Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 22

22:1 וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך דָּוִד֙דָּוִדדוד מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם וַיִּמָּלֵ֖טוַיִּמָּלֵטוימלט אֶלאֶלאל־־־מְעָרַ֣תמְעָרַתמערת עֲדֻלָּ֑םעֲדֻלָּםעדלם וַיִּשְׁמְע֤וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו אֶחָיו֙אֶחָיואחיו וְכָלוְכָלוכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֔יואָבִיואביו וַיֵּרְד֥וּוַיֵּרְדוּוירדו אֵלָ֖יואֵלָיואליו שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 22:2 וַיִּֽתְקַבְּצ֣וּוַיִּתְקַבְּצוּויתקבצו אֵ֠לָיואֵלָיואליו כָּלכָּלכל־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש מָצ֜וֹקמָצוֹקמצוק וְכָלוְכָלוכל־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֤וֹלוֹלו נֹשֶׁא֙נֹשֶׁאנשא וְכָלוְכָלוכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש מַרמַרמר־־־נֶ֔פֶשׁנֶפֶשׁנפש וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם לְשָׂ֑רלְשָׂרלשר וַיִּהְי֣וּוַיִּהְיוּויהיו עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו כְּאַרְבַּ֥עכְּאַרְבַּעכארבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 22:3 וַיֵּ֧לֶךְוַיֵּלֶךְוילך דָּוִ֛דדָּוִדדוד מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם מִצְפֵּ֣המִצְפֵּהמצפה מוֹאָ֑במוֹאָבמואב וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מוֹאָ֗במוֹאָבמואב יֵֽצֵאיֵצֵאיצא־־־נָ֞אנָאנא אָבִ֤יאָבִיאבי וְאִמִּי֙וְאִמִּיואמי אִתְּכֶ֔םאִתְּכֶםאתכם עַ֚דעַדעד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֵדַ֔עאֵדַעאדע מַהמַהמה־־־יַּֽעֲשֶׂהיַּעֲשֶׂהיעשה־־־לִּ֖ילִּילי אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 22:4 וַיַּנְחֵ֕םוַיַּנְחֵםוינחם אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֖יפְּנֵיפני מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מוֹאָ֑במוֹאָבמואב וַיֵּשְׁב֣וּוַיֵּשְׁבוּוישבו עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֥ייְמֵיימי הֱיוֹתהֱיוֹתהיות־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד בַּמְּצוּדָֽהבַּמְּצוּדָהבמצודה׃׃׃ ססס 22:5 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר גָּ֨דגָּדגד הַנָּבִ֜יאהַנָּבִיאהנביא אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֗דדָּוִדדוד לֹ֤אלֹאלא תֵשֵׁב֙תֵשֵׁבתשב בַּמְּצוּדָ֔הבַּמְּצוּדָהבמצודה לֵ֥ךְלֵךְלך וּבָֽאתָוּבָאתָובאת־־־לְּךָ֖לְּךָלך אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא יַ֥עַריַעַריער חָֽרֶתחָרֶתחרת׃׃׃ ססס 22:6 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול כִּ֚יכִּיכי נוֹדַ֣ענוֹדַענודע דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַאֲנָשִׁ֖יםוַאֲנָשִׁיםואנשים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וְשָׁאוּל֩וְשָׁאוּלושאול יוֹשֵׁ֨ביוֹשֵׁביושב בַּגִּבְעָ֜הבַּגִּבְעָהבגבעה תַּֽחַתתַּחַתתחת־־־הָאֶ֤שֶׁלהָאֶשֶׁלהאשל בָּֽרָמָה֙בָּרָמָהברמה וַחֲנִית֣וֹוַחֲנִיתוֹוחניתו בְיָד֔וֹבְיָדוֹבידו וְכָלוְכָלוכל־־־עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו נִצָּבִ֥יםנִצָּבִיםנצבים עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 22:7 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול לַֽעֲבָדָיו֙לַעֲבָדָיולעבדיו הַנִּצָּבִ֣יםהַנִּצָּבִיםהנצבים עָלָ֔יועָלָיועליו שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָ֖אנָאנא בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְמִינִ֑ייְמִינִיימיני גַּםגַּםגם־־־לְכֻלְּכֶ֗םלְכֻלְּכֶםלכלכם יִתֵּ֤ןיִתֵּןיתן בֶּןבֶּןבן־־־יִשַׁי֙יִשַׁיישי שָׂד֣וֹתשָׂדוֹתשדות וּכְרָמִ֔יםוּכְרָמִיםוכרמים לְכֻלְּכֶ֣םלְכֻלְּכֶםלכלכם יָשִׂ֔יםיָשִׂיםישים שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וְשָׂרֵ֥יוְשָׂרֵיושרי מֵאֽוֹתמֵאוֹתמאות׃׃׃ 22:8 כִּי֩כִּיכי קְשַׁרְתֶּ֨םקְשַׁרְתֶּםקשרתם כֻּלְּכֶ֜םכֻּלְּכֶםכלכם עָלַ֗יעָלַיעלי וְאֵיןוְאֵיןואין־־־גֹּלֶ֤הגֹּלֶהגלה אֶתאֶתאת־־־אָזְנִי֙אָזְנִיאזני בִּכְרָתבִּכְרָתבכרת־־־בְּנִ֣יבְּנִיבני עִםעִםעם־־־בֶּןבֶּןבן־־־יִשַׁ֔ייִשַׁיישי וְאֵיןוְאֵיןואין־־־חֹלֶ֥החֹלֶהחלה מִכֶּ֛םמִכֶּםמכם עָלַ֖יעָלַיעלי וְגֹלֶ֣הוְגֹלֶהוגלה אֶתאֶתאת־־־אָזְנִ֑יאָזְנִיאזני כִּ֣יכִּיכי הֵקִים֩הֵקִיםהקים בְּנִ֨יבְּנִיבני אֶתאֶתאת־־־עַבְדִּ֥יעַבְדִּיעבדי עָלַ֛יעָלַיעלי לְאֹרֵ֖בלְאֹרֵבלארב כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 22:9 וַיַּ֜עַןוַיַּעַןויען דֹּאֵ֣גדֹּאֵגדאג הָאֲדֹמִ֗יהָאֲדֹמִיהאדמי וְה֛וּאוְהוּאוהוא נִצָּ֥בנִצָּבנצב עַלעַלעל־־־עַבְדֵֽיעַבְדֵיעבדי־־־שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר רָאִ֙יתִי֙רָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־בֶּןבֶּןבן־־־יִשַׁ֔ייִשַׁיישי בָּ֣אבָּאבא נֹ֔בֶהנֹבֶהנבה אֶלאֶלאל־־־אֲחִימֶ֖לֶךְאֲחִימֶלֶךְאחימלך בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִטֽוּבאֲחִטוּבאחטוב׃׃׃ 22:10 וַיִּשְׁאַלוַיִּשְׁאַלוישאל־־־לוֹ֙לוֹלו בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה וְצֵידָ֖הוְצֵידָהוצידה נָ֣תַןנָתַןנתן ל֑וֹלוֹלו וְאֵ֗תוְאֵתואת חֶ֛רֶבחֶרֶבחרב גָּלְיָ֥תגָּלְיָתגלית הַפְּלִשְׁתִּ֖יהַפְּלִשְׁתִּיהפלשתי נָ֥תַןנָתַןנתן לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 22:11 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח הַמֶּ֡לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לִקְרֹא֩לִקְרֹאלקרא אֶתאֶתאת־־־אֲחִימֶ֨לֶךְאֲחִימֶלֶךְאחימלך בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיט֜וּבאֲחִיטוּבאחיטוב הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית אָבִ֛יואָבִיואביו הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּנֹ֑בבְּנֹבבנב וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו כֻלָּ֖םכֻלָּםכלם אֶלאֶלאל־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ ססס 22:12 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול שְֽׁמַֽעשְׁמַעשמע־־־נָ֖אנָאנא בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיט֑וּבאֲחִיטוּבאחיטוב וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני׃׃׃ 22:13 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר [אֵלֹו כ][אֵלֹו כ][אלו כ] (אֵלָיו֙ ק)(אֵלָיו ק)(אליו ק) שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול לָ֚מָּהלָמָּהלמה קְשַׁרְתֶּ֣םקְשַׁרְתֶּםקשרתם עָלַ֔יעָלַיעלי אַתָּ֖האַתָּהאתה וּבֶןוּבֶןובן־־־יִשָׁ֑ייִשָׁיישי בְּתִתְּךָ֨בְּתִתְּךָבתתך ל֜וֹלוֹלו לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם וְחֶ֗רֶבוְחֶרֶבוחרב וְשָׁא֥וֹלוְשָׁאוֹלושאול לוֹ֙לוֹלו בֵּֽאלֹהִ֔יםבֵּאלֹהִיםבאלהים לָק֥וּםלָקוּםלקום אֵלַ֛יאֵלַיאלי לְאֹרֵ֖בלְאֹרֵבלארב כַּיּ֥וֹםכַּיּוֹםכיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 22:14 וַיַּ֧עַןוַיַּעַןויען אֲחִימֶ֛לֶךְאֲחִימֶלֶךְאחימלך אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר וּמִ֤יוּמִיומי בְכָלבְכָלבכל־־־עֲבָדֶ֙יךָ֙עֲבָדֶיךָעבדיך כְּדָוִ֣דכְּדָוִדכדוד נֶאֱמָ֔ןנֶאֱמָןנאמן וַחֲתַ֥ןוַחֲתַןוחתן הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְסָ֥רוְסָרוסר אֶלאֶלאל־־־מִשְׁמַעְתֶּ֖ךָמִשְׁמַעְתֶּךָמשמעתך וְנִכְבָּ֥דוְנִכְבָּדונכבד בְּבֵיתֶֽךָבְּבֵיתֶךָבביתך׃׃׃ 22:15 הַיּ֧וֹםהַיּוֹםהיום הַחִלֹּ֛תִיהַחִלֹּתִיהחלתי [לְשָׁאֹול כ][לְשָׁאֹול כ][לשאול כ] (לִשְׁאָל ק)(לִשְׁאָל ק)(לשאל ק) ל֥וֹלוֹלו בֵאלֹהִ֖יםבֵאלֹהִיםבאלהים חָלִ֣ילָהחָלִילָהחלילה לִּ֑ילִּילי אַלאַלאל־־־יָשֵׂם֩יָשֵׂםישם הַמֶּ֨לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בְּעַבְדּ֤וֹבְּעַבְדּוֹבעבדו דָבָר֙דָבָרדבר בְּכָלבְּכָלבכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִ֔יאָבִיאבי כִּ֠יכִּיכי לֹֽאלֹאלא־־־יָדַ֤עיָדַעידע עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֹ֔אתזֹאתזאת דָּבָ֥רדָּבָרדבר קָטֹ֖ןקָטֹןקטן א֥וֹאוֹאו גָדֽוֹלגָדוֹלגדול׃׃׃ 22:16 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך מ֥וֹתמוֹתמות תָּמ֖וּתתָּמוּתתמות אֲחִימֶ֑לֶךְאֲחִימֶלֶךְאחימלך אַתָּ֖האַתָּהאתה וְכָלוְכָלוכל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית אָבִֽיךָאָבִיךָאביך׃׃׃ 22:17 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֡לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לָרָצִים֩לָרָצִיםלרצים הַנִּצָּבִ֨יםהַנִּצָּבִיםהנצבים עָלָ֜יועָלָיועליו סֹ֥בּוּסֹבּוּסבו וְהָמִ֣יתוּוְהָמִיתוּוהמיתו ׀׀׀ כֹּהֲנֵ֣יכֹּהֲנֵיכהני יְהוָ֗היְהוָהיהוה כִּ֤יכִּיכי גַםגַםגם־־־יָדָם֙יָדָםידם עִםעִםעם־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד וְכִ֤יוְכִיוכי יָֽדְעוּ֙יָדְעוּידעו כִּֽיכִּיכי־־־בֹרֵ֣חַבֹרֵחַברח ה֔וּאהוּאהוא וְלֹ֥אוְלֹאולא גָל֖וּגָלוּגלו אֶתאֶתאת־־־[אָזְנֹו כ][אָזְנֹו כ][אזנו כ] (אָזְנִ֑י ק)(אָזְנִי ק)(אזני ק) וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָב֞וּאָבוּאבו עַבְדֵ֤יעַבְדֵיעבדי הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך לִשְׁלֹ֣חַלִשְׁלֹחַלשלח אֶתאֶתאת־־־יָדָ֔םיָדָםידם לִפְגֹ֖עַלִפְגֹעַלפגע בְּכֹהֲנֵ֥יבְּכֹהֲנֵיבכהני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 22:18 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך [לְדֹויֵג כ][לְדֹויֵג כ][לדויג כ] (לְדוֹאֵ֔ג ק)(לְדוֹאֵג ק)(לדואג ק) סֹ֣בסֹבסב אַתָּ֔האַתָּהאתה וּפְגַ֖עוּפְגַעופגע בַּכֹּהֲנִ֑יםבַּכֹּהֲנִיםבכהנים וַיִּסֹּ֞בוַיִּסֹּבויסב [דֹּויֵג כ][דֹּויֵג כ][דויג כ] (דּוֹאֵ֣ג ק)(דּוֹאֵג ק)(דואג ק) הָאֲדֹמִ֗יהָאֲדֹמִיהאדמי וַיִּפְגַּעוַיִּפְגַּעויפגע־־־הוּא֙הוּאהוא בַּכֹּ֣הֲנִ֔יםבַּכֹּהֲנִיםבכהנים וַיָּ֣מֶתוַיָּמֶתוימת ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא שְׁמֹנִ֤יםשְׁמֹנִיםשמנים וַחֲמִשָּׁה֙וַחֲמִשָּׁהוחמשה אִ֔ישׁאִישׁאיש נֹשֵׂ֖אנֹשֵׂאנשא אֵפ֥וֹדאֵפוֹדאפוד בָּֽדבָּדבד׃׃׃ 22:19 וְאֵ֨תוְאֵתואת נֹ֤בנֹבנב עִירעִירעיר־־־הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים הִכָּ֣ההִכָּההכה לְפִילְפִילפי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב מֵאִישׁ֙מֵאִישׁמאיש וְעַדוְעַדועד־־־אִשָּׁ֔האִשָּׁהאשה מֵעוֹלֵ֖למֵעוֹלֵלמעולל וְעַדוְעַדועד־־־יוֹנֵ֑קיוֹנֵקיונק וְשׁ֧וֹרוְשׁוֹרושור וַחֲמ֛וֹרוַחֲמוֹרוחמור וָשֶׂ֖הוָשֶׂהושה לְפִילְפִילפי־־־חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 22:20 וַיִּמָּלֵ֣טוַיִּמָּלֵטוימלט בֵּןבֵּןבן־־־אֶחָ֗דאֶחָדאחד לַאֲחִימֶ֙לֶךְ֙לַאֲחִימֶלֶךְלאחימלך בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִט֔וּבאֲחִטוּבאחטוב וּשְׁמ֖וֹוּשְׁמוֹושמו אֶבְיָתָ֑ראֶבְיָתָראביתר וַיִּבְרַ֖חוַיִּבְרַחויברח אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי דָוִֽדדָוִדדוד׃׃׃ 22:21 וַיַּגֵּ֥דוַיַּגֵּדויגד אֶבְיָתָ֖ראֶבְיָתָראביתר לְדָוִ֑דלְדָוִדלדוד כִּ֚יכִּיכי הָרַ֣גהָרַגהרג שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול אֵ֖תאֵתאת כֹּהֲנֵ֥יכֹּהֲנֵיכהני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 22:22 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד לְאֶבְיָתָ֗רלְאֶבְיָתָרלאביתר יָדַ֜עְתִּייָדַעְתִּיידעתי בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַהוּא֙הַהוּאההוא כִּֽיכִּיכי־־־שָׁם֙שָׁםשם [דֹּויֵג כ][דֹּויֵג כ][דויג כ] (דּוֹאֵ֣ג ק)(דּוֹאֵג ק)(דואג ק) הָאֲדֹמִ֔יהָאֲדֹמִיהאדמי כִּֽיכִּיכי־־־הַגֵּ֥דהַגֵּדהגד יַגִּ֖ידיַגִּידיגיד לְשָׁא֑וּללְשָׁאוּללשאול אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי סַבֹּ֔תִיסַבֹּתִיסבתי בְּכָלבְּכָלבכל־־־נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש בֵּ֥יתבֵּיתבית אָבִֽיךָאָבִיךָאביך׃׃׃ 22:23 שְׁבָ֤השְׁבָהשבה אִתִּי֙אִתִּיאתי אַלאַלאל־־־תִּירָ֔אתִּירָאתירא כִּ֛יכִּיכי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְבַקֵּ֥שׁיְבַקֵּשׁיבקש אֶתאֶתאת־־־נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי יְבַקֵּ֣שׁיְבַקֵּשׁיבקש אֶתאֶתאת־־־נַפְשֶׁ֑ךָנַפְשֶׁךָנפשך כִּֽיכִּיכי־־־מִשְׁמֶ֥רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת אַתָּ֖האַתָּהאתה עִמָּדִֽיעִמָּדִיעמדי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain