Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 24

24:1 וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל דָּוִ֖דדָּוִדדוד מִשָּׁ֑םמִשָּׁםמשם וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בִּמְצָד֥וֹתבִּמְצָדוֹתבמצדות עֵֽיןעֵיןעין־־־גֶּֽדִיגֶּדִיגדי׃׃׃ 24:2 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כַּֽאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר שָׁ֣בשָׁבשב שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול מֵאַחֲרֵ֖ימֵאַחֲרֵימאחרי פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיַּגִּ֤דוּוַיַּגִּדוּויגדו לוֹ֙לוֹלו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֣ההִנֵּההנה דָוִ֔דדָוִדדוד בְּמִדְבַּ֖רבְּמִדְבַּרבמדבר עֵ֥יןעֵיןעין גֶּֽדִיגֶּדִיגדי׃׃׃ ססס 24:3 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח שָׁא֗וּלשָׁאוּלשאול שְׁלֹ֧שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִ֛יםאֲלָפִיםאלפים אִ֥ישׁאִישׁאיש בָּח֖וּרבָּחוּרבחור מִכָּלמִכָּלמכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֵּ֗לֶךְוַיֵּלֶךְוילך לְבַקֵּ֤שׁלְבַקֵּשׁלבקש אֶתאֶתאת־־־דָּוִד֙דָּוִדדוד וַֽאֲנָשָׁ֔יווַאֲנָשָׁיוואנשיו עַלעַלעל־־־פְּנֵ֖יפְּנֵיפני צוּרֵ֥יצוּרֵיצורי הַיְּעֵלִֽיםהַיְּעֵלִיםהיעלים׃׃׃ 24:4 וַ֠יָּבֹאוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־גִּדְר֨וֹתגִּדְרוֹתגדרות הַצֹּ֤אןהַצֹּאןהצאן עַלעַלעל־־־הַדֶּ֙רֶךְ֙הַדֶּרֶךְהדרך וְשָׁ֣םוְשָׁםושם מְעָרָ֔המְעָרָהמערה וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול לְהָסֵ֣ךְלְהָסֵךְלהסך אֶתאֶתאת־־־רַגְלָ֑יורַגְלָיורגליו וְדָוִד֙וְדָוִדודוד וַאֲנָשָׁ֔יווַאֲנָשָׁיוואנשיו בְּיַרְכְּתֵ֥יבְּיַרְכְּתֵיבירכתי הַמְּעָרָ֖ההַמְּעָרָההמערה יֹשְׁבִֽיםיֹשְׁבִיםישבים׃׃׃ 24:5 וַיֹּאמְרוּ֩וַיֹּאמְרוּויאמרו אַנְשֵׁ֨יאַנְשֵׁיאנשי דָוִ֜דדָוִדדוד אֵלָ֗יואֵלָיואליו הִנֵּ֨ההִנֵּההנה הַיּ֜וֹםהַיּוֹםהיום אֲ‍ֽשֶׁראֲ‍שֶׁרא‍שר־־־אָמַ֧ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֵלֶ֗יךָאֵלֶיךָאליך הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי נֹתֵ֤ןנֹתֵןנתן אֶתאֶתאת־־־[אֹיְבֶיךָ כ][אֹיְבֶיךָ כ][איביך כ] (אֹֽיִבְךָ֙ ק)(אֹיִבְךָ ק)(איבך ק) בְּיָדֶ֔ךָבְּיָדֶךָבידך וְעָשִׂ֣יתָוְעָשִׂיתָועשית לּ֔וֹלּוֹלו כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר יִטַ֣ביִטַביטב בְּעֵינֶ֑יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם דָּוִ֗דדָּוִדדוד וַיִּכְרֹ֛תוַיִּכְרֹתויכרת אֶתאֶתאת־־־כְּנַֽףכְּנַףכנף־־־הַמְּעִ֥ילהַמְּעִילהמעיל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לְשָׁא֖וּללְשָׁאוּללשאול בַּלָּֽטבַּלָּטבלט׃׃׃ 24:6 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי אַֽחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֔ןכֵןכן וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך לֵבלֵבלב־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד אֹת֑וֹאֹתוֹאתו עַ֚לעַלעל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כָּרַ֔תכָּרַתכרת אֶתאֶתאת־־־כָּנָ֖ףכָּנָףכנף אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לְשָׁאֽוּללְשָׁאוּללשאול׃׃׃ ססס 24:7 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לַאֲנָשָׁ֜יולַאֲנָשָׁיולאנשיו חָלִ֧ילָהחָלִילָהחלילה לִּ֣ילִּילי מֵֽיהוָ֗המֵיהוָהמיהוה אִםאִםאם־־־אֶעֱשֶׂה֩אֶעֱשֶׂהאעשה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֨רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֤ההַזֶּההזה לַֽאדֹנִי֙לַאדֹנִילאדני לִמְשִׁ֣יחַלִמְשִׁיחַלמשיח יְהוָ֔היְהוָהיהוה לִשְׁלֹ֥חַלִשְׁלֹחַלשלח יָדִ֖ייָדִיידי בּ֑וֹבּוֹבו כִּֽיכִּיכי־־־מְשִׁ֥יחַמְשִׁיחַמשיח יְהוָ֖היְהוָהיהוה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 24:8 וַיְשַׁסַּ֨עוַיְשַׁסַּעוישסע דָּוִ֤דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־אֲנָשָׁיו֙אֲנָשָׁיואנשיו בַּדְּבָרִ֔יםבַּדְּבָרִיםבדברים וְלֹ֥אוְלֹאולא נְתָנָ֖םנְתָנָםנתנם לָק֣וּםלָקוּםלקום אֶלאֶלאל־־־שָׁא֑וּלשָׁאוּלשאול וְשָׁא֛וּלוְשָׁאוּלושאול קָ֥םקָםקם מֵהַמְּעָרָ֖המֵהַמְּעָרָהמהמערה וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בַּדָּֽרֶךְבַּדָּרֶךְבדרך׃׃׃ ססס 24:9 וַיָּ֨קָםוַיָּקָםויקם דָּוִ֜דדָּוִדדוד אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֗ןכֵןכן וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא [מן כ המערה כ][מן כ המערה כ][מן כ המערה כ] (מֵֽהַמְּעָרָ֔ה ק)(מֵהַמְּעָרָה ק)(מהמערה ק) וַיִּקְרָ֧אוַיִּקְרָאויקרא אַֽחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וַיַּבֵּ֤טוַיַּבֵּטויבט שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אַֽחֲרָ֔יואַחֲרָיואחריו וַיִּקֹּ֨דוַיִּקֹּדויקד דָּוִ֥דדָּוִדדוד אַפַּ֛יִםאַפַּיִםאפים אַ֖רְצָהאַרְצָהארצה וַיִּשְׁתָּֽחוּוַיִּשְׁתָּחוּוישתחו׃׃׃ ססס 24:10 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד לְשָׁא֔וּללְשָׁאוּללשאול לָ֧מָּהלָמָּהלמה תִשְׁמַ֛עתִשְׁמַעתשמע אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי אָדָ֖םאָדָםאדם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֣ההִנֵּההנה דָוִ֔דדָוִדדוד מְבַקֵּ֖שׁמְבַקֵּשׁמבקש רָעָתֶֽךָרָעָתֶךָרעתך׃׃׃ 24:11 הִנֵּה֩הִנֵּההנה הַיּ֨וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֜ההַזֶּההזה רָא֣וּרָאוּראו עֵינֶ֗יךָעֵינֶיךָעיניך אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נְתָנְךָ֩נְתָנְךָנתנך יְהוָ֨היְהוָהיהוה ׀׀׀ הַיּ֤וֹםהַיּוֹםהיום ׀׀׀ בְּיָדִי֙בְּיָדִיבידי בַּמְּעָרָ֔הבַּמְּעָרָהבמערה וְאָמַ֥רוְאָמַרואמר לַהֲרָגֲךָ֖לַהֲרָגֲךָלהרגך וַתָּ֣חָסוַתָּחָסותחס עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר לֹאלֹאלא־־־אֶשְׁלַ֤חאֶשְׁלַחאשלח יָדִי֙יָדִיידי בַּֽאדֹנִ֔יבַּאדֹנִיבאדני כִּיכִּיכי־־־מְשִׁ֥יחַמְשִׁיחַמשיח יְהוָ֖היְהוָהיהוה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 24:12 וְאָבִ֣יוְאָבִיואבי רְאֵ֔הרְאֵהראה גַּ֗םגַּםגם רְאֵ֛הרְאֵהראה אֶתאֶתאת־־־כְּנַ֥ףכְּנַףכנף מְעִילְךָ֖מְעִילְךָמעילך בְּיָדִ֑יבְּיָדִיבידי כִּ֡יכִּיכי בְּכָרְתִי֩בְּכָרְתִיבכרתי אֶתאֶתאת־־־כְּנַ֨ףכְּנַףכנף מְעִֽילְךָ֜מְעִילְךָמעילך וְלֹ֣אוְלֹאולא הֲרַגְתִּ֗יךָהֲרַגְתִּיךָהרגתיך דַּ֤עדַּעדע וּרְאֵה֙וּרְאֵהוראה כִּי֩כִּיכי אֵ֨יןאֵיןאין בְּיָדִ֜יבְּיָדִיבידי רָעָ֤הרָעָהרעה וָפֶ֙שַׁע֙וָפֶשַׁעופשע וְלֹאוְלֹאולא־־־חָטָ֣אתִיחָטָאתִיחטאתי לָ֔ךְלָךְלך וְאַתָּ֛הוְאַתָּהואתה צֹדֶ֥הצֹדֶהצדה אֶתאֶתאת־־־נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי לְקַחְתָּֽהּלְקַחְתָּהּלקחתה׃׃׃ 24:13 יִשְׁפֹּ֤טיִשְׁפֹּטישפט יְהוָה֙יְהוָהיהוה בֵּינִ֣יבֵּינִיביני וּבֵינֶ֔ךָוּבֵינֶךָובינך וּנְקָמַ֥נִיוּנְקָמַנִיונקמני יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִמֶּ֑ךָּמִמֶּךָּממך וְיָדִ֖יוְיָדִיוידי לֹ֥אלֹאלא תִֽהְיֶהתִהְיֶהתהיה־־־בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ 24:14 כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר יֹאמַ֗ריֹאמַריאמר מְשַׁל֙מְשַׁלמשל הַקַּדְמֹנִ֔יהַקַּדְמֹנִיהקדמני מֵרְשָׁעִ֖יםמֵרְשָׁעִיםמרשעים יֵ֣צֵאיֵצֵאיצא רֶ֑שַׁערֶשַׁערשע וְיָדִ֖יוְיָדִיוידי לֹ֥אלֹאלא תִֽהְיֶהתִהְיֶהתהיה־־־בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ 24:15 אַחֲרֵ֨יאַחֲרֵיאחרי מִ֤ימִימי יָצָא֙יָצָאיצא מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי מִ֖ימִימי אַתָּ֣האַתָּהאתה רֹדֵ֑ףרֹדֵףרדף אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי כֶּ֣לֶבכֶּלֶבכלב מֵ֔תמֵתמת אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי פַּרְעֹ֥שׁפַּרְעֹשׁפרעש אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 24:16 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְדַיָּ֔ןלְדַיָּןלדין וְשָׁפַ֖טוְשָׁפַטושפט בֵּינִ֣יבֵּינִיביני וּבֵינֶ֑ךָוּבֵינֶךָובינך וְיֵ֙רֶא֙וְיֵרֶאוירא וְיָרֵ֣בוְיָרֵבוירב אֶתאֶתאת־־־רִיבִ֔ירִיבִיריבי וְיִשְׁפְּטֵ֖נִיוְיִשְׁפְּטֵנִיוישפטני מִיָּדֶֽךָמִיָּדֶךָמידך׃׃׃ פפפ
24:17 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ כְּכַלּ֣וֹתכְּכַלּוֹתככלות דָּוִ֗דדָּוִדדוד לְדַבֵּ֞רלְדַבֵּרלדבר אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֤יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה אֶלאֶלאל־־־שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שָׁא֔וּלשָׁאוּלשאול הֲקֹלְךָ֥הֲקֹלְךָהקלך זֶ֖הזֶהזה בְּנִ֣יבְּנִיבני דָוִ֑דדָוִדדוד וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא שָׁא֛וּלשָׁאוּלשאול קֹל֖וֹקֹלוֹקלו וַיֵּֽבְךְּוַיֵּבְךְּויבך׃׃׃ 24:18 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד צַדִּ֥יקצַדִּיקצדיק אַתָּ֖האַתָּהאתה מִמֶּ֑נִּימִמֶּנִּיממני כִּ֤יכִּיכי אַתָּה֙אַתָּהאתה גְּמַלְתַּ֣נִיגְּמַלְתַּנִיגמלתני הַטּוֹבָ֔ההַטּוֹבָההטובה וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני גְּמַלְתִּ֥יךָגְּמַלְתִּיךָגמלתיך הָרָעָֽההָרָעָההרעה׃׃׃ 24:19 [וְאַתְּ כ][וְאַתְּ כ][ואת כ] (וְאַתָּה֙ ק)(וְאַתָּה ק)(ואתה ק) הִגַּ֣דְתָּהִגַּדְתָּהגדת הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֥יתָהעָשִׂיתָהעשיתה אִתִּ֖יאִתִּיאתי טוֹבָ֑הטוֹבָהטובה אֵת֩אֵתאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר סִגְּרַ֧נִיסִגְּרַנִיסגרני יְהוָ֛היְהוָהיהוה בְּיָדְךָ֖בְּיָדְךָבידך וְלֹ֥אוְלֹאולא הֲרַגְתָּֽנִיהֲרַגְתָּנִיהרגתני׃׃׃ 24:20 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִמְצָ֥איִמְצָאימצא אִישׁ֙אִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אֹ֣יְב֔וֹאֹיְבוֹאיבו וְשִׁלְּח֖וֹוְשִׁלְּחוֹושלחו בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך טוֹבָ֑הטוֹבָהטובה וַֽיהוָה֙וַיהוָהויהוה יְשַׁלֶּמְךָ֣יְשַׁלֶּמְךָישלמך טוֹבָ֔הטוֹבָהטובה תַּ֚חַתתַּחַתתחת הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֖יתָהעָשִׂיתָהעשיתה לִֽילִילי׃׃׃ 24:21 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה הִנֵּ֣ההִנֵּההנה יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּ֥יכִּיכי מָלֹ֖ךְמָלֹךְמלך תִּמְל֑וֹךְתִּמְלוֹךְתמלוך וְקָ֙מָה֙וְקָמָהוקמה בְּיָ֣דְךָ֔בְּיָדְךָבידך מַמְלֶ֖כֶתמַמְלֶכֶתממלכת יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 24:22 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הִשָּׁ֤בְעָההִשָּׁבְעָההשבעה לִּי֙לִּילי בַּֽיהוָ֔הבַּיהוָהביהוה אִםאִםאם־־־תַּכְרִ֥יתתַּכְרִיתתכרית אֶתאֶתאת־־־זַרְעִ֖יזַרְעִיזרעי אַֽחֲרָ֑יאַחֲרָיאחרי וְאִםוְאִםואם־־־תַּשְׁמִ֥ידתַּשְׁמִידתשמיד אֶתאֶתאת־־־שְׁמִ֖ישְׁמִישמי מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 24:23 וַיִּשָּׁבַ֥עוַיִּשָּׁבַעוישבע דָּוִ֖דדָּוִדדוד לְשָׁא֑וּללְשָׁאוּללשאול וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שָׁאוּל֙שָׁאוּלשאול אֶלאֶלאל־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו וְדָוִד֙וְדָוִדודוד וַֽאֲנָשָׁ֔יווַאֲנָשָׁיוואנשיו עָל֖וּעָלוּעלו עַלעַלעל־־־הַמְּצוּדָֽההַמְּצוּדָההמצודה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain