא ק) (יַעֲשֶׂ֨ה ק)(יַעֲשֶׂה ק)(יעשה ק) אָבִ֜יאָבִיאבי דָּבָ֣רדָּבָרדבר גָּד֗וֹלגָּדוֹלגדול א֚וֹאוֹאו דָּבָ֣רדָּבָרדבר קָטֹ֔ןקָטֹןקטן וְלֹ֥אוְלֹאולא יִגְלֶ֖היִגְלֶהיגלה אֶתאֶתאת־־־אָזְנִ֑יאָזְנִיאזני וּמַדּוּעַ֩וּמַדּוּעַומדוע יַסְתִּ֨יריַסְתִּיריסתיר אָבִ֥יאָבִיאבי מִמֶּ֛נִּימִמֶּנִּיממני אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֵ֥יןאֵיןאין זֹֽאתזֹאתזאת׃׃׃ 20:3 וַיִּשָּׁבַ֨עוַיִּשָּׁבַעוישבע ע֜וֹדעוֹדעוד דָּוִ֗דדָּוִדדוד וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר יָדֹ֨עַיָדֹעַידע יָדַ֜עיָדַעידע אָבִ֗יךָאָבִיךָאביך כִּֽיכִּיכי־־־מָצָ֤אתִימָצָאתִימצאתי חֵן֙חֵןחן בְּעֵינֶ֔יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַלאַלאל־־־יֵֽדַעיֵדַעידע־־־זֹ֥אתזֹאתזאת יְהוֹנָתָ֖ןיְהוֹנָתָןיהונתן פֶּןפֶּןפן־־־יֵֽעָצֵ֑ביֵעָצֵביעצב וְאוּלָ֗םוְאוּלָםואולם חַיחַיחי־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְחֵ֣יוְחֵיוחי נַפְשֶׁ֔ךָנַפְשֶׁךָנפשך כִּ֣יכִּיכי כְפֶ֔שַׂעכְפֶשַׂעכפשע בֵּינִ֖יבֵּינִיביני וּבֵ֥יןוּבֵיןובין הַמָּֽוֶתהַמָּוֶתהמות׃׃׃ 20:4 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹנָתָ֖ןיְהוֹנָתָןיהונתן אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד מַהמַהמה־־־תֹּאמַ֥רתֹּאמַרתאמר נַפְשְׁךָ֖נַפְשְׁךָנפשך וְאֶֽעֱשֶׂהוְאֶעֱשֶׂהואעשה־־־לָּֽךְלָּךְלך׃׃׃ פפפ
20:5 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־יְהוֹנָתָ֗ןיְהוֹנָתָןיהונתן הִֽנֵּההִנֵּההנה־־־חֹ֙דֶשׁ֙חֹדֶשׁחדש מָחָ֔רמָחָרמחר וְאָנֹכִ֛יוְאָנֹכִיואנכי יָשֹׁביָשֹׁבישב־־־אֵשֵׁ֥באֵשֵׁבאשב עִםעִםעם־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לֶאֱכ֑וֹללֶאֱכוֹללאכול וְשִׁלַּחְתַּ֙נִי֙וְשִׁלַּחְתַּנִיושלחתני וְנִסְתַּרְתִּ֣יוְנִסְתַּרְתִּיונסתרתי בַשָּׂדֶ֔הבַשָּׂדֶהבשדה עַ֖דעַדעד הָעֶ֥רֶבהָעֶרֶבהערב הַשְּׁלִשִֽׁיתהַשְּׁלִשִׁיתהשלשית׃׃׃ 20:6 אִםאִםאם־־־פָּקֹ֥דפָּקֹדפקד יִפְקְדֵ֖נִייִפְקְדֵנִייפקדני אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך וְאָמַרְתָּ֗וְאָמַרְתָּואמרת נִשְׁאֹל֩נִשְׁאֹלנשאל נִשְׁאַ֨לנִשְׁאַלנשאל מִמֶּ֤נִּימִמֶּנִּיממני דָוִד֙דָוִדדוד לָרוּץ֙לָרוּץלרוץ בֵּֽיתבֵּיתבית־־־לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם עִיר֔וֹעִירוֹעירו כִּ֣יכִּיכי זֶ֧בַחזֶבַחזבח הַיָּמִ֛יםהַיָּמִיםהימים שָׁ֖םשָׁםשם לְכָללְכָללכל־־־הַמִּשְׁפָּחָֽההַמִּשְׁפָּחָההמשפחה׃׃׃ 20:7 אִםאִםאם־־־כֹּ֥הכֹּהכה יֹאמַ֛ריֹאמַריאמר ט֖וֹבטוֹבטוב שָׁל֣וֹםשָׁלוֹםשלום לְעַבְדֶּ֑ךָלְעַבְדֶּךָלעבדך וְאִםוְאִםואם־־־חָרֹ֤החָרֹהחרה יֶֽחֱרֶה֙יֶחֱרֶהיחרה ל֔וֹלוֹלו דַּ֕עדַּעדע כִּֽיכִּיכי־־־כָלְתָ֥הכָלְתָהכלתה הָרָעָ֖ההָרָעָההרעה מֵעִמּֽוֹמֵעִמּוֹמעמו׃׃׃ 20:8 וְעָשִׂ֤יתָוְעָשִׂיתָועשית חֶ֙סֶד֙חֶסֶדחסד עַלעַלעל־־־עַבְדֶּ֔ךָעַבְדֶּךָעבדך כִּ֚יכִּיכי בִּבְרִ֣יתבִּבְרִיתבברית יְהוָ֔היְהוָהיהוה הֵבֵ֥אתָהֵבֵאתָהבאת אֶֽתאֶתאת־־־עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך וְאִםוְאִםואם־־־יֶשׁיֶשׁיש־־־בִּ֤יבִּיבי עָוֺן֙עָוֺןעון הֲמִיתֵ֣נִיהֲמִיתֵנִיהמיתני אַ֔תָּהאַתָּהאתה וְעַדוְעַדועד־־־אָבִ֖יךָאָבִיךָאביך לָמָּהלָמָּהלמה־־־זֶּ֥הזֶּהזה תְבִיאֵֽנִיתְבִיאֵנִיתביאני׃׃׃ פפפ
20:9 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹנָתָ֖ןיְהוֹנָתָןיהונתן חָלִ֣ילָהחָלִילָהחלילה לָּ֑ךְלָּךְלך כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אִםאִםאם־־־יָדֹ֣עַיָדֹעַידע אֵדַ֗עאֵדַעאדע כִּֽיכִּיכי־־־כָלְתָ֨הכָלְתָהכלתה הָרָעָ֜ההָרָעָההרעה מֵעִ֤םמֵעִםמעם אָבִי֙אָבִיאבי לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך וְלֹ֥אוְלֹאולא אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה אַגִּ֥ידאַגִּידאגיד לָֽךְלָךְלך׃׃׃ ססס 20:10 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד אֶלאֶלאל־־־יְה֣וֹנָתָ֔ןיְהוֹנָתָןיהונתן מִ֖ימִימי יַגִּ֣ידיַגִּידיגיד לִ֑ילִילי א֛וֹאוֹאו מַהמַהמה־־־יַּעַנְךָ֥יַּעַנְךָיענך אָבִ֖יךָאָבִיךָאביך קָשָֽׁהקָשָׁהקשה׃׃׃ ססס 20:11 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהֽוֹנָתָן֙יְהוֹנָתָןיהונתן אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד לְכָ֖הלְכָהלכה וְנֵצֵ֣אוְנֵצֵאונצא הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה וַיֵּצְא֥וּוַיֵּצְאוּויצאו שְׁנֵיהֶ֖םשְׁנֵיהֶםשניהם הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ ססס 20:12 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹנָתָ֜ןיְהוֹנָתָןיהונתן אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֗דדָּוִדדוד יְהוָ֞היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל כִּֽיכִּיכי־־־אֶחְקֹ֣ראֶחְקֹראחקר אֶתאֶתאת־־־אָבִ֗יאָבִיאבי כָּעֵ֤תכָּעֵתכעת ׀׀׀ מָחָר֙מָחָרמחר הַשְּׁלִשִׁ֔יתהַשְּׁלִשִׁיתהשלשית וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־ט֖וֹבטוֹבטוב אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֑דדָּוִדדוד וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָז֙אָזאז אֶשְׁלַ֣חאֶשְׁלַחאשלח אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וְגָלִ֖יתִיוְגָלִיתִיוגליתי אֶתאֶתאת־־־אָזְנֶֽךָאָזְנֶךָאזנך׃׃׃ 20:13 כֹּֽהכֹּהכה־־־יַעֲשֶׂה֩יַעֲשֶׂהיעשה יְהוָ֨היְהוָהיהוה לִֽיהוֹנָתָ֜ןלִיהוֹנָתָןליהונתן וְכֹ֣הוְכֹהוכה יֹסִ֗יףיֹסִיףיסיף כִּֽיכִּיכי־־־יֵיטִ֨ביֵיטִבייטב אֶלאֶלאל־־־אָבִ֤יאָבִיאבי אֶתאֶתאת־־־הָֽרָעָה֙הָרָעָההרעה עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך וְגָלִ֙יתִי֙וְגָלִיתִיוגליתי אֶתאֶתאת־־־אָזְנֶ֔ךָאָזְנֶךָאזנך וְשִׁלַּחְתִּ֖יךָוְשִׁלַּחְתִּיךָושלחתיך וְהָלַכְתָּ֣וְהָלַכְתָּוהלכת לְשָׁל֑וֹםלְשָׁלוֹםלשלום וִיהִ֤יוִיהִיויהי יְהוָה֙יְהוָהיהוה עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר הָיָ֖ההָיָההיה עִםעִםעם־־־אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 20:14 וְלֹ֖אוְלֹאולא אִםאִםאם־־־עוֹדֶ֣נִּיעוֹדֶנִּיעודני חָ֑יחָיחי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תַעֲשֶׂ֧התַעֲשֶׂהתעשה עִמָּדִ֛יעִמָּדִיעמדי חֶ֥סֶדחֶסֶדחסד יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא אָמֽוּתאָמוּתאמות׃׃׃ 20:15 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תַכְרִ֧תתַכְרִתתכרת אֶֽתאֶתאת־־־חַסְדְּךָ֛חַסְדְּךָחסדך מֵעִ֥םמֵעִםמעם בֵּיתִ֖יבֵּיתִיביתי עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וְלֹ֗אוְלֹאולא בְּהַכְרִ֤תבְּהַכְרִתבהכרת יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־אֹיְבֵ֣יאֹיְבֵיאיבי דָוִ֔דדָוִדדוד אִ֕ישׁאִישׁאיש מֵעַ֖למֵעַלמעל פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 20:16 וַיִּכְרֹ֥תוַיִּכְרֹתויכרת יְהוֹנָתָ֖ןיְהוֹנָתָןיהונתן עִםעִםעם־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית דָּוִ֑דדָּוִדדוד וּבִקֵּ֣שׁוּבִקֵּשׁובקש יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִיַּ֖דמִיַּדמיד אֹיְבֵ֥יאֹיְבֵיאיבי דָוִֽדדָוִדדוד׃׃׃ 20:17 וַיּ֤וֹסֶףוַיּוֹסֶףויוסף יְהֽוֹנָתָן֙יְהוֹנָתָןיהונתן לְהַשְׁבִּ֣יעַלְהַשְׁבִּיעַלהשביע אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד בְּאַהֲבָת֖וֹבְּאַהֲבָתוֹבאהבתו אֹת֑וֹאֹתוֹאתו כִּֽיכִּיכי־־־אַהֲבַ֥תאַהֲבַתאהבת נַפְשׁ֖וֹנַפְשׁוֹנפשו אֲהֵבֽוֹאֲהֵבוֹאהבו׃׃׃ ססס 20:18 וַיֹּֽאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר־־־ל֥וֹלוֹלו יְהוֹנָתָ֖ןיְהוֹנָתָןיהונתן מָחָ֣רמָחָרמחר חֹ֑דֶשׁחֹדֶשׁחדש וְנִפְקַ֕דְתָּוְנִפְקַדְתָּונפקדת כִּ֥יכִּיכי יִפָּקֵ֖דיִפָּקֵדיפקד מוֹשָׁבֶֽךָמוֹשָׁבֶךָמושבך׃׃׃ 20:19 וְשִׁלַּשְׁתָּ֙וְשִׁלַּשְׁתָּושלשת תֵּרֵ֣דתֵּרֵדתרד מְאֹ֔דמְאֹדמאד וּבָאתָ֙וּבָאתָובאת אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֔וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִסְתַּ֥רְתָּנִסְתַּרְתָּנסתרת שָּׁ֖םשָּׁםשם בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום הַֽמַּעֲשֶׂ֑ההַמַּעֲשֶׂההמעשה וְיָ֣שַׁבְתָּ֔וְיָשַׁבְתָּוישבת אֵ֖צֶלאֵצֶלאצל הָאֶ֥בֶןהָאֶבֶןהאבן הָאָֽזֶלהָאָזֶלהאזל׃׃׃ 20:20 וַאֲנִ֕יוַאֲנִיואני שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת הַחִצִּ֖יםהַחִצִּיםהחצים צִדָּ֣הצִדָּהצדה אוֹרֶ֑האוֹרֶהאורה לְשַֽׁלַּֽחלְשַׁלַּחלשלח־־־לִ֖ילִילי לְמַטָּרָֽהלְמַטָּרָהלמטרה׃׃׃ 20:21 וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה אֶשְׁלַ֣חאֶשְׁלַחאשלח אֶתאֶתאת־־־הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער לֵ֖ךְלֵךְלך מְצָ֣אמְצָאמצא אֶתאֶתאת־־־הַחִצִּ֑יםהַחִצִּיםהחצים אִםאִםאם־־־אָמֹר֩אָמֹראמר אֹמַ֨ראֹמַראמר לַנַּ֜עַרלַנַּעַרלנער הִנֵּ֥ההִנֵּההנה הַחִצִּ֣יםהַחִצִּיםהחצים ׀׀׀ מִמְּךָ֣מִמְּךָממך וָהֵ֗נָּהוָהֵנָּהוהנה קָחֶ֧נּוּקָחֶנּוּקחנו ׀׀׀ וָבֹ֛אָהוָבֹאָהובאה כִּֽיכִּיכי־־־שָׁל֥וֹםשָׁלוֹםשלום לְךָ֛לְךָלך וְאֵ֥יןוְאֵיןואין דָּבָ֖רדָּבָרדבר חַיחַיחי־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:22 וְאִםוְאִםואם־־־כֹּ֤הכֹּהכה אֹמַר֙אֹמַראמר לָעֶ֔לֶםלָעֶלֶםלעלם הִנֵּ֥ההִנֵּההנה הַחִצִּ֖יםהַחִצִּיםהחצים מִמְּךָ֣מִמְּךָממך וָהָ֑לְאָהוָהָלְאָהוהלאה לֵ֕ךְלֵךְלך כִּ֥יכִּיכי שִֽׁלַּחֲךָ֖שִׁלַּחֲךָשלחך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:23 וְהַ֨דָּבָ֔רוְהַדָּבָרוהדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֖רְנוּדִּבַּרְנוּדברנו אֲנִ֣יאֲנִיאני וָאָ֑תָּהוָאָתָּהואתה הִנֵּ֧ההִנֵּההנה יְהוָ֛היְהוָהיהוה בֵּינִ֥יבֵּינִיביני וּבֵינְךָ֖וּבֵינְךָובינך עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ ססס 20:24 וַיִּסָּתֵ֥רוַיִּסָּתֵרויסתר דָּוִ֖דדָּוִדדוד בַּשָּׂדֶ֑הבַּשָּׂדֶהבשדה וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי הַחֹ֔דֶשׁהַחֹדֶשׁהחדש וַיֵּ֧שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך [עַל כ][עַל כ][על כ] (אֶל ק)(אֶל ק)(אל ק) הַלֶּ֖חֶםהַלֶּחֶםהלחם לֶאֱכֽוֹללֶאֱכוֹללאכול׃׃׃ 20:25 וַיֵּ֣שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב הַ֠מֶּלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עַלעַלעל־־־מ֨וֹשָׁב֜וֹמוֹשָׁבוֹמושבו כְּפַ֣עַםכְּפַעַםכפעם ׀׀׀ בְּפַ֗עַםבְּפַעַםבפעם אֶלאֶלאל־־־מוֹשַׁב֙מוֹשַׁבמושב הַקִּ֔ירהַקִּירהקיר וַיָּ֙קָם֙וַיָּקָםויקם יְה֣וֹנָתָ֔ןיְהוֹנָתָןיהונתן וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב אַבְנֵ֖ראַבְנֵראבנר מִצַּ֣דמִצַּדמצד שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וַיִּפָּקֵ֖דוַיִּפָּקֵדויפקד מְק֥וֹםמְקוֹםמקום דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ 20:26 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־דִבֶּ֥רדִבֶּרדבר שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול מְא֖וּמָהמְאוּמָהמאומה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא כִּ֤יכִּיכי אָמַר֙אָמַראמר מִקְרֶ֣המִקְרֶהמקרה ה֔וּאהוּאהוא בִּלְתִּ֥יבִּלְתִּיבלתי טָה֛וֹרטָהוֹרטהור ה֖וּאהוּאהוא כִּֽיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא טָהֽוֹרטָהוֹרטהור׃׃׃ ססס 20:27 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי מִֽמָּחֳרַ֤תמִמָּחֳרַתממחרת הַחֹ֙דֶשׁ֙הַחֹדֶשׁהחדש הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני וַיִּפָּקֵ֖דוַיִּפָּקֵדויפקד מְק֣וֹםמְקוֹםמקום דָּוִ֑דדָּוִדדוד ססס וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־יְהוֹנָתָ֣ןיְהוֹנָתָןיהונתן בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו מַדּ֜וּעַמַדּוּעַמדוע לֹאלֹאלא־־־בָ֧אבָאבא בֶןבֶןבן־־־יִשַׁ֛ייִשַׁיישי גַּםגַּםגם־־־תְּמ֥וֹלתְּמוֹלתמול גַּםגַּםגם־־־הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום אֶלאֶלאל־־־הַלָּֽחֶםהַלָּחֶםהלחם׃׃׃ 20:28 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען יְהוֹנָתָ֖ןיְהוֹנָתָןיהונתן אֶתאֶתאת־־־שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול נִשְׁאֹ֨לנִשְׁאֹלנשאל נִשְׁאַ֥לנִשְׁאַלנשאל דָּוִ֛דדָּוִדדוד מֵעִמָּדִ֖ימֵעִמָּדִימעמדי עַדעַדעד־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 20:29 וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שַׁלְּחֵ֣נִישַׁלְּחֵנִישלחני נָ֡אנָאנא כִּ֣יכִּיכי זֶבַח֩זֶבַחזבח מִשְׁפָּחָ֨המִשְׁפָּחָהמשפחה לָ֜נוּלָנוּלנו בָּעִ֗ירבָּעִירבעיר וְה֤וּאוְהוּאוהוא צִוָּֽהצִוָּהצוה־־־לִי֙לִילי אָחִ֔יאָחִיאחי וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אִםאִםאם־־־מָצָ֤אתִימָצָאתִימצאתי חֵן֙חֵןחן בְּעֵינֶ֔יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך אִמָּ֥לְטָהאִמָּלְטָהאמלטה נָּ֖אנָּאנא וְאֶרְאֶ֣הוְאֶרְאֶהואראה אֶתאֶתאת־־־אֶחָ֑יאֶחָיאחי עַלעַלעל־־־כֵּ֣ןכֵּןכן לֹאלֹאלא־־־בָ֔אבָאבא אֶלאֶלאל־־־שֻׁלְחַ֖ןשֻׁלְחַןשלחן הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ ססס 20:30 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֤ףאַףאף שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול בִּיה֣וֹנָתָ֔ןבִּיהוֹנָתָןביהונתן וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו בֶּֽןבֶּןבן־־־נַעֲוַ֖תנַעֲוַתנעות הַמַּרְדּ֑וּתהַמַּרְדּוּתהמרדות הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא יָדַ֗עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּֽיכִּיכי־־־בֹחֵ֤רבֹחֵרבחר אַתָּה֙אַתָּהאתה לְבֶןלְבֶןלבן־־־יִשַׁ֔ייִשַׁיישי לְבָ֨שְׁתְּךָ֔לְבָשְׁתְּךָלבשתך וּלְבֹ֖שֶׁתוּלְבֹשֶׁתולבשת עֶרְוַ֥תעֶרְוַתערות אִמֶּֽךָאִמֶּךָאמך׃׃׃ 20:31 כִּ֣יכִּיכי כָלכָלכל־־־הַיָּמִ֗יםהַיָּמִיםהימים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בֶּןבֶּןבן־־־יִשַׁי֙יִשַׁיישי חַ֣יחַיחי עַלעַלעל־־־הָאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה לֹ֥אלֹאלא תִכּ֖וֹןתִכּוֹןתכון אַתָּ֣האַתָּהאתה וּמַלְכוּתֶ֑ךָוּמַלְכוּתֶךָומלכותך וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה שְׁלַ֨חשְׁלַחשלח וְקַ֤חוְקַחוקח אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו אֵלַ֔יאֵלַיאלי כִּ֥יכִּיכי בֶןבֶןבן־־־מָ֖וֶתמָוֶתמות הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ ססס 20:32 וַיַּ֙עַן֙וַיַּעַןויען יְה֣וֹנָתָ֔ןיְהוֹנָתָןיהונתן אֶתאֶתאת־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול אָבִ֑יואָבִיואביו וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֛יואֵלָיואליו לָ֥מָּהלָמָּהלמה יוּמַ֖תיוּמַתיומת מֶ֥המֶהמה עָשָֽׂהעָשָׂהעשה׃׃׃ 20:33 וַיָּ֨טֶלוַיָּטֶלויטל שָׁא֧וּלשָׁאוּלשאול אֶֽתאֶתאת־־־הַחֲנִ֛יתהַחֲנִיתהחנית עָלָ֖יועָלָיועליו לְהַכֹּת֑וֹלְהַכֹּתוֹלהכתו וַיֵּ֙דַע֙וַיֵּדַעוידע יְה֣וֹנָתָ֔ןיְהוֹנָתָןיהונתן כִּֽיכִּיכי־־־כָ֥לָהכָלָהכלה הִ֛יאהִיאהיא מֵעִ֥םמֵעִםמעם אָבִ֖יואָבִיואביו לְהָמִ֥יתלְהָמִיתלהמית אֶתאֶתאת־־־דָּוִֽדדָּוִדדוד׃׃׃ ססס 20:34 וַיָּ֧קָםוַיָּקָםויקם יְהוֹנָתָ֛ןיְהוֹנָתָןיהונתן מֵעִ֥םמֵעִםמעם הַשֻּׁלְחָ֖ןהַשֻּׁלְחָןהשלחן בָּחֳרִיבָּחֳרִיבחרי־־־אָ֑ףאָףאף וְלֹאוְלֹאולא־־־אָכַ֞לאָכַלאכל בְּיוֹםבְּיוֹםביום־־־הַחֹ֤דֶשׁהַחֹדֶשׁהחדש הַשֵּׁנִי֙הַשֵּׁנִיהשני לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם כִּ֤יכִּיכי נֶעְצַב֙נֶעְצַבנעצב אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד כִּ֥יכִּיכי הִכְלִמ֖וֹהִכְלִמוֹהכלמו אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ ססס 20:35 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וַיֵּצֵ֧אוַיֵּצֵאויצא יְהוֹנָתָ֛ןיְהוֹנָתָןיהונתן הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה לְמוֹעֵ֣דלְמוֹעֵדלמועד דָּוִ֑דדָּוִדדוד וְנַ֥עַרוְנַעַרונער קָטֹ֖ןקָטֹןקטן עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 20:36 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְנַעֲר֔וֹלְנַעֲרוֹלנערו רֻ֗ץרֻץרץ מְצָ֥אמְצָאמצא נָא֙נָאנא אֶתאֶתאת־־־הַ֣חִצִּ֔יםהַחִצִּיםהחצים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי מוֹרֶ֑המוֹרֶהמורה הַנַּ֣עַרהַנַּעַרהנער רָ֔ץרָץרץ וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־יָרָ֥היָרָהירה הַחֵ֖צִיהַחֵצִיהחצי לְהַעֲבִרֽוֹלְהַעֲבִרוֹלהעברו׃׃׃ 20:37 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא הַנַּ֙עַר֙הַנַּעַרהנער עַדעַדעד־־־מְק֣וֹםמְקוֹםמקום הַחֵ֔צִיהַחֵצִיהחצי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָרָ֖היָרָהירה יְהוֹנָתָ֑ןיְהוֹנָתָןיהונתן וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא יְהוֹנָתָ֜ןיְהוֹנָתָןיהונתן אַחֲרֵ֤יאַחֲרֵיאחרי הַנַּ֙עַר֙הַנַּעַרהנער וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲל֥וֹאהֲלוֹאהלוא הַחֵ֖צִיהַחֵצִיהחצי מִמְּךָ֥מִמְּךָממך וָהָֽלְאָהוָהָלְאָהוהלאה׃׃׃ 20:38 וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא יְהֽוֹנָתָן֙יְהוֹנָתָןיהונתן אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער מְהֵרָ֥המְהֵרָהמהרה ח֖וּשָׁהחוּשָׁהחושה אַֽלאַלאל־־־תַּעֲמֹ֑דתַּעֲמֹדתעמד וַיְלַקֵּ֞טוַיְלַקֵּטוילקט נַ֤עַרנַעַרנער יְהֽוֹנָתָן֙יְהוֹנָתָןיהונתן אֶתאֶתאת־־־[הַחֵצִי כ][הַחֵצִי כ][החצי כ] (הַ֣חִצִּ֔ים ק)(הַחִצִּים ק)(החצים ק) וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנָֽיואֲדֹנָיואדניו׃׃׃ 20:39 וְהַנַּ֖עַרוְהַנַּעַרוהנער לֹֽאלֹאלא־־־יָדַ֣עיָדַעידע מְא֑וּמָהמְאוּמָהמאומה אַ֤ךְאַךְאך יְהֽוֹנָתָן֙יְהוֹנָתָןיהונתן וְדָוִ֔דוְדָוִדודוד יָדְע֖וּיָדְעוּידעו אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָֽרהַדָּבָרהדבר׃׃׃ 20:40 וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן יְהֽוֹנָתָן֙יְהוֹנָתָןיהונתן אֶתאֶתאת־־־כֵּלָ֔יוכֵּלָיוכליו אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֑וֹלוֹלו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו לֵ֖ךְלֵךְלך הָבֵ֥יאהָבֵיאהביא הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 20:41 הַנַּעַר֮הַנַּעַרהנער בָּא֒בָּאבא וְדָוִ֗דוְדָוִדודוד קָ֚םקָםקם מֵאֵ֣צֶלמֵאֵצֶלמאצל הַנֶּ֔גֶבהַנֶּגֶבהנגב וַיִּפֹּ֨לוַיִּפֹּלויפל לְאַפָּ֥יולְאַפָּיולאפיו אַ֛רְצָהאַרְצָהארצה וַיִּשְׁתַּ֖חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש פְּעָמִ֑יםפְּעָמִיםפעמים וַֽיִּשְּׁק֣וּוַיִּשְּׁקוּוישקו ׀׀׀ אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֗הוּרֵעֵהוּרעהו וַיִּבְכּוּ֙וַיִּבְכּוּויבכו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֔הוּרֵעֵהוּרעהו עַדעַדעד־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד הִגְדִּֽילהִגְדִּילהגדיל׃׃׃ 20:42 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹנָתָ֛ןיְהוֹנָתָןיהונתן לְדָוִ֖דלְדָוִדלדוד לֵ֣ךְלֵךְלך לְשָׁל֑וֹםלְשָׁלוֹםלשלום אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֨עְנוּנִשְׁבַּעְנוּנשבענו שְׁנֵ֜ינוּשְׁנֵינוּשנינו אֲנַ֗חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו בְּשֵׁ֤םבְּשֵׁםבשם יְהוָה֙יְהוָהיהוה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יְהוָ֞היְהוָהיהוה יִֽהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה ׀׀׀ בֵּינִ֣יבֵּינִיביני וּבֵינֶ֗ךָוּבֵינֶךָובינך וּבֵ֥יןוּבֵיןובין זַרְעִ֛יזַרְעִיזרעי וּבֵ֥יןוּבֵיןובין זַרְעֲךָ֖זַרְעֲךָזרעך עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain