Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

1 Samuel 25

25:1 וַיָּ֣מָתוַיָּמָתוימת שְׁמוּאֵ֔לשְׁמוּאֵלשמואל וַיִּקָּבְצ֤וּוַיִּקָּבְצוּויקבצו כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וַיִּסְפְּדוּוַיִּסְפְּדוּויספדו־־־ל֔וֹלוֹלו וַיִּקְבְּרֻ֥הוּוַיִּקְבְּרֻהוּויקברהו בְּבֵית֖וֹבְּבֵיתוֹבביתו בָּרָמָ֑הבָּרָמָהברמה וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַיֵּ֖רֶדוַיֵּרֶדוירד אֶלאֶלאל־־־מִדְבַּ֥רמִדְבַּרמדבר פָּארָֽןפָּארָןפארן׃׃׃ ססס 25:2 וְאִ֨ישׁוְאִישׁואיש בְּמָע֜וֹןבְּמָעוֹןבמעון וּמַעֲשֵׂ֣הוּוּמַעֲשֵׂהוּומעשהו בַכַּרְמֶ֗לבַכַּרְמֶלבכרמל וְהָאִישׁ֙וְהָאִישׁוהאיש גָּד֣וֹלגָּדוֹלגדול מְאֹ֔דמְאֹדמאד וְל֛וֹוְלוֹולו צֹ֥אןצֹאןצאן שְׁלֹֽשֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת־־־אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים וְאֶ֣לֶףוְאֶלֶףואלף עִזִּ֑יםעִזִּיםעזים וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי בִּגְזֹ֥זבִּגְזֹזבגזז אֶתאֶתאת־־־צֹאנ֖וֹצֹאנוֹצאנו בַּכַּרְמֶֽלבַּכַּרְמֶלבכרמל׃׃׃ 25:3 וְשֵׁ֤םוְשֵׁםושם הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש נָבָ֔לנָבָלנבל וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם אִשְׁתּ֖וֹאִשְׁתּוֹאשתו אֲבִגָ֑יִלאֲבִגָיִלאבגיל וְהָאִשָּׁ֤הוְהָאִשָּׁהוהאשה טֽוֹבַתטוֹבַתטובת־־־שֶׂ֙כֶל֙שֶׂכֶלשכל וִ֣יפַתוִיפַתויפת תֹּ֔אַרתֹּאַרתאר וְהָאִ֥ישׁוְהָאִישׁוהאיש קָשֶׁ֛הקָשֶׁהקשה וְרַ֥עוְרַעורע מַעֲלָלִ֖יםמַעֲלָלִיםמעללים וְה֥וּאוְהוּאוהוא [כְלִבֹּו כ][כְלִבֹּו כ][כלבו כ] (כָלִבִּֽי ק)(כָלִבִּי ק)(כלבי ק)׃׃׃ 25:4 וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע דָּוִ֖דדָּוִדדוד בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר כִּֽיכִּיכי־־־גֹזֵ֥זגֹזֵזגזז נָבָ֖לנָבָלנבל אֶתאֶתאת־־־צֹאנֽוֹצֹאנוֹצאנו׃׃׃ 25:5 וַיִּשְׁלַ֥חוַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִ֖דדָּוִדדוד עֲשָׂרָ֣העֲשָׂרָהעשרה נְעָרִ֑יםנְעָרִיםנערים וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֜דדָּוִדדוד לַנְּעָרִ֗יםלַנְּעָרִיםלנערים עֲל֤וּעֲלוּעלו כַרְמֶ֙לָה֙כַרְמֶלָהכרמלה וּבָאתֶ֣םוּבָאתֶםובאתם אֶלאֶלאל־־־נָבָ֔לנָבָלנבל וּשְׁאֶלְתֶּםוּשְׁאֶלְתֶּםושאלתם־־־ל֥וֹלוֹלו בִשְׁמִ֖יבִשְׁמִיבשמי לְשָׁלֽוֹםלְשָׁלוֹםלשלום׃׃׃ 25:6 וַאֲמַרְתֶּ֥םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם כֹּ֖הכֹּהכה לֶחָ֑ילֶחָילחי וְאַתָּ֤הוְאַתָּהואתה שָׁלוֹם֙שָׁלוֹםשלום וּבֵיתְךָ֣וּבֵיתְךָוביתך שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום וְכֹ֥לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לְךָ֖לְךָלך שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 25:7 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה שָׁמַ֔עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי כִּ֥יכִּיכי גֹזְזִ֖יםגֹזְזִיםגזזים לָ֑ךְלָךְלך עַתָּ֗העַתָּהעתה הָרֹעִ֤יםהָרֹעִיםהרעים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לְךָ֙לְךָלך הָי֣וּהָיוּהיו עִמָּ֔נוּעִמָּנוּעמנו לֹ֣אלֹאלא הֶכְלַמְנ֗וּםהֶכְלַמְנוּםהכלמנום וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נִפְקַ֤דנִפְקַדנפקד לָהֶם֙לָהֶםלהם מְא֔וּמָהמְאוּמָהמאומה כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֖ייְמֵיימי הֱיוֹתָ֥םהֱיוֹתָםהיותם בַּכַּרְמֶֽלבַּכַּרְמֶלבכרמל׃׃׃ 25:8 שְׁאַ֨לשְׁאַלשאל אֶתאֶתאת־־־נְעָרֶ֜יךָנְעָרֶיךָנעריך וְיַגִּ֣ידוּוְיַגִּידוּויגידו לָ֗ךְלָךְלך וְיִמְצְא֨וּוְיִמְצְאוּוימצאו הַנְּעָרִ֥יםהַנְּעָרִיםהנערים חֵן֙חֵןחן בְּעֵינֶ֔יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך כִּֽיכִּיכי־־־עַלעַלעל־־־י֥וֹםיוֹםיום ט֖וֹבטוֹבטוב בָּ֑נוּבָּנוּבנו תְּנָהתְּנָהתנה־־־נָּ֗אנָּאנא אֵת֩אֵתאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תִּמְצָ֤אתִּמְצָאתמצא יָֽדְךָ֙יָדְךָידך לַעֲבָדֶ֔יךָלַעֲבָדֶיךָלעבדיך וּלְבִנְךָ֖וּלְבִנְךָולבנך לְדָוִֽדלְדָוִדלדוד׃׃׃ 25:9 וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו נַעֲרֵ֣ינַעֲרֵינערי דָוִ֔דדָוִדדוד וַיְדַבְּר֧וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֶלאֶלאל־־־נָבָ֛לנָבָלנבל כְּכָלכְּכָלככל־־־הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם דָּוִ֑דדָּוִדדוד וַיָּנֽוּחוּוַיָּנוּחוּוינוחו׃׃׃ 25:10 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען נָבָ֜לנָבָלנבל אֶתאֶתאת־־־עַבְדֵ֤יעַבְדֵיעבדי דָוִד֙דָוִדדוד וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִ֥ימִימי דָוִ֖דדָוִדדוד וּמִ֣יוּמִיומי בֶןבֶןבן־־־יִשָׁ֑ייִשָׁיישי הַיּוֹם֙הַיּוֹםהיום רַבּ֣וּרַבּוּרבו עֲבָדִ֔יםעֲבָדִיםעבדים הַמִּתְפָּ֣רְצִ֔יםהַמִּתְפָּרְצִיםהמתפרצים אִ֖ישׁאִישׁאיש מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני אֲדֹנָֽיואֲדֹנָיואדניו׃׃׃ 25:11 וְלָקַחְתִּ֤יוְלָקַחְתִּיולקחתי אֶתאֶתאת־־־לַחְמִי֙לַחְמִילחמי וְאֶתוְאֶתואת־־־מֵימַ֔ימֵימַימימי וְאֵת֙וְאֵתואת טִבְחָתִ֔יטִבְחָתִיטבחתי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר טָבַ֖חְתִּיטָבַחְתִּיטבחתי לְגֹֽזְזָ֑ילְגֹזְזָילגזזי וְנָֽתַתִּי֙וְנָתַתִּיונתתי לַֽאֲנָשִׁ֔יםלַאֲנָשִׁיםלאנשים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אֵ֥יאֵיאי מִזֶּ֖המִזֶּהמזה הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 25:12 וַיַּהַפְכ֥וּוַיַּהַפְכוּויהפכו נַעֲרֵֽינַעֲרֵינערי־־־דָוִ֖דדָוִדדוד לְדַרְכָּ֑םלְדַרְכָּםלדרכם וַיָּשֻׁ֙בוּ֙וַיָּשֻׁבוּוישבו וַיָּבֹ֔אוּוַיָּבֹאוּויבאו וַיַּגִּ֣דוּוַיַּגִּדוּויגדו ל֔וֹלוֹלו כְּכֹ֖לכְּכֹלככל הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 25:13 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֨דדָּוִדדוד לַאֲנָשָׁ֜יולַאֲנָשָׁיולאנשיו חִגְר֣וּחִגְרוּחגרו ׀׀׀ אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־חַרְבּ֗וֹחַרְבּוֹחרבו וַֽיַּחְגְּרוּ֙וַיַּחְגְּרוּויחגרו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־חַרְבּ֔וֹחַרְבּוֹחרבו וַיַּחְגֹּ֥רוַיַּחְגֹּרויחגר גַּםגַּםגם־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד אֶתאֶתאת־־־חַרְבּ֑וֹחַרְבּוֹחרבו וַֽיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו ׀׀׀ אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי דָוִ֗דדָוִדדוד כְּאַרְבַּ֤עכְּאַרְבַּעכארבע מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות אִ֔ישׁאִישׁאיש וּמָאתַ֖יִםוּמָאתַיִםומאתים יָשְׁב֥וּיָשְׁבוּישבו עַלעַלעל־־־הַכֵּלִֽיםהַכֵּלִיםהכלים׃׃׃ 25:14 וְלַאֲבִיגַ֙יִל֙וְלַאֲבִיגַיִלולאביגיל אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת נָבָ֔לנָבָלנבל הִגִּ֧ידהִגִּידהגיד נַֽעַרנַעַרנער־־־אֶחָ֛דאֶחָדאחד מֵהַנְּעָרִ֖יםמֵהַנְּעָרִיםמהנערים לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֣ההִנֵּההנה שָׁלַח֩שָׁלַחשלח דָּוִ֨דדָּוִדדוד מַלְאָכִ֧יםמַלְאָכִיםמלאכים ׀׀׀ מֵֽהַמִּדְבָּ֛רמֵהַמִּדְבָּרמהמדבר לְבָרֵ֥ךְלְבָרֵךְלברך אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנֵ֖ינוּאֲדֹנֵינוּאדנינו וַיָּ֥עַטוַיָּעַטויעט בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 25:15 וְהָ֣אֲנָשִׁ֔יםוְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים טֹבִ֥יםטֹבִיםטבים לָ֖נוּלָנוּלנו מְאֹ֑דמְאֹדמאד וְלֹ֤אוְלֹאולא הָכְלַ֙מְנוּ֙הָכְלַמְנוּהכלמנו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־פָקַ֣דְנוּפָקַדְנוּפקדנו מְא֔וּמָהמְאוּמָהמאומה כָּלכָּלכל־־־יְמֵי֙יְמֵיימי הִתְהַלַּ֣כְנוּהִתְהַלַּכְנוּהתהלכנו אִתָּ֔םאִתָּםאתם בִּֽהְיוֹתֵ֖נוּבִּהְיוֹתֵנוּבהיותנו בַּשָּׂדֶֽהבַּשָּׂדֶהבשדה׃׃׃ 25:16 חוֹמָה֙חוֹמָהחומה הָי֣וּהָיוּהיו עָלֵ֔ינוּעָלֵינוּעלינו גַּםגַּםגם־־־לַ֖יְלָהלַיְלָהלילה גַּםגַּםגם־־־יוֹמָ֑םיוֹמָםיומם כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֛ייְמֵיימי הֱיוֹתֵ֥נוּהֱיוֹתֵנוּהיותנו עִמָּ֖םעִמָּםעמם רֹעִ֥יםרֹעִיםרעים הַצֹּֽאןהַצֹּאןהצאן׃׃׃ 25:17 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה דְּעִ֤ידְּעִידעי וּרְאִי֙וּרְאִיוראי מַֽהמַהמה־־־תַּעֲשִׂ֔יתַּעֲשִׂיתעשי כִּֽיכִּיכי־־־כָלְתָ֧הכָלְתָהכלתה הָרָעָ֛ההָרָעָההרעה אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנֵ֖ינוּאֲדֹנֵינוּאדנינו וְעַ֣לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו וְהוּא֙וְהוּאוהוא בֶּןבֶּןבן־־־בְּלִיַּ֔עַלבְּלִיַּעַלבליעל מִדַּבֵּ֖רמִדַּבֵּרמדבר אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 25:18 וַתְּמַהֵ֣רוַתְּמַהֵרותמהר [אֲבֹוגַיִל כ][אֲבֹוגַיִל כ][אבוגיל כ] (אֲבִיגַ֡יִל ק)(אֲבִיגַיִל ק)(אביגיל ק) וַתִּקַּח֩וַתִּקַּחותקח מָאתַ֨יִםמָאתַיִםמאתים לֶ֜חֶםלֶחֶםלחם וּשְׁנַ֣יִםוּשְׁנַיִםושנים נִבְלֵינִבְלֵינבלי־־־יַ֗יִןיַיִןיין וְחָמֵ֨שׁוְחָמֵשׁוחמש צֹ֤אןצֹאןצאן [עֲשָׂוֹות כ][עֲשָׂוֹות כ][עשוות כ] (עֲשׂוּיֹת֙ ק)(עֲשׂוּיֹת ק)(עשוית ק) וְחָמֵ֤שׁוְחָמֵשׁוחמש סְאִים֙סְאִיםסאים קָלִ֔יקָלִיקלי וּמֵאָ֥הוּמֵאָהומאה צִמֻּקִ֖יםצִמֻּקִיםצמקים וּמָאתַ֣יִםוּמָאתַיִםומאתים דְּבֵלִ֑יםדְּבֵלִיםדבלים וַתָּ֖שֶׂםוַתָּשֶׂםותשם עַלעַלעל־־־הַחֲמֹרִֽיםהַחֲמֹרִיםהחמרים׃׃׃ 25:19 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לִנְעָרֶ֙יהָ֙לִנְעָרֶיהָלנעריה עִבְר֣וּעִבְרוּעברו לְפָנַ֔ילְפָנַילפני הִנְנִ֖יהִנְנִיהנני אַחֲרֵיכֶ֣םאַחֲרֵיכֶםאחריכם בָּאָ֑הבָּאָהבאה וּלְאִישָׁ֥הּוּלְאִישָׁהּולאישה נָבָ֖לנָבָלנבל לֹ֥אלֹאלא הִגִּֽידָההִגִּידָההגידה׃׃׃ 25:20 וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה הִ֣יאהִיאהיא ׀׀׀ רֹכֶ֣בֶתרֹכֶבֶתרכבת עַֽלעַלעל־־־הַחֲמ֗וֹרהַחֲמוֹרהחמור וְיֹרֶ֙דֶת֙וְיֹרֶדֶתוירדת בְּסֵ֣תֶרבְּסֵתֶרבסתר הָהָ֔רהָהָרההר וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה דָוִד֙דָוִדדוד וַאֲנָשָׁ֔יווַאֲנָשָׁיוואנשיו יֹרְדִ֖יםיֹרְדִיםירדים לִקְרָאתָ֑הּלִקְרָאתָהּלקראתה וַתִּפְגֹּ֖שׁוַתִּפְגֹּשׁותפגש אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 25:21 וְדָוִ֣דוְדָוִדודוד אָמַ֗ראָמַראמר אַךְ֩אַךְאך לַשֶּׁ֨קֶרלַשֶּׁקֶרלשקר שָׁמַ֜רְתִּישָׁמַרְתִּישמרתי אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לָזֶה֙לָזֶהלזה בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר וְלֹאוְלֹאולא־־־נִפְקַ֥דנִפְקַדנפקד מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֖וֹלוֹלו מְא֑וּמָהמְאוּמָהמאומה וַיָּֽשֶׁבוַיָּשֶׁבוישב־־־לִ֥ילִילי רָעָ֖הרָעָהרעה תַּ֥חַתתַּחַתתחת טוֹבָֽהטוֹבָהטובה׃׃׃ 25:22 כֹּהכֹּהכה־־־יַעֲשֶׂ֧היַעֲשֶׂהיעשה אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים לְאֹיְבֵ֥ילְאֹיְבֵילאיבי דָוִ֖דדָוִדדוד וְכֹ֣הוְכֹהוכה יֹסִ֑יףיֹסִיףיסיף אִםאִםאם־־־אַשְׁאִ֧יראַשְׁאִיראשאיר מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֛וֹלוֹלו עַדעַדעד־־־הַבֹּ֖קֶרהַבֹּקֶרהבקר מַשְׁתִּ֥יןמַשְׁתִּיןמשתין בְּקִֽירבְּקִירבקיר׃׃׃ 25:23 וַתֵּ֤רֶאוַתֵּרֶאותרא אֲבִיגַ֙יִל֙אֲבִיגַיִלאביגיל אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֔דדָּוִדדוד וַתְּמַהֵ֕רוַתְּמַהֵרותמהר וַתֵּ֖רֶדוַתֵּרֶדותרד מֵעַ֣למֵעַלמעל הַחֲמ֑וֹרהַחֲמוֹרהחמור וַתִּפֹּ֞לוַתִּפֹּלותפל לְאַפֵּ֤ילְאַפֵּילאפי דָוִד֙דָוִדדוד עַלעַלעל־־־פָּנֶ֔יהָפָּנֶיהָפניה וַתִּשְׁתַּ֖חוּוַתִּשְׁתַּחוּותשתחו אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 25:24 וַתִּפֹּל֙וַתִּפֹּלותפל עַלעַלעל־־־רַגְלָ֔יורַגְלָיורגליו וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר בִּיבִּיבי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני הֶֽעָוֺ֑ןהֶעָוֺןהעון וּֽתְדַבֶּרוּתְדַבֶּרותדבר־־־נָ֤אנָאנא אֲמָֽתְךָ֙אֲמָתְךָאמתך בְּאָזְנֶ֔יךָבְּאָזְנֶיךָבאזניך וּשְׁמַ֕עוּשְׁמַעושמע אֵ֖תאֵתאת דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי אֲמָתֶֽךָאֲמָתֶךָאמתך׃׃׃ 25:25 אַלאַלאל־־־נָ֣אנָאנא יָשִׂ֣יםיָשִׂיםישים אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־לִבּ֡וֹלִבּוֹלבו אֶלאֶלאל־־־אִישׁ֩אִישׁאיש הַבְּלִיַּ֨עַלהַבְּלִיַּעַלהבליעל הַזֶּ֜ההַזֶּההזה עַלעַלעל־־־נָבָ֗לנָבָלנבל כִּ֤יכִּיכי כִשְׁמוֹ֙כִשְׁמוֹכשמו כֶּןכֶּןכן־־־ה֔וּאהוּאהוא נָבָ֣לנָבָלנבל שְׁמ֔וֹשְׁמוֹשמו וּנְבָלָ֖הוּנְבָלָהונבלה עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וַֽאֲנִי֙וַאֲנִיואני אֲמָ֣תְךָ֔אֲמָתְךָאמתך לֹ֥אלֹאלא רָאִ֛יתִירָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־נַעֲרֵ֥ינַעֲרֵינערי אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שָׁלָֽחְתָּשָׁלָחְתָּשלחת׃׃׃ 25:26 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה אֲדֹנִ֗יאֲדֹנִיאדני חַיחַיחי־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה וְחֵֽיוְחֵיוחי־־־נַפְשְׁךָ֙נַפְשְׁךָנפשך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר מְנָעֲךָ֤מְנָעֲךָמנעך יְהוָה֙יְהוָהיהוה מִבּ֣וֹאמִבּוֹאמבוא בְדָמִ֔יםבְדָמִיםבדמים וְהוֹשֵׁ֥עַוְהוֹשֵׁעַוהושע יָדְךָ֖יָדְךָידך לָ֑ךְלָךְלך וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה יִֽהְי֤וּיִהְיוּיהיו כְנָבָל֙כְנָבָלכנבל אֹיְבֶ֔יךָאֹיְבֶיךָאיביך וְהַֽמְבַקְשִׁ֥יםוְהַמְבַקְשִׁיםוהמבקשים אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 25:27 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה הַבְּרָכָ֣ההַבְּרָכָההברכה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵבִ֥יאהֵבִיאהביא שִׁפְחָתְךָ֖שִׁפְחָתְךָשפחתך לַֽאדֹנִ֑ילַאדֹנִילאדני וְנִתְּנָה֙וְנִתְּנָהונתנה לַנְּעָרִ֔יםלַנְּעָרִיםלנערים הַמִּֽתְהַלְּכִ֖יםהַמִּתְהַלְּכִיםהמתהלכים בְּרַגְלֵ֥יבְּרַגְלֵיברגלי אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני׃׃׃ 25:28 שָׂ֥אשָׂאשא נָ֖אנָאנא לְפֶ֣שַׁעלְפֶשַׁעלפשע אֲמָתֶ֑ךָאֲמָתֶךָאמתך כִּ֣יכִּיכי עָשֹֽׂהעָשֹׂהעשה־־־יַעֲשֶׂה֩יַעֲשֶׂהיעשה יְהוָ֨היְהוָהיהוה לַֽאדֹנִ֜ילַאדֹנִילאדני בַּ֣יִתבַּיִתבית נֶאֱמָ֗ןנֶאֱמָןנאמן כִּיכִּיכי־־־מִלְחֲמ֤וֹתמִלְחֲמוֹתמלחמות יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני נִלְחָ֔םנִלְחָםנלחם וְרָעָ֛הוְרָעָהורעה לֹאלֹאלא־־־תִמָּצֵ֥אתִמָּצֵאתמצא בְךָ֖בְךָבך מִיָּמֶֽיךָמִיָּמֶיךָמימיך׃׃׃ 25:29 וַיָּ֤קָםוַיָּקָםויקם אָדָם֙אָדָםאדם לִרְדָפְךָ֔לִרְדָפְךָלרדפך וּלְבַקֵּ֖שׁוּלְבַקֵּשׁולבקש אֶתאֶתאת־־־נַפְשֶׁ֑ךָנַפְשֶׁךָנפשך וְֽהָיְתָה֩וְהָיְתָהוהיתה נֶ֨פֶשׁנֶפֶשׁנפש אֲדֹנִ֜יאֲדֹנִיאדני צְרוּרָ֣הצְרוּרָהצרורה ׀׀׀ בִּצְר֣וֹרבִּצְרוֹרבצרור הַחַיִּ֗יםהַחַיִּיםהחיים אֵ֚תאֵתאת יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְאֵ֨תוְאֵתואת נֶ֤פֶשׁנֶפֶשׁנפש אֹיְבֶ֙יךָ֙אֹיְבֶיךָאיביך יְקַלְּעֶ֔נָּהיְקַלְּעֶנָּהיקלענה בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך כַּ֥ףכַּףכף הַקָּֽלַעהַקָּלַעהקלע׃׃׃ 25:30 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יַעֲשֶׂ֤היַעֲשֶׂהיעשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה לַֽאדֹנִ֔ילַאדֹנִילאדני כְּכֹ֛לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר אֶתאֶתאת־־־הַטּוֹבָ֖ההַטּוֹבָההטובה עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך וְצִוְּךָ֥וְצִוְּךָוצוך לְנָגִ֖ידלְנָגִידלנגיד עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 25:31 וְלֹ֣אוְלֹאולא תִהְיֶ֣התִהְיֶהתהיה זֹ֣אתזֹאתזאת ׀׀׀ לְךָ֡לְךָלך לְפוּקָה֩לְפוּקָהלפוקה וּלְמִכְשׁ֨וֹלוּלְמִכְשׁוֹלולמכשול לֵ֜בלֵבלב לַאדֹנִ֗ילַאדֹנִילאדני וְלִשְׁפָּךְוְלִשְׁפָּךְולשפך־־־דָּם֙דָּםדם חִנָּ֔םחִנָּםחנם וּלְהוֹשִׁ֥יעַוּלְהוֹשִׁיעַולהושיע אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני ל֑וֹלוֹלו וְהֵיטִ֤בוְהֵיטִבוהיטב יְהוָה֙יְהוָהיהוה לַֽאדֹנִ֔ילַאדֹנִילאדני וְזָכַרְתָּ֖וְזָכַרְתָּוזכרת אֶתאֶתאת־־־אֲמָתֶֽךָאֲמָתֶךָאמתך׃׃׃ ססס 25:32 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר דָּוִ֖דדָּוִדדוד לַאֲבִיגַ֑ללַאֲבִיגַללאביגל בָּר֤וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר שְׁלָחֵ֛ךְשְׁלָחֵךְשלחך הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה לִקְרָאתִֽילִקְרָאתִילקראתי׃׃׃ 25:33 וּבָר֥וּךְוּבָרוּךְוברוך טַעְמֵ֖ךְטַעְמֵךְטעמך וּבְרוּכָ֣הוּבְרוּכָהוברוכה אָ֑תְּאָתְּאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר כְּלִתִ֜נִיכְּלִתִנִיכלתני הַיּ֤וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּה֙הַזֶּההזה מִבּ֣וֹאמִבּוֹאמבוא בְדָמִ֔יםבְדָמִיםבדמים וְהֹשֵׁ֥עַוְהֹשֵׁעַוהשע יָדִ֖ייָדִיידי לִֽילִילי׃׃׃ 25:34 וְאוּלָ֗םוְאוּלָםואולם חַיחַיחי־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מְנָעַ֔נִימְנָעַנִימנעני מֵהָרַ֖עמֵהָרַעמהרע אֹתָ֑ךְאֹתָךְאתך כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ לוּלֵ֣ילוּלֵילולי מִהַ֗רְתְּמִהַרְתְּמהרת [וַתָּבֹאתִי כ][וַתָּבֹאתִי כ][ותבאתי כ] (וַתָּבֹאת֙ ק)(וַתָּבֹאת ק)(ותבאת ק) לִקְרָאתִ֔ילִקְרָאתִילקראתי כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־נוֹתַ֧רנוֹתַרנותר לְנָבָ֛ללְנָבָללנבל עַדעַדעד־־־א֥וֹראוֹראור הַבֹּ֖קֶרהַבֹּקֶרהבקר מַשְׁתִּ֥יןמַשְׁתִּיןמשתין בְּקִֽירבְּקִירבקיר׃׃׃ 25:35 וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח דָּוִד֙דָּוִדדוד מִיָּדָ֔הּמִיָּדָהּמידה אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵבִ֖יאָההֵבִיאָההביאה ל֑וֹלוֹלו וְלָ֣הּוְלָהּולה אָמַ֗ראָמַראמר עֲלִ֤יעֲלִיעלי לְשָׁלוֹם֙לְשָׁלוֹםלשלום לְבֵיתֵ֔ךְלְבֵיתֵךְלביתך רְאִי֙רְאִיראי שָׁמַ֣עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי בְקוֹלֵ֔ךְבְקוֹלֵךְבקולך וָאֶשָּׂ֖אוָאֶשָּׂאואשא פָּנָֽיִךְפָּנָיִךְפניך׃׃׃ 25:36 וַתָּבֹ֣אוַתָּבֹאותבא אֲבִיגַ֣יִלאֲבִיגַיִלאביגיל ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־נָבָ֡לנָבָלנבל וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־לוֹ֩לוֹלו מִשְׁתֶּ֨המִשְׁתֶּהמשתה בְּבֵית֜וֹבְּבֵיתוֹבביתו כְּמִשְׁתֵּ֣הכְּמִשְׁתֵּהכמשתה הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וְלֵ֤בוְלֵבולב נָבָל֙נָבָלנבל ט֣וֹבטוֹבטוב עָלָ֔יועָלָיועליו וְה֥וּאוְהוּאוהוא שִׁכֹּ֖רשִׁכֹּרשכר עַדעַדעד־־־מְאֹ֑דמְאֹדמאד וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הִגִּ֣ידָההִגִּידָההגידה לּ֗וֹלּוֹלו דָּבָ֥רדָּבָרדבר קָטֹ֛ןקָטֹןקטן וְגָד֖וֹלוְגָדוֹלוגדול עַדעַדעד־־־א֥וֹראוֹראור הַבֹּֽקֶרהַבֹּקֶרהבקר׃׃׃ 25:37 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי בַבֹּ֗קֶרבַבֹּקֶרבבקר בְּצֵ֤אתבְּצֵאתבצאת הַיַּ֙יִן֙הַיַּיִןהיין מִנָּבָ֔למִנָּבָלמנבל וַתַּגֶּדוַתַּגֶּדותגד־־־ל֣וֹלוֹלו אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיָּ֤מָתוַיָּמָתוימת לִבּוֹ֙לִבּוֹלבו בְּקִרְבּ֔וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו וְה֖וּאוְהוּאוהוא הָיָ֥ההָיָההיה לְאָֽבֶןלְאָבֶןלאבן׃׃׃ 25:38 וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי כַּעֲשֶׂ֣רֶתכַּעֲשֶׂרֶתכעשרת הַיָּמִ֑יםהַיָּמִיםהימים וַיִּגֹּ֧ףוַיִּגֹּףויגף יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־נָבָ֖לנָבָלנבל וַיָּמֹֽתוַיָּמֹתוימת׃׃׃ 25:39 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע דָּוִד֮דָּוִדדוד כִּ֣יכִּיכי מֵ֣תמֵתמת נָבָל֒נָבָלנבל וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בָּר֣וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָ֡היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר רָב֩רָברב אֶתאֶתאת־־־רִ֨יברִיבריב חֶרְפָּתִ֜יחֶרְפָּתִיחרפתי מִיַּ֣דמִיַּדמיד נָבָ֗לנָבָלנבל וְאֶתוְאֶתואת־־־עַבְדּוֹ֙עַבְדּוֹעבדו חָשַׂ֣ךְחָשַׂךְחשך מֵֽרָעָ֔המֵרָעָהמרעה וְאֵת֙וְאֵתואת רָעַ֣תרָעַתרעת נָבָ֔לנָבָלנבל הֵשִׁ֥יבהֵשִׁיבהשיב יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּרֹאשׁ֑וֹבְּרֹאשׁוֹבראשו וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח דָּוִד֙דָּוִדדוד וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר בַּאֲבִיגַ֔יִלבַּאֲבִיגַיִלבאביגיל לְקַחְתָּ֥הּלְקַחְתָּהּלקחתה ל֖וֹלוֹלו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 25:40 וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי דָוִ֛דדָוִדדוד אֶלאֶלאל־־־אֲבִיגַ֖יִלאֲבִיגַיִלאביגיל הַכַּרְמֶ֑לָההַכַּרְמֶלָההכרמלה וַיְדַבְּר֤וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֵלֶ֙יהָ֙אֵלֶיהָאליה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר דָּוִד֙דָּוִדדוד שְׁלָחָ֣נוּשְׁלָחָנוּשלחנו אֵלַ֔יִךְאֵלַיִךְאליך לְקַחְתֵּ֥ךְלְקַחְתֵּךְלקחתך ל֖וֹלוֹלו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 25:41 וַתָּ֕קָםוַתָּקָםותקם וַתִּשְׁתַּ֥חוּוַתִּשְׁתַּחוּותשתחו אַפַּ֖יִםאַפַּיִםאפים אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הִנֵּ֤ההִנֵּההנה אֲמָֽתְךָ֙אֲמָתְךָאמתך לְשִׁפְחָ֔הלְשִׁפְחָהלשפחה לִרְחֹ֕ץלִרְחֹץלרחץ רַגְלֵ֖ירַגְלֵירגלי עַבְדֵ֥יעַבְדֵיעבדי אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני׃׃׃ 25:42 וַתְּמַהֵ֞רוַתְּמַהֵרותמהר וַתָּ֣קָםוַתָּקָםותקם אֲבִיגַ֗יִלאֲבִיגַיִלאביגיל וַתִּרְכַּב֙וַתִּרְכַּבותרכב עַֽלעַלעל־־־הַחֲמ֔וֹרהַחֲמוֹרהחמור וְחָמֵשׁ֙וְחָמֵשׁוחמש נַעֲרֹתֶ֔יהָנַעֲרֹתֶיהָנערתיה הַהֹלְכ֖וֹתהַהֹלְכוֹתההלכות לְרַגְלָ֑הּלְרַגְלָהּלרגלה וַתֵּ֗לֶךְוַתֵּלֶךְותלך אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי מַלְאֲכֵ֣ימַלְאֲכֵימלאכי דָוִ֔דדָוִדדוד וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־ל֖וֹלוֹלו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 25:43 וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲחִינֹ֛עַםאֲחִינֹעַםאחינעם לָקַ֥חלָקַחלקח דָּוִ֖דדָּוִדדוד מִֽיִּזְרְעֶ֑אלמִיִּזְרְעֶאלמיזרעאל וַתִּהְיֶ֛יןָוַתִּהְיֶיןָותהיין גַּֽםגַּםגם־־־שְׁתֵּיהֶ֥ןשְׁתֵּיהֶןשתיהן ל֖וֹלוֹלו לְנָשִֽׁיםלְנָשִׁיםלנשים׃׃׃ ססס 25:44 וְשָׁא֗וּלוְשָׁאוּלושאול נָתַ֛ןנָתַןנתן אֶתאֶתאת־־־מִיכַ֥למִיכַלמיכל בִּתּ֖וֹבִּתּוֹבתו אֵ֣שֶׁתאֵשֶׁתאשת דָּוִ֑דדָּוִדדוד לְפַלְטִ֥ילְפַלְטִילפלטי בֶןבֶןבן־־־לַ֖יִשׁלַיִשׁליש אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מִגַּלִּֽיםמִגַּלִּיםמגלים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain