Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 21

21:1 וַיָּ֖קָםוַיָּקָםויקם וַיֵּלַ֑ךְוַיֵּלַךְוילך וִיהוֹנָתָ֖ןוִיהוֹנָתָןויהונתן בָּ֥אבָּאבא הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 21:2 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא דָוִד֙דָוִדדוד נֹ֔בֶהנֹבֶהנבה אֶלאֶלאל־־־אֲחִימֶ֖לֶךְאֲחִימֶלֶךְאחימלך הַכֹּהֵ֑ןהַכֹּהֵןהכהן וַיֶּחֱרַ֨דוַיֶּחֱרַדויחרד אֲחִימֶ֜לֶךְאֲחִימֶלֶךְאחימלך לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת דָּוִ֗דדָּוִדדוד וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו מַדּ֤וּעַמַדּוּעַמדוע אַתָּה֙אַתָּהאתה לְבַדֶּ֔ךָלְבַדֶּךָלבדך וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש אֵ֥יןאֵיןאין אִתָּֽךְאִתָּךְאתך׃׃׃ 21:3 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד לַאֲחִימֶ֣לֶךְלַאֲחִימֶלֶךְלאחימלך הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן הַמֶּלֶךְ֮הַמֶּלֶךְהמלך צִוַּ֣נִיצִוַּנִיצוני דָבָר֒דָבָרדבר וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי אִ֣ישׁאִישׁאיש אַלאַלאל־־־יֵ֧דַעיֵדַעידע מְא֛וּמָהמְאוּמָהמאומה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֛רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי שֹׁלֵֽחֲךָ֖שֹׁלֵחֲךָשלחך וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר צִוִּיתִ֑ךָצִוִּיתִךָצויתך וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנְּעָרִ֣יםהַנְּעָרִיםהנערים יוֹדַ֔עְתִּייוֹדַעְתִּייודעתי אֶלאֶלאל־־־מְק֥וֹםמְקוֹםמקום פְּלֹנִ֖יפְּלֹנִיפלני אַלְמוֹנִֽיאַלְמוֹנִיאלמוני׃׃׃ 21:4 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה מַהמַהמה־־־יֵּ֧שׁיֵּשׁיש תַּֽחַתתַּחַתתחת־־־יָדְךָ֛יָדְךָידך חֲמִשָּׁהחֲמִשָּׁהחמשה־־־לֶ֖חֶםלֶחֶםלחם תְּנָ֣התְּנָהתנה בְיָדִ֑יבְיָדִיבידי א֖וֹאוֹאו הַנִּמְצָֽאהַנִּמְצָאהנמצא׃׃׃ 21:5 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען הַכֹּהֵ֤ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־דָּוִד֙דָּוִדדוד וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵֽיןאֵיןאין־־־לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם חֹ֖לחֹלחל אֶלאֶלאל־־־תַּ֣חַתתַּחַתתחת יָדִ֑ייָדִיידי כִּֽיכִּיכי־־־אִםאִםאם־־־לֶ֤חֶםלֶחֶםלחם קֹ֙דֶשׁ֙קֹדֶשׁקדש יֵ֔שׁיֵשׁיש אִםאִםאם־־־נִשְׁמְר֥וּנִשְׁמְרוּנשמרו הַנְּעָרִ֖יםהַנְּעָרִיםהנערים אַ֥ךְאַךְאך מֵאִשָּֽׁהמֵאִשָּׁהמאשה׃׃׃ פפפ
21:6 וַיַּעַן֩וַיַּעַןויען דָּוִ֨דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־אִשָּׁ֤האִשָּׁהאשה עֲצֻֽרָהעֲצֻרָהעצרה־־־לָ֙נוּ֙לָנוּלנו כִּתְמ֣וֹלכִּתְמוֹלכתמול שִׁלְשֹׁ֔םשִׁלְשֹׁםשלשם בְּצֵאתִ֕יבְּצֵאתִיבצאתי וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו כְלֵֽיכְלֵיכלי־־־הַנְּעָרִ֖יםהַנְּעָרִיםהנערים קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש וְהוּא֙וְהוּאוהוא דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך חֹ֔לחֹלחל וְאַ֕ףוְאַףואף כִּ֥יכִּיכי הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום יִקְדַּ֥שׁיִקְדַּשׁיקדש בַּכֶּֽלִיבַּכֶּלִיבכלי׃׃׃ 21:7 וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־ל֥וֹלוֹלו הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש כִּי֩כִּיכי לֹאלֹאלא־־־הָ֨יָההָיָההיה שָׁ֜םשָׁםשם לֶ֗חֶםלֶחֶםלחם כִּֽיכִּיכי־־־אִםאִםאם־־־לֶ֤חֶםלֶחֶםלחם הַפָּנִים֙הַפָּנִיםהפנים הַמּֽוּסָרִים֙הַמּוּסָרִיםהמוסרים מִלִּפְנֵ֣ימִלִּפְנֵימלפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה לָשׂוּם֙לָשׂוּםלשום לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם חֹ֔םחֹםחם בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום הִלָּקְחֽוֹהִלָּקְחוֹהלקחו׃׃׃ 21:8 וְשָׁ֡םוְשָׁםושם אִישׁ֩אִישׁאיש מֵעַבְדֵ֨ימֵעַבְדֵימעבדי שָׁא֜וּלשָׁאוּלשאול בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא נֶעְצָר֙נֶעְצָרנעצר לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּשְׁמ֖וֹוּשְׁמוֹושמו דֹּאֵ֣גדֹּאֵגדאג הָאֲדֹמִ֑יהָאֲדֹמִיהאדמי אַבִּ֥יראַבִּיראביר הָרֹעִ֖יםהָרֹעִיםהרעים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְשָׁאֽוּללְשָׁאוּללשאול׃׃׃ 21:9 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד לַאֲחִימֶ֔לֶךְלַאֲחִימֶלֶךְלאחימלך וְאִ֛יןוְאִיןואין יֶשׁיֶשׁיש־־־פֹּ֥הפֹּהפה תַֽחַתתַחַתתחת־־־יָדְךָ֖יָדְךָידך חֲנִ֣יתחֲנִיתחנית אוֹאוֹאו־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב כִּ֣יכִּיכי גַםגַםגם־־־חַרְבִּ֤יחַרְבִּיחרבי וְגַםוְגַםוגם־־־כֵּלַי֙כֵּלַיכלי לֹֽאלֹאלא־־־לָקַ֣חְתִּילָקַחְתִּילקחתי בְיָדִ֔יבְיָדִיבידי כִּֽיכִּיכי־־־הָיָ֥ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך נָחֽוּץנָחוּץנחוץ׃׃׃ ססס 21:10 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן חֶרֶב֩חֶרֶבחרב גָּלְיָ֨תגָּלְיָתגלית הַפְּלִשְׁתִּ֜יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִכִּ֣יתָהִכִּיתָהכית ׀׀׀ בְּעֵ֣מֶקבְּעֵמֶקבעמק הָאֵלָ֗ההָאֵלָההאלה הִנֵּההִנֵּההנה־־־הִ֞יאהִיאהיא לוּטָ֣הלוּטָהלוטה בַשִּׂמְלָה֮בַשִּׂמְלָהבשמלה אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי הָאֵפוֹד֒הָאֵפוֹדהאפוד אִםאִםאם־־־אֹתָ֤הּאֹתָהּאתה תִּֽקַּחתִּקַּחתקח־־־לְךָ֙לְךָלך קָ֔חקָחקח כִּ֣יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין אַחֶ֛רֶתאַחֶרֶתאחרת זוּלָתָ֖הּזוּלָתָהּזולתה בָּזֶ֑הבָּזֶהבזה וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֵ֥יןאֵיןאין כָּמ֖וֹהָכָּמוֹהָכמוה תְּנֶ֥נָּהתְּנֶנָּהתננה לִּֽילִּילי׃׃׃ 21:11 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיִּבְרַ֥חוַיִּבְרַחויברח בַּיּוֹםבַּיּוֹםביום־־־הַה֖וּאהַהוּאההוא מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וַיָּבֹ֕אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־אָכִ֖ישׁאָכִישׁאכיש מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך גַּֽתגַּתגת׃׃׃ 21:12 וַיֹּ֨אמְר֜וּוַיֹּאמְרוּויאמרו עַבְדֵ֤יעַבְדֵיעבדי אָכִישׁ֙אָכִישׁאכיש אֵלָ֔יואֵלָיואליו הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־זֶ֥הזֶהזה דָוִ֖דדָוִדדוד מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא לָזֶ֗הלָזֶהלזה יַעֲנ֤וּיַעֲנוּיענו בַמְּחֹלוֹת֙בַמְּחֹלוֹתבמחלות לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִכָּ֤ההִכָּההכה שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול [בְּאַלְפֹּו כ][בְּאַלְפֹּו כ][באלפו כ] (בַּאֲלָפָ֔יו ק)(בַּאֲלָפָיו ק)(באלפיו ק) וְדָוִ֖דוְדָוִדודוד [בְּרִבְבֹתֹו כ][בְּרִבְבֹתֹו כ][ברבבתו כ] (בְּרִבְבֹתָֽיו ק)(בְּרִבְבֹתָיו ק)(ברבבתיו ק)׃׃׃ 21:13 וַיָּ֧שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם דָּוִ֛דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה בִּלְבָב֑וֹבִּלְבָבוֹבלבבו וַיִּרָ֣אוַיִּרָאוירא מְאֹ֔דמְאֹדמאד מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני אָכִ֥ישׁאָכִישׁאכיש מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־גַּֽתגַּתגת׃׃׃ 21:14 וַיְשַׁנּ֤וֹוַיְשַׁנּוֹוישנו אֶתאֶתאת־־־טַעְמוֹ֙טַעְמוֹטעמו בְּעֵ֣ינֵיהֶ֔םבְּעֵינֵיהֶםבעיניהם וַיִּתְהֹלֵ֖לוַיִּתְהֹלֵלויתהלל בְּיָדָ֑םבְּיָדָםבידם [וַיְתַו כ][וַיְתַו כ][ויתו כ] (וַיְתָיו֙ ק)(וַיְתָיו ק)(ויתיו ק) עַלעַלעל־־־דַּלְת֣וֹתדַּלְתוֹתדלתות הַשַּׁ֔עַרהַשַּׁעַרהשער וַיּ֥וֹרֶדוַיּוֹרֶדויורד רִיר֖וֹרִירוֹרירו אֶלאֶלאל־־־זְקָנֽוֹזְקָנוֹזקנו׃׃׃ 21:15 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָכִ֖ישׁאָכִישׁאכיש אֶלאֶלאל־־־עֲבָדָ֑יועֲבָדָיועבדיו הִנֵּ֤ההִנֵּההנה תִרְאוּ֙תִרְאוּתראו אִ֣ישׁאִישׁאיש מִשְׁתַּגֵּ֔עַמִשְׁתַּגֵּעַמשתגע לָ֛מָּהלָמָּהלמה תָּבִ֥יאוּתָּבִיאוּתביאו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 21:16 חֲסַ֤רחֲסַרחסר מְשֻׁגָּעִים֙מְשֻׁגָּעִיםמשגעים אָ֔נִיאָנִיאני כִּיכִּיכי־־־הֲבֵאתֶ֣םהֲבֵאתֶםהבאתם אֶתאֶתאת־־־זֶ֔הזֶהזה לְהִשְׁתַּגֵּ֖עַלְהִשְׁתַּגֵּעַלהשתגע עָלָ֑יעָלָיעלי הֲזֶ֖ההֲזֶההזה יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא אֶלאֶלאל־־־בֵּיתִֽיבֵּיתִיביתי׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain